Medborgardialog

Det som kommunen gör berör så gott som alltid de som bor och vistas i Luleå. Därför är det viktigt att föra bra dialoger med invånarna i kommunen.

Alla Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen. För att nå den målsättningen ska dialoger med medborgarna ske på ett strukturerat sätt.

Principer för medborgardialog i Luleå kommun

  • Utrymme för dialog ska skapas tidigt i processen.
  • Innan medborgardialoger genomförs ska en plan fastställas om hur återkoppling till luleåborna ska ske samt hur resultatet av dialogen ska tas till vara.
  • Barns och ungdomars möjligheter att delta ska ges särskild uppmärksamhet.
  • Dialogprocessen, metoder och kompetens för att genom medborgardialog nå olika grupper ska utvärderas och utvecklas fortlöpande.

Pågående dialoger

Strategi och riktlinjer för medborgardialog

Kommunfullmäktige har beslutat om policy för medborgardialog.

Sidan uppdaterades den 27 juni 2023