Projektkatalog

Till personal i förskola, särskola och grundskola. Erbjudanden gäller läsåret 2020-2021.

Här har ni som skolpersonal möjlighet att anmäla era grupper till ett eller flera önskade projekt. Det finns även möjlighet för skolor och förskolor att önska projekt utifrån egna idéer så länge det finns lärare som inte är fullbokade.

Våra fortbildningserbjudanden finns också här. Vi kan även skapa kostnadsfria fortbildningskurser efter era önskemål.

Detta läsår har vi planerat våra projekt med tanke på rekommendationerna kring covid-19.

Anmäl er gärna så fort som möjligt men möjlighet finns att anmäla sig under hela läsåret

BOKSTAVSHÄXORNA För förskoleklass och årskurs 1

Projektets innehåll

Bokstavshäxorna Kaos och Struktur ska koka sin dagliga bokstavssoppa. Men det blir problem eftersom bokstäverna har försvunnit. Barnen hjälper häxorna med dans och musik för att klara av problemet med de försvunna bokstäverna.

Förutsättningar

Vi träffas vid tre tillfällen ungefär 30-45 minuter på fredag förmiddagar hos er på skolan. Större tom rumsyta krävs.

Anknytning till styrdokument

Under Skolans uppdrag Lgr11 rev. 2019: Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.

Kontaktperson och anmälan

britt-inger.nordberg@skol.lulea.se

 BYGG DIN EGEN TRUMPET! För förskoleelever 4-5 år

Projektets innehåll

Vi bygger en egen trumpet av trädgårdsslang och en 1,5 l pet-flaska som eleverna själva tar med sig till förskolan. Instrumentet smyckas efter eget tycke och smak för att sedan spelas på i några sånger i en avlutande konsert för de yngre eleverna på förskolan. Projektet äger rum på onsdag förmiddag och löper under 5 veckor. Lärare från Kulturskolan: Patrik Östholm 070-3981379

Förutsättningar

Förutsättningar för projektet är att förskolan står för lim och div. “pysselmaterial” (som t.ex. tejp, garn, färgpennor, bokmärken, glitter, fjädrar), en lokal och en förskolelärare. Kulturskolan står för trädgårdsslang och trumpet munstycken. Max 12 elever per grupp. Lektionstillfällen: Bygga trumpet (mäta, klippa, klistra och smycka ut). Få ljud i trumpeten, samt starta och sluta samtidigt. (ev. bygga

klart eller börja träna sånger). Spela och sjunga sånger tillsammans. Typ krokodilen i bilen, En elefant balanserade (Med enkla rörelser och iPad ackompangemang). Konsert för yngre elever på förskolan.

Anknytning till styrdokument

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. (Lpfö 18 s. 9)

Kontaktperson och anmälan

patrik.ostholm@skol.lulea.se

DEN MAGISKA DANSVÄSKAN - Vi reser i fantasin

Fortbildning för personal som arbetar med barn 3-5 år inom förskolan

Projektets innehåll

När vi öppnar den magiska dansväskan strömmar inspiration, idéer, rekvisita och musik för att locka fram fantasin, skapandet och magin i dansen. Genom dansen tränar vi motorik, koncentration, inlevelse och samarbetsformer och stimulerar barnens fantasi, kreativitet, empati och språkutveckling.

Förutsättningar

Tid: torsdag 11 februari 17:30-20:00 Plats: På Kulturskolan i Danssalen. Alla deltar aktivt. Efter fortbildningen kommer det finnas möjlighet att låna en magisk dansväska till din förskola.

Anknytning till styrdokument

Ur Lpfö 18, förskolans värdegrund och uppdrag: ” Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans”

Ur Kulturskolans avsiktsförklaring: ”Kulturskolan verkar för att alla barn och unga i Luleå ska få ta del av och medverka i kulturell och skapande verksamhet. De ges möjlighet att utvecklas som människor samt att utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett livslångt lärande. ”

Ur Barnkonventionen artikel 13: ”Barnen ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende territoriella gränser söka, ta emot och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.”

Kontaktperson och anmälan

annika.lomgren@skol.lulea.se

Anmälan sker via simplesignup-länk som skickas ut i slutet av ht 20.

