Internbanken

Luleå kommun har en internbank som samlar finansverksamheten för kommunen och de kommunala bolagen. I finansverksamheten ingår likviditetsförvaltning och finansiering.

Syftet med internbanken är att ha ett koncernövergripande sätt att se på risker, minimera lånekostnader, maximera avkastning samt att effektivisera administrationen. Internbanken leds av kommunens ekonomienhet i samverkan med de kommunala bolagen.

Internbanken ansvarar för:

 • hantering av ränterisker och fastställande av finansiella strategier
 • likviditetsplanering och uppföljning
 • att säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt
 • hantering av överskottslikviditet
 • valutahantering
 • leasing
 • fastställande av internräntan inom Luleå kommunkoncern
 • att upprätthålla bankrelationer
 • interna kontroller
 • uppföljning och rapportering
 • support till kommunkoncernens verksamheter
 • att utveckla och effektivisera interna processer.

Internbanken har två skuldportföljer; en för kommunen och en för moderbolaget Luleå Kommunföretag AB. Moderbolaget delar i sin tur ut interna krediter till dotterbolagen.

Internbanken måste förhålla sig till kommunfullmäktiges beslutade Finanspolicy samt till kommunstyrelsen beslutade Regler för finansverksamheten.

Sidan uppdaterades den 24 januari 2024