Luleå kommuns bolag och stiftelser

Luleå kommun organiserar de flesta av sina bolag i ett av kommunen helägt holdingbolag, Luleå Kommunföretag AB. Syftet med detta är att åstadkomma en bra ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de ekonomiska fördelar som koncernbildningen medger. Därutöver har kommunen ägarintressen och huvudmannaintressen i ett antal andra bolag och organisationer.

Luleå Kommunföretag AB

Luleå Kommunföretag AB, ägs till 100 % av Luleå kommun, och är ett holdingbolag för de helägda kommunala dotterbolagen. Luleå Kommunföretag AB har en central och koncernstrategisk roll i kommunen med huvudsaklig uppgift att:

• Ansvara för en aktiv ägarstyming av dotterbolagen.

• Utveckla effektiviteten och optimera resultatnivån i bolagskoncernen.

• Verka för att dotterbolagens verksamhetsplaner styr mot kommunens övergripande mål.

• Inom kommunfullmäktiges principbeslut genomföra omstruktureringar och förändringar av bolagsstrukturen.

Styrelseordförande - Carina Sammeli

Verkställande direktör - Anneli Sjömark (anneli.sjomark@luleakommunforetag.se)


Dataskyddsombud - dataskyddsombud@lulea.se.
Telefon: 072 – 533 16 20

Koncernfakta 2020

  • Koncernen som helhet visar en något lägre omsättning men starkare resultat än föregående år. Koncernens omsättning uppgår till 1 862,4 (1 913,3) mnkr, resultat efter finansiella poster uppgick till 219,4 (165,2) mnkr.
  • Räntabilitet på eget kapital för koncernen uppgick till 7,6 % (5,9%) vilket inte når upp till det långsiktiga koncernmålet om 10% och soliditeten uppgår till 48,5 % (46,7 %) vilket överstiger det långsiktiga koncernmålet om 40%.
  • NFTC och LLT har fortsatta utmaningar med obalans i kostnads- och intäktsstruktur vilket innebär negativa resultat.
  • Koncernens moderbolag Luleå Kommunföretag AB har bytt ordförande samt vd under det gångna året.
  • Vad gäller VA-verksamheten fattade kommunfullmäktige beslut att överföra verksamheten till Luleå Miljöresurs AB (Lumire).
  • Under året har fem VD-rekryteringar genomförts i koncernen. Förutom i moderbolaget har nya vd:ar tillträtt i Lulebo AB, Luleå Energi AB, Luleå Lokaltrafik AB samt Luleå Miljöresurs AB.
  • Under 2020 fortsatte arbetet med att implementera internbanken, med målet om en mer centraliserad hantering av finansiella transaktioner. Internbanken har under året påbörjat ett arbete med att se över leasing-/valutahanteringen inom Luleå Kommunföretagskoncern. Målet är att minska de finansiella riskerna/kostnader knutna till finansiella transaktioner.

Läs hela dokumentet Luleå kommunföretag AB - Koncernfakta 2020 Pdf, 562.2 kB.

Årsredovisning

Bolagsordning


 

 

Stiftelser och ekonomiska föreningar

Sidan uppdaterades den 14 september 2021