Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fattat beslut om policy för God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 2013-10-28. I den finns riktlinjerna för kommunens ekonomi i ett kortare och längre tidsperspektiv.

En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning

En ekonomi i balans är en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarade servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska få en högre skatt.

Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 %

Ett ekonomiskt överskott ger förutsättningar för att långsiktigt finansiera investeringar, pensionsåtaganden och klara av oförutsedda kostnader.

Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 %

Höga investeringsnivåer kan göra att behovet av att låna ökar. Att finansiera investeringar med lån innebär på sikt ökade finansiella kostnader.

Soliditeten skall vara oförändrad

Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den ekonomiska styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Nyckeltalet visar hur stor del av verksamheten som finansierats med eget kapital.

För att nå de ekonomiska målen tar kommunen varje år fram en budget för de tre kommande åren. Läs mer om budgeten i Strategisk plan och budget för aktuellt år.

För att nå de ekonomiska målen har kommundirektören fått ett särskilt uppdrag i beslutet om strategisk plan och budget 2020-2022. Uppdraget innebär att i ett så kallat förflyttningsarbete nå mål om hållbarhet och ekonomi.

Sidan uppdaterades den 24 mars 2021