Brandfarlig vara

Tillstånd krävs i vissa fall för att hantera och förvara brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

Kontakt vid frågor

Kontakta Luleå kommun på telefon 0920-45 30 00 om du har ytterligare frågor eller om du behöver ha hjälp med att bedöma om din hantering är tillståndspliktig.

Ansökan om tillstånd

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara söks via särskild e-tjänst hos räddningstjänsten i Luleå kommun.

Anmälan av ny föreståndare​ och person med betydande inflytande

Föreståndare

För hanteringen ska det utses minst en föreståndare. Denna person ska anmälas till räddningstjänsten vilket görs i samma e-tjänst som tillståndsansökan vid ny ansökan.

Om du redan har ett giltigt tillstånd kan du anmäla ny föreståndare via en särskild e-tjänst som du hittar nedan.

Person med betydande inflytande

När den som söker tillstånd är en juridisk person ska en lämplighetsprövning göras av personer med betydande inflytande över verksamheten. Dessa personer ska anmälas till räddningstjänsten vilket görs i samma e-tjänst som tillståndsansökan vid ny ansökan

Om du redan har ett tillstånd kan du anmäla ny person med betydande inflytande via en särskild e-tjänst som du hittar nedan.

 • Om den sökande är ett aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
 • Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
 • Om den sökande är en ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
 • Om den sökande är en ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

Prövningen av dessa personer är en del av tillståndsprövningen och gäller därför alla tillståndspliktiga verksamheter. Personer med betydande inflytande över verksamheten ska inte godkännas av tillståndsmyndigheten men prövningen av dem är en del av bedömningsgrunden för tillståndet i sin helhet.

Om någon av dessa personer skulle befinnas vara olämplig vad gäller exempelvis brottsbelastning kan det påverka möjligheten att bevilja tillståndet.

Anmälan

På samma sätt som för föreståndare så gäller att om någon av de anmälda personerna i ledande ställning inom verksamheten byts ut eller om nya tillkommer så ska detta snarast anmälas till tillståndsmyndigheten.

Kontakt vid frågor

Kontakta Luleå kommun på telefon 0920-45 30 00 om du har ytterligare frågor eller om du behöver ha hjälp med att bedöma om din hantering är tillståndspliktig.

Vad är brandfarlig vara?

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor.

Brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser är gaser som kan antändas i luft vid normala förhållanden (20 °C, 1 atm). Exempel på brandfarliga gaser är metan (biogas, naturgas, LNG), vätgas, propan, butan, acetylen och ammoniak (gasol är en blandning av propan och butan).

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100°C. Flampunkten är den temperatur som en vätska minst måste uppnå innan den kan antändas. Är temperaturen lägre innebär detta att vätskan inte avger tillräckligt med ångor. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, spolarvätska, aceton, lacknafta, tändvätska, diesel och oljefärg. Flampunkten finns redovisad i produktens säkerhetsdatablad.

Alkoholdrycker enligt alkohollagen (1994:1738) är emellertid inte brandfarliga vätskor i andra fall än vid tillståndspliktig tillverkning enligt alkohollagen.

Brandreaktiva varor

Brandreaktiva varor är sådana ämnen, blandningar och föremål som anges i särskilda föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Brandreaktiva varor är ämnen som reagerar våldsamt vid en brand eller som kan utveckla en brand genom att den reagerar av sig själv. Exempel på brandreaktiva varor är väteperoxid, organiska peroxider, ammonuimnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

När ska jag söka tillstånd?

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara ska sökas då hanteringen överskrider mängderna i tabellen nedanför. I tabellen anges volymen i liter.

Hantering som inte är tillståndspliktig enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan vara anmälningspliktig enligt Miljöbalken (1998:808).

T‌illståndspliktig hantering

Hantering

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60°C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60°C upp till och med 100°C 1)

Yrkesmässig 2) publik verksamhet

Inomhus: 2 Utomhus 3): 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus 4)

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkessmässig hantering 5)

Gasol: 60 Andra gaser: 10

100

100

10 000


1) Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55-60°C.

2) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, till exempel även föreningar och frivilligorganisationer.

3) Detta gäller under förutsättningen att även förbrukningen sker utomhus.

4) Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.

5) Detta omfattar endast privat hantering.

Undantag från tillståndsplikt

 • Brandfarliga gaser och vätskor i fordons bränslesystem.
 • Brandfarliga gaser och vätskor i behållare med en volym på högst 50 ml (till exempel tändare, spritpennor, nagellacksflaskor och mindre sprejburkar).
 • Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 grader som hanteras i lantbruksverksamhet.
 • Köldmedium i enhetsaggregat som väger mindre än 30 kg. Exempel på brandfarliga köldmedium är ammoniak, propan, butan och isobutan.
 • Brandfarliga vätskor som finns i köldbärarsystem, till exempel vattenlösning av etanol och isopropanol.
 • Distributionssystem för gas. Framtida föreskrifter kommer ställa krav på att distributören måste försäkra sig om att mottagaren av gasen har en säker anläggning.
 • Ammoniak.
 • Vissa gasblandningar.
 • Vissa brandfarliga vätskor (till exempel färg med högt vatteninnehåll och vattenbaserade rengöringsmedel).

Handläggning av ansökan

Då vi fått din ansökan kommer vi att registrera den hos oss. Därefter kommer den att delas ut till en handläggare som kommer att handlägga ärendet.

Det är viktigt att du är noga med att bifoga de handlingar som vi behöver tillgång till för att vi ska kunna göra en snabb och korrekt bedömning av ärendet. Icke kompletta ansökningshandlingar kan medföra att tillstånd blir försenade eller avslås.

Efter att vi mottagit din ansökan kommer vi att göra en granskning av de handlingar du skickat in för att se att ansökan är komplett. Vi kontrollerar bland annat att den som ska ansvara för hanteringen (föreståndaren) kan styrka att han eller hon har rätt kunskaper och i övrigt kan anses lämplig att hantera brandfarliga varor. För att du ska kunna hantera brandfarliga varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna. Om ansökan inte är komplett kommer vi att kontakta dig.

Tillståndsbevis ges när ansökan är komplett och handläggaren har den information som behövs för att fatta beslut i ärendet. Beslut ska meddelas senast inom tre månader efter det att en fullständig ansökan inkommit.

Om ansökan gäller nytt hanteringstillstånd kommer vi att göra en avsyning av hanteringen och lokalerna efter att tillstånd har beviljats. Du som söker tillstånd kontaktar räddningstjänsten för att boka en tid för avsyning när allt är i ordning. Vid avsyningstillfället kontrolleras att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd enligt lagstiftningen. Vi kontrollerar även att hanteringen av de brandfarliga varorna kommer att ske enligt det som angivits i ansökan.

Tillsyn

Räddningstjänsten utför regelbunden tillsyn över hantering av brandfarlig vara. Tillsyn sker med regelbundet intervall, beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt beviljat tillstånd och att lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande föreskrifter och allmänna råd efterlevs.

Brandfarlig vara i hem- och fritidsmiljö

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram information om brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt information om gasol för hem och fritid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs gärna dessa för att lära dig mer om hur du ska hantera dessa produkter hemma hos dig.

Sidan uppdaterades den 19 januari 2023