Riktlinjer för skolskjuts, Luleå kommun

Riktlinjer för skolskjuts Luleå kommun – grundskola,
anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Riktlinjen är antagen i Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-24 och reviderad
2018-06-21. Avståndsgränserna är förtydligade 2022-04-01.

Från och med 2022-04-01 ska alla som har behov av skolskjuts ansöka om detta.

Vad är skolskjuts?

Som skolskjuts räknas resor mellan anvisad på-/avstigningsplats i bostadens närhet eller uppsamlingsplats och anvisningsskola. Skolskjuts sker i första hand med befintlig kollektivtrafik (LTN/LLT), en kombination av buss och taxi kan förekomma.

Kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skjuts till eller från
skolbarnsomsorg/förskola. Elev som vistas på fritidshem (skolbarnomsorg/förskola) i anslutning till skoldagen är alltså inte berättigad till skolskjuts mellan fritidshem och bostad.

Elev erbjuds dock skjuts från skolan de dagar då man inte nyttjar skolbarnsomsorg.

Resor inom skolans verksamhet, för studiebesök, badresor, friluftsdagar etc. räknas inte som skolskjuts.

Skolskjutsar - allmänt

Elev i grundskola år F-9, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts inom kommunen. Skolskjuts sker från bostadens närhet eller anvisad uppsamlingsplats till den skola kommunen anvisar, om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller annan särskild
omständighet. Varje skolskjutsärende prövas individuellt efter Luleå kommuns riktlinjer för skolskjuts.

Avståndsgränser

För att elev skall få kostnadsfri skolskjuts skall närmaste vägen från bostaden till skolan vara minst:

  • Förskoleklass till skolår 3: längre än 2 km
  • Skolår 4 - 9: längre än 3 km

Har eleven mer än 2 km mellan bostaden och hållplatsen kan denne få skolskjuts från bostaden.

Avståndsmätningen sker från bostadens fastighetspunkt till skolan efter närmsta väg. Avståndet mäts genom kommunens GIS-system. GIS-mätningen är en kombination av gångväg, cykelväg, villagator och det allmänna vägnätet mellan hemmet och skolan.

Elever i förskoleklass till klass 3 beviljas taxiresor om bussbyte krävs mellan hemmet och anvisad skola. Elever i klass 4 beviljas taxiresor till skolan, om bussbyte krävs, hemresan sker med befintlig kollektivtrafik. Från klass 5 och uppåt sker skolskjuts endast med befintlig linjetrafik där det finns.

Skolskjuts med busskort avser två resor per skoldag, till skolan och hem.

Ansökan om skolskjuts av andra skäl

Inför varje läsår ska du ansöka om skolskjuts om någon av nedanstående faktorer gäller för ditt barn:

Elev som valt annan skola än den av kommunen anvisade

Elev som väljer att gå i en annan skola än den kommunen anvisar kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts om inte en merkostnad uppstår för kommunen. Övriga kriterier för skolskjuts gäller inte enligt skollagen 2010:800 10 kap 32§ 2:a stycket.

För att undvika skolbyte i skolår 9 har elev möjlighet att få skolskjuts mellan hem och skola, om linjetur kan nyttjas. Detta gäller endast om eleven gått i sin anvisningsskola under skolår 8.

Dubbel bosättning (växelvis boende)

Utgångspunkten för elevens rätt till skolskjuts utgörs av elevens folkbokföringsadress. I vissa fall kan utgångspunkten utgöras av en bostadsadress som inte är elevens folkbokföringsadress t ex vid placering i korttidsboende. I vissa fall, vid gemensam vårdnad, ska eleven anses ha två bostadsadresser. Om förutsättningar för dubbel bosättning är uppfyllt ska en bedömning av elevens rätt till skolskjuts göras med utgångspunkt i elevens båda adresser.

Förutsättningar för skolskjuts vid dubbel bosättning:

  • Båda bostadsadresserna är belägna inom Luleå kommun
  • Eleven har sin ena bostadsadress belägen inom området för den skola som anvisats av kommunen
  • Boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna

Trafikförhållanden

Trafikmiljöer där fordon och barn vistas innebär alltid risker men vissa trafikmiljöer är förbundna med större risker än andra vilka skall vägas in vid bedömning av huruvida elev skall beviljas skolskjuts. Vid behov sker bedömningen i samråd med trafikkompetenser inom kommunen eller andra aktörer.

Funktionshinder eller annan särskild omständighet

Elev med funktionshinder eller annan särskild omständighet, till exempel medicinska skäl, kan få kostnadsfri skolskjuts utan hänsyn till avstånd. Behovet ska styrkas genom ett intyg av elevhälsan eller annan vårdinstans. Bedömningen av skolskjutsbehovet sker i samråd med skolledning och elevhälsan.

Handläggningstid och beslut

För att skolskjuts skall kunna gälla från läsårets start skall ansökan ha inkommit senast 30 april. Beslutet skickas till vårdnadshavarna i god tid innan skolstart. Kommer ansökan in under pågående läsår kan handläggningstiden vara upp till 4-6 veckor beroende på ärendetyp.

Beslut fattas i varje enskilt ärende och meddelas till vårdnadshavarna i e-tjänsten.

Väntetider

Eftersom samordning sker av skolskjutsen så kommer väntetider att uppstå. Vid väntetid skall möjlighet ges att vänta inomhus, när det gäller hemresa från skolan. Barn som åker med linjetrafik och byter buss kan få två väntetider.

Extrema väderförhållanden

Vid extrema väderförhållanden (oframkomligt väglag på grund av exempelvis halka, ymnigt snöfall eller extrem kyla) kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras enligt beslut. Ansvaret för transport till och från skolan