DEN MAGISKA DANSVÄSKAN En reva i tiden

Fortbildning för personal som arbetar med barn 6-9 år inom fritidshem

Projektets innehåll

När vi öppnar den magiska dansväskan öppnar sig även en reva i tiden. Ur väskan strömmar inspiration, idéer, rekvisita och musik för att locka fram fantasin, skapandet och magin i dansen. Genom dansen tränar vi motorik, koncentration, inlevelse och samarbetsformer och stimulerar barnens fantasi, kreativitet, empati och språkutveckling

Förutsättningar

Tid: tisdag 23 februari 9:00-11:30 Plats: På Kulturskolan i Danssalen. Alla deltar aktivt. Efter fortbildningen kommer det finnas möjlighet att låna en magisk dansväska till din förskola.

Anknytning till styrdokument

Ur Fritidshemmets syfte: Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. ”

Ur Kulturskolans avsiktsförklaring: ”Kulturskolan verkar för att alla barn och unga i Luleå ska få ta del av och medverka i kulturell och skapande verksamhet. De ges möjlighet att utvecklas som människor samt att utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett livslångt lärande. ”

Ur Barnkonventionen artikel 13: ”Barnen ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende territoriella gränser söka, ta emot och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.”

Kontaktperson och anmälan

annika.lomgren@skol.lulea.se

Anmälan sker via simplesignup-länk som skickas ut i slutet av ht 20.

DEN MAGISKA DANSVÄSKAN Mumintrollet och det lilla spöket

Fortbildning för personal som arbetar med barn 3-5 år inom förskolan

Projektets innehåll

Vad finns i den magiska dansväskan? Ur väskan strömmar inspiration, idéer, rekvisita och musik för att locka fram fantasin, skapandet och magin i dansen. Boken Mumintrollet och det lilla spöket finns med men även nya berättelser kan ta form och skapas. Genom dansen tränar vi motorik, koncentration, inlevelse och samarbetsformer och stimulerar barnens fantasi, kreativitet, empati och språkutveckling.

Förutsättningar

Tid: torsdag 4 februari 17:30-20:00 Plats: På Kulturskolan i Danssalen. Alla deltar aktivt. Efter fortbildningen kommer det finnas möjlighet att låna en magisk dansväska till din förskola.

Anknytning till styrdokument

Ur Lpfö 18, förskolans värdegrund och uppdrag: ” Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans”

Ur Kulturskolans avsiktsförklaring: ”Kulturskolan verkar för att alla barn och unga i Luleå ska få ta del av och medverka i kulturell och skapande verksamhet. De ges möjlighet att utvecklas som människor samt att utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett livslångt lärande. ”

Ur Barnkonventionen artikel 13: ”Barnen ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende territoriella gränser söka, ta emot och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.”

Kontaktperson och anmälan

annika.lomgren@skol.lulea.se

Anmälan sker via simplesignup-länk som skickas ut i slutet av ht 20

DJUR- OCH NATURAKUTEN För förskolans 4-5 åringar

Projektets innehåll

Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar så att djuren och naturen får det bättre? Det kanske är något djur som har skadat sig och behöver hjälp. Vad har hänt? Vad är det som har skadat djuret? På vilket sätt kan vi hjälpa till? Vad kan vi göra för att det inte ska hända igen? Vi tar med oss leken och fantasin i skapandet och uppmuntrar till fortsatt lek och berättande. Deltagande pedagoger: Anders Abrahamsson Miljöpedagog. Catarina Engström Bildpedagog. Helen Nilsson Danslärare.

