Stipendiater till Årets trygghets- och folkhälsoinsats

Årets trygghets- och folkhälsoinsats har syftet att uppmärksamma personer verksamma utanför kommunens organisation som har arbetat för att skapa en bättre hälsa och trygghet i Luleå. Priset är instiftat av trygghets- och folkhälsorådet.

Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2023

Stipendiat: Spårpatrullen på Bergnäset
Motivering: Spårpatrullen på Bergnäset har under drygt 30 år arbetat ideellt med att hålla uppe spår för motionärer och skidungdomar. Patrullen drar upp skidspår längs Bergnäsets elljusspår och anslutningsspår till närliggande byar. De hjälper förskolor och skolor i området med spår. De gör även motionsspår för fotgängare, så att skog och terräng blir tillgängligt vintertid även för dem.

Spårpatrullen består av ett mindre antal personer med stort engagemang som ägnar sin fritid åt att spåra och sen informera om detta via sociala medier. Spårpatrullens insatser bidrar till att fler rör sig i området, vilket ökar tryggheten. Deras arbete är mycket uppskattat och ett gott exempel på långsiktigt arbete för folkhälsa och trygghet

Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2022

Stipendiat: Styrelsen i Luleå Ridklubbs ungdomssektion
Motivering: Styrelsen i Luleå Ridklubbs ungdomssektion består av nio tjejer mellan 14 och 20 år, som månar om att skapa trygghet och sammanhållning bland de aktiva. De skapar meningsfulla aktiviteter under helger och lov för de yngre barnen genom att ordna käpphästtävlingar, övernattningar, julmys och spökkvällar. Genom att göra saker tillsammans lär barn och ungdomar i olika ålder känna varandra och får en känsla av delaktighet.

Tjejerna i styrelsen tillbringar mycket tid i stallet. Genom sitt ledarskap och sitt stora engagemang är de viktiga förebilder och ambassadörer för ridsporten och för andra unga. Deras arbete bidrar till att ridskolan blir en tryggare plats, med fokus på hälsa hos både hästar och människor.

Styrelseledamöterna i Luleå Ridklubbs ungdomssektion utför insatser som är ett gott exempel på arbete för folkhälsa och trygghet.

Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2021

Stipendiat: Shahnaz Rasoul
Motivering: Shahnaz Rasoul ser andras behov och brinner för jämlikhet. En kamp för allas lika värde som går tillbaka till hennes dagar som läkare inom rörelsen ”Läkare utan gränser” i Afghanistan. I Luleå hjälper hon nyanlända personer i frågor kring hälsa och välbefinnande. Hon har extra fokus på kvinnor och vägleder gravida. Shahnaz ordnar aktiviteter för både för unga och vuxna för att skapa gemenskap, en lustfylld fritid och goda hälsovanor. Hon har bildat en tjejgrupp och stöttar dem i allt från att ta sig fram i samhället till att vara fysiskt aktiva. Shahnaz är mycket engagerad och lever som hon lär. Att dela glädje med andra är viktigt för henne. Shahnaz Rasouls ideella arbete är ett gott exempel på ett brett folkhälsoarbete

Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2020

Stipendiat: Annica Löfling
Motivering: Allas lika värde, inkludering och integration är frågor Annica Löfling brinner för. Hon har byggt upp föreningen Hej Främling! i Luleå och Norrbotten. Föreningen vill genom kostnadsfria hälsofrämjande aktiviteter skapa gemenskap och innanförskap. Föreningen välkomnar alla och har särskilt fokus på asylsökande och nyanlända. Arbetet sker aktivt uppsökande och nära individen. Deltagarna är med och formar aktiviteterna, som kan vara skogspromenader, fotboll eller kulturaktiviteter. Hälften av deltagarna var kvinnor år 2020 och ett särskilt fokus finns på att stötta kvinnors hälsa. Annica är positiv, ser möjligheter och vill gärna samverka med andra aktörer.

Annica Löflings insatser är ett gott exempel på folkhälsoarbete i ett brett perspektiv.

Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2019

Stipendiat: Luleå kajakklubb
Motivering: Luleå kajakklubb arbetar för att göra unga till såväl skickliga kanotister som ansvarsfulla ledare. I en kultur som präglas av delaktighet lär sig både flickor och pojkar att vistas tryggt på vattnet och att ta hand om varandra och naturen.

Kanotskolan på sommaren är en ingång för att utveckla den egna verksamheten och för ledarutveckling. Där kan aktiva ungdomar gå vidare till att bli uppskattade ledare för de yngre deltagarna.

Klubbens sätt att arbeta för samman kanotidrott med kompisskap, värderingar och att arbeta tillsammans. Aktiviteter sker för nybörjare ända upp till elitnivå och når ett stort åldersspann.

Luleå kajakklubb är ett gott exempel på ett folkhälsoarbete i ett brett perspektiv.

Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2018

Stipendiat: Martin Holmberg & Fredrik Engström*
Motivering: Hittaut sticker ut! Martin Holmberg och Fredrik Engström har lett projektet Hittaut i Luleå. Med driv och nytänkande fick de 2 000 luleåbor att ge sig ut på orientering och upptäcka vackra platser i Luleå centrum och på Bergnäset under några sommarmånader. Totalt avverkade deltagarna 134 000 kilometer, näst mest i hela landet. Arbetet har även bidragit till trygghet genom ökad kunskap om att orientera sig i sin stad. Projektet har särskilt lockat unga, men varit något som hela familjen kunnat delta i tillsammans. Ett hållbart projekt, kravlöst, kostnadsfritt och miljövänligt. Martin Holmberg och Fredrik Engström är två eldsjälar vars arbete är ett gott exempel på folkhälsoarbete bland barn och unga.

Årets trygghetsinsats 2017

Stipendiat: Carola Vånsjö
Motivering: Carola Vånsjö har ett stort engagemang för Luleås ungdomar. Hon värnar om ungas inflytande och möjligheter att skapa attraktiva aktiviteter för ökad trygghet. Luleå Ridklubb och Norrbottens idrottsförbund är de idrottsliga plattformarna Carola verkar ifrån. Som fritidsledare på Porsö/Björkskatans fritidsgård bidrar hon till en trygg plats där ungdomar trivs och har möjlighet att utvecklas. Carola Vånsjös engagemang är ett gott exempel på arbete för ett tryggare Luleå. 

Årets folkhälsoinsats 2017

Stipendiat: Maria Karlström
Motivering: Maria Karlström brinner för att skapa glädje i ett viktigt skede i livet. Som barnmorska och ledare för vattengympa främjar hon hälsa och välmående bland Luleåbor. Hon skapar trygghet inför uppgiften som blivande förälder, tar fram träningsglädjen och skapar en gemenskap som ger vänner för livet. Maria Karlströms insatser är ett gott exempel på folkhälsoarbete där social gemenskap och fysisk aktivitet kombineras. 

Årets tryggaste klass 2017

Stipendiat: Klass 9C Björkskataskolan
Motivering: 9C på Björkskataskolan är en lugn klass som behandlar alla med hänsyn och respekt. Det är ett öppet klimat där alla kommer till tals. Klassen skapar trygghet och gemenskap genom att kommunicera och lösa konflikter som uppstår, utgår alltid från att de ska bli kompisar igen. Eleverna arbetar i lag och alla har någon att umgås med på raster och på fritiden. Det gemensamma arbetet i klass 9C på Björkskataskolan är ett gott exempel på trygghetsarbete i en skolklass.

Årets folkhälsoinsats 2016

Stipendiat: Ragnvald Mukka
Motivering: Ragnvald Mukka har under fyrtio års tid bidragit till andras välmående genom att vara med och anordna danser i Norrbotten. De senaste tio åren har han varit medarrangör till populära motionsdanser i Luleå med en publik i åldern 50 och till 80 plus. De populära danserna som anordnas varje onsdag ger glädje och social gemenskap och bidrar till en positiv och sund livsstil. Ragnvald ser till att motionsdanserna blir trivsamma med musik, gott fika och ett bra dansgolv. Ragnvald Mukkas unika engagemang är ett gott exempel på folkhälsoarbete.

