Skogskötsel

Luleå kommun äger cirka 13.000 fotbollsplaner stort skogsområde, eller 6.500 hektar. Den största delen ligger i anslutning till tätorter i kommunen och en del öar.

Den kommunala skogen har många funktioner. Den tätortsnära skogen ger plats för lugn och rekreation. Kommunen värnar även om att bevara biologisk mångfald genom att bedriva hållbart skogsbruk och bevarande av skog i kommunala reservat.

Givetvis är även skogen en ekonomisk tillgång. Både som markreserv då tätorter växer och då det bedrivs skogsbruk med försäljning av avverkad skog.

Skogen växer! Varje år växer kommunens skog med cirka 20 000 m3. Det motsvarar ungefär 500 fullastade timmerbilar med släp. Årligen avverkas cirka 7 500 m3. Det motsvarar ungefär 200 fullastade timmerbilar med släp!

Virke och ris från kommunskogen säljs till högstbjudande virkesköpande företag. Timmer sågas till plank och bräder och riset används förutom till majbrasor till uppvärmning. En del av björken som avverkas levereras till arbetsmarknadsförvaltningen som klyver ved till kommunens alla anläggningar.

Jakten på kommunskogen är utarrenderad till Luleå jaktvårdsklubb– Jakten förser jägare i Luleå jaktvårdsklubb med jaktupplevelser samt viltkött.

Kundcenter - Kontakt och felanmälan:
0920-45 30 00

Kommunen äger skog av flera olika anledningar. Framför allt har skogen ett stort värde för människors behov av rekreation och friluftsliv. Luleå kommun har också ett antal värdefulla friluftsområden.

En annan anledning är bevarandet av skog med höga naturvärden. Kommunen bidrar till bevarande av biologisk mångfald genom de kommunala reservat som bildats. Målet är att bilda flera nya kommunala reservat de kommande åren.

Ytterligare en anledning till att äga skogsmark är skogen som markreserv. För att staden skall kunna växa och nya bostadsområden ska kunna byggas behövs tillgängliga markområden.

Luleå kommuns skogsinnehav uppgår till omkring 6.500 hektar Det motsvarar cirka 13 000 fotbollsplaner. Den allra största delen av skogen ligger i anslutning till tätorter i kommunen. Kommunen äger också skog på ett antal öar i Luleås skärgård.

Cirka 750 hektar är skogsområden som ligger på det vi kallar naturmark. Begreppet naturmark används för grön- och skogsområden inom detaljplan som inte är anlagda. Oftast handlar det om mindre grönområden eller skogsdungar. Det kan också vara gröna stråk mellan bebyggda områden.

Av hela kommunens skogsinnehav är cirka 2000 hektar (34 %) avsatt till naturvård .

Av de cirka 3800 hektar som brukas är en stor andel tätortsnära, och där krävs särskild hänsyn och skötsel.

Vissa delar håller mycket höga naturvärden och de områdena är avsatta till naturvård. I andra delar finns hög andel lövskog och där jobbar vi med aktiva naturvårdsinsatser för att bevara och skynda på utvecklingen för att gynna biologisk mångfald.

Vad du kan förvänta dig av oss

Skogsområden Upplevelsevärden, naturvärden och kulturmiljöer avgör inriktningen för skötseln. Skogens karaktär samt de naturgivna förutsättningarna avgör vilka skötselåtgärder som är nödvändiga. Intervallet kan variera mycket. I normalfallet kan riktmärket vara en skötselinsats var femte år.

Önskemål om utsikt

Vi arbetar med lucka/dungeprincipen vilken innebär att siktlinjer mellan dungar av vegetation hålls öppna och erbjuder utsikt. Detta innebär att det inte kommer att kunna vara fri sikt från varje godtycklig plats.

Ris

Vi samlar ihop röjt ris och fällda träd på prioriterade delar av åtgärdade områden; exempelvis längs stigar, nära gång- och cykelvägar eller i anslutning till bostäder. Ris och naturligt döda träd i andra områden kommer i stor grad att lämnas kvar till nytta för skogens alla växter och djur.

Lämna dina synpunkter

I skogsområden på kommunal detaljplanelagd naturmark skall avvägningar göras för att:

  • utveckla skogens sociala värden
  • bevara och utveckla skogens naturvärden
  • vårda och lyfta fram befintliga kulturmiljövärden

Avvägningar och beslut om eventuella åtgärder görs med stöd av befintliga beslutsunderlag. I de fall motstående intressen uppstår genomförs samråd med berörda funktioner inom kommunen och beslut fattas om vilket långsiktigt mål aktuellt område skall ha samt vilken skötselåtgärd som är lämplig.

Den tätortsnära skogen är särskilt viktig för människor och den största delen av kommunens skogsinnehav ligger nära tätorten. Därför är det viktigt att skogen sköts med stort fokus på människans behov av upplevelser och rekreation. Kommunen har en politiskt antagen skogsbruksplan. I skogsbruksplanen görs avvägningar för att samtliga värden skall tas tillvara.

Skogens naturvärden är inventerade och dokumenterade både i skogsbruksplanen samt i en rad andra inventeringar. Kommunen arbetar med naturvårdande skötsel för att bevara samt utveckla befintliga naturvärden samt kända kulturmiljövärden.

I de delar av skogen där kommunen bedriver ett aktivt skogsbruk skall skogen ge avkastning genom produktion av värdefullt virke. Även där ska skogens naturvärden, kulturmiljövärden och upplevelsevärden bevaras, utvecklas och synliggöras.

Avkastningen från skogen investeras i naturvårdande skötsel samt åtgärder i den bostadsnära skogen.

Sidan uppdaterades den 18 januari 2023