Explosiv vara

Tillstånd krävs i de flesta fall för att hantera och överföra explosiva varor.

Ansökan​ om tillstånd

Tillstånd för hantering och/eller överföring av explosiva varor görs via särskild e-tjänst hos räddningstjänsten i Luleå kommun.

Godkännande av ny föreståndare, deltagare och anmälan av person med betydande inflytande

Föreståndare

För hanteringen och/eller överföringen ska det utses minst en föreståndare. Denna person ska godkännas av räddningstjänsten. Vid ny tillståndsansökan anmäls föreståndare i samma e-tjänst som för tillståndsansökan.

Du kan enbart anmäla föreståndare om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen mer än att du har en ny föreståndare. Det kan du göra via en särskild e-tjänst som du hittar nedan.

Deltagare

Personer som får delta i verksamhet med explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B ska godkännas av räddningstjänsten. Vid ny tillståndsansökan anmäls deltagare i samma e-tjänst som för tillståndsansökan.

Du kan enbart anmäla deltagare om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen mer än att du har en ny deltagare.

Person med betydande inflytande

När den som söker tillstånd är en juridisk person ska en lämplighetsprövning göras av personer med betydande inflytande över verksamheten. Dessa personer ska anmälas till räddningstjänsten vilket görs i samma e-tjänst som tillståndsansökan vid ny ansökan.

Om du redan har ett tillstånd kan du anmäla ny person med betydande inflytande via en särskild e-tjänst som du hittar nedan.

 • Om den sökande är ett aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
 • Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
 • Om den sökande är en ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
 • Om den sökande är en ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

Prövningen av dessa personer är en del av tillståndsprövningen och gäller därför alla tillståndspliktiga verksamheter. Personer med betydande inflytande över verksamheten ska inte godkännas av tillståndsmyndigheten men prövningen av dem är en del av bedömningsgrunden för tillståndet i sin helhet.

Om någon av dessa personer skulle befinnas vara olämplig vad gäller exempelvis brottsbelastning kan det påverka möjligheten att bevilja tillståndet.

Anmälan

På samma sätt som för föreståndare och deltagare så gäller att om någon av de anmälda personerna i ledande ställning inom verksamheten byts ut eller om nya tillkommer så ska detta snarast anmälas till tillståndsmyndigheten.

Kontakt vid frågor

Kontakta Luleå kommun på telefon 0920-45 30 00 om du har ytterligare frågor eller om du behöver ha hjälp med att bedöma om din hantering är tillståndspliktig.

Vad är explosiv vara?

Explosiv vara är explosiva ämnen och blandningar, föremål samt ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av dessa definitioner men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom explosion eller pyroteknisk effekt.

Explosiva ämnen och blandningar

 • Explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck, samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Pyrotekniska satser är explosiva ämnen eller blandningar även om de inte alstrar gas.
 • Ämnen och blandningar som klassificerats i klass 1 enligt ADR-S, eller i faroklassen ”explosiva ämnen, blandningar och föremål” enligt CLP-förordningen, är explosiva ämnen eller blandningar. Detsamma gäller ämnen och blandningar som uppfyller kriterierna för någon av dessa klassificeringar. Ämnen och blandningar är explosiva ämnen eller blandningar om de vid provning enligt testserie 2 i Del 1 av FN:s testhandbok ger positivt resultat i något av testerna.
 • Följande organiska peroxider är explosiva ämnen.
  Organiska peroxider

  Trivialnamn 1)

  IUPAC-namn 2)

  CAS-nummer 3)

  Triacetontri(cyklo)-

  peroxid, TATP, TACP, acetonperoxid

  3,3,6,6,9,9-hexametyl-

  1,2,4,5,7,8-hexoxonan

  17088-37-8

  Diacetondi(cyklo)-

  peroxid, DADP, DACP, acetonperoxid

  3,3,6,6-tetrametyl-1,2,4,5-tetraoxan

  1073-91-2

  Hexametylentriperoxid-

  diamin, HMTD

  3,4,8,9,12,13-hexaoxa-

  1,6-diazabicyklo-[4.4.4]tetradekan

  283-66-9

1) Namn eller förkortning som vanligen används.

2) Standardiserat kemiskt namn enligt International Union of Pure and Applied Chemistry.

3) Unikt identifieringsnummer enligt Chemical Abstract Service, The American Chemical Society. 

Explosiva föremål

 • Explosiva föremål är föremål som innehåller ett eller flera explosiva ämnen eller blandningar. Föremål som klassificerats i klass 1 enligt ADR-S eller i faroklassen "explosiva ämnen, blandningar och föremål" enligt CLP-förordningen är explosiva föremål. Detsamma gäller föremål som uppfyller kriterierna för någon av dessa klassificeringar.

Andra explosiva varor

Av 4 § 3 p. lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor framgår att även ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av ovanstående punkter men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt är explosiva varor.

När ska jag söka tillstånd?

Hantering av explosiv vara

Om du använder, förvarar, säljer eller överlåter explosiva varor ska du söka tillstånd för hantering.

Användning

Då du köper explosiv vara och förbrukar den direkt, till exempel vid sprängarbete, utan att först förvara varan.

Förvaring

Då du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd till förvaring själv.

Handel

Då du bedriver handel med explosiva varor, till exempel om du säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring av explosiv vara inom Sverige

Detta tillstånd behöver du som köper vissa typer av explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Den som använder explosiva varor i mer än en kommun samt överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning i flera kommuner behöver ha tillstånd för detta enbart i sin hemkommun eller i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Tillstånd enligt ordningslagen

Tillstånd för användning av sprängämnen (enligt ordningslagen) och viss användning av pyrotekniska varor söks hos Polismyndigheten.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Tillstånd för tillverkning, bearbetning, destruktion, export, import och gränsöverskridande överföring (från EES-land) av explosiva varor samt viss hantering inom Försvarsmakten utfärdas av MSB.

