Södra Norrbotten industriutbildningar

Projektet ska bidra till den gröna omställningen i Norrbotten genom att vara en del av lösningen på de kompetensutmaningar som finns i och med omställningen inom industrin och i samband med nya etableringar.

Projekttid: 2023-09-01–2026-08-31
Finansiering: Tillväxtverket/Fonden för en rättvis omställning
Projektägare: Luleå kommun
Samverkansparter: Bodens, Kalix, Piteås och Älvsbyns kommuner

Stålindustrin i Norrbotten står i dag för en stor del av koldioxidutsläppen och är under förändring för att övergå till ny teknik för att kunna uppnå koldioxidneutralitet. Denna omställning innebär nya arbetssätt, metoder och processer. Pensionsavgångarna inom stålindustrin och dess värdekedja är stora de kommande åren samtidigt som nya stålindustrier etablerar sig i Norrbotten.

Detta gör att kompetensförsörjningen blir en stor utmaning både för befintlig industri i omställning såväl som nya etableringar. Anställda behöver utveckla sin kompetens för att lära sig nya produktionsmetoder och volymmässigt stora rekryteringar behöver ske. Sammantaget kommer detta förutsätta en väl utbyggd infrastruktur för industriteknisk utbildning där det är möjligt för individer att skaffa sig en grundläggande utbildning eller bygga vidare på redan förvärvad yrkeskompetens genom kortare kompetensutvecklingsinsatser.

Södra Norrbotten industriutbildningar har därför beviljats 20 miljoner ur Fonden för en rättvis omställning och Luleå kommun medfinansierar 2 miljoner. Medlen ska dels användas till att köpa in utbildningsutrustning för att kunna bedriva en basutbildning med olika inriktningar och fördjupningar som överensstämmer med branschens efterfrågan och dels till att bygga in och främja användandet av digitala lösningar som tillgängliggör utbildningarna för fler.

Projektet kommer att anpassa undervisningslokaler och i samverkan med företagen i stålindustrins värdekedja utveckla och möjliggöra utbildningar som motsvarar kompetensbehoven i en modern och klimateffektiv industri.

Projektet möjliggör för vuxenutbildningen i Luleå att i samverkan med övriga vuxenutbildningar i Norrbotten skapa nya utbildningar på gymnasial nivå och marknadsföra dessa.

Genom en nära dialog med företagen kommer utbildningarna att utvecklas och anpassas vad gäller kursinnehåll och upplägg. Företagen behöver inte riskera värdefull produktionstid för utbildningsinsatser i produktionsmiljö där fel inte får uppstå, produktionsstopp eller förseningar i omställningen till koldioxidneutralitet.

En fullt utvecklad utbildningsstruktur förväntas generera en kapacitet av cirka 600 utbildade personer per år, vilket bidrar till möjliggörandet av stålindustrins gröna omställning i Norrbotten och därigenom minskade koldioxidutsläpp.

Huvudmålet är att investera i industrilaborationsutrusning och genomföra ändamålsenliga utbildningar och förse stålindustrins värdekedja med efterfrågad kompetens. När projektet har genomförts ska industrilaborationsutrustning vara installerad och tagen i drift på laborationsort och distansutbildning via programvara. En basutbildning ska vara framtagen och i drift och tre utbildningsspår ska också ha utvecklats.

Projektets målgrupp är den kommunala vuxenutbildningen som genom projektmedel kommer att investera i industrilaborationsutrustning och i samverkan med stålindustrins värdekedja utveckla och möjliggöra industriutbildningar anpassade för klimateffektiv produktion.

Målgruppen består av de samverkande kommunala vuxenutbildningar där samtliga har ett behov av att kunna erbjuda en bredd av utbildningar på gymnasial nivå.

Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn utgör sedan lång tid tillbaka ett väl etablerat samverkansområde med samordning i till exempel upphandling av externa utbildningsleverantörer och samsökning av statsbidrag. Samverkan måste ske eftersom ingen av kommunerna kan på egen hand erbjuda ett tillräckligt elevunderlag för att starta och bedriva industriutbildningar eller förse industrierna med arbetskraft.

Även kommunerna inom Lapplands kommunalförbund har en liknande situation med stora behov av industriutbildad arbetskraft för sin gruvindustri och finns därför med i projektet för att genom distanslösningar kunna nyttja projektets investering i industrilaborationsutrustning.

Anna Wiklund, projektledare
anna.wiklund@amf.lulea.se, 076-770 73 76

Nicklas Häggström, skolchef vuxenutbildningen
nicklas.haggstrom@skol.lulea.se, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 27 maj 2024