Årets trygghetsinsats 2016

Stipendiat: Mattias Taavola
Motivering: Mattias Taavola belönas för sitt stora engagemang för Luleås unga. I stort sett varje helg är Mattias ute på Luleås gator för att genom sin närvaro skapa ett lugn och en trygghetskänsla hos alla han möter. Mattias är en av drivkrafterna i föreningen Nattvandrarna. Han har bidragit till att öka tryggheten i Luleå, varit en drivkraft i att bygga upp föreningen och framgångsrik i att samverka med andra. Mattias Taavolas engagemang är ett gott exempel på arbetet för ett tryggare Luleå.

Årets tryggaste skolklass 2016

Stipendiater: Klass 3, Örnässkolan
Motivering: Elever och lärare i klass 3 på Örnässkolan låter det som är bra få stort utrymme. Klass 3 består av 30 unika individer som tillsammans talar tio olika språk, en styrka som de uppmärksammar och använder varje dag i skolan. Eleverna gick från början i två olika klasser, en på Svartöstadskolan och en på Örnässkolan. Tillsammans blev de höstterminen 2016 klass 3 och tog med sig det bästa från båda klasser, vilket gjorde den nya klassen fantastisk. Det gemensamma arbetet i klass 3 på Örnässkolan är ett bra exempel på trygghetsarbete i en skolklass.

Årets folkhälsoinsats 2015

Paret Anna och Stefan Karlsson driver föreningen VildaKidz som ordnar gratis aktiviteter på skolloven för barn och ungdomar från hela Norrbotten.

Juryns motivering:

VildaKidz är en ideell förening vars syfte är att göra det möjligt för barn att delta i aktiviteter oavsett ekonomiska förutsättningar. Exempel på aktiviteter som ordnas är sommarkollo och julfirande och varje år deltar cirka 300 barn.

VildaKidz fyller en viktig funktion i många barns liv och är därför ett bra exempel på gott folkhälsoarbete.

Årets tryggaste skolklass

Klass 5-6 i Avanskolan fick stipendiet Årets tryggaste skolklass. I motiveringen framgår att det inte började så bra efter en sammanslagning hösten 2014. Men med gemensamma krafter och olika övningar har man utvecklats till en stark och trygg klass.

Eleverna i klass 5-6 vid Avanskolan tillsammans med sin lärare Cecilia Brosäter.

Juryns motivering:

Eleverna i klass 5-6 vid Avanskolan visar tillsammans med sin lärare Cecilia Brosäter att de hittat sitt bästa sätt att tillsammans arbeta för att vara en trygg klass. Elever och lärare har tillsammans och med stolthet nominerat sig själva till stipendiet.

Klass 5-6 har gjort en gemensam resa från en klass med utmaningar till en klass med bra sammanhållning. Alla hjälper varandra, tar ansvar för skolarbetet och ser till att klassen är trygg.

Klassen har upptäckt att värdegrundsarbete görs bäst tillsammans och att trygghet är grunden till att ha kul och göra ett bra skolarbete. Den insikten sprider klassen genom att vara goda förebilder i skolan.

Årets folkhälsoinsats 2014

Stipendiat: Michael Fleuron
Motivering: Michael Fleuron som är aktiv i Bergnäsets idrottsförening har genom sitt långvariga ideella engagemang verkat för hela Bergnäsets bästa. Hans engagemang omfattar alla, även de som inte håller på med idrott. Frågor Michael värnar om är barn i ekonomiskt utsatta familjer och att minska bruket av alkohol och droger bland ungdomar.

Michael Fleuron får stor uppskattning av både barn och föräldrar. Genom sitt goda ledarskap sprider Michael glädje och engagemang och är en bra förebild för barn och ungdomar.

Det arbete bland barn och unga som Michael Fleuron har gjort är ett bra exempel på långsiktigt folkhälsoarbete.

