Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden bildades den 1 januari 2015. I samband med det upphörde miljönämnden och byggnadsnämnden och arbetsuppgifterna från dessa nämnder flyttades till miljö- och byggnadsnämnden. Ledamöterna i miljö- och byggnadsnämnden är beslutade i kommunfullmäktige.Fråga om protokoll

Vill du ta del av äldre protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, miljönämnden eller byggnadsnämnden kan du kontakta oss.

Bra att veta

Många av paragraferna i protokollen har bilagor. Dessa bilagor läggs inte ut här av utrymmesskäl.

En del uppgifter i protokollen kan vara borttagna p g a PuL - Personuppgiftslagen. Den gäller vid publicering av känsliga personuppgifter som t ex namn, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får alltså inte publiceras, men eftersom handlingarna är offentliga så kan du få ta del av uppgifterna om du kontaktar oss.

Protokoll från nämndens sammanträden finns tillgängliga senast 14 dagar efter nämndens sammanträde.

Ledamötena i miljö- och byggnadsnämnden tillsätts av kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter

Maritha Meethz (S), ordförande
Fredrik Wiberg (M), vice ordförande
Anne-Lie Ottosson (C)
Berndt Hällgren (S)
Christer Stenberg (V)
Kristina Lindqvist (S)
Kristoffer Sundström (M)
Lothar Bellgardt (MP)
Nicklas Kemppainen (KD)
Silas Nordgren (S)
Stefan Dahlén (SD)

Ersättare

Andreas Bergström (KD)
Annelie Ahlbäck (S)
Carl-Anders Johansson (S)
Dexter Krokstedt (SD)
Fredrik Sidevärn (C)
Gunilla Rubin (MP)
Göran Risnert (S)
Ingrid Johansson (V)
Martin Forss (L)
Solweigh Norman (S)
Staffan Nilsson (M)

2022-06-20

I detta reglemente regleras miljö-och byggnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter utöver det som sägs i kommunallagen, i andra lagar och författningar samt i gemensamma bestämmelser för Luleå kommuns nämnder.

Miljö-och byggnadsnämnden har hand om följande verksamheter

§1 Miljö-och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning enligt plan och bygglagen (2010:900) med undantag för planläggning av mark och vatten. Nämnden ska svara för ett aktivt deltagande i samhällsplaneringen och bidra med kompetens och erfarenhetsåterföring.

§2 Miljö och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning gällande utbetalning av bostadsanpassningsbidrag enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).

§3 Miljö-och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken (1998:808), livsmedelslagen (2006:804), strålskyddslagen (2018:396), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805), lagen om internationella hot mot människors hälsa (2006:1570), lagen om handel med receptfria läkemedel (2009:730), tobakslagen (1993:581), alkohollagen (2010:1622), lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425), lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) med tillhörande lokala föreskrifter och allmänna författningar och förordningar samt tillsyn och tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011), som inte hanteras av annan nämnd, och tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814).

§4 Miljö-och byggnadsnämnden ska även svara för kontroll och rapportering som åligger kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft, att ge energi-och klimatrådgivning till privatpersoner, företag och organisationer, att samordna kommunens arbete med Fairtrade City diplomeringen samt att hantera utbetalning av bidrag för trygghetsboende, enligt Luleå kommuns regelverk för trygghetsboende i Luleå.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§5 Miljö-och byggnadsnämnden ska utöver vad som framgår i detta reglemente följa det fullmäktige beslutat i styrande dokument eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra. I samband med bokslut ska nämnden redovisa hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem

 • i detta reglemente,
 • genom tilldelat kommunbidrag.

§6 Miljö-och byggnadsnämnden ska inom egna verksamheten:

 1. inom ramen för planering-och budgetarbetet utarbeta mål inom sitt verksamhetsområde och samverka för förflyttning i KF mål,
 2. se till att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande och effektivt sätt,
 3. följa upp, utvärdera och säkra verksamhetens kvalitet där uppföljningen ska vara både kvalitativ och kvantitativ,
 4. långsiktigt planera och strategiskt utveckla verksamheten,
 5. se till att räkenskaperna är rättvisande, att den interna kontrollen är tillräcklig samt att budget inte överskrids,
 6. inom av kommunstyrelsen bestämd tid och enligt riktlinjer, utarbeta förslag till budget som ska fastställas av kommunfullmäktige,
 7. inom av kommunstyrelsen bestämd tid och enligt riktlinje, avge delårsrapport, årsredovisning och verksamhetsberättelse,
 8. med uppmärksamhet följa den allmänna utvecklingen och verka för att, i de förslag till mål och ramar som utarbetas, en god miljö och goda levnadsbetingelser främjas i kommunen,
 9. i sitt arbete beakta jämställdhets-, miljö-, integrations-, mångfalds-och folkhälsofrågor samt frågor som rör personer med funktionsnedsättning,
 10. bidra till förverkligande av Program för Vision Luleå 2040,
 11. föra dialog och verka för ökad förståelse hos allmänheten,
 12. ha ett arbetsgivar-och arbetsmiljöansvar för personal med undantag för avdelningschefen för miljö-och bygg,
 13. utarbeta risk-och sårbarhetsanalyser för sitt verksamhetsområde enligt lag (2006:544)om kommuners och regioners åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH,
 14. anta en plan för hantering av extraordinära händelser.

§7 Miljö-och byggnadsnämnden äger rätt att:

 1. ge medgivande till undantag från detaljplan enligt 3 kap. 2§ 1 st., fastighetsbildningslagen (1970:988), 9 § 1 st. anläggningslagen (1973:1149), 8 § 1 st. ledningsrättslagen (1973:1144),
 2. med bibehållet ansvar för verksamheten, träffa överenskommelse med annan om utförande av uppgifter som ankommer på nämnden,
 3. föra kommunens talan och med bindande verkan träffa överenskommelse om avskrivning av kommunens fordran, anta ackord, ingå i förlikning och sluta annat avtal med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller annan författning eller fastställd av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterades den 30 januari 2023