Olovligt byggande

Att bygga något olovligt innebär att någon bygger en byggnad utan bygglov och startbesked, ett så kallat "svartbygge" eller olovlig åtgärd. Gör inte det. I slutändan kan det medföra betydligt högre kostnader för dig om till exempel byggnaden måste rivas. 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) krävs ett bygglov för att bygga en ny byggnad, göra en tillbyggnad eller ändra en byggnads användning. Det krävs även bygglov för en mängd andra åtgärder som exempelvis plank eller stödmurar, fasta cisterner, parkeringsplatser utomhus, upplag och materialgårdar. Inom detaljplanelagt område kan bygglov komma att krävas vid utvändiga ändringar.

Attefallshus

Ett attefallshus

Bygglovsbefriade åtgärder

Plan- och bygglagen 9 kap. medger att vissa byggnader, tillbyggnader och markarbeten kan göras utan bygglov. De mest kända är friggebod, attefallshus och attefallstillbyggnad. För mer information om detta, besök Boverkets hemsida www.boverket.se Länk till annan webbplats..

Friggebodan är bygglovsbefriad men Attefallsbyggnader är anmälningspliktiga. Inom vissa områden i Luleå kommun som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla eller på andra sätt skyddade så krävs bygglov för attefallsbyggnader, läs mer om detta på sidan Bygga nytt, ändra, riva under fliken attefallshus och attefallstillbyggnader.

Att uppföra en Attefallsbyggnad är anmälningspliktigt. Om den uppförs utan att en anmälan är inlämnad och ett startbesked är meddelat, så anses den vara ett svartbygge.

Vilken är miljö- och byggnadsnämndens roll?

Det är miljö- och byggnadsnämndens uppgift att se till att plan- och bygglagens regler följs. Miljö- och byggnadsnämnden kan få kännedom om ett svartbygge genom en anmälan från enskild person, annan myndighet eller genom att nämnden själv upptäcker olovligheten och påbörjar ett tillsynsärende.

Hur kan miljö- och byggnadsnämnden ingripa mot ett svartbygge?

Om någon bygger något utan bygglov, så strider bygget mot bestämmelserna i plan- och bygglagen. Då kan miljö- och byggnadsnämnden förelägga den som byggt olovligt att söka bygglov i efterhand. En förutsättning för bygglov i efterhand är att miljö- och byggnadsnämnden bedömer det som sannolikt att bygglov kan beviljas.

Om miljö- och byggnadsnämnden bedömer att svartbygget inte uppfyller de krav som ställs i plan- och bygglagen för att ett bygglov ska kunna beviljas måste byggnaden tas bort.

En byggnad tas vanligtvis bort genom rivning. Tas inte byggnaden bort frivilligt kan miljö- och byggnadsnämnden förlägga ägaren till byggnaden om att ta bort den. Föreläggandet kan förenas med vite. Det är därför viktigt att det finns ett bygglov och startbesked för byggnaden innan du börjar bygga. Det kan bli en ekonomisk förlust för dig om du bekostar en byggnad som du sedan måste ta bort. 

En riven byggnad. Inte från Luleå utan från Uleåborg. Foto från wikimedia Commons. Användare Estromiz

En riven byggnad. Inte från Luleå utan från Uleåborg. Foto från wikimedia Commons. Användare Estormiz

Måste jag betala en straffavgift om jag har byggt utan bygglov?

Om du bygger en byggnad som kräver bygglov utan att i förväg söka bygglov och därmed inte fått ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Det betyder att en byggsanktionsavgift alltid ska tas ut om du har byggt ett "svartbygge" eftersom du inte har fått ett startbesked som ger dig klartecken att börja bygga.

Avgiftens storlek varierar beroende på vilken typ av byggnad det handlar om samt vilken storlek det är på byggnaden.

Exempel:

En komplementbyggnad på 30 m2 inom detaljplanelagt område uppförs utan bygglov och startbesked. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att bygglov kan beviljas. Bygglov ges i efterhand för åtgärden, men eftersom byggnaden är byggd utan bygglov ska en byggsanktionsavgift tas ut.

Byggsanktionsavgiften för den olovliga åtgärden blir ungefär (beroende på prisbasbelopp) 14 500 kronor.

För ett fritidshus på 100 m2 som utanför detaljplanelagt område uppförs utan bygglov och startbesked blir sanktionsavgiften ungefär (beroende på prisbasbelopp) 86 000 kronor. Förutom byggsanktionsavgiften så tillkommer även en kostnad för bygglovshandläggningen.

Andra olovligheter

Förutom svartbyggen finns andra åtgärder som kan strida mot plan- och bygglagen.

Några exempel på det är att

  • utföra en åtgärd som kräver ett marklov eller ett rivningslov innan lov har sökts och startbesked getts
  • inte göra en anmälan för en åtgärd som är anmälningspliktig, till exempel väsentlig förändring av avlopps-anordningar, ventilation eller för åtgärder som förändrar brandskyddet.
  • ta en byggnad i bruk innan du har fått ett slutbesked.
  • underlåta att underhålla din tomt så att den blir ovårdad.
  • inte bygga enligt det bygglov du fick.

Dessa åtgärder kan också vara byggsanktionsgrundande. För att åtgärda olovligheterna kan miljö- och byggnadsnämnden förelägga den som har utfört åtgärden att rätta till dem.

Två stycken som bygger

Lycka till med ditt bygge!

Sidan uppdaterades den 29 juni 2023