Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Luleå kommuns visselblåsarfunktion kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av kommer fram.

Vår förhoppning är att anställda i Luleå kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och med förtroende vänder sig till sin chef, överordnad chef eller någon annan av kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår. Om någon upplever att det inte är möjligt att hantera en fråga öppet inom organisationen så kan man via Luleå kommuns visselblåsarfunktion rapportera misstanke om oegentligheter och missförhållanden inom kommunen. Den som gör en anmälan väljer om hen vill vara öppen med sin identitet eller om hen vill vara helt anonym.
Läs mer om syftet med funktionen under Frågor och svar.

Visselblåsarlagen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) innebär ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier för rapporterande personer. Vidare finns bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som ger ett visst sekretesskydd för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet. Det är dock endast den i lagen nämnda personkretsen som omfattas av lagens skydd, och därmed är visselblåsarfunktionen endast avsedd för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått kännedom om missförhållanden och som tillhör någon av följande personkategorier.

  • arbetstagare
  • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
  • personer som söker eller utför volontärarbete eller praktik
  • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
  • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
  • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten

Övriga medborgare hänvisas att lämna sina synpunkter och misstankar om oegentligheter via sidan Kontakta Luleå kommun Länk till annan webbplats..

Visselblåsarfunktionen är avsedd för misstänkta missförhållanden och oegentligheter inom Luleå kommuns nämnder och dess förvaltningar. Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag eller uppförandekoder. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför visselblåsarsystemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

För visselblåsningar som rör Luleå kommuns bolag, hänvisas till respektive bolags hemsida.

Att göra en anmälan

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats (se länk nedan) och fyller i ett formulär med relevant information. Det är också möjligt att lämna en rapport per telefon, telefonnummer finns i länken nedan. En intern utredningsgrupp inom Luleå kommun kommer att bedöma ärendet och lämna rekommendation för vidare åtgärder till berörd verksamhet. Det finns rutiner som säkerställer att det inte förekommer intressekonflikter i utredningsgruppen.

OBS! För att skydda din identitet, rekommenderar vi dig att:

1. Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.

2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.

https://lantero.report/luleakommun Länk till annan webbplats.

3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Kontakt

Vid frågor om visselblåsarsystemet och anonymitet kan du vända dig till info@lantero.se.

Vid frågor om hanteringen inom Luleå kommun kan du vända dig till personal@lulea.se eller till Luleå kommuns kundcenter 0920-45 30 00.

Om du hellre vill göra en anmälan vid ett fysiskt möte bokar du tid med representanter från Luleå kommun genom att skicka e-post med din förfrågan till personal@lulea.se.

Du väljer själv om du vill lämna dina personuppgifter eller vara helt anonym. Vi efterfrågar inga personuppgifter om du inte själv väljer att lämna dem.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är:

Kommunstyrelsen, Luleå kommun

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig:

Kundcenter@lulea.se

Med vilken rätt behandlar vi de personuppgifter du valt att lämna:

Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse.

Du kan ha rätt till:

Att du gör gällande en rättighet innebär inte att den ändring eller åtgärd du önskar vidtas, utan den personuppgiftsansvarige tar ställning till om din förfrågan kan tillgodoses och meddelar dig sitt beslut.

Du kan läsa mer om rättigheterna på Integritetsskyddsmyndighetens webbplatsLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Vi sparar de personuppgifter du valt att lämna:

Visselblåsningar bevaras för framtida forskning.

Har du frågor om hur Luleå kommun behandlar personuppgifter:

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:
E-post: dataskyddsombud@lulea.se

Post: Dataskyddsombud, Luleå kommun, 971 85 Luleå.

Du har rätt att lämna klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta berörd verksamhet eller Luleå kommuns dataskyddsombud som utreder det inträffade och ser till att eventuella fel åtgärdas.

Känner du dig ändå inte nöjd eller inte kan eller vill kontakta dem som du tycker har gjort fel så kan du alltid lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök myndighetens hemsida för mer information om hur du gör för att lämna klagomål. Länk till sida: www.imy.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om visselblåsarfunktionen

Syftet med Luleå kommuns visselblåsarfunktion är att du anonymt ska kunna anmäla misstanke om oegentligheter och missförhållanden inom Luleå kommun, om du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom organisationen.

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner. Vidare finns bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som ger ett visst sekretesskydd för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet. Det införs också tydligare krav på hur personuppgifter ska hanteras.

En rapporterande person som omfattas av skyddet i lagen får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att hen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Dessutom finns ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier.

Ansvarsfriheten gäller inte om sådan tystnadsplikt bryts som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarsfriheten medför inte heller rätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar.

De som omfattas av lagens skydd är: arbetstagare, den som söker arbete, den som söker eller utför volontärarbete eller praktik, inhyrda arbetstagare, egenföretagare som söker eller utför uppdrag, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och aktieägare som är verksamma i aktiebolaget. Skyddet gäller även efter att personen har lämnat verksamheten.

Vårdnadshavare, elever, brukare, anhöriga och andra kommuninvånare etc. omfattas inte av lagens skydd och ska därför inte använda visselblåsarfunktionen. De kan istället lämna synpunkter och misstankar om oegentligheter via sidan Kontakta Luleå kommun Länk till annan webbplats.. Uppgifter som lämnas in till kommunen blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av kommer fram. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas.

För visselblåsningar som rör Luleå kommuns bolag så hänvisas till respektive bolags hemsida.

Förhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av visselblåsarfunktionens syfte, om det inte rör sig om mycket allvarliga missförhållanden. Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enskilda individer. Sådana frågor ska istället hanteras enligt de vanliga mekanismer som finns inom arbetsrätten och arbetsmiljörätten. Kontakta då din närmaste chef, ditt fackliga ombud eller skyddsombud.

I det första steget tas ärendet emot av Lantero, som tillhandahåller den tekniska lösningen för visselblåsarfunktionen. Ärenden skickas vidare till en intern utredningsgrupp inom Luleå kommun som kommer att bedöma ärendet och eventuellt lämna rekommendation för vidare åtgärder till berörd verksamhet. Vid misstanke om mycket allvarliga missförhållanden sker utredning av extern part.

Rapporteringstjänsten är helt fristående från Luleå kommun för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan om du väljer att vara anonym. Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

För rapporterande personer som skyddas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden får Luleå kommun som verksamhetsutövare och arbetsgivare inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter som kan identifiera de rapporterande personer som skyddas av förbudet mot repressalier i visselblåsarlagen.

Uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera vem en tipslämnare har alltid sekretesskydd. Du som tipslämnare kan därför lämna dina kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen på ett skyddat sätt för att vid behov kunna få återkoppling kring vad som hänt med din anmälan, såväl som för att kunna ställa frågor till dig för att kunna utreda tipset på ett bättre sätt. Det är endast utsedda behöriga personer som får ha tillgång till dina kontaktuppgifter. Det finns även en sekretessbestämmelse som gäller andra enskilda personer i ärendet. Det innebär att det ska göras en sekretessprövning innan uppgifter om deras identitet eventuellt kan lämnas ut.

En anmälan och kompletteringar som lämnas in är allmänna handlingar som efter sekretessprövning kan komma att lämnas ut på begäran enligt offentlighetsprincipen.

Sidan uppdaterades den 9 augusti 2023