Klagomål på inom- eller utomhusmiljö

Människor ska kunna vistas i allmänna lokaler utan att riskera att bli sjuka på grund av till exempel dålig ventilation, tobaksrök, fukt och mögel eller riskera att få nedsatt hörsel av för höga ljudnivåer. Människor ska inte heller utsättas för hälsorisker i sitt eget hem. Natur och miljö ska inte skräpas ned och förstöras. På den här sidan får du veta hur du ska göra om du har ett klagomål på inom- eller utomhusmiljön i ditt hem, i en offentlig lokal eller i naturen.

Kontakta först den som orsakar störningen

Det är miljö- och byggnadsnämndens uppdrag att se till att miljöbalkens regler följs när det gäller störningar som kan innebära en risk för människors hälsa eller som skadar natur och miljö.

Men det är mycket viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan du lämnar in en klagomålsanmälan till avdelning miljö och bygg på Luleå kommun.

När det gäller en störning i din boendemiljö så är det alltid fastighetsägaren eller bostadsrätt­föreningen som har det yttersta ansvaret och det är till dem du först ska vända dig vid klagomål.

Anmäl klagomål på inom- eller utomhusmiljön

Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige för störningen kan du anmäla ditt klagomål till miljö och bygg på Luleå kommun så kanske vi kan hjälpa dig.

För att miljö och bygg ska handlägga din anmälan krävs det att:

 • Miljö och bygg bedömer att störningen är en hälso- eller miljörisk – enligt miljöbalken innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig"
 • störningen är pågående – miljö och bygg handlägger inte klagomål på störningar som har upphört, och inte heller störningar som är tillfälliga.

Vill du hellre ringa in ditt klagomål ska du ringa Luleå kommuns växel 0920-45 30 00, välja val 2 och sedan begära att få lämna klagomål på inom- eller utomhusmiljö.

 • störande buller från exempelvis bensinstationer, verkstäder, restauranger och diskotek
 • klagomål på fukt och mögel i lägenheter
 • dålig ventilation eller andra inomhusmiljöfrågor
 • dåligt fungerande avlopp
 • skadedjur
 • att det röks i miljöer som ska vara rökfria
 • nedskräpning av tomter och skogsmark.

Felanmälan av kommunala verksamheter och bristande renhållning

Om du vill felanmäla kommunens verksamheter som gata, vatten, avlopp, gatubelysning, trafikanordningar, parkeringsautomater, fastigheter, anläggningar, bristande renhållning och parker/träd med mera så gör du det via en annan e-tjänst.

Arbetsmiljöfrågor

Kontakta Arbetsmiljöverket
Telefon 090-17 07 00

Klagomål på sliten boendemiljö (i lägenheter eller på uteplatser)

Kontakta fastighetsägaren

Krav på ekonomisk kompensation för störningar

Kontakta värd eller hyresnämnd (om du bor i hyreslägenhet)

Skade- och olycksfallsrisker. Kontakta Risklinjen:

Telefon 020-93 00 00

Vilda djur, till exempel huggorm på tomten eller grävling under huset

Tama djur som far illa

Efter att du skickat ditt klagomål till milljö och bygg kommer vi först att göra en bedömning om det här är något som vi har möjlighet att besluta i eller svara på. Om det inte är det kommer vi att kontakta dig. Ditt klagomål registreras hos miljö och bygg och därefter kommer det att delas ut till en handläggare som kommer att handlägga ärendet. Du kommer att få ett beslut på det vi kommer fram till. Om beslutet går dig emot, så har du rätt att överklaga det, läs i ditt beslut hur du går till väga i så fall.

I handläggningsfasen kan du komma att bli kontaktad av miljö och bygg ifall vi behöver veta mer. Tänk på att en komplett anmälan hanteras snabbare än om vi måste begära kompletteringar. Det kostar inget att lämna in en anmälan. Vi kommer att kontakta de som behöver kontaktas i ärendet, baserat på ditt klagomål. Ibland kan synpunkter som kommer från andra att kommuniceras med dig.

