Ny skolstruktur för Bergnäset

På den här sidan kan du läsa mer om den nya strukturen för skolor och förskolor i stadsdelen Bergnäset.

En skolstruktur beskriver vilka skolor och förskolor som ska finnas i ett område. När kommunen arbetar med en förändrad skolstruktur ser vi över vilka lokaler som ska användas för skolor och förskolor, vilka lokaler som behöver byggas om och ifall kommunen behöver bygga nya skolor eller lägga ner vissa skolor.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra utvecklingsalternativ 1, för förskola och skola på Bergnäset.

Förskola:
» Stenåsens förskola byggs om och utökas med en avdelning, totalt 4
avdelningar samt större utemiljö.
» Klippans förskola med 4 avdelningar läggs ned på sikt.
» Önskemål avseende framtida markreserv för ny förskola på Bergnäset pekas ut med lokalisering i första hand på alternativ (a) Heden , i andra hand (c) Blockvägen, i tredje hand (b) Trollnäs. I det fall alternativ (c) blir aktuellt önskar nämnden att BAIK erbjuds hyra eller köpa lämplig lokal för fortsatt drift av
fristående pedagogisk omsorg ”eftis” i området.
» Ny förskola byggs inom Sörbyarna. Lämplig lokalisering utreds.

Skola:
» Bergskolan och Mandaskolan utgör ett nytt samlat skolområde
som inrymmer tre skolor för årskurs f-3, 4-6 och 7-9. Hedskolans elever (f-6) flyttas till Bergskolans skolområde. 
» Om- och nybyggnation sker i stora delar av Bergskolan och Mandaskolan. Fritidshemslokalen i anslutning till Bergskolan rivs och marken tas
i anspråk för skolgård. Verksamheten flyttas till skolbyggnaderna.
» Ny idrottshall byggs och ersätter tidigare idrottshall inom det nya
skolområdet.

Här kan du ta del av beslutet som helhet:
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll, 2023-11-15 Länk till annan webbplats.

Kortversion

Nedan finns en kortversion av samrådshandlingarna med utvecklingsalternativen och nuläge och dialog under rubrikerna nedan.

Utvecklingsalternativen

Här kan du läsa om de alternativ för skolstrukturen som förvaltningen tagit fram.

Här nedan presenteras utvecklingsalternativ för förskola och skola.

Först presenteras utvecklingsalternativ 1 för förskola och skola. Samt alternativen A, B eller C för placering av ny förskola. Sedan presenteras utvecklingsalternativ 2 för förskola och skola. Även där med alternativ A, B och C för placering av ny förskola.

Alternativen för förskola och skola är fristående, och hänger inte samman med varandra.

Nollalternativet, det vill säga om skolstrukturen behålls som den är i dag, redovisas också.

Alternativen har inte värderats eller rangordnats.

I Vision Luleå 2040 är befolkningsmålet 100 000 invånare. I arbetet med att ta fram utvecklingsalternativ för förskolor och skolor på Bergnäset tar Luleå kommun därför höjd för detta.

Förskola

Det här alternativet innebär att Stenåsens förskola utökas med 1 avdelning.

Klippans förskola med fyra avdelningar läggs på sikt ned. Den ersätts i första hand med en förskola i Sörbyarna (utanför upptagningsområdet). Om inte det alternativet är möjligt så reserveras i stället mark på Bergnäset för en ny förskola.

Sammanfattning - förskola

Förskola

Förändring

Bergstadens förskola

Inga förändringar

Stenåsens förskola

Utökas med en avdelning

Klippans förskola

Läggs ner på sikt

Ny förskola

I första hand Sörbyarna och i andra hand Bergnäset enligt alternativ A, B och C.

 

Utvecklingsalternativ 1. Förskola.

Utvecklingsalternativ 1: Förskola

Alternativ för en ny förskola på Bergnäset syns som streckade blå ringar märkt med a, b och c i bilden.


AlternativFörändring1AEn ny förskola med fyra avdelningar byggs vid Hedskolan. Antingen byggs en helt ny förskola inom skolområdet eller så byggs befintlig byggnad om.1BEn ny förskola med fyra avdelningar i Trollstaden. Där finns i dag en fristående förskola. Möjlighet finns att fortsätta hyra ut lokaler till fristående aktör.1CEn ny förskola på Blockvägen. Den ersätter fritidsgården Eftis som är i anslutning till Bergnäsets AIK och idrottsanläggningen. Lokaler för Eftis och BAIK ska lösas genom samlokalisering, nya ersättningslokaler eller i nuvarande form.Kapacitet: 204 förskoleplatser (270 inklusive fristående förskola). Med ökad kapacitet i Sörbyarna bedöms färre barn behöva plats på Bergnäset.

Kartbilder på alternativ för placering av ny förskola

 Alternativ 1A: Placering av ny förskola vid Hedskolan

Alternativ 1A: Placering av ny förskola vid Hedskolan

Alternativ 1B: Kartbild på placering av ny förskola på Trollstaden

Alternativ 1B: Placering av ny förskola i Trollstaden.

Alternativ 1C: Kartbild på placering av ny förskola på Blockvägen

Alternativ 1C: Placering av ny förskola på Blockvägen.

Skola

Det här alternativet innebär att ett nytt skolområde tas fram där nuvarande Bergskolan och Mandaskolan ligger. Det blir totalt tre skolor för årskurs F-3, 4-6 och 7-9.

Om- och nybyggnation av Bergskolan och renovering av Mandaskolan. Hedskolans elever flyttas till nya skolområdet.

Sammanfattning - skola

Skola

Förändring

Bergskolan

Nytt skolområde med tre skolor tillsammans med Mandaskolan

Mandaskolan

Nytt skolområde med tre skolor tillsammans med Bergskolan

Hedskolan

 Läggs ner


Kapacitet: 800 elever i kommunal grundskola F-9. Ytterligare cirka 330 elever på fristående skola på Bergnäset.

Utvecklingsalternativ 1: Skola.

Utvecklingsalternativ 1: Skola

Förskola

Det här alternativet innebär att Stenåsens förskola utökas med 1 avdelning.

Klippans förskola med fyra avdelningar läggs ned. Den ersätts med en ny förskola på Bergnäset. I alternativen A, B och C presenteras möjliga placeringar av den.

Sammanfattning - förskola

Förskola

Förändring

Bergstadens förskola

Inga förändringar

Stenåsens förskola

Utökas med 1 avdelning

Klippans förskola

Läggs ner

Ny förskola

Byggs med fyra avdelningar på Bergnäset enligt alternativen A, B eller C.

 

Alternativ för en ny förskola.


AlternativFörändring1ANy förskola med fyra avdelningar byggs vid Hedskolan. Antingen byggs en helt ny förskola inom skolområdet eller så byggs befintlig byggnad om.1BNy förskola med fyra avdelningar i Trollstaden. Där finns i dag en fristående förskola. Möjlighet finns att fortsätta hyra ut lokaler till fristående aktör.1CNy förskola på Blockvägen. Den ersätter fritidsgården Eftis som är i anslutning till Bergnäsets AIK och idrottsanläggningen. Lokaler för Eftis och BAIK ska lösas genom samlokalisering, nya ersättningslokaler eller i nuvarande form.


 

Kapacitet: 204 förskoleplatser (270 inklusive fristående förskola). Alternativet tar höjd för att barn från Sörbyarna behöver plats på Bergnäset.

Alternativ för placering av ny förskola. De olika alternativen syns som blå bubblor i bilden märkta med bokstaven a, b och c. Placeringen är densamma som i utvecklingsalternativ 1.

Utvecklingsalternativ 2. Förskola

Utvecklingsalternativ 2: Förskola

Skola

I det här alternativet behålls nuvarande skolor. De byggs om för att rymma en större mängd elever. Lokaler samt skolgården på Bergskolan och Mandaskolan byggs om. Hedskolan byggs också om och utökas med hiss och specialsalar.

Sammanfattning - skola

Skola

Förändring

Bergskolan

Byggs om och bibehålls som 7-9 skola.

Mandaskolan

Byggs om och blir tvåparallellig F-3 skola.

Hedskolan

Byggs om och blir tvåparallellig 4-6 skola


Kapacitet: 800 elever i kommunal grundskola F-9. Ytterligare cirka 330 elever på fristående skola på Bergnäset.

Utvecklingsalternativ 2: Skola

Utvecklingsalternativ 2: Skola

Nollalternativet beskriver den sannolika utvecklingen i området om inget av utvecklingsalternativen genomförs. Nuvarande struktur, alla enheter och lokaler för förskola och skola bibehålls.

Sammanfattning - förskola

Förskola

Förändring

Bergstadens förskola

Inga förändringar

Stenåsens förskola

Inga förändringar

Klippans förskola

Inga förändringar


Sammanfattning - skola

Skola

Förändring

Bergskolan

Behålls som en 7-9 skola.

Manda

skolan

Behålls i huvudsak som F-6 skola. Eventuellt samlas eleverna från Mandaskolan och Hedskolan i årskurs 5-6 till en skola.

Hedskolan

Behålls i huvudsak som F-6 skola. Eventuellt samlas eleverna från Mandaskolan och Hedskolan i årskurs 5-6 till en skola.


Kapacitet: 700 elever i kommunal grundskola f-9. Ytterligare cirka 330 elever på fristående skola på Bergnäset. Samt cirka 190 kommunala förskoleplatser och cirka 70 förskoleplatser i fristående förskola.

Nollalternativet bedöms ha för lite kapacitet för att rymma alla elever i skola och förskola inklusive elever och barn i Sörbyarna.

Kommunen har bedömt vilka konsekvenser utvecklingsalternativen och nollalternativet kommer få. Bedömningarna är uppdelade i sex olika delar.

Spindeldiagram konsekvensanalys för förskolan

Diagrammet visar den sammanvägda bedömningen av de olika utvecklingsalternativen. Ju större yta alternativet täcker, desto bättre uppfylls det som eftersträvas. Diagrammet anger ingen exakt skala utan ska tolkas som konsekvenser av de olika alternativen jämfört med nollalternativet. För utförligare beskrivning av alternativens effekter och konsekvenser läs efterföljande kapitel.

God utbildning och hälsa för barn

Den här delen hänger ihop med mål 1 i Vision Luleå 2040, Luleås invånare har god och jämlik hälsa. Det handlar om alla barns möjlighet till likvärdig utbildning och att utjämna socioekonomiska skillnader. Här bedömer vi också hur lokalerna stödjer skolans uppdrag.

Utvecklingsalternativ 1 Skola samt Förskola bidrar mest till målet om god och jämlik hälsa.

Bedömning - God utbildning och hälsa för barn

Olika aspekter

Bedömning

Behålla och rekrytera personal

Alternativet ger bättre förutsättningar att behålla och rekrytera personal.

Tillgång till service

Förskolan förstärker tillgången till service.

Socioekonomiska skillnader

Förskolan minskar socioekonomiska skillnader stad kontra landsbygd

Specialsalar/Idrottshall

Skola ger ökad tillgänglighet till specialsalar och idrottshall och stärker elevunderlaget.


Utvecklingsalternativ 1 Skola och Förskola bedöms sammantaget i högre grad bidra till målsättningen.

Rörelse, mötesplatser, kultur och fritidsaktiviteter för alla barn

Den här delen hänger ihop med mål 3 i Vision Luleå 2040, Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv. Det handlar om barns möjlighet att få röra på sig varje dag och tillgång till mötesplatser och kultur- och fritidsaktiviteter.

Utvecklingsalternativ 1 Skola och Förskola bidrar mest till målet om ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv.

Bedömning - Rörelse, mötesplatser, kultur och fritidsaktiviteter för alla barn

Olika aspekter

Bedömning

Utemiljö

Alternativet ger bättre utemiljöer för både skola och förskola

Bibliotek/idrottshall

Fler elever får tillgång till bibliotek och idrottshall.

Skolväg

Hedskolans elever får något längre skolväg så därför behövs åtgärder för en bra och säker skolväg för cykel och gång.


Utvecklingsalternativ 1 Skola och Förskola bedöms sammantaget i högre grad bidra till målsättningen.

Neutral klimatpåverkan

Den här delen hänger ihop med mål 3 i Vision Luleå 2040, Luleå har ingen påverkan på klimatet. Här har vi bedömt vilken klimatpåverkan som alternativen har.

Båda utvecklingsalternativen riskerar negativ klimatpåverkan till följd av nybyggnationer främst på grund av transporter och material.

Bedömning - neutral klimatpåverkan

Aspekt

Bedömning

Nybyggnation/Transporter

Utvecklingsalternativ 1 skola innebär mer nybyggnation än alternativ 2 samtidigt som antalet transporter bedöms minska.


Samtliga alternativ bedöms motverka möjligheten att nå målet.

Ekonomisk hållbarhet

Här bedöms alternativens ekonomiska konsekvenser.

Bedömning - ekonomisk hållbarhet

Olika aspekter

Bedömning

Investering och underhåll

Alla utvecklingsalternativ samt nollalternativen innebär stora kostnader för investering och underhåll.

Effektiv bemanning

Utvecklingsalternativ 1 och 2 Förskola bedöms som likvärdiga men alternativ 2 ger en mer effektiv bemanning.

Utökad verksamhet/specialsalar

Båda utvecklingsalternativen för skola ger möjlighet till en utökad verksamhet men alternativ 2 riskerar att få färre elevunderlag på sikt samt överytor i form av nybyggda specialsalar.


Utvecklingsalternativ 1 Skola och Utvecklingsalternativ 2 Förskola bedöms bidra till målsättningen.

Personal

Den här delen handlar om fysisk arbetsmiljö och om attraktivitet för Luleå kommun som arbetsgivare.

Bedömning - personal

Olika aspekter

Bedömning

Arbetsmiljö

Alla alternativ innebär åtgärder i befintliga lokaler därför bedöms arbetsmiljön förbättras överlag samt ge mer ändamålsenliga lokaler.

Kollegial samverkan

Utvecklingsalternativ 1 Skola med en samlad F-9 skola bedöms bidra mer till kollegial samverkan.

Heltidstjänster

Utvecklingsalternativ 1 Skola med en samlad F-9 skola bedöms bidra mer till heltidstjänster som stärker kommunen som arbetsgivare

Ny förskola

Utvecklingsalternativ 2 där Klippans förskola ersätts av en ny förskola bedöms som positivt. En framtida placering på Blockvägen ger närhet och bättre förutsättningar för samarbete.


Utvecklingsalternativ 1 Skola och Utvecklingsalternativ 2 Förskola bedöms bidra till målsättningen.

Vårdnadshavare

Den här delen handlar om trygghet och valfrihet ur vårdnadshavarnas perspektiv.

Bedömning - vårdnadshavare

Olika aspekter

Bedömning

Upplevelse av trygghet

Utvecklingsalternativ 1 Skola innebär en större skolenhet vilket till viss del minskar upplevelse av trygghet. Närhet till skolan och en central placering ökar däremot trygghet och kvalitet.

Valfrihet

Utvecklingsalternativ 2 Skola innebär till viss del minskad valfrihet då varje stadie hänvisas till varsin skola. Tryggheten blir dock större med fler barn i samma ålder inom skolan.

Mindre enheter Förskola

För Förskolan innebär både alternativen trygghet och hög kvalitet då mindre enheter behålls.

Förskola i Sörbyarna/större spridning inom Bergnäset

I Utvecklingsalternativ 2 Förskola innebär en lokalisering av förskola i Sörbyarna och en större spridning inom Bergnäset ökad valfrihet och hög kapacitet.


Utvecklingsalternativ 2 Förskola bedöms bidra till målsättningen och till viss del Utvecklingsalternativ 1 Skola.

Nuläge

Området som vi utrett är stadsdelen Bergnäset.

I stadsdelen Bergnäset bor ungefär 3 800 personer. Här finns en hög andel barnfamiljer. I området finns en blandning av villor, lägenhetshus och specialbostäder.

Andelen bostadsrätter är låg i förhållande till hyresrätter och villor/radhus.

Det finns tre kommunala förskolor och tre kommunala grundskolor i området. Det finns även en fristående skola F-9, samt två fristående förskolor.

De kommunala förskolorna är: Bergstaden, Klippan och Stenåsen.

De kommunala grundskolorna är: Mandaskolan (F-6), Bergskolan (7-9) och Hedskolan (F-6).

Bergnäsets upptagningsområde för årskurs 7-9 omfattar utöver stadsdelen Bergnäset även Gäddvik och Sörbyarna. En stor del av eleverna åker skolskjuts till och från skolan i årskurs 7-9.

Det fria skolvalet innebär att barnens vårdnadshavare kan välja en annan skola än anvisningsskolan. När det gäller val av annan skola så väljer 25 % av eleverna med vårdnadshavare på Bergnäset en annan skola (både kommunal och fristående).

I denna utredning är utgångspunkten att Bergnäsets upptagningsområde inte förändras under planperioden. Det innebär att anvisad skola för högstadieelever även framöver är placerad på Bergnäset för alla elever i området inklusive Sörbyarna.

I Luleå kommun har vi delat upp kommunen i olika områden:

 • Upptagningsområde: I kommunen finns nio upptagningsområden. I varje upptagningsområde finns en skola för årskurs 7–9.
 • Skolområde: Varje upptagningsområde delas in i flera skolområden, ett för varje skola F–3 eller F–6 (förskoleklass till årskurs 3 eller 6).
 • Anvisningsskola: Alla barn som är folkbokförda (bor) inom skolområdet eller upptagningsområdet får plats i den skola som hör till området. Den skolan kallas för anvisningsskola. För elever i förskoleklass och årskurs 1–6 är anvisningsskola den skola som ligger i skolområdet. För elever i årskurs 7–9 är anvisningsskola den skola som ligger i upptagningsområdet. De vårdnadshavare som vill kan söka plats i en annan skola än anvisningsskolan.

 • Förskola: Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Förskolan är en frivillig skolform. Vårdnadshavare väljer själva om de vill att deras barn ska gå i förskolan. Förskolan har egna lokaler och en egen gård.
 • Förskoleklass och grundskola: Förskoleklassen och grundskolan är obligatorisk för alla barn i Sverige. Barn börjar i förskoleklassen på höstterminen det år de fyller 6 år. Det år de fyller 7 år börjar de i grundskolan. Grundskolan är nioårig och består av årskurserna 1 till 9. Förskoleklassen och grundskolan är placerade i samma skola. Beroende på vilka årskurser som finns i en skola brukar de beskrivas som exempelvis F–3 (förskoleklass till årskurs 3) eller F–6 (förskoleklass till årskurs 6).

Bergstadens förskola

Antal avdelningar: 4
Antal barn: Cirka 72 barn
Kök: Eget tillagningskök
Gård: Under 3 000 kvadratmeter, cirka 30 kvadratmeter friyta per barn
Byggår: 1968

Byggnadens skick: Det allmänna skicket är generellt dåligt och i behov av renovering

Möjlighet att använda lokalerna till annat: Byggnaden är inte tillgänglig för andra verksamheter än förskola. Gården kan användas av allmänheten på kvällar och helger. Staket runt gården innebär dock att den inte upplevs vara tillgänglig för allmänheten.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Ljusa lokaler med många rymliga rum
 • Går enkelt att dela upp barngrupper
 • Närhet till naturen
 • Kuperad utemiljö vilket ger bra motorikträning
 • Stor gård som går att dela av
 • Värdefullt med närhet till de andra förskolorna
 • Lokalerna har stort underhållsbehov
 • Sliten lekutrustning utomhus
 • Saknas permanent solskydd
 • Små och slitna personalutrymmen


Sammantaget bedöms att lokalerna i stort är ändamålsenliga men har stort underhållsbehov. Närheten till naturen bidrar positivt till verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt uppdrag och nå uppsatta mål.

Klippans förskola

Antal avdelningar: 4
Antal barn: Cirka 68 barn
Kök: Eget tillagningskök
Gård: Under 3 000 kvadratmeter, cirka 19 kvadratmeter friyta per barn

Byggår: Förskolan är belägen i ett flerbostadshus som byggdes under 1960-talet. 1979 byggdes byggnaden om till dagens planlösning.

Byggnadens skick: Förskolan är mycket sliten och i stort behov av renovering.

Möjlighet att använda lokalerna till annat: Byggnaden är inte tillgänglig för andra verksamheter än förskola. Gården kan användas av allmänheten på kvällar och helger. Staket runt gården innebär dock att den inte upplevs vara tillgänglig för allmänheten.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Många rum
 • Utmanande material
 • Enkelt att ha överblick över hela området utomhus
 • Värdefullt med närhet till de andra förskolorna


 • Förskolan är ombyggda lägenheter och inrymd i ett bostadshus
 • Trappor som inte är anpassade för barn med motoriska svårigheter
 • Slitna lokaler med stort underhållsbehov
 • Liten förskolegård


Sammantaget bedöms att lokalerna i stort är ändamålsenliga men har mycket stort underhållsbehov för att stödja verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt uppdrag och nå uppsatta mål. Kvaliteter i utemiljön stödjer verksamheten. Svårtillgänglig för barn med särskilda behov på grund av många trappor.

Stenåsens förskola

Antal avdelningar: 3
Antal barn: Cirka 54 barn
Kök: Eget tillagningskök
Gård: Under 3 000 kvadratmeter, cirka 37 kvadratmeter friyta per barn. Förskolan ligger på samma fastighet som Bergskolan och Mandaskolan. Förskolans gård avgränsas av ett staket.
Byggår: 1986

Byggnadens skick: Allmänna skicket är relativt gott. Visst underhållsbehov finns.

Möjlighet att använda lokalerna till annat: Byggnaden är inte tillgänglig för andra verksamheter än förskola. Gården kan användas av allmänheten på kvällar och helger. Staket runt gården innebär dock att den inte upplevs vara tillgänglig för allmänheten.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Ljusa lokaler med många fönster
 • Stor matsal, vilket främjar undervisning i lokalerna då de inte behöver städa undan för lunch
 • Närhet till naturen och elljusspår
 • Värdefullt med närhet till de andra förskolorna


 • Saknas permanent solskydd
 • Personalutrymmena upplevs små och slitna

Sammantaget bedöms att lokaler, utemiljö och kvaliteter i närområdet i stort stödjer verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt uppdrag och nå uppställda mål.

Bergsskolan 7-9

Antal elever: Cirka 332 elever
Kök: Eget tillagningskök
Gård: Cirka 21 kvadratmeter friyta per elev. Det finns ingen fysisk uppdelning av utemiljön mellan Bergskolan och Mandaskolan som ligger på samma fastighet tillsammans med Stenåsens förskola.
Byggår: 1964 med en tillbyggnad från 1975

Byggnadens skick: Byggnaderna är slitna och i stort behov av renoveringar.

Möjlighet att använda lokalerna till annat: Bergskolans sporthall nyttjas i stor utsträckning av föreningar i området. Utöver det finns inga andra lokaler som är uthyrningsbara. Lekutrustning och asfaltplan på skolgården kan nyttjas av allmänheten på tider när skolans ordinarie verksamhet inte bedrivs.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Bra klassrum med grupprum.
 • Bra förvaring
 • Välutrustade salar för hemkunskap och naturorienterade ämnen.
 • Matsalen kan vid behov användas som aula.
 • Skolgården har bra ytor
 • Skolans centrala placering
 • Många kvaliteter i närområdet
 • Trånga entréer.
 • Långa korridorer som bidrar till hög ljudvolym.
 • Svårt att skapa lugna platser
 • Otrygghet på toaletterna
 • Fler grupprum behövs.
 • Stora brister i Bergsskolans idrottshall. Bristerna kända sedan tidigare.
 • Sittplatser utomhus saknas.
 • Svårt att överblicka hela skolgården.
 • Svårt att skilja av mellan aktiviteter för elever i olika åldrar.


Sammantaget bedöms att lokalerna är ändamålsenliga men har behov av underhåll och viss anpassning för att stödja verksamhetens möjlighet att uppfylla uppdrag och mål.

Mandaskolan F-6

Antal elever: Cirka 145 elever
Kök: Inget eget kök, eleverna äter på Bergsskolan.
Gård: Cirka 115 kvadratmeter friyta per elev. Det finns ingen fysisk uppdelning av utemiljön mellan Bergskolan och Mandaskolan som ligger på samma fastighet tillsammans med Stenåsens förskola.
Byggår: 1968 med en tillbyggnad under 90-talet

Byggnadens skick: Byggnaderna är slitna och i behov av renoveringar.

Möjlighet att använda lokalerna till annat: Inga lokaler som är uthyrningsbara i dagsläget. Utemiljön kan nyttjas av allmänheten på tider när skolans ordinarie verksamhet inte bedrivs.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Skolgården har bra ytor
 • Skolans centrala placering
 • Många kvaliteter i närområdet.
 • Lektionssalarna har underhållsbehov.
 • Störande ljusinsläpp och värme från stora fönster.
 • Bristfällig ljuddämpning.
 • Det saknas lokaler för slöjd och musik.
 • Elever går till Hedskolan för vissa lektioner.
 • Trånga korridorer
 • Få grupprum
 • Sittplatser utomhus saknas.
 • Svårt att överblicka hela skolgården.
 • Svårt att skilja av mellan aktiviteter för elever i olika åldrar.
 • Trafiksituationen vid Stengatan upplevs otrygg


Sammantaget bedöms att lokalerna inte är helt ändamålsenliga då det finns brister i underhåll för att stödja verksamhetens möjlighet att uppfylla uppdrag och mål.

Hedskolan F-6

Antal elever: Cirka 123 elever
Kök: Eget tillagningskök
Gård: Cirka 92 kvadratmeter friyta per elev.
Byggår: 1960

Byggnadens skick: Byggnaderna är slitna med behov av åtgärder.

Möjlighet att använda lokalerna till annat: Gymnastiksalen är uthyrningsbar. Inga andra lokaler är uthyrningsbara i dagsläget. Utemiljön kan nyttjas av allmänheten på tider när skolans ordinarie verksamhet inte bedrivs.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Skolbyggnaden är rymlig
 • Bra funktioner som slöjd och musiksal på skolan
 • Rymlig matsal.
 • Egen sporthall
 • Stor och rymlig skolgård med många aktiviteter.
 • Tillgång till skog nära skolan.
 • Hårda material och trappor leder till arbetsmiljöproblem och minskar tillgängligheten.
 • Det ekar i korridorer, klassrum och på fritids.
 • Hör ljudnivå som är särskilt påfrestande för barn med särskilda behov.
 • Fönster som släpper in för mycket värme och ljus.
 • Dålig ventilation
 • Idrottshall och omklädningsrum är slitna.
 • Saknas teorisal vid idrottshallen.
 • Eftersatt underhåll i utemiljön.
 • Saknas säkra skolvägar.


Sammantaget bedöms att lokalerna i stort är ändamålsenliga för att stödja verksamhetens möjlighet att uppfylla uppdrag och mål. Men brister i underhåll leder till arbetsmiljöproblem.

Dialog

Så genomförde vi dialogerna

Barn- och utbildningsnämnden har pratat med vårdnadshavare, personal och elever på Bergnäset. Samtalen med eleverna genomfördes under hösten 2022. Samtal med vårdnadshavare genomfördes i juni och september 2021.

Utöver Barn- och utbildningsnämndens samtal genomfördes även en workshop med personal i skola och förskola på Bergnäset under våren 2022.

Samtal med elevrådsrepresentanter i årskurs 7-9

Elever från Bergskolan på Bergnäset delades in i mindre grupper för att beskriva för Barn- och utbildningsnämndens ledamöter vad som är en bra skola. Kompletterande samtal genomfördes också via skolbesök på Bergskolan. Eleverna skrev ner sina åsikter vid ett bokbord på skolgården.

De flesta känner sig trygga på sin skola. Skollokalerna anses bra. Dock behövs fler grupprum, vilorum, sittplatser och bänkar. Duscharna är i behov av renovering enligt eleverna och omklädningsrummen behöver göras tryggare.

Eleverna tycker om skolans fik där det är skön stämning.

Skolgården anses stor och bra men eleverna vill ha fler saker att göra. De vill ha gräs på fotbollsplanerna och fler sittplatser utomhus.

De elever som åker buss vill se förbättringar av busstider och busshållplatser. Fler bussar från byarna uttrycktes särskilt.

Samtal med elever årskurs 3 och 5

Via uppdrag till lärare skickade elever från Hedskolan och Mandaskolan med hjälp av text och bild in sina synpunkter om vad som är en bra skola. Kompletterande samtal genomfördes också via skolbesök på Mandaskolan. Eleverna skrev ner sina åsikter vid ett bokbord på skolgården.

De flesta eleverna på Mandaskolan känner sig trygga på skolan. De tycker dock att lokalerna är dåliga.

Utemiljön behöver rustas upp med till exempel fler gungor, nät till basketkorgar och gräs/asfalt till fotbollsplanerna. Fler vuxna behövs utomhus för att skapa trygghet.

Många av eleverna cyklar till skolan och tycker skolvägen är bra. Läget på skolan upplevs också som positivt.

På Hedskolan anses lokalerna mycket bra med tillgång till många olika aktiviteter. Dock behövs fler grupprum. Idrottshallen anses som liten och duscharna i behov av renovering.

Skolgården är stor men de äldre barnen (årskurs 5) saknar aktiviteter och vill ha konstgräs och skolfik. Fler vuxna behövs utomhus för att skapa trygghet.

De flesta upplever skolvägarna som bra och trygga.

Syftet med samtalen var att ge vårdnadshavare möjlighet att beskriva dels vad som är viktigt kopplat till skolan och förskolan, dels att beskriva vad som kan bidra till oro kring en förändrad skolstruktur.

Inbjudan gick ut via skolans lärplattform och som sponsrat inlägg på sociala medier.

I samtalen med vårdnadshavarna kom inledningsvis frågor om varför inte Sörbyarnas skolor var inkluderade i området Bergnäset. Viss oro kring vad det innebär för landsbygdens framtid uttrycktes. Att inte ta med Sörbyarna upplevdes som kortsiktigt.

I samtalen utrycktes också vikten av trygghet, kvalitet och närhet.Vårdnadshavare frågade efter en analys av stora och små skolors kvaliteter. Synpunkter om att små barn behöver mindre skolor och större barn lite större skolor lyftes, samt att trygghet även i form av närhet till skolan är viktigt.

Vidare framfördes att utbildade lärare är viktigt. Vårdnadshavare undrade om det finns ett samarbete med Luleå tekniska universitet, samt vad som får en lärare att trivas och stanna.

Hög kvalitet på undervisningen, få barn per lärare och ordning i klassrummen ansågs som ett måste för elevernas lärande.

Vårdnadshavare funderade också över högstadiets framtid. En högstadieskola nära hemmet uttrycktes som önskvärt.

Skicket på nuvarande skolor lyftes och det kom frågor om renovering av nuvarande förskolor.

Som avslutning diskuterades tidigare processer och negativa upplevelser kopplat till dessa. Information och kommunikation behöver bli bättre, till både personal och vårdnadshavare.

Syftet med samtalen var att beskriva viktiga faktorer i skolan och förskolan samt vad som oroar kring arbetet med en förändrad skolstruktur.

Deltagarna uttryckte att det är viktigt att förskolan och skolan är attraktiv och visar vad vi i Luleå kommun står för. Det handlar bland annat om att ha väl underhållna lokaler.

Personalen uttryckte även att det är viktigt att se till att det finns en bra ute- och inomhusmiljö som gör det möjligt att dela upp barngrupper på förskolan. Arbetsmiljön för elever och personal omfattar både inomhus- och utomhusmiljön.

Deltagarna lyfte vikten av att ha praktiska lokaler som möjliggör en modern utbildning där man kan använda digital teknik. Det är även viktigt med en välfungerande organisation och elevhälsa.

Enligt deltagarna finns en brist på utbildade lärare vilket gör det svårt att hitta personal både på kort och lång sikt. Deltagarna var bekymrade över att ett beslut om en förändrad skolstruktur drar ut på tiden och att skolan och förskolan under tiden befinner sig i ett tidsvakuum där ingenting händer.

En tydlig tidplan är viktigt för att minska ovissheten. När man genomför en förändrad skolstruktur är det viktigt att ha tydliga förväntningar på personalen, som också vill vara med och påverka arbetet. Deltagarna uttryckte också oro över kommunens ekonomi vid förändring av skolstrukturen.

Frågor och svar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har kategoriserat skolenheter i fyra grupper utifrån hur många elever som går på skolan:

 • De minsta skolorna: 0–99 elever.
 • De små skolorna: 100–199 elever.
 • De mellanstora skolorna: 200–399 elever.
 • De stora skolorna: 400 elever eller fler.

Enligt den här definitionen har Luleå många små och medelstora skolor. Bara Stadsöskolan, Tunaskolan, Sunderbyskolan och Örnässkolan räknas som stora skolor enligt definitionen.

Vi har tittat på personalomsättningen inom förskolan de senaste tre åren 2019–2021 och konstaterar att 49 procent kan relateras till enheter med 1–4 avdelningar och 51 procent till enheter med 5–8 avdelningar. Därigenom går det inte att dra några slutsatser att det skulle vara någon större skillnad för personalomsättningen relaterat till förskolans storlek.

Lämna synpunkter

Senast fredagen den 29 september ska synpunkter om utvecklingsalternativen för Bergnäset skickas in. Synpunkterna kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och finnas med i underlag till beslut för politiken. Vill du lämna en generell synpunkt om utredning skolstruktur kan du göra det till skolstruktur@lulea.se

Artiklar från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 7 december 2023