Utomhusmiljö Hägerns förskola, en del av förskolans gård

Hägerns förskola

Hägerns förskola ligger i centrala Luleå, intill strandkanten på Varvet med fin utsikt över Luleå älv. Förskolan har åldersblandade avdelningar med barn i åldrarna 1–5 år. Vi har tillgång till grönområden, promenadstråk och bra kommunikationsmöjligheter. Förskolan har tillagningskök med egen kokerska.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Förskolan har åldersblandade avdelningar. Vi arbetar efter förskolans läroplan, där barnets egen förmåga lyfts fram och uppmuntras. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

I vår pedagogiska grundsyn utgår vi från barnet i allt lärande. Vi arbetar för ett lustfyllt lärande i en inspirerande miljö, både inomhus och utomhus. Vi synliggör barnens utveckling och lärprocesser genom pedagogisk dokumentation.

Undervisningen i den dagliga verksamheten handlar bland annat om att utveckla barnens språkliga kompetens, deras sociala utveckling samt lust, nyfikenhet och intresse för att lära. Vi ger barnen tid att uttrycka sig och lyssnar på vad de har att förmedla.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Alla barn ges tillfälle att ha inflytande över sitt eget lärande, de får träna sig i att göra val och att ta ansvar för sitt eget lärande. Barn har rätt till delaktighet och inflytande i förskolan. Genom att arbeta med detta område vill vi ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. Barnens tankar och åsikter ska ligga till grund för utformningen av förskolans pedagogiska miljö.

Föräldrasamverkan

För att skapa bästa förutsättningar för att barnen ska utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Pedagogerna har daglig kontakt med vårdnadshavarna i samband med hämtning och lämning. Utöver det består vår föräldrasamverkan av utvecklingssamtal samt kommunikation via lärplattformen Unikum.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Detta sker genom att pedagogerna tar vara på spontana situationer som uppkommer, t ex vid barns lek, men även vid mer riktade aktiviteter i form av planerad undervisning.

Vid den planerade undervisningen arbetar vi bland annat med Barnkonventionen och utifrån förskolans likabehandlingsplan. Viktigt med det spontana lärandet som sker i samtal med barnen som uppkommer t ex vid samling, måltider, högläsning.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Hägerns förskola
Residensgatan 2
972 36 Luleå

Avdelningar
Kluntarna: 0920-45 46 69
Fyren: 0920-45 46 71
Småskär: 0920-45 47 43
Skvalpen: 0920-45 47 41

Rektor
Maria Bergstedt Engman
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023