Läs mer om:

Samhällsbuller är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör störst antal människor i Sverige. Problemet är störst i närheten av stora trafikleder. Trots att buller inte är direkt livshotande på samma sätt som vissa andra miljöstörningar påverkar det vår hälsa mycket och möjligheten till en god livskvalitet.

Besvär av buller kan leda till störningar av sömn och vila, eller ge upphov till stress. Buller kan även leda till sämre inlärningsförmåga och göra det svårare att höra vad andra säger, inte minst för personer med hörselnedsättning.

Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer och det finns allmänna råd kring hur mycket det får bullra i olika typer av lokaler och i ditt boende.

Om du störs av buller eller oljud av något slag ska du först av allt vända dig till den fastighetsägare vars fastighet eller verksamhet bullret eller oljudet kommer ifrån. Det är den som orsakar en störning som ansvarar för att undersöka och åtgärda problemet. Det är först efter att den som orsakar störningen har haft möjlighet att åtgärda problemet som du kan vända dig till miljö- och bygg på Luleå kommun. Om inte fastighetsägaren eller den som orsakar störningen åtgärdar problemet kan du anmäla ett klagomål till miljö- och bygg via e-tjänsten nedan.

Vill du hellre ringa in ditt klagomål ska du ringa Luleå kommuns växel 0920-45 30 00, välja val 2 och sedan begära att få lämna klagomål på inom- eller utomhusmiljö.

Vem ska jag kontakta vid buller från:

 • installationer: fastighetsägaren/hyresvärden
 • grannar: grannen som stör och om du inte får gehör, kontakta din hyresvärd
 • trafiken: vänd dig till den som ansvarar för vägen som stör vilket är antingen Trafikverket (större vägar som E4:an och järnvägar) eller Infrastruktur och driftavdelningen på Luleå kommun för kommunala vägar.
 • byggarbetsplatser: Kontakta ägaren till den fastighet där byggnationen sker.
 • arrangemang: Som boende i en stad eller tättbebyggt område får man ibland räkna med höga ljudnivåer från tillfälliga arrangemang. Det är något man normalt får acceptera så länge det inte handlar om en långvarig eller ofta återkommande störning utan om en begränsad tid. Du ska vända dig direkt till arrangören om du störs eftersom det är dennes ansvar att motverka störningar.
 • krogar: Störs du av musik med mera ska du i första hand prata med den verksamhet som ansvarar för den störande musiken. Det är verksamheten som är skyldig att se till att de inte stör närboende.
 • verksamheter: Som boende i en stad kan man uppleva bullerstörning från olika närliggande verksamheter som till exempel från varutransporter och sophämtning. Det är något man normalt får acceptera så länge det inte handlar om en långvarig eller ofta återkommande störning. Kontakta verksamheten som orsakar bullerstörningen och påtala att du störs.
 • skällande hundar: Hundar ska inte orsaka olägenhet för närboendes hälsa, men ett visst mått av skällande får man tåla. Störs du av hundskall ska du alltid i första hand kontakta hundägaren eller fastighetsägaren.

Om du får fukt- eller mögelproblem inomhus kan det bero på flera olika saker. Det kan handla om byggfel eller något som uppkommit i efterhand, till exempel på grund av sprickor i fasaden eller läckage i rörledningar. Det kan också bero på bristande ventilation. Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på fukt- och mögelskador. Fukt och mögel kan också visa sig genom att färgen flagnar, tapeter eller plastmattor som bubblar sig, om det är hög luftfuktighet eller att det känns en unken lukt.

Om du har fått problem med fukt och mögel i din bostad ska du vända dig till din fastighetsägare eller hyresvärd. Först efter att du kontaktat din hyresvärd och denne inte åtgärdat problemet kan du anmäla ett klagomål till miljö och bygg på Luleå kommun via e-tjänsten nedan.

Vill du hellre ringa in ditt klagomål ska du ringa Luleå kommuns växel 0920-45 30 00, välja val 2 och sedan begära att få lämna klagomål på inom- eller utomhusmiljö.