Årets trygghetsinsats 2014

Stipendiat: Ett Luleå för alla
Motivering: Nätverket Ett Luleå för alla arbetar för att stärka sammanhållningen i lokalsamhället för att motverka rasism. De ordnar fredliga och positiva manifestationer och har engagerat många Luleåbor. De ordnar ett tillsammanskafé där alla är välkomna att få hjälp med läxan, träna svenska eller bara umgås. Ett Luleå för alla vill att vi ska leva tillsammans oavsett likheter eller olikheter. De vill skapa ett Luleå med tolerans och mångfald. 

Ett Luleå för alla skapar genom sitt arbete en större trygghet för alla lulebor och är ett gott exempel på arbetet för ett tryggare Luleå.

Årets tryggaste klass 2014

Stipendiat: Klass 6A, Porsöskolan
Motivering: Eleverna i klass 6A på Porsöskolan visar tillsammans med sin lärare Christer Jonsson att de arbetar för att vara en trygg klass. Elever och personal har tillsammans nominerat sig till stipendiet. 

I klassen finns ett tillåtande klimat, ingen lämnas ensam och alla stöttar varandra. Alla respekteras och allas åsikter är lika mycket värda. De äldre eleverna är förebilder för de yngre eleverna, ett ”hej” och en kram är naturligt. Eleverna och läraren pratar med varandra om allt som händer, de bryr sig om varandra, ingen ska vara ensam och ledsen. Eleverna lär sig saker på olika sätt, de läser, skriver och använder olika skapande utrycksformer för att visa och synliggöra sitt eget och andras lärande. Alla i klassen trivs och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Det gemensamma arbetet i klass 6 A är ett bra exempel på trygghetsarbete i en skolklass. 

Årets folkhälsoinsats 2013

Stipendiat: Peter Backman
Motivering: Genom att arbeta mot doping i Luleå har Peter Backman bidragit till att motverka de negativa konsekvenser för hälsan, våld och övrigt missbruk som har samband med doping. Han har agerat dörröppnare mellan gymmen och arbetat för en god atmosfär och ett levande nätverk där många gym är aktiva. Peters engagemang har bidragit till att de flesta av Luleås gym är anti-dopingscertifierade. Arbetet i Luleå har fått nationell uppmärksamhet och Peter har bidragit till spridning av arbetet.
Det arbete som Peter Backman har gjort är ett bra exempel på folkhälsoarbete i ett bredare perspektiv.

Årets trygghetsinsats 2013

Stipendiat: RFSL i Luleå och norra Norrbottens län
Motivering: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL i Luleå och norra Norrbotten, har bidragit till ökad kunskap om HBTQ-personers livssituation och rättigheter. Genom att arrangera två Pridefestivaler i Luleå har föreningen markerat att Luleå står upp för mänskliga rättigheter och möjliggjort för Luleåbor att delta i manifestationerna. RFSL i Luleå och norra Norrbotten har även genomfört utbildningar och flera verksamheter i Luleå är nu HBT-certifierade.
RFSL i Luleå och norra Norrbotten har genom sitt arbete visat att det offentliga rummet i Luleå är öppet för personer med alla sexuella läggningar, könsidentiteter och uttryck. Det är ett arbete för ett tryggare Luleå.

Årets ingripande 2013

Stipendiat:Fredrik Larsson
Motivering: Fredrik Larsson har genom rådigt ingripande bidragit till att två personer som gjort inbrott i butik kunde gripas. Fredrik hörde ljudet av glas som krossades och såg två personer gå in i en butik. Han ringde polisen och tog hjälp av människor i närheten. Tillsammans kunde de gripa en av gärningsmännen. Den andra mannen flydde från platsen. Fredrik följde efter honom och kunde efteråt peka ut honom för polisen.
Genom sitt handlande har Fredrik Larsson visat mod och civilkurage och bidragit till att stödgods har kunnat återföras till sin ägare.

Årets folkhälsoinsats 2012

Stipendiat: Kari Jämsä
Motivering: Kari Jämsä har under många år varit ledare inom verksamheter för bättre hälsa och välmående. Med sitt engagemang och ledarskap har Kari Jämsä fått många att vara fysiskt aktiva och hitta nya intressen. Tränare i judo, instruktör och ledare i kajakpaddling och långfärdsskridskor visar bredden på de insatser han gör. Att få de olika deltagarna att känna gemenskap och kamratanda är ledstjärna för hans arbete. Säkerhet vid utövande av de olika sporterna är ytterligare något som han har fokus på.
Det arbete Kari Jämsä har gjort är ett bra exempel på långsiktigt folkhälsoarbete med fokus på fysisk aktivitet och social gemenskap.

Årets trygghetsinsats 2012

Stipendiat: Luleå Sportklubb
Motivering: Luleå sportklubb, LSK, har under många år varit den organisation som ordnat och samordnat flest arrangemang på Hertsön. Klubben har haft ansvar för områdesgruppen under lång tid och genom bra ledarskap och engagemang har områdesgruppen utvecklats och omfattar ett brett nätverk på Hertsön. LSK har, tillsammans med områdesgruppen, drivit arbete som engagerat många Hertsöbor. Nämnas kan Hertsödagen och Hertsöloppet där LSK har haft ansvar för totalarrangemanget.
Luleå sportklubb har bidragit till ökad trygghet på Hertsön, något som märks i den undersökning som gjorts 2012. Hertsön visar en mycket positiv utveckling när det gäller trygghet.

Årets ingripande 2012

Stipendiat: Andreas Hällström
Motivering: Andreas Hällström tog med risk för sin egen säkerhet fast en hund som bitit människor och gjort utfall mot andra hundar och bilar. Vid ingripandet blev han själv biten.
Genom sitt handlande har Andreas Hällström visat mod och civilkurage och skyddat andra från att skadas.

Årets folkhälsoinsats 2011

Stipendiat: Lätt golvgymnastik för 50+, Korpen Luleå
Motivering: Sedan början av 1990-talet har Korpen Luleå anordnat "Lätt golvgymnastik för 50 +". Hundratjugo deltagare är inskrivna, gymnastiken anordnas två gånger i veckan i cirka 34 veckor per år. 90-110 deltagare kommer per gång och flera har deltagit i många år. Ledarna Monika Sallin och Gunilla Johansson är kompetenta och har lett verksamheten under många år.
"Lätt golvgymnastik för 50+" är uppskattad och en bra och nyttig motionsform som har deltagare från drygt 50 år till 90 år. Dessutom har det utvecklats en bra social gemenskap, deltagarna kommer i god tid på morgnarna för att hinna umgås innan gymnastiken startar. Lätt golvgymnastik för 50+ med Korpen Luleå är ett bra exempel på långsiktigt folkhälsoarbete som kombinerar fysisk aktivitet med social gemenskap.

Årets trygghetsinsats 2011

Stipendiat: Eva Forsberg och Ingri Vestin, Brottsofferjouren i Luleå
Motivering: Eva Forsberg och Ingri Vestin är eldsjälar som långsiktigt och ihärdigt har arbetat för att stötta personer som är utsatta för olika brott. Det handlar bland annat om att unga personer vågar vittna och orkar gå vidare efter att ha blivit utsatta för brott samt om samtalsstöd för personer utsatta för våld i nära relationer. Eva Forsberg och Ingri Vestin har genom sitt engagemang bidragit till att öka tryggheten för dem som blivit utsatta för brott.

Årets ingripande 2011

Stipendiat: Anette Henriksson, Johan Henriksson och Torgny Adolfsson
Motivering: Anette Henriksson, Johan Henriksson och Torgny Adolfsson har med rådigt ingripande förhindrat efterspanade personer från att stjäla fordon från en bostad i Persön. Med risk för sin egen fysiska säkerhet har de bidragit till att misstänkta personer har kunnat gripas. Anette Henriksson, Johan Henriksson och Torgny Adolfsson har genom sitt handlande bidragit till att förhindra brott samtidigt som de visat mod och civilkurage.

Sidan uppdaterades den 18 mars 2024