Ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. För vissa typer av byggnader ska ventilationen sedan kontrolleras vart tredje eller sjätte år.

Varför ventilationskontroll?

"Det är viktigt för vår hälsa att inomhusluften är ren och inte hälsofarlig. Därför måste byggnader ventileras så att föroreningar som alstras inomhus förs bort. Ventilation behövs även för att byggnaden själv inte ska förstöras av fukt och mögel. En fungerande ventilation är förutsättningen för en sund och hälsosam byggnad."

(Ur Boverkets informationsbroschyr "Småhus ventilation och funktionskontroll")

Vad säger lagen?

Enligt Plan- och byggnadslagen 8 kap § 25, ska byggnader uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav beträffande bland annat skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

Av lagen följer att ventilationssystem ska skötas och underhållas. Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystemen sker. Kravet på underhåll innebär att en byggnads funktion inte påtagligt får försämras i förhållande till vad som ursprungligen krävdes.

När och vilka?

Funktionskontroll ska ske innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. Intervallerna är olika beroende på typ av byggnad. En och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning.

Återkommande besiktningar ska utföras med följande intervall

Besiktningsintervall 3 år
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

Besiktningsintervall 6 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation

Vem utför kontroller?

Ventilationskontrollen ska utföras av sakkunnig som fått godkännande (riksbehörighet) av ackrediterat certifieringsorgan. Ventilationskontrollen ska protokollföras.

Exemplar av protokollet lämnas till byggnadens ägare respektive miljö- och byggnadsnämnden. Intyg över utförd kontroll ska av fastighetsägaren anslås på väl synlig plats i byggnaden.

Sidan uppdaterades den 23 november 2023