Förutsättningar

Interaktivt skapande med fokus på språkutveckling, empati och samarbete. Torsdagar kl. 9-11 vid tre sammanhängande tillfällen. Vi försöker att vara utomhus så mycket som möjligt, men i vissa fall kan vi vara i behov av två större rum med bord och stolar för ca.10 deltagare samt utrymme för rörelse i båda rummen. Vi uppskattar att du som pedagog är delaktig i vårt möte med barnen

Anknytning till styrdokument

Utdrag från Lpfö 18, Förskolans uppdrag:

Kommunikation och skapande Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Kontaktperson och anmälan

anders.abrahamsson@skol.lulea.se Tel. 070-564 55 88

DJURSJUKHUSET För 5 år upp till årskurs 2

Projektets innehåll

Ett projekt där barnen skapar djur i lera. Vi arbetar tillsammans som veterinärer i ett arbetslag. Patienterna fördelas och barnen undersöker deras skador. Därefter tar vi hand om djuren och hjälper dem att må bättre. Ibland krävs det långa operationer men i många fall räcker det med bandage och bedövnings-sprutor. Vi vill bidra till barnens språkutveckling. Vi tar leken med i skapandet och uppmuntrar till fortsatt lek och berättande. Hur gick det till när djuret skadades och vad händer sen? Barnen får ta hand om skadade djur och samtidigt lär de känna leran som skapandematerial. Deltagande pedagog, Catarina Engström

Förutsättningar

Skapande med lera med fokus på delande, empati och samarbete. Gruppstorlek 10 barn. Det behövs bord och stolar för alla deltagare i samma rum. Vi uppskattar en delaktig personal.

Anknytning till styrdokument

Ur det centrala innehållet för förskoleklassen, undervisningen ska behandla följande centrala innehåll; Skapande och estetiska uttrycksformer: Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck. (Lgr 11, s. 20)

Kontaktperson och anmälan

catarina.engstrom@skol.lulea.se

DÅ, NU och vad hände SEN? För förskola, förskoleklass och särskola

Projektets innehåll

Boka in några besök av skräpfixarna och mickelmakarna som fnular och funderar över stort och smått. Hur var det då, hur är det nu och hur blir det sedan? Det är sådant vi resonerar kring... Vi erbjuder kreativt skapande med bild, drama och musik i ett lekfullt och lustfyllt sammanhang och behöver all hjälp vi kan få från barnen. Vi irrar omkring med vår cykelkärra i grannskapet och kommer att dyka upp på en plats utomhus nära er.

Förutsättningar

Projektet passar barn från 4 år. Max 15 barn men vi kan ta emot flera barngrupper vid samma tillfälle. Vid första träffen kommer barnen att få en uppgift som ska vara utförd till nästa tillfälle.

Anknytning till styrdokument

Ur Lpfö 18: Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Ur Lgr 11 Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.

Ur Lsär11: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola - kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, - kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Kontaktperson och anmälan

Ann Sidén och Anne Bredefeldt Mail:

mickelmakarna@gmail.com

FRÅN BELLMAN TILL LALEH För årskurs 4-6

Projektets innehåll

Tillsammans gör vi nedslag i den svenska visans historia, från 1700-talets Bellman till 2000-talets Laleh. Med berättelser, sång och musik kommer vi att lära känna några av de största svenska visdiktarna och deras verk. Eleverna medverkar genom att skriva egna vistexter och lära sig sånger.

Förutsättningar

Vi träffas tre onsdagsförmiddagar, 30-40 min, i halvklass (eller mindre grupper) under höstterminen 2020.

Anknytning till styrdokument

Lgr11, övergripande mål: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Lgr11, kursplan musik: Genom undervisning i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Lgr11, kursplan svenska: Genom undervisning i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Kontaktperson och anmälan

stefan.viklund@skol.lulea.se

LUCIA ONLINE 2020 För årskurs 4-6

Projektets innehåll

Vill ni sprida glädje för många och synas i Luleås officiella kanaler? Ta chansen att vara med i ett digitalt luciatåg! Vi skickar ut ljudfiler med bakgrundsmusik och de deltagande klasserna får önska vilka sånger de helst vill sjunga. Den slutliga fördelningen av sånger görs av oss, alla klasser sjunger inte alla sånger. Vi besöker skolan vid två till tre tillfällen för att öva. I november filmas respektive skolas låtar. Filmen klipps ihop och publiceras i kommunens digitala kanaler i samband med Lucia. Filminspelningen sker på Kulturskolan under en förmiddag i november. Kulturskolan står för ev busskostnader. Medverkande lärare på Kulturskolan: Katarina Falk, Annica Gåhlin och Marianne Eriksson

Förutsättningar

Tre - fyra onsdag förmiddagar utspritt under perioden v 40 – v 49. De elever som är med på film måste ha tillstånd för publicering i Luleå Kommuns e-tjänst. Båda vårdnadshavare måste godkänna med BankID. Alla barn kan vara med och sjunga och höras även om de inte syns på bild.

