Ekonomi

Luleå kommun ska förvalta medborgarnas skattepengar och se till att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Intäkterna består av flera delar: kommunalskatt, olika typer av bidrag, avgifter, taxor samt försäljning av mark samt intäkter från hyror och arrenden. Kommunalskatten är den största intäkten.

I kommunallagen ställs krav på att kommunens verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och det ska finnas finansiella mål. Målen ska vara långsiktiga och budgeten ska omfatta tre år.

Hantering av en resultatutjämningsreserven ska också beskrivas. En sådan resultatutjämningsreserv, RUR, ger möjligheten att ”spara” delar av ett positivt resultat från ett år till att utjämna det ekonomiska resultatet för andra år.

Skatteintäkter

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av skatteintäkter. Det är invånarnas inkomster som beskattas med kommunalskatten som idag är 22,5 kr per 100 kr. Helt skattefinansierad verksamhet är till exempel skola och räddningstjänst.

Skatteintäkterna påverkas direkt av hur många som är i arbetsför ålder och har arbete i kommunen.

Externa intäkter - avgifter, taxor med mera

Kommunens verksamhet finansieras ibland genom avgifter från de som använder tjänsten. Till exempel är vatten och avlopp helt finansierat med avgifterna, badhusen till 35 procent, förskolan med 7 procent och äldreomsorgen med 6 procent.

Statsbidrag

De bidrag till kommunens verksamhet som kommer från staten är av två olika slag, riktade och generella.

Riktade statsbidrag är till ett speciellt ändamål eller en verksamhet, till exempel karriärtjänster för lärare, personalförstärkningar inom elevhälsan. De riktade statsbidrag ansöker kommunerna om.
Generella statsbidrag får kommunen avgöra var de ska användas.

Vad används pengarna till?

Här kan du se hur din skatt fördelas på kommunens verksamheter. Om du skriver in din månadslön så kan du se hur den fördelas (Skattekollen).

Laddar in Skattekollen...
Laddar...

Sidan uppdaterades den 11 januari 2023