Undantag från tillståndsplikt

Användning av explosiva varor

Den som i mer än en kommun använder explosiva varor behöver ha tillstånd för detta enbart i den kommun där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. Detta gäller under förutsättning att tillämpliga villkor i tillståndet är uppfyllda.

Ammunition och krut till skjutvapen

 • Tillstånd behövs inte för den som använder eller förvarar
  1. ammunition, tändhattar eller andra tändmedel till ammunition som omfattas av tillstånd till innehav av skjutvapen eller ammunition enligt vapenlagen (1996:67), eller
  2. högst 5 kg krut och tändhattar i syfte att genom handladdning tillverka ammunition för eget bruk till ett skjutvapen som användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67), eller
  3. högst 5 kg krut och tändhattar i syfte att för eget bruk ladda ett skjutvapen som användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67).
 • Tillstånd behövs inte för den som genom handladdning tillverkar ammunition för eget bruk till skjutvapen som användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67).
 • Tillstånd behövs inte för den som överlåter
  1. ammunition för direkt användning vid jakt eller målskytte under förutsättning att mottagaren har tillstånd att inneha ammunitionen enligt vapenlagen (1996:67),
  2. ammunition tillhörande vapen som överlåts, om innehavaren av vapnet har tillstånd att inneha det enligt vapenlagen (1996:67) vid det tillfälle som vapnet överlåts, eller
  3. ammunition tillhörande vapen som utlånas enligt vapenlagen (1996:67), om innehavaren av vapnet har tillstånd att inneha det enligt vapenlagen (1996:67).
 • Undantagen enligt 1-3 ovan gäller inte överlåtelse av ammunition som tillverkats för eget bruk. 

Pyrotekniska artiklar

 • Tillstånd behövs inte för den som inom näringsverksamhet eller
  undervisning förvarar högst 10 PU.
 • Tillstånd behövs inte för den som tillverkar tomtebloss av bariumnitrat, stärkelse och aluminium-, järn-, eller kopparpulver om mängden explosiv vara inte överstiger 300 gram och tillverkningen sker i samband med lärarledd undervisning inom grundskola, gymnasium, högskola eller annan yrkesutbildning.
 • Tillstånd behövs inte för den som överlåter eller saluför följande pyrotekniska artiklar i angiven vikt.
  1. Högst 5 kg av de fyrverkerier i kategori F1 som får användas inomhus.
  2. Högst 1 kg ollonskott i kategori P1 till startpistol.
  3. Högst 1 kg patroner i kategori P1 till arbetsverktyg avsedda för slakt, byggnadsarbete, eller liknande industriellt bruk.
  4. Högst 1 kg startpatroner i kategori P1 till förbränningsmotorer.
  5. Högst 1 kg rökpatroner i kategori P1 för täthetsprovning av rökkanaler eller mot skadedjur.
  6. Högst 5 kg pyroteknisk säkerhetsutrustning, nödutrustning, brandsläckningsutrustning och livräddningsutrustning i kategori P1.
  7. Högst 5 kg knallhattar särskilt avsedda att användas i leksaker som omfattas av lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.
  8. Högst 5 kg räddningsutrustning som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:81) om marin utrustning.

Förbud mot hantering

Explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 får inte hanteras i bostad.

Riskgrupp 1.1 omfattar ämnen, blandningar och föremål med risk för massexplosion (en massexplosion är en explosion som påverkar så gott som hela mängden praktiskt taget samtidigt). Exempel på sådana ämnen är sprängämnen, tändämnen, svartkrut och militära bomber.

Riskgrupp 1.2 omfattar ämnen, blandningar och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion. Exempel på sådana ämnen är viss ammunition, vissa PU (till exempel vissa krockkuddar) och vissa fyrverkerier.

Handläggning av ansökan

Då vi fått din ansökan kommer vi att registrera den hos oss. Därefter kommer den att delas ut till en handläggare som kommer att handlägga ärendet.

Det är viktigt att du är noga med att bifoga de handlingar som vi behöver tillgång till för att vi ska kunna göra en snabb och korrekt bedömning av ärendet. Om ansökan inte är komplett kommer vi att kontakta dig. Icke kompletta ansökningshandlingar kan medföra att tillstånd blir försenade eller avslås.

Efter att vi mottagit din ansökan kommer vi att göra en granskning av de handlingar du skickat in för att se att ansökan är komplett. Vi kontrollerar bland annat att den som ska ansvara för hanteringen (föreståndaren) kan styrka att han eller hon har rätt kunskaper och i övrigt kan anses lämplig att hantera explosiva varor. För att du ska kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna.

Tillståndsbevis ges när ansökan är komplett och handläggaren har den information som behövs för att fatta beslut i ärendet. Beslut ska meddelas senast inom tre månader efter det att en fullständig ansökan inkommit.

Om ansökan rör hantering på ett särskilt ställe (till exempel förråd eller försäljningslokal) kommer vi att göra en avsyning av lokalerna efter att tillstånd beviljats. Du som söker tillstånd kontaktar räddningstjänsten för att boka en tid för avsyning när allt är i ordning. Vid avsyningstillfället kontrolleras att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagstiftningen. Vi kontrollerar även att hanteringen av de explosiva varorna kommer att ske enligt det som angivits i ansökan.

Tillsyn

När du har fått ditt tillstånd till hantering av explosiva varor är det räddningstjänsten som utför tillsyn över din verksamhet. Tillsynsbesök utförs regelbundet och vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt beviljat tillstånd och att lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande föreskrifter och allmänna råd efterlevs.​

Sidan uppdaterades den 19 januari 2023