Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att Luleå kommun ska ha en väl fungerande, tillgänglig och hållbar samhällsstruktur som håller hög estetisk kvalitet både i staden och på landsbygd.

Med lagstiftningen som grund utför nämnde tillsyn och prövning inom miljö, byggande, bostadsanpassning, livsmedel, hälsoskydd, tobak/alkohol, receptfria läkemedel mm. Allt i syfte att säkra en hållbar utveckling och våra medborgares hälsa och välbefinnande. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar också aktivt i samhällsbyggnadsprocessen. Från idé till genomförande krävs en god samordning och samverkan för tydlighet i processer och hög kvalitet i det som tillkommer i vår kommun. I det arbetet handlar det mycket om att ha en röd tråd från vår vision till den översiktliga planeringen ned till detaljplan och bygglov och verka för att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet vägs in i bedömningarna.

Kontakt: Luleå kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 971 85 Luleå
E-post: miljobygg@lulea.se

Ledamötena i miljö- och byggnadsnämnden tillsätts av kommunfullmäktige.


Fråga om protokoll

Vill du ta del av äldre protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, miljönämnden eller byggnadsnämnden kan du kontakta oss.

Bra att veta

Många av paragraferna i protokollen har bilagor. Dessa bilagor läggs inte ut här av utrymmesskäl.

En del uppgifter i protokollen kan vara borttagna på grund av innehåll av personuppgifter. Dessa uppgifter får inte publiceras, men eftersom handlingarna är offentliga så kan du få ta del av uppgifterna om du kontaktar oss.

Protokoll från nämndens sammanträden finns tillgängliga senast 14 dagar efter nämndens sammanträde.

I detta reglemente regleras miljö-och byggnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter utöver det som sägs i kommunallagen, i andra lagar och författningar samt i gemensamma bestämmelser för Luleå kommuns nämnder.

Länk till gällande reglementen för MBN finns på lulea.se, styrande dokument. Under fliken Delegationsordningar och reglementen.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen (förvaltningsbesvär). Tala om vilket beslut ni överklagar eller om det är en del av beslutet ni överklagar, t ex avgiften. Ange också varför ni anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring som ni vill ha.

Bifoga handlingar och annat som ni anser stöder er uppfattning.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till miljö- och byggnadsnämnden. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till miljö- och byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Skicka överklagan till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Luleå kommun
971 85 Luleå

Om något är oklart så kan du kontakta oss på:
Miljö- och byggnadsnämnden
Luleå kommun
971 85 Luleå 
Telefon 0920-45 30 00
E-post: miljobygg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 15 mars 2024