Vision Luleå 2050

Luleå 2050. Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt.

Så lyder Vision Luleå 2050. Visionen, som antogs politiskt 2008, handlar om att skapa ett attraktivt Luleå som är hållbart över tiden. Stadens hållbarhet delas upp i tre delar som är lika viktiga och sinsemellan beroende av varandra. Den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten.

Social hållbarhet

Social hållbarhet är målet om ett gott liv och en god livsmiljö. Livskvaliteten bygger på möjligheten till delaktighet och sammanhang samt på förutsättningarna för trygghet och en god hälsa.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär en bra ekonomi som medel för att kunna nå det goda livet. Ekonomisk tillväxt är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och social trygghet.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att allt vi gör måste rymmas inom ramen för ekosystemets gränser. En ekonomisk tillväxt utan ökad miljöbelastning är både möjlig och på lång sikt även nödvändig. En sådan utveckling benämns i internationell litteratur decoupling (att ekonomin kan växa utan att öka belastningen på miljön).

Läs hela dokumentet Vision Luleå 2050 och de olika framtidsbilderna för Luleå.

Översiktsplan och utvecklingsplaner gör visionen konkret

Kommunen arbetar just nu för att nå visionen med hjälp av utvecklingsplaner för att skapa hållbara stadsdelar och byar. Dessa hänvisar till den politiskt antagna översiktsplanen. Översiktsplanen består av riktningar som anger vad som är viktigast att uppnå halvvägs till visionen, samt sex stycken program som konkretiserar vad Luleå prioriterar fram till år 2020.

Translations