Foto på järnvägsspår

Järnvägstekniker/kvalificerad bantekniker

Som kvalificerad bantekniker arbetar du med underhåll och felavhjälpningar i spåranläggningen men även nybyggnation och utbyte av spårdelar ingår.

Som bantekniker arbetar du i en spännande bransch. Du får oftast arbete utomhus tillsammans med kollegor i en varierande miljö. Dina arbetsuppgifter är varierande och utförs runt om i landet på våra järnvägar, spårvägar och tunnelbaneräls.

jarnvägsjobb.se Länk till annan webbplats. hittar du mer information om yrken inom järväg.  

Ansökan

Sista ansökningsdag till yrkeshögskolan är den 31 maj och sista dag att komplettera med betyg är 19 juni.

Utbildningslängd

Utbildningen är ett år,200 yh-poäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yh-poäng.

Studieform

Distans, heltid med ett antal fysiska träffar i Luleå. Kostnader för resor och boende bekostar du själv. Lärarledd tid: 8 timmar/vecka.

Vi använder Teams för kommunikation. Utrustning som krävs är dator med internetuppkoppling, kamera och headset. Vi använder oss av Officeprogrammen som du har tillgång till via lärplattformen Teams.


Utbildningen bedrivs på distans med vissa fasta tider för webbsända föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Det förekommer att lektioner är inspelade såväl som livesända och du förväntas vara tillgänglig dagtid.

Kursort

Distans, Luleå.

Behörighet

För att vara behörig behöver du uppfylla kravet om grundläggande behörighet, vilket innebär att du behöver ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Motsvarande kan vara slutbetyg, intyg från allmän kurs på folkhögskola eller en utländsk gymnasieexamen.

Grundläggande behörighet via reell kompetens:

Om du formellt saknar grundläggande behörighet kan du ändå vara behörig via reell kompetens. Om du uppfyller följande krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Övriga behörighetskrav

Du ska genomföra en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och för att kunna för att kunna göra LIA 1 och LIA 2. Fyll i en hälsodeklarationsblankett. [Ladda ner här Pdf, 172.8 kB.]

Läkar- och optikerundersökningen bokar och bekostar du själv hos exempelvis din vårdcentral.

Lägst betyget E alternativt Godkänt i

  • Svenska/Svenska som andra språk 1 eller Svenska/Svenska som andra språk A
  • Engelska 5 eller Engelska A
  • Matematik 1a, b eller c eller Matematik A
  • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 eller Samhällskunskap A
  • samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Arbetslivserfarenhet kan till exempel vara:

  • anställning
  • eget företag
  • vård av barn eller annan person
  • värnpliktstjänstgöring

Om du uppfyller dessa krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Du som har de här kunskaperna och har arbetat i tre år behöver alltså inte ansöka om någon prövning av reell kompetens, bedömningen om grundläggande behörighet. Du behöver dock bifoga tjänstgöringsintyg som styrker din arbetslivserfarenhet.

Om du har frågor om din behörighet kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Det går också bra att kontakta oss på Luleå kommuns yrkeshögskola för mer information.

Urval

Om det är fler sökande än vad vi har platser för kommer vi att göra ett urval baserat på dina gymnasiebetyg.


Examensbenämning: Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen som Kvalificerad / bantekniker förutsatt att du har lägst betyget godkänt i samtliga kurser.

Utbildningen är 200 poäng(40 veckor) av dessa är 14 veckor arbetsplatsförlagd utbildning, LIA.

Allmän järnvägsteknik för tekniker 4p

I kursen ges en översikt vad ban-, el-, signal- och kommunikationsteknik innebär samt hur dessa system interagerar med varandra.

Banteknik och underhåll 20p

Målet är att deltagarna efter kurs skall förstå hur det bantekniska systemet är uppbyggt, fungerar och underhålls,enskilt och i samspel med andra teknikslag.

Besiktning bana 20p

Kunna tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter och arbetarskyddsåtgärder vid säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar.

Examensarbete 10p

Syftet med examensarbetet är att studenten ska utveckla och visa sådan kunskap och färdighet för att självständigt arbeta som bantekniker genom att inhämta nya kunskaper samt tillämpa kunskaper förvärvade under utbildningen.

Introduktion för järnvägstekniker 5p

Introduktionen innehåller en allmän orientering om arbetet som järnvägstekniker, om järnvägsbranschen.

Kapning och slipning av rälsmaterial 20p

Efter utbildning skall eleven kunna självständigt kunna utföra kapning och slipning av räls på korrekt sätt.

LIA 70p

Praktiken ska i så stor utsträckning som möjligt innehålla arbetsuppgifter som överensstämmer med de mål och syften som gäller för utbildningen till bantekniker.

Mätning och spårlägeskontroll 12p

Att förstå hur utsättning i spår utförs, beräkningar med datahjälpmedel, tolka spårlägesdiagram och efter kvalitetsnormerna kunna utvärdera spårläget.

Projektering spårgeometri 5p

Efter genomgången kurs kunna tolka spårlägesdiagram och efter kvalitetsnormerna kunna utvärdera spårläget för olika järnvägssträckor.

Säkerhetsaspekter 8p

Kursen ger kunskaper om säkerhetsaspekter utifrån ett antal områden vid arbeten i eller nära spår- och väganläggningar.

Tillämpad banteknik 20p

Att ge praktisk erfarenhet om alla de olika delar som ingår i en Banteknikers arbetsuppgifter samt att utifrån givna förutsättningar självständigt och i grupp kunna beräkna, ta fram uppgifter om att beskriva ett vanligt förekommande bantekniskt arbete i spåranläggning.

Trafiksäkerhet för arbete i trafikerad spårmiljö 6p

För att överhuvudtaget få lov att ensam vistas i spår och/eller utföra arbeten i trafikerad spårmiljö ställer Transportstyrelsen krav på att man har kompetens för detta

Sidan uppdaterades den 20 maj 2024