Förebyggande tips för att minska risken för fukt och mögel i ditt badrum:

 • Använd ett duschdraperi och torka upp vatten på golvet efter du har duschat eller badat.
 • Rengör badrummets golvbrunnar, under badkaret samt runt lister på badkaret eller i duschen regelbundet.
 • Vädra regelbundet för att minska fukten i rummet.
 • Häng inte upp för mycket tvätt.
 • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
 • Gör en enklare ventilationskontroll genom att se efter om den klarar av att suga tag i ett vanligt papper. Det ska även finnas en spalt som är ungefär lika bred som ett lillfinger under eller över dörren till badrummet. Det kan också finna en ventil i själva dörren eller i anslutning till den. Den är till för luftväxling så att ventilationen fungerar.
 • Ventilationssystemet har inte alltid kapacitet att ventilera ut all fukt från ett badrum som används av flera personer. Den kvarvarande fukten kan medföra tillväxt av mögel. Detta kan tvättas bort en gång i veckan med en tvättsvamp och rengöringsmedel.

Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar och vattendrag i mycket låga koncentrationer. Bakterierna finns därför också sporadiskt i distributionsnätet för dricksvatten och i andra vattensystem i samhället.

Man kan bli sjuk av legionellabakterien, man kan få en allvarlig lunginflammation med feber, huvudvärk och muskelsmärtor, hosta med mera. Legionellabakterien kan växa till i vattenledningssystem där det framför allt är en för låg framledningstemperatur.

Misstänker du att du smittats med legionella efter besök i en offentlig verksamhet av något slag (till exempel simbassäng, bubbelpool, duschar) eller i ditt boende ska du kontakta fastighetsägaren och/eller verksamhetsutövaren. Misstänker du att du har legionella i vattenledningssystemet i din villa ska du kontakta ett VVS-företag för att få hjälp med sanering och förebyggande åtgärder. Vid bedömning om sanering behövs så tänk på vilka som kan vara utsatta för risk i just denna anläggning. Till riskgrupper hör bland annat personer med nedsatt immunförsvar och rökare.

Förebyggande åtgärder för att minska risken för legionella:

 • Vid tappstället ska varmvattentemperaturen vara minst 50°C. Var uppmärksam på skållningsrisken. Temperaturen vid tappstället får inte överstiga 65°C.
 • I varmvattenberedaren eller värmeväxlaren ska varmvattentemperaturen vara lägst 60°C.
 • Kallvattnet (dricksvattnet) ska ha en temperatur av högst 18°C.
 • Kontrollera att det inte finns blindledningar med stillastående vatten.
 • Spola igenom duschen med varmt (hett) vatten om den stått oanvänd en tid, till exempel i fritidshuset eller om du varit bortrest.
 • Byt duschslang och duschmunstycke regelbundet. Då tar du bort typiska tillväxtzoner för legionellabakterien.
 • Kontrollera och rengör varmvattenbehållaren regelbundet. I slammet som finns på bottnen trivs bakterier.
 • Kontrollera att handdukstorkar med vattenuppvärmning är rätt installerade.

Nedskräpning är ett problem som innebär negativa konsekvenser för djur, natur och människor. Det är den som har skräpat ned som även är ansvarig för att städa upp.

Har du hittat skräp i naturen?

Om du vet vem som skräpat ner kontakta då denna person i första hand. Är det mindre nedskräpning plocka då gärna upp detta och håll på så vis vår kommun ren och snygg. Nedan hittar du information kring vem du ska kontakta beroende på vart nedskräpningen har skett.

Nedskräpning på allmän plats

Det är förbjudet att skräpa ner på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn i. Du ska kontakta Polisen om nedskräpningen är så pass omfattande att det betraktas som ett brott. Nedskräpning som bedöms som "ringa" brott ska anmälas till kommunen via e-tjänsten nedan.

Nedskräpning på tomtmark

Är det skräpigt på tomtmark har ägaren enligt lag ett ansvar att hålla tomten i vårdat skick. Anmälan om ovårdad tomt görs till kommunen via e-tjänsten nedan.

