Utstakning och lägeskontroll

Plan- och bygglagen anger att byggnader vid behov ska stakas ut  och detta ska utföras av person med grundläggande mätningsteknisk färdighet.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar eller dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Vid normal arbetsbelastning tar det ca 10 arbetsdagar att få utstakningen utförd.
Under sommarmånaderna kan det ta upp till 20 arbetsdagar.

Taxa för utstakning 2023 - Moms tillkommer

Avgift = mPBB x UF x Nu
I tabellen nedan är avgiften baserad på mPBB = 52,5 och Nu = 1,2

Benämning

Beskrivning

mPBB

En tusendels prisbasbelopp

Nu

Justeringsfaktor utstakning

UF

Utstakningsfaktor


 ‌

Utstakning *

UF

Avgift (kr)**

Utstakning nybyggnad, fyra punkter1 - 299 m²

130

8 190

299 - 1 000 m²

165

10 395

Utstakning tillbyggnad, garage och dylikt, fyra punkter***1 - 299 m²

50

3 150***

299 - 1 000 m²

85

5 355***

Utstakning, tillägg per punkt vid fler än fyra punkter

5

315 kr/punkt

Övriga mätuppdrag


Tidsersättning*Alla eventuella förändringar från bygglovet ska godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. Tillkommande arbete debiteras med tidersättning.

**Under förutsättning att minst två tomtrör finns. I annat fall debiteras tidersättning.

***Vid samtidig utstakning av huvudbyggnad och friliggande garage/uthus halveras avgiften för utstakning av garage och uthus.

Räkneexempel 1:
Avgift= mPBB x UF x Nu
Enbostadshus, fyra punkter
mPBB = 52,5
UF= 165
Nu = 1,2

Avgift= 52,5 x 165 x 1,2 = 10 395 kr

Räkneexempel 2:
Avgift= mPBB x UF x Nu
Enbostadshus, åtta punkter
mPBB = 52,5
UF= 165 + (4x5)
Nu = 1,2

Avgift= 52,5 x 185 x 1,2 = 11 655 kr

Räkneexempel 3:
Avgift= mPBB x UF x Nu
Garage, fyra punkter
mPBB = 52,5
UF= 50
Nu = 1,2
Avgift= 52,5 x 50 x 1,2 = 3 150 kr
eller vid samtidig utstakningav huvudbyggnad
Avgift= 52,5 x 25 x 1,2 = 1 575 kr

Byggherren ansvarar för att byggnaden uppförs på rätt plats och enligt givet bygglov. Med utstakning menas att man markerar byggnadens läge i plan och höjd på marken enligt bygglovsbeslutet.

Utstakning utförs normalt innan schaktning, men om tomten har stora nivåskillnader bör den grovschaktas före utstakning. När utstakningen görs i eller vid tomtgräns ska granne kallas till utstakningen. Byggherren ansvarar för att berörd granne kallas.

Att tänka på!
Byggplatsen ska vara fri från skymmande objekt som kan påverka utstakningen, till exempel skymmande träd, stora stenar och snöhögar. Det bör finnas minst två tomtrör. Har tomten stora nivåskillnader bör den grovschaktas före utstakning.

Utstakning
Utstakning krävs alltid vid nybyggnad av helårsbostad inom område med detaljplan. I övriga fall bestämmer miljö- och byggnadsnämnden, i sam­band med bygglovsgivningen, om utstakning ska ske.

Lägeskontroll
Miljö- och byggnadsnämnden kan vid behov även kräva att lägeskontroll utförs. En lägeskontroll innebär att byggnadens läge kontrolleras så det överensstämmer med bygglovet. Lägeskontrollen utförs av Luleå kommun. Byggherren ansvarar för att byggnaden uppförs på rätt plats och överensstämmer med det givna bygglovet.

Utstakning ska enligt Plan- och Bygglagen utföras av person med grundläggande mätningsteknisk färdighet.

Om utstakning utförs av annan än Luleå kommun måste denna först ansöka om behörighet för utstakning hos stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden bedömer om en person har grundläggande mätningsteknisk färdighet för att kunna utföra en utstakning. Som underlag för bedömningen används Lantmäteriets rekommendationer för bedömning av ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du ansöka om behörighet för utstakning inom Luleå kommun

Redovisningen skall vara Luleå kommun tillhanda inom en vecka efter utförd utstakning. Om utstakningen inte utförts av Luleå kommun, person med grundläggande mätningsteknisk färdighet eller om koordinatleveranserna är bristfälliga eller felaktiga kan miljö- och byggnadsnämnden låta fastställa byggnadens läge, en så kallad lägeskontroll, på byggherrens bekostnad.

Redovisningen ska innehålla följande:
• Fastighetsbeteckning
• Fastighetsgränser/gränspunkter
• Bygglovets ärendenummer
• Sökandes kontaktuppgifter
• Byggnadens fasadyttermått, hörnkoordinater
• Byggnadens sockelhöjd
• Vem som gjort utstakningen
• Vilket datum utstakningen är utförd

Redovisningen av koordinater levereras som digital koordinatfil med karta i dwg-format eller GIS-format.

Redovisning ska ske i följande koordinatsystem:
Plan: SWEREF 99 21 45
Höjd: RH2000

Redovisningen av koordinater levereras till: 
Digital koordinatfil med karta i dwg-format eller GIS-format levereras till gis.kartor@lulea.se

Sidan uppdaterades den 13 januari 2023