Karta visar programområdets läge inom Luleå stadsbygd

Planprogram för Hertsöheden

SBF2021/709

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-26 § 83 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för Hertsöheden. Luleå kommuns befolkningsmål är att Luleå ska ha 100 000 invånare senast år 2040. Luleå kommun har därför ett intresse av att utveckla och bebygga Hertsöheden för att möta efterfrågan och kunna erbjuda boenden i varierad form.

Hertsöheden ligger 5 km öster om Luleå centrum. Programområdet är 135 hektar stort och består främst av skogsmark. Hela programområdet ägs av Luleå kommun.

Syftet med planprogrammet är att genom tidig utredning, avvägning och ställningstagande skapa förutsättningar för att Hertsöheden som helhet ska utvecklas till ett modernt, integrerat och hållbart bostadsområde. Hertsöheden ska framför allt planeras för blandade bostadstyper och upplåtelseformer, men kan även innehålla funktioner som kontor, handel, service och verksamheter av olika slag. Struktur och utformning av bebyggelse, gatunät och grönområden på Hertsöheden ska stärka stadsdelarna Hertsön och Lerbäcken.

Planprogrammet redovisar vision och målbilder samt principer, övergripande struktur och ställningstagande inför fortsatt planering som ska ligga till grund för kommande detaljplaneläggning av området. Intentionen är även att planprogrammet ska vara en bra grund för delaktighet i tidigt skede då det utgör ett startskott för dialog och samverkan med en bred målgrupp.

Här befinner vi oss i planprocessen

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-20 § 211 att anta detaljplaneprogrammet

Upplysning: Ett detaljplaneprogram är, till skillnad från en detaljplan, inte bindande utan är vägledande och kommer att utgöra ett underlag för fortsatta arbeten med detaljplaner i området.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag Pdf, 432.1 kB.

Handlingar

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt/Projektledare Mia Ozoh
mia.ozoh@lulea.se

Planarkitekt Sigrid Segerström
sigrid.segerstrom@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024