Dina personuppgifter hos miljö- och byggnadsnämnden, Luleå kommun

Varför behöver vi dina personuppgifter? Här förklarar vi hur och varför vi använder dina personuppgifter när du eller dina personuppgifter på något vis kommer i kontakt med oss. Vi beskriver också dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Inledning

Informationen som står här kommer att utökas och fördjupas.

Olika typer av ändamål som personuppgifter används för

Då miljö- och byggnadsnämnden är en myndighet så är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i de allra flesta fallen, myndighetsutövning. Några exempel på sådant är när du söker bygglov, startar en restaurang eller får ett klagomål riktat mot dig. En sådan behandling får göras utan att samtycke behöver hämtas från den vars personuppgifter registreras. De personuppgifter som registreras ska vara tillräckliga för att kunna hantera en ansökan eller ett klagomål.

Ett annat typfall av ändamål för en behandling av personuppgifter kan vara att förbättra förvaltningens framtida handläggning. Det kan då röra sig om att uppgifter som ni har lämnat in kan komma att användas för intern statistisk bearbetning eller användas i enkätundersökning riktad till er av Luleå kommun eller av företag på uppdrag av Luleå kommun.

Ytterligare ett typfall är när olika företag begär ut uppgifter från nämnden med avsikten att skicka ut reklam till sådana som är registrerade hos oss. Där är det i dataskyddsförordningen beskrivet att företags rätt att göra reklam, är starkt.

Varifrån kommer personuppgifterna?

Oftast så kommer personuppgifterna till oss från dig som vill något, som bygga ett hus, gräva ner en avloppsanläggning och liknande. Ibland kommer uppgifterna från andra platser som lantmäteriets fastighetsdatabas när vi till exempel ska göra utskick till närboende till någon som ska bygga ett hus. I andra fall kan personuppgifter komma från någon som lämnar in ett klagomål på någon annan.

Offentlighetsprincipen fortfarande kvar

Viktigt att veta är att ärenden där personuppgifter finns med kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, om någon begär att få ta del av allmänna handlingar och uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Du som har dina personuppgifter registrerade hos oss har ett antal rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen:

 • Du har rätt att få information om och tillgång till dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.
 • Du har även en möjlighet att begära komplettering av felaktig information.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter ska raderas t.ex. om du anser att vi behandlar uppgifterna felaktigt eller om rättslig grund saknas.
 • Du har rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter.
  I vissa fall kan du begära att kommunens behandling av dina personuppgifter ska begränsas. Detta bland annat om du bestrider personuppgifternas korrekthet under den tid som kommunen kontrollerar om de är korrekta. Eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering. Det kan även vara på grund av att personuppgifterna inte längre behövs eller under den tid som kommunen bedömer en invändning mot behandling.
 • Du har rätt göra en begäran om dataportabilitet.
  Om den rättsliga grunden är samtycke eller avtal kan du begära att få ut uppgifterna du lämnat i ett strukturerat och maskinläsbart format.
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna.
  Om behandlingen grundas på intresseavvägning eller allmänt intresse kan du invända mot behandlingen. Kommunen har då att bedöma om kommunen har tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker utifrån rättsliga anspråk.

Om du har frågor/funderingar eller kanske inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@lulea.se

Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.


Kontakt

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig 
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom deras ansvarsområde.
Postadress: Miljö- och byggnadsnämnden, Luleå Kommun, 971 85 Luleå
E-post: miljobygg@lulea.se , telefon växel: 0920-45 30 00         

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud 
Miljö- och byggnadsnämnden har ett dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är:
Postadress: Dataskyddsombud, Luleå kommun, 971 85 Luleå
E-post: dataskyddsombud@lulea.se
Telefon: 0920 45 30 00

Sidan uppdaterades den 5 oktober 2021