För dig som driver fristående skolverksamhet

Här hittar du kommunens rutiner och riktlinjer för dig som driver fristående skolverksamhet.

Utbetalning av bidrag till fristående verksamhet

Kommunen betalar ut bidrag varje månad med 1/12-del av grundbelopp per avstämt barn och elev. Avstämningsdatum är vanligtvis den 17:e varje månad, gymnasieskolan stämmer av den 16:e varje månad.

Endast barn och elever som blivit rapporterade två arbetsdagar före avstämningsdatum kan utgöra underlag för utbetalning av innevarande månad. Det är endast barn och elever folkbokförda i Luleå kommun som ska rapporteras.

Kommunens underlag för utbetalning får fristående verksamhet genom att logga in via länken:

För att få behörighet till att logga in kontakta ekonom på arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen via kommunens kundcenter.

Tilläggsbelopp kan sökas för enskilt barn eller elev i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola samt fritidshem i både kommunala och fristående verksamheter. Barnet/eleven ska vara folkbokförd i kommunen.

Tilläggsbeloppet är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilt barn/elev som har omfattande behov av särskilt stöd och det ska vara fråga om extraordinära stödåtgärder.

Det är obligatoriskt för alla fristående skolor att arkivera elevernas slutbetyg hos Luleå kommuns stadsarkiv. Varje fristående skola har ansvar för att arkiveringen sker.

Innan leverans sker ska kontakt tas med stadsarkivet.
E-post: stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00

Fristående skolor ska anmäla till hemkommunen om en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan (Skollagen 7 kap. 22 §).

Anmälan skickas av sekretesskäl per post till arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, 971 85 Luleå.

I anmälan ska det framgå personuppgifter om eleven, skolans namn, elevens klass och vårdnadshavarnas namn samt kontaktuppgifter. Det ska finnas kontaktuppgifter till rektor.

En elev som valt en fristående skola kan få skolskjuts om det inte innebär ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Läs mer under Skolskjuts, elevresor

Resor som eleverna gör inom verksamheten, för studiebesök, badresor, friluftsdagar etcetera anordnas och bekostas av den fristående skolan.

Sidan uppdaterades den 17 april 2024