Nedskräpning vid återvinningsstationer

Anmälan om nedskräpning vid återvinningsstationer görs till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). FTI är ansvariga för att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige.

Nedskräpning på kommunens mark

Har det skett nedskräpning på mark som är kommunalt ägd så ska det anmälas till kommunen via e-tjänsten nedan.

Vill du hellre ringa in ditt klagomål ska du ringa Luleå kommuns växel 0920-45 30 00, välja val 2 och sedan begära att få lämna klagomål på inom- eller utomhusmiljö.

Alla människor har rätt att vistas i en rökfri miljö. Det är förbjudet att röka i offentliga miljöer dit allmänheten kommer, både inom- och utomhus och vid entréer.

I rökfria miljöer, både inom- och utomhus, är det förbjudet att:

 • Röka tobak
 • Röka örtprodukter
 • Använda elektroniska cigaretter så kallade e-cigaretter
 • Använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Exempelvis smaksatta stenar och vattenpipa.
 • Inhalera tobak som förångats eller upphettats på annat sätt exempelvis via vattenpipa.

På dessa platser är rökning förbjuden:

 • Lokaler för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden för förskolor och fritidshem.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • På inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar.
 • Lokaler, affärer, centrum och verksamheter samt entré dit allmänheten kommer.
 • Lokaler samt entré för hälso- och sjukvård.
 • Lokaler för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafik och vänthallar samt inomhus och utomhus på perronger.
 • Restauranger, caféer och andra serveringsställen. Rökförbudet gäller också på uteserveringar.
 • Hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.

Anmäl rökning på fel plats

Om du ser att det röks i miljöer där det inte är tillåtet ska du i första hand be verksamhetsutövaren att se till så lagen följs i dennes lokaler. Åtgärdas inte problemet ska du anmäla detta till miljö och bygg på Luleå kommun via e-tjänsten nedan.

Vill du hellre ringa in ditt klagomål ska du ringa Luleå kommuns växel 0920-45 30 00, välja val 2 och sedan begära att få lämna klagomål på inom- eller utomhusmiljö.

Skadedjur brukar vi kalla de djur som orsakar ekonomisk eller hälsomässig skada eller väcker obehag på något sätt hos oss människor. Djur som råttor och möss samt vissa insekter som vägglöss, kackerlackor och ängrar som räknas som skadedjur i ett boende.

Enligt lag är det fastighetsägarens ansvar att hålla ohyra och skadedjur borta och vid behov sanera, det gäller bostadsfastigheter, affärsfastigheter och andra lokaler. Tar inte fastighetsägaren sitt ansvar och åtgärdar problemen med skadedjur kan du anmäla ett klagomål till miljö och bygg på Luleå kommun via e-tjänsten nedan.

Vill du hellre ringa in ditt klagomål ska du ringa Luleå kommuns växel 0920-45 30 00, välja val 2 och sedan begära att få lämna klagomål på inom- eller utomhusmiljö.

Äger du en villa eller ett radhus finns det ofta en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Tips på hur du säkrar din fastighet mot råttor:

1. Se över råttornas tillgång till mat

Råttornas gynnas av god tillgång på mat. Mata inte fåglar eller andra djur utomhus med föda som hamnar på marken. Använd exempelvis talgbollar i stället. Ta bort eventuell fallfrukt. Om du har djur i utomhusburar som till exempel kaniner, tänk på att deras mat inte får bli föda för råttor. Städa ofta och ta bort matrester i och runt burarna.

Om du komposterar matavfall ska komposten vara skadedjurssäker enligt Luleå kommuns föreskrifter om avfallshantering. Kompostering av matavfall ska dessutom anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. Läs mer om egen kompostering av matavfall (länk till sidan Återvinning, renhållning och avfall)

2. Täta och plombera ingångar

Försvåra för gnagarna att komma in. Finns det gamla golvbrunnar som inte används? Hur ser det ut där kablar och rör kommer in i fastigheten? Finns det hål i väggarna som kan fungera som ingång för råttorna? Finns det springor under ytterdörrar?