Anknytning till styrdokument

Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet lgr 11/lsär 11:

• Sång /…/ i ensembleform i olika genrer.

• Musikframföranden.

• Röst- och hörselvård, vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Kontaktperson och anmälan

Anmälan och frågor: katarina.falk@skol.lulea.se

KOM OCH SJUNG MELLO MED OSS! För årskurs 4-6

Projektets innehåll

Vårterminen 2021 drar vi ut i skolorna och har storsjung med glitter och glamour! Vi vänder oss till mellanstadiet och bjuder på mellolåtar från de senaste decennierna. För att ni ska få en så bra upplevelse som möjligt så mejlar vi en Spotify-länk och texter i förväg så ni kan öva innan vi kommer. Medverkande: Katarina Falk – sång, Göran Fröberg – tvärflöjt, saxofon, klarinett, Görel Särs – piano, dragspel, Stefan Viklund – bas Lars Paulin – trummor, Joakim Hellgren – elgitarr.

Förutsättningar

Vi besöker skolorna vid två tillfällen, på onsdag förmiddagar. Ni förbereder er genom att ha övat på sångerna.

Anknytning till styrdokument

Ur musikämnets syfte och centrala innehåll: Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. - Sång och spel i olika former. - Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. - Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. (Lgr11, sid 157-158)

Kontaktperson och anmälan

gorel.sars@skol.lulea.se

MÅLA musiken OCH SPELA bilden! För förskola och särskola

Projektets innehåll

Tillsammans utforskar vi färger och former, spännande ljud och musik. Vi leker med ljud och bilder, sjunger, lyssnar, spelar, skapar, bygger och formar med olika material för skapande. Aktiviteterna anpassas utifrån den aktuella gruppens ålder, intresse och upptäckter. Kan musiken målas och

bilderna spelas? Går det att forma ljuden och hur låter egentligen färgerna? Det kan vi undersöka tillsammans! Medverkande pedagoger: Monika Jonasson, Catarina Engström och Lena Norman

Förutsättningar

Vi kommer ut till er på förskolan 3 onsdagsförmiddagar och arbetar ungefär 45 minuter per grupp om ca 10 barn från 3 års ålder. Vid samma tillfälle kan vi träffa flera olika grupper. Det behövs ett lite större rum där det finns plats att rulla ut spännpapper att måla på. Projektet inleds med planeringssamtal med förskolans pedagoger

Anknytning till styrdokument

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. (Lpfö 18 sid 9)

Kontaktperson och anmälan

monika.jonasson@skol.lulea.se

NATURÄVENTYR med skogsbad! För särskolan

Projektets innehåll

Ämnesintegrerade övningar och sinnesupplevelser i naturen. Eleverna får använda alla sina sinnen i olika övningar där t.ex. matematiska begrepp och språkliga färdigheter tränas i samspel med ljud, ljus och doft under en stund i skogen. Eleverna får också undersöka och fundera över djur- och växtlivet i skogen. Både fakta och fantasi kommer att finnas med.

Förutsättningar

Besök i naturen kring skolans närområde. Ett besök/årstid, det vill säga fyra tillfällen. Kläder efter väder. Alla dagar förutom torsdagar är möjliga att boka.

Anknytning till styrdokument

Utdrag från Lsär, kursplan för Idrott och hälsa: Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Utdrag från Lsär, kursplan för naturorienterande ämnen, biologi, fysik och kemi: Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i naturorienterande ämnen har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk, energiförsörjning, materialutveckling och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Ämnets syfte: Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och mönster. Genom undervisningen ska eleverna

ges möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för de sammanhang och fenomen i naturen som hela tiden påverkar miljön och allt levande.

