Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Därför har Luleå kommun etablerat en visselblåsarfunktion som är till för både anställda och medborgare.

Vår förhoppning är att alla anställda i Luleå kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att medborgare med förtroende vänder sig till kommunens tjänstemän om frågor uppstår. Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det nu möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder man sig som anställd till sin närmaste chef och som medborgare till den verksamhet det berör.

Visselblåsarfunktionen är avsedd för allvarliga missförhållanden och misstänkta oegentligheter genom överträdelser av lag och riktlinjer kopplade till ledande- och/eller andra nyckelpersoner. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför visselblåsarfunktionens syfte kommer de inte att handläggas enligt dessa rutiner utan hänvisas istället till lämplig part inom Luleå kommun.

Att göra en anmälan

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats (se länk nedan) och fyller i ett formulär med relevant information. Oberoende utredare kommer att bedöma ärendena och återkoppla till en speciellt utsedd förtroendegrupp inom kommunen med rekommendation för vidare åtgärder.

OBS! För att skydda din identitet, rekommenderar vi dig att:

  1. Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.

  2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.
    www.lantero.se/reporting/luleakommun

  3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.
Minimera
Frågor och svar

Varför har Luleå kommun en visselblåsarfunktion?
Syftet med Luleå kommuns visselblåsarfunktion är att du anonymt ska kunna anmäla en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Luleå kommun som har begått något allvarligt fel och du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom den egna organisationen.

När ska funktionen användas?
Visselblåsarfunktionen ska användas om du misstänker oegentligheter. Det kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser mot interna regler och riktlinjer som ligger inom oegentlighetsområdet ska också anmälas.

Vem kan anmälas?
Personen som anmäls ska ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom Luleå kommun. Exempelvis vd, förvaltningsdirektör, person i ledningsgrupp eller person i nyckelposition som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

När ska funktionen inte användas?
Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer, dessa hänvisas till kommunens HR-funktion eller facklig företrädare.

Hur hanteras anmälningarna?
Handläggningen av ärenden sker av oberoende utredare som återrapporterar till kommunen med rekommendation för åtgärder.

I första steget tas ärendet emot av Lantero. Om ärendet bedöms falla inom visselblåsarsystemets syfte skickas det vidare till PwC för utredning av en speciellt utsedd utredningsgrupp. Personer som pekas ut i ett ärende informeras om pågående utredning så snart det är möjligt med hänsyn till utredningsarbetet. Vem som står bakom anmälan förmedlas inte, även om det skulle vara känt för utredarna.

Ärenden som faller utanför systemets syfte avskrivs som visselblåsarärenden. Hos kommunen tas utredda och avskrivna ärenden emot av Luleå kommuns centrala personalkontor, som i sin tur rapporterar till kommunledningen.

Hur garanteras min anonymitet som anmälare?
Rapporteringstjänsten är helt fristående från Luleå kommun för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan. Om du uppger mejladress kommer denna inte att vara synlig för handläggarna, vare sig hos PwC eller hos kommunen. Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är. All information kopplad till ett ärende raderas när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad längre än nödvändigt.

Om en uppgiftslämnare väljer att vara öppen med sin identitet kommer denne ändå uteslutande att vara känd för den grupp som utsetts att hantera visselblåsarärenden. Undantaget är om ärendet resulterar i en brottsutredning, då man som uppgiftslämnare kan komma att kallas som vittne.

Behöver jag som anmälare oroa mig för repressalier?
I Sverige råder repressalieförbud vilket innebär nolltolerans mot åtgärder ämnade att straffa någon som påtalat missförhållanden – faktiska eller upplevda – så länge agerandet skett i god tro. Medveten smutskastning eller ryktesspridning tolereras inte.

Har min anmälan någon koppling till Luleå kommuns IT-miljö?
I Luleå kommun lägger vi stor vikt vid transparens och tydlighet kring användarens integritet. Därför har vi upphandlat externa leverantörer av databas och utredningsresurs. Därmed har visselblåsarsystemet ingen koppling till Luleå kommuns IT-miljö.

Kontakt

Vid frågor om visselblåsarsystemet och anonymitet kan du vända dig till info@lantero.se.

Vid frågor om hanteringen inom Luleå kommun kan du vända dig till personalkontoret@lulea.se.