3. Se över sophanteringen

Soptunnor ska vara hela och soprummen ska vara svåra att komma in i. Om du upptäcker hål i en soptunna, kontakta Lumire, Luleå Miljöresurs på tel 0920-25 09 00.

Om behållarna på återvinningsstationen i ditt område är fulla eller om det är nedskräpat runt behållarna så är det bra om det omedelbart anmäls till FTI: 0200-99 03 11,

4. Rensa och röj upp

Råttor har ofta sina bon i marken och gärna under extra skydd i form av buskar, brädhögar eller dylikt. De rör sig vanligtvis inom en radie på 25-30 meter från boet. Håll gärna marken öppen längs husväggarna och undvik klätterväxter. Stapla inte exempelvis ved och trädgårdsmöbler intill fasaden. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna. Fyll igen eventuella övergivna råttbon.

5. Grannsamverkan

Om råttorna störs på ett ställe flyttar de. Därför är ett samarbete med grannfastigheterna viktigt för att uppnå en effektiv bekämpning, det vill säga att så många som möjligt råttsäkrar sina fastigheter.

Om du upplever inomhustemperaturen i ditt boende som för kall eller för varm vänd dig i första hand till fastighetsägaren, din hyresvärd eller bostadsrättsföreningen du bor i. Om inte tillräckligt görs för att åtgärda problemet kan du anmäla ett klagomål till avdelning miljö och bygg på Luleå kommun via e-tjänsten nedan. De kan sedan ställa krav på att fastighetsägaren ska utreda och eventuellt åtgärda inomhustemperaturen.

Vill du hellre ringa in ditt klagomål ska du ringa Luleå kommuns växel 0920-45 30 00, välja val 2 och sedan begära att få lämna klagomål på inom- eller utomhusmiljö.

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om temperatur inomhus som beskriver vilka temperaturgränser som gäller för ett boende.

Luften i våra bostäder och lokaler måste hela tiden bytas ut mot renare luft. Dålig ventilation kan medföra hälsoproblem som allergi eller andra överkänslighetsreaktioner. Dålig ventilation kan också göra att radonhalten blir högre i ditt boende. Risken för fukt- och mögelskador ökar också i ditt boende om ventilationen inte fungerar på ett bra sätt.

Du som bor i bostaden har ansvar för att ventiler är öppna och rengjorda. Det är däremot alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att ventilationen i din bostad fungerar i sin helhet. Du ska i första hand vända dig till din hyresvärd, bostadsrättsförening eller fastighetsskötare om du bor i lägenhet och har problem med ventilationen. Är du själv ägare av ditt hem ansvarar du själv för att ventilationen fungerar som den ska.

Om du inte får någon hjälp av din fastighetsägare och du tror att problemet kan innebära en hälsorisk kan du anmäla ett klagomål till kommunen med hjälp av e-tjänsten nedan. Klagomålet tas då om hand av avdelning miljö och bygg på Luleå kommun som har tillsyn över att fastighetsägare följer miljöbalkens krav om "olägenheter för människors hälsa".

Vill du hellre ringa in ditt klagomål ska du ringa Luleå kommuns växel 0920-45 30 00, välja val 2 och sedan begära att få lämna klagomål på inom- eller utomhusmiljö.

Obligatorisk ventilationskontroll

I bland annat Boverkets byggregler (BBR) finns bestämmelser som ska förebygga problem på grund av dålig ventilation och bristfällig skötsel. Ansvaret ligger hos fastighetsägaren. Protokoll från ventilationskontroller (OVK) ska skickas till kommunens bygglovsenhet. För en- och tvåfamiljshus gäller kravet på OVK endast vid ny- och tillbyggnad. För flerbostadshus ska kontrollen göras med 3 eller 6 års intervall, beroende på ventilationslösning. Kontakta avdelning miljö och bygg på Luleå kommun om du vill begära ut ett OVK-protokoll för en särskild fastighet.

Sidan uppdaterades den 3 januari 2024