Kontaktperson och anmälan

anders.abrahamsson@skol.lulea.se

SAGODANS Mumintrollet och det lilla spöket! För barn 3 till 5 år

Projektets innehåll

Mumintrollet kan inte sova. Han hör konstiga steg och små fötter som tassar omkring………… Följ med muminfamiljen och hans vänner på semester i fyrtornet på ön med rädslor, glädje och mod på stranden, i mörka grottan med spöken och i norrskenet. Kom och dansa och sjung med oss i sagan på Kulturskolan i vår danssal. Med sagan som inspiration gestaltar vi berättelsen, karaktärer, känslor och stämningar med dans. Sagodansen tränar barnens motorik, koncentration, inlevelse- och samarbetsförmåga och stimulerar deras fantasi, kreativitet, empati och språkutveckling.

Förutsättningar

Ett tillfälle, 60 min, en onsdag förmiddag på Kulturskolan. Alla, både barn och vuxna deltar aktivt i danssagan.

Anknytning till styrdokument

Ur förskolans värdegrund och uppdrag: ”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” (Lpfö 98, rev 2019, s.9)

Ur Kulturskolans avsiktsförklaring: ”Kulturskolan verkar för att alla barn och unga i Luleå ska få ta del av och medverka i kulturell och skapande verksamhet. De ges möjlighet att utvecklas som människor samt att utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett livslångt lärande.”

Kontaktperson och anmälan

Kontaktperson: annika.lomgren@skol.lulea.se

Anmälan via simplesignup: http://www.simplesignup.se/private_event/171086/5649996979länk till annan webbplats

SAGODANS till vildingarnas land För särskola, förskoleklass och årskurs 1

Projektets innehåll

Med utgångspunkt från ”Till vildingarnas land” av Maurice Sendak gör vi en interaktiv danssaga efter en idé av Anna Lindqvist dansforskare Umeå. Med leken och lusten som ledstjärna, där fantasin och den egna upplevelsen får vara central, ger vi oss iväg på en resa med Max till Vildingarnas land. Där händer oväntade och märkliga saker. I dans gestaltar och utforskar vi olika figurer och skeenden i berättelsen. Sagodansen är bearbetad och anpassad till särskoleelever och grupper med flerspråkighet.

Förutsättningar

Vi tar emot Max 15 personer/tillfälle. Dessa 15 ska vara från samma klass eller grupp. Sagan pågår i c:a 60 minuter måndagar i Kulturskolans Dramasal.

Anknytning till styrdokument

Projektet kopplar till styrdokumentet lsär11/Kulturskolans uppdrag.

Estetisk verksamhet. Målet med ämnet är att eleven utvecklar sin förmåga att genom något uttrycksmedel ta emot och uttrycka viljor, tankar och känslor.

Kommunikation. Målet med ämnet är att utveckla elevens förmåga och vilja att kommunicera.

Motorik. Eleven ska kunna använda sin kropps rörlighet utifrån sin egen förmåga. Eleven ska känna förtrogenhet med den egna kroppen och dess möjligheter.

Kontaktperson och anmälan

anne.bredefeldt@skol.lulea.se

SÅNGGLÄDJE höstterminen 2020 För årskurs 1-2

Projektets innehåll

Vi kommer till ert klassrum och sjunger tillsammans med elever och pedagoger. Vårt fokus är att väcka sångglädje. Vi blandar kända sånger med nytt material, allt från lugna visor till svängiga sånger med rörelser. Medverkande lärare: Görel Särs, Maria Viklund

Förutsättningar

Vi träffas vid två tillfällen, 30 min/gång, på onsdag förmiddagar. Lokal: Klassrum Vi har själva med de instrument vi behöver. Under projektets gång ser vi gärna att ni sjunger sångerna med barnen ibland för att hålla i barnens sångglädje!

Anknytning till styrdokument

Ur musikämnets syfte och centrala innehåll:

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. - Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. - Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. - Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. - Musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition. (Lgr11, sid 157-158)

Kontaktperson och anmälan

maria.viklund@skol.lulea.se

SPELBYGGARNA Projektet passar för årskurs 5 och 6

Projektets innehåll

Eleverna får tillsammans bygga ett spel i 3D med hjälp av Unity och Blender. Vid första tillfället går vi igenom programmen som ska användas, eleverna får bestämma en miljö, vilka hinder som finns på vägen och hur man “går i mål”. Eleverna får sen skapa 3D-objekt, musik och ljud som behövs för att konstruera denna värld. När alla komponenter är klara sätts delarna ihop till ett spel. Eleverna kan efter avslutat projekt mer om digitalt tredimensionellt bildskapande och hur det hänger ihop med ett spels prestanda. Eleverna har fått mer kunskaper om hur man planerar och bygger spel och hur programmeringen fungerar genom att man använder enkla script och kopplar till spelobjekten.

Förutsättningar

Tre hela förmiddagar ca. 08.30-11.00. Antingen tisdagar, onsdagar eller torsdagar. Max 14 elever per grupp, vi har med oss 14 datorer.

Anknytning till styrdokument

Projektet kopplar till det centrala innehållet för åk 4-6 i följande ämnen:

Bild: Tredimensionellt arbete. Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. […] digital bildbehandling.

Matematik: Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Musik: Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Svenska: Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webtexter, spel och tv-program.

Teknik: Att styra egna konstruktioner […] med programmering.

Kontaktperson och anmälan

eric.lundgren@skol.lulea.se

ÅRET RUNT MED MILJÖAKTIVITETER Leka och lära matematik och språk ute, För förskola och förskoleklass

Projektets innehåll

Enkla övningar och lekar utomhus i närmiljön kring förskolan/skolan. Barnen får använda sig av material från naturen och naturens spontana möjligheter till rörelse. De får lära sig om antal, längd, höjd och olika geometriska former bland annat. Övningar och lekar där andra språkliga begrepp används, kommer också att genomföras. De material som används, bidrar också till lärande av naturföremål.

Förutsättningar

Aktiviteten genomförs med fördel under barmarksperioden

Anknytning till styrdokument

Förskolans värdegrund och uppdrag, utdrag från Lpfö 18:

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

Utveckling och lärande, utdrag från Lpfö 18

Förskolan ska sträva efter att varje barn - tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, - utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, - utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, - utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, - utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, - utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, - utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, - utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, - utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, - utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Kontaktperson och anmälan

anders.abrahamsson@skol.lulea.se

ÅRET RUNT MED MILJÖAKTIVITETER - Leka och lära naturvetenskap ute

För förskola och förskoleklass

Projektets innehåll

Under alla årstider undersöker vi vad naturen har att bjuda på. Exempel är snön på vintern, som med fördel bidrar till att spåra djur och våren bidrar till att upptäcka fåglar genom att lyssna på det intensiva kvittrandet i träden. Allemansrätten kommer också med i naturbesöken. Med enkla övningar och lekar, lär sig barnen olika namn och begrepp i naturen.

Förutsättningar

Aktiviteterna genomförs alla årstider i förskolans/skolans närmiljö

Anknytning till styrdokument

Förskolans värdegrund och uppdrag, utdrag från Lpfö 18:

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

Utveckling och lärande, utdrag från Lpfö 18

Förskolan ska sträva efter att varje barn - tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, - utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, - utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, - utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, - utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, - utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, - utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Kontaktperson och anmälan

anders.abrahamsson@skol.lulea.se

ÅRET RUNT MED MILJÖAKTIVITETER - Djur och växter på vintern/våren

För årskurs 1-3

Projektets innehåll

Vad händer med djuren och växterna på vintern? Några saker vi kan prata om är, vintergröna växter, vinterståndare, subnivala rummet, kutikula och det skyddande snötäcket, vad innebär det för växter och djur?

Metoder och arbetssätt. - Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. - Enkla naturvetenskapliga undersökningar. - Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Förutsättningar

Aktiviteterna genomförs vinter och vår i skolans närmiljö.

Anknytning till styrdokument

Utdrag ur Lgr 11 Biologi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själva och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom särskilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling (sid 111 Lgr 2011).

Delar ur det centrala innehållet i Lgr 2011 årkurs 1-3

Året runt i naturen. - Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. - Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förkommande arter. - Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Kontaktperson och anmälan

anders.abrahamsson@skol.lulea.se

Senast publicerad: 2020-09-17Senast uppdaterad: 2021-05-07
Dela denna sida: