Norra hamn i Luleå

Norra hamn i Luleå. Foto: Luleåfotograferna.

Fakta om Luleå kommun

Luleå kommun tillhör landskapet Norrbotten som ligger i Norrbottens län. Sverige har 25 landskap. Förr i tiden var Sverige inte ett land utan ett rike som bestod av flera land eller landskap. På 1600-talet skapades länen som av svenska staten fick rätt att styra och bestämma lokalt. Luleå kommun är 2 110 kvadratkilometer stor (ungefär 300 000 fotbollsplaner) och har närmare 79 000 invånare.

Egentligen behövs landskapen inte idag men många människor tycker om att känna att de tillhör ett landskap. Därför lever dialekter, folkdräkter och andra symboler kvar än idag.

Luleå är residensstad i Norrbottens län som utgör nästan en fjärdedel av Sverige. Det betyder att det är här som landshövdingen bor och länsstyrelsen finns. Luleå stift omfattar både Norrbotten och Västerbotten.

Staden Luleå

Staden Luleå grundlades runt medeltidskyrkan i Gammelstad år 1621. På grund av den kraftiga landhöjningen måste staden flyttas en mil närmare kusten år 1649. Det var då staden Luleå hamnade där den är idag.

Älven, havet, skogen och malmen har format kommunen. Det rika laxfisket under medeltiden gynnade bygden medan stormaktskrigen under 1600-talen utarmade den. 1700- och 1800-talens järnbruk och sågverk var sällan framgångsrika.  

Luleå var fram till mitten av 1800-talet en mycket liten stad. Då flyttades länsstyrelsen hit och industrialiseringen började ta fart. Att malmbanan drogs till Luleå på 1880-talet betydde mycket. En ny expansion skedde på 1940-talet med Norrbottens Järnverk (NJA). Etablerandet av en teknisk högskola, numera Luleå tekniska universitet, på 1970-talet är en annan viktig händelse.

Dagens Luleå kommun kom till 1969 när Nederluleå kommun, Råneå kommun och Luleå stad slogs samman.

Korta fakta

 • 78 549 invånare (SCB 2020-12-31).
 • Luleåregionen, inklusive grannkommunerna, har cirka 170 000 invånare.
 • Landets 29:e största kommun.
 • Landyta: 2 110 kvadratkilometer.
 • Grundlades 1621 kring medeltidskyrkan i Gammelstad men flyttades redan 1649 en mil ut mot havet till sin nuvarande plats.
 • Länscentrum i Norrbotten – en fjärdedel av Sverige.
 • Luleå har en av landets största hamnar.
 • Metallurgiskt centrum med stor stålindustri och avancerad forskning.
 • Skandinaviens nordligaste tekniska universitet – Luleå tekniska universitet – med cirka 17 000 studenter.
 • Luleå Science Park vid universitetet är Norrlands största teknikby med cirka 100 kunskapsföretag.
 • Facebooks datacenter på Porsön är störst i Europa.
 • Luleå Airport (Kallax flygplats) – Norrlands största inrikesflygplats.
 • Kommunikationscentrum i Barentsregionen.
 • Kulturens hus: bibliotek, konsthall, konsertsalar, konferenser.  
 • En av de kommuner i Sverige som satsar mest på kultur.
 • Idrottsstad med tre elitklubbar: Luleå Hockey, Luleå Basket och BC Luleå  
 • En av landets solsäkraste sommarstäder.

De första människorna kom troligtvis hit för omkring 7 000 år sedan. Havsnivån var då 100 meter högre och nuvarande Luleå kommun var ett skärgårdslandskap.

Historiska kartor

Hundratals lämningar från stenåldern har hittats inom kommunen, bland annat vid Näverberget i Måttsund och Unby-Råberget nära Selet. Människorna kom troligen från öster, via Finland, och levde på vad havet kunde ge.

Området koloniseras av kungen och kyrkan

Luleå – eller Julevu – har samiskt ursprung och kan uttydas "östligt vatten". Namnet förekommer för första gången i ett dokument 1327. Där berättas att en fyrmannagrupp 1327 med ärkebiskopen Olof i Uppsala i spetsen tilldelats Lule älvdal. Efter stridigheter mellan Sverige/Finland och Novgorod/Ryssland om var gränsen skulle gå startade svenska kronan och kyrkan en "kolonisation" i norr. Avsikten var att området skulle bebyggas och uppodlas.

Luleå hade dock varit befolkat sedan förhistorisk tid och troligtvis förekom jordbruk redan då. Området ovanför Skellefteå hade emellertid varit ett "ingenmansland". Men i och med att svenska kronan och kyrkan visade sin närvaro i kustlandet införlivades området i det svenska riket. Den enastående kyrkan i Gammelstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. byggdes under 1400-talet.

Luleå stad grundas och flyttas till sin nuvarande plats

I mitten av 1400-talet utgjorde Luleå socken en omfattande yta på över 4 200 kvadratkilometer. Området sträckte sig ovanför lappmarksgränsen med Jokkmokk och Gällivare inkluderade. Med tiden minskade Luleå när områden avsöndrades. Luleå stad grundlades kring medeltidskyrkan i Gammelstad 1621. Luleå kom att bli en betydande handelsstad på sydligare hamnar, främst då Stockholm, med fiske som huvudnäring. På grund av den kraftiga landhöjningen måste staden redan 1649 flyttas en mil till sin nuvarande plats, på en halvö vid Luleälvens utlopp.

Krig och ryska härjningar – hinder i Luleås utveckling 

Utvecklingen gick långsamt i den nya staden och ännu i slutet av 1700-talet hade Luleå endast bykaraktär. Luleå drabbades hårt av stormakttidens krig, senare också av ryska härjningar. Staden drabbades också av svåra bränder. Carl von Linné besökte kommunen på sin lappländska resa 1732 och drack brunn i Gammelstad. Han beskrev Luleå som en by om än skön.

Industriell verksamhet kommer igång

När Luleå återhämtat sig från stormaktstidens krig började en snabb befolkningstillväxt. En stor del av befolkningen försörjde sig på jordbruket och missväxter slog hårt. Under 1830-talet led en stor del av Luleåborna nöd och flera hjälpaktioner kom till stånd söderifrån.

Karl Fredrik Liljevalch satsade pengar i en varvsindustri och ville frigöra den lokala skaparkraften. Efter honom kom fler, bland andra Christian Gültzau som även han byggde upp ett varv och producerade högklassiga fartyg. Med nya kunskaper utvecklades och effektiviserades också jordbruket under denna tid och Luleåbygden upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt. Mellan 1850 och 1900 mer än fördubblades befolkningen.

Luleå utvecklas mot ett modernt samhälle 

Under 1800-talets senare hälft inträffade en rad betydelsefulla händelser i Luleås historia. Länsstyrelse och landshövding flyttades till Luleå 1856 och staden fick sitt första lasarett några år senare. Ett nytt rådhus upprättades, den första banken öppnades 1857 och den första telefonledningen installerades 1883.

På Altappen byggdes en såg och ett järnverk, den första verkliga storindustrin i länet, som dock senare brann ned. 1888 invidges malmbanan till Gällivare och 1894 fick Luleå anknytning till Norra stambanan och en reguljär ångbåtsförbindelse med Stockholm upprättades. Förändringar inom näringslivet bildade nya sociala klasser vilket resulterade i strejker, facklig organisering och en politisk medvetenhet.

Stål- och hamnstaden

Under 1900-talet ersattes jordbruket alltmer med industriell verksamhet. Åtskilliga försök att förädla lapplandsmalmen hade gjorts under 1700- och 1800-talen, de första i Melderstein och Strömsund. Malmbanan öppnade nya möjligheter och 1906 kunde Luleå järnverk i Karlsvik invigas. Dess historia blev kort.

På 1940-talet byggdes Norrbottens järnverk (NJA) upp, numera SSAB Luleå, efter ett riksdagsbeslut. Det fick en avgörande betydelse för Luleå och hela länet. Luleå blev allmänt känd som "stål- och hamnstaden". Utvecklingen och expansionen under 1800- och 1900-talet har gjort Luleå till Norrbottens ledande stad.

Här finns historiska skrifter om varför staden ser ut som den gör och hur namngivningen skedde förr i tiden.

Här kan också du som släkt- eller hembygdsforskar hitta material som kan hjälpa i ditt arbete.

Skrifterna är framtagna av förre stadsingenjören och distriktslantmätare Georg Palmgren, som bland annat varit med och namnsatt flera av Luleå kommuns gator och kvarter.

Georgs intressen för ortnamnsfrågor och lokalhistoria har resulterat i flertalet böcker. Spridningen av skrifterna sker med författarens tillstånd.

Skrifter om Luleå av Georg Palmgren

Sidan uppdaterades den 26 januari 2023