Medborgardialog om skolor i Avan och Unbyn

Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden i Boden har tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden i Luleå genomfört en digital medborgardialog den 16 maj 2023.

Avan förskola

Avans förskola i Luleå kommun. I samma byggnad finns Avanskolan som är en F-6 skola med fritidshem.

Syftet med mötet, som riktade sig till vårdnadshavare i Avan och Unbyns skolområden, var att på ett förutsättningslöst sätt diskutera framtiden för förskole- och skolverksamheten i de berörda områdena.

Under dialogen diskuterades en rad viktiga frågor, inklusive befolkningsutvecklingen i skolområdena, möjligheter för infrastrukturutveckling, samt potentialen för ett fördjupat samarbete mellan Boden och Luleå kommuner.

Skolan i Unbyn

Unbyns skola i Boden kommun. Det är en F-6 skola med en fritidsavdelning.

Dialogen utgör ett viktigt underlag för politiska beslut om långsiktig utveckling av förskola och skola i Avan och Unbyn. Här kan du ta del av den filmade medborgardialogen och läsa sammanfattningar av de frågor och svar som diskuterades under mötet.


Film från den digitala medborgardialogen Länk till annan webbplats.

Sammanfattning med frågor och svar


Fråga, medborgare: Vad har ni tagit med er från det tidigare arbetet som konsulten gjorde? Den var ordentligt grundläggande om vilka möjligheter som fanns men även svårigheterna med att driva skola i annan skola?

Svar Emma Engelmark (S), ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun: Frågan om ett eventuellt samarbete mellan kommunerna har varit aktuell flera gånger, både före och under min tid som ordförande. Det vi anser är viktigt nu, är att vi vill ha en dialog direkt med er som vårdnadshavare för att få en uppfattning om det är möjligt att ta upp denna fråga igen.

Efter detta möte kommer vi att bestämma om vi ska försöka genomföra något gemensamt. Vi vill veta vad ni tycker, känner och om ni har några orosmoment eller förhoppningar.

Svar Johan Lund (S), ordförande Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden i Bodens kommun: Självklart har vi undersökt det som gjorts tidigare. I Unbyn förväntar vi oss en ganska markant befolkningsökning i framtiden, både för barn i förskole- och skolålder. Nuvarande förskola och skola i Unbyn är i ett sådant skick att vi behöver göra investeringar.

Vi är medvetna om att många boende i Unbyn i hög utsträckning pendlar till Luleå eller Boden för arbete. Vi vet att vi behöver hantera logistiken gällande hämtningar och lämningar, samt transporter till förskola och skola, vid ett eventuellt samarbete.

Jag hoppas att detta möte kan ge oss ytterligare information för att kunna avgöra om det är möjligt med ett samarbete.

Kompletterande fråga, medborgare: Det låter som att vi är i ett liknande skeende som vid förra gången detta var upp. Många vårdnadshavare har ju redan tagit ställning till olika alternativ för ett samarbete. Det känns knepigt att dra upp hela det arbetet som redan genomförts och börja om från början för att det nu blev en ny impuls.

Svar Johan Lund (S), ordförande Arbetsmarknads- och Utbildningsnämnden i Bodens kommun: Bra att du är så öppen och vi ska inte backa från den kritiken. Det är ju så att det inte har hänt något från det att denna fråga var aktuell sist men det som genomfördes är absolut inte bortkastat. Det är många frågor som vi inte behöver ställa oss denna gång eftersom det finns ett underlag. Vi har vunnit mycket tid, om vi beslutar att gå vidare.

Sist blev det ju inget samarbete men vi ser möjligheter att det kan bli annorlunda denna gång. Ambitionen är ju att vi ska kunna hitta något tillsammans så att det blir bra både för boende i Avan och Unbyn likväl som för kommunerna ekonomiskt. Båda kommunerna behöver ju ”hålla i plånboken” och så har det varit under en lång tid.

Fråga, medborgare: Jag funderar på just det att Boden förväntar sig en befolkningsökning och att tex Unbyn kommer att växa. Om även Avan förväntas växa? Hur stora har man tänkt sig att skolorna ska bli? Behöver man slå ihop skolorna eller finns det inte underlag för båda skolorna?

Svar Emma Engelmark (S), ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun:
I nuläget är Avans Skola inte full. Det går cirka 50 elever där idag, och skolan kan ta emot cirka 110 elever. Detta innebär att det är ganska tomt i skolan. Vi ser självklart fördelar med att ha en gemensam skola tillsammans med Boden, men vi vet att detta är en känslig fråga.

Utifrån befolkningsunderlaget ser vi fördelar med att kunna ha en gemensam skola och förskola. Detta skulle även skapa en verksamhet med fler barn och elever, samt en möjlighet till ökad dynamik i grupperna.

Svar Johan Lund (S), ordförande Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden i Bodens kommun: Vi tar hänsyn till våra befolkningsprognoser, samtidigt som vi är medvetna om att det finns en stor osäkerhet i dessa. Vi tror och hoppas på att både Boden och Luleå kommun ska växa. Både Unbyn och Avan är attraktiva boendeområden som förmodligen kommer att växa befolkningsmässigt. Jag tror dock att Unbyn kommer att växa något mer.

Det finns många frågetecken relaterade till dimensionering av både förskola och skola. Vår bedömning är dock att vi behöver en större grundskola än idag, och vi behöver bygga en ny.

Om vi kan samarbeta med Luleå, skapar det andra förutsättningar för hur vi kan tänka gemensamt, jämfört med om vi hanterar denna situation själva inom Bodens kommun.

Fråga, medborgare: Vi är flera från Bälinge som också har våra barn i Avan (både skola/förskola), nu pratar ni "bara" om Avan/Unbyn, vi vill gärna också bli medräknade. Samt fler barn från Avan som går på förskolan i Bälinge.

Svar Emma Engelmark (S), ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun: Ja, du har helt rätt. Detta rör förskolan och skolan i Avan och Unbyn, men du har helt rätt i att även Bälinge är mycket viktigt när vi betraktar denna fråga. Jag ber om ursäkt för att jag inte lyfte fram detta i början av mötet.

Fråga, medborgare: Det pratas om att det ska byggas i Unbyn, men alternativet att låta Unbyn gå skola i Avan finns inte?

Svar Johan Lund (S), ordförande Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden i Bodens kommun: Som det är nu, ser vi framför oss att det kan handla om cirka 150 elever om vi skulle ha en gemensam skola mellan Avan och Unbyn. I så fall skulle vi behöva fundera på om dimensioneringen av skolan i Avan är tillräcklig. Men i det här läget är vi öppna för alla tänkbara scenarion, och det finns ingen fastställd plan i dagsläget.

Det vi ser från Bodens sida är att vi behöver hitta en lösning för att hantera den situation vi befinner oss i, med en växande befolkning och en befintlig skola i dåligt skick som inte kan ta emot fler elever.

Fråga, medborgare: Jag är för ett samarbete mellan kommunerna. Men är så besviken att man inte kan få skolskjuts till barnen till luleå kommun. Kan nån förklara varför man inte kan få ett stöd till skolskjuts. barnen är skrivna i luleå men jag bor i unbyn

Svar Emma Engelmark (S), ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun: Man har rätt till skolskjuts till sin anvisade skola, men man har också rätt att göra ett eget skolval. Om man vill söka till en annan skola än sin anvisade skola får man absolut göra det, men då kan man inte erhålla skolskjuts. Om vi skulle landa i ett samarbete gällande förskola och skola mellan Luleå och Bodens kommun, skulle vi behöva se över upptagningsområden och även ta upp frågan om skolskjuts.

Svar Johan Lund (S), ordförande Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden i Bodens kommun: Det finns tydliga regler kring skolskjuts som sätter upp gränser för när skolskjuts är aktuellt och inte. Om man bor precis vid en gräns för skolskjuts, blir det problematiskt, och det har jag full förståelse för. Om vi bestämmer oss för att ha en gemensam skola mellan kommunerna, behöver vi titta mer på hur skolskjutsen ska hanteras.

Fråga, medborgare: En oro som både Avanbor och Unbynbor har är vad som händer med fastighetspriserna om skola/förskola flyttas/stängs. Det är också en fråga att beakta om respektive kommun har en vision att växa byarna.

Svar Johan Lund (S), ordförande Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden i Bodens kommun: För att möta befolkningsutvecklingen och stärka attraktiviteten för dessa byar, behöver vi i Boden säkerställa att vi har en skola som är anpassad för fler elever. Det handlar om att förbättra livskvaliteten för de boende samtidigt som vi hushåller med resurserna. Vi har inga planer på att stänga ner skolan i Unbyn.

Vi har inte obegränsat med resurser; om vi hade haft mer resurser, skulle vi sannolikt redan haft en ny förskola och skola i Unbyn. Det handlar i grunden inte om hur vi prioriterar resurser utan om att vi helt enkelt inte har tillräckligt med resurser. Men vi vill satsa på skolan i Unbyn, och vi tror att detta kommer att gynna attraktiviteten och huspriserna.

Svar Emma Engelmark (S), ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun: Som vi har sagt, har vi inga planer på att stänga ner skolan i Avan. Det mest önskvärda skulle vara att kunna fylla både skolan i Avan och skolan i Unbyn med elever. Frågan för oss handlar om huruvida vi ska behålla skolan som den är idag, eller om vi ska ingå i något slags samarbete med Bodens kommun.

Fråga, medborgare: Om jag förstått det rätt så kommer det att finnas underlag för förskola i Unbyn men man vill veta om man kan spara pengar genom att flytta in på Avans skola?

Svar Johan Lund (S), ordförande Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden i Bodens kommun: Ja, det är ett scenario, men det handlar inte bara om Unbyn och Bodens kommuns ekonomi; ett eventuellt samarbete ska gynna alla. Med det barn- och elevunderlag som finns i Avan och Unbyn tillsammans tror jag att det finns förutsättningar att gemensamt göra något bättre på flera nivåer, bland annat gällande arbetsmiljön för personalen. Det skulle naturligtvis också kunna leda till att kommunerna kan spara pengar.

Jag kan förstå att det finns de som önskar att vi ska ha mindre förskoleenheter, och jag har full respekt för det, men det är klart att det kostar mer pengar. Vilken lösning som eventuellt blir aktuell i ett samarbete är, som sagt, fortsatt öppen, och detta är den politiska frågeställningen som vi behöver ta ställning till.

Fråga, medborgare: Undrar vad Emma menar med att det blir mer dynamik i barngruppen?

Svar Emma Engelmark (S), ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun: När jag besökte Avans skola och även förskolan, var det tydligt att det fanns ganska få barn och elever i grupperna, med en relativt stor åldersspridning. Det jag menar med dynamik i barngrupperna är att det är fördelaktigt att ha barngrupper där det finns flera barn i samma ålder, så att de kan växa upp tillsammans och ha kamrater genom skolåren.

Fråga, medborgare: Ni har gjort en utredning tidigare och kunde då inte komma överens ekonomiskt. Vad har fått er att ändra er nu? Tänker ni göra samma utredning med scenario skola i Unbyn och förvänta er ett annat resultat?

Svar Emma Engelmark (S), ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun: Det som hände efter den senaste utredningen var att vi inte var helt överens mellan politiken i Boden och Luleå kring vilket av de olika utvecklingsscenariona vi ville ha. Nu har ju situationen förändrats med beträffande på framtida befolkningsutveckling och den gröna samhällsomställningen.

Vi hoppas att fler ska vilja bo både i Avan och Unbyn och att det ska finnas möjligheter att bygga nya bostäder. Om ett samarbete blir aktuellt, så behöver vi hitta en överenskommelse som fungerar för både Boden och Luleå kommun.

Svar Johan Lund (S), ordförande Arbetsmarknads- och Utbildningsnämnden i Bodens kommun: Jag var ju inte riktigt med i diskussionerna sist när denna fråga hanterades politiskt, men jag ser ju att vi kan ta många lärdomar av det som har varit. Nu behöver vi blicka framåt utifrån de förutsättningar som finns i dagsläget och göra något klokt inför framtiden.

Vi bygger ju för 30–50 år in i framtiden och behöver ta höjd för det. Det händer mycket i Boden nu. Samtidigt som vi ska vara långsiktiga behöver vi även bli snabbare i vårt agerande. Den här frågan behöver vi hantera skyndsamt och komma fram till en inriktning.

Fråga, medborgare: Förra svängen när samverkan diskuterades så var det många familjer som valde att i stället för Avan välja skola i Luleå vilket nu blir en risk igen. Hur tänker Luleå där? Man måste från Luleås håll jobba för att få Bälingefamiljerna tillbaka och inkludera de mer.

Svar Emma Engelmark (S), ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun:
Vi har en jättefin skola i Avan med duktiga pedagoger. Vi genomför den här medborgardialogen nu innan vi sätter igång något mer utredningsarbete. Vi från politiken behöver ta ställning kring om vi har förmåga och viljan att faktiskt få till en samverkan mellan kommunerna, innan vi ger tjänsten i uppdrag att påbörja någon form av utredning. Om vi från politiken inte kan fatta beslut, är det ett slöseri med resurser att påbörja ett nytt utredningsarbete.

Jag håller med om att det är väldigt olyckligt om vårdnadshavare väljer att lämna en skola på grund av upplevda osäkerheter. Jag vill poängtera det igen att det finns inga planer eller tankar från politiken om att lägga ner Avans skola, så jag hoppas att fler kan söka sig till skolan. Det är som sagt en väldigt fin skola.

Fråga, medborgare: Barnfamiljer söker trygghet i tillvaron, det är mycket därför många väljer att bo här. Vad kommer Luleå att göra för att öka attraktiviteten i Avanskolan och trygga de oroliga föräldrar som bor här?

Svar Emma Engelmark (S), ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun:
Vi ser att det finns goda möjligheter för att fler ska flytta till Avan. I Bälinge är ju situationen lite annorlunda med tanke på de begränsningar till utbyggnad som finns på grund av bullerzonen för flyget. Hur denna begränsning hanteras har jag tyvärr inte detaljkunskap om.

Som sagt, det finns inga planer på att skolan i Avan ska läggas ned, och jag hoppas att vårdnadshavare också väljer Avans skola. Om vi kunde fylla skolan med fler elever, vore det fantastiskt bra. När det gäller samhällsutvecklingen i övrigt, så tittar kommunen på olika landsbygdssatsningar.

Fråga, medborgare: Ser att Simon Strandberg är i mötet. Kanske han har en möjlighet att dela några nya erfarenheter? För visst var det han som gjorde utredningen?

Svar Simon Strandberg, inhyrd konsult: Det stämmer, jag var med som extern konsult när frågan om förskole- och skolsamverkan utreddes sist. Jag blev inkopplad igen i detta arbete när möjligheterna till samverkan aktualiserades igen, eftersom jag bär med mig en del erfarenheter från det tidigare arbetet.

I nuläget pågår det inget utredningsarbete av någon form. När kommunerna återuppväckte denna fråga konstaterades det att det första steget var att genomföra medborgardialoger. Mot denna bakgrund har jag inga nya erfarenheter eller annan ny information att dela med mig av vid det här tillfället. Min roll idag är att ta noteringar för mötet.

Fråga, medborgare: Jag vänder mig direkt till Boden. Håll Luleå utanför. Gör inte samma misstag att satsa på "storskolor". Stora barngrupper är inte det vi vill ha så behåll det som det är. Om du Johan säger att man vill ha bra arbetsmiljö för både personal och elever så vet vi nog alla att mindre enheter är rätt väg att gå. Påstår man att man gör något för barnens bästa är alla skolor i industriell skala helt fel.

Svar Johan Lund (S), ordförande Arbetsmarknads- och Utbildningsnämnden i Bodens kommun: Jag har full respekt för den inställningen. Oavsett var vi landar i denna fråga och om det blir ett samarbete med Luleå kommun ska det inte påverka gruppstorlekarna. Till exempel, en förskola med sex avdelningar är större än en förskola med fyra avdelningar, men det ska inte påverka gruppernas storlekar. Jag tycker att det är viktigt att man skiljer dessa frågor åt.

Sedan finns det självklart olika perspektiv och tankar kring vad som är bäst för att ha en attraktiv verksamhet i bygden och även gällande ekonomi. Jag välkomnar den här typen av diskussion och tycker det är något vi generellt behöver ha mer av.

Artiklar från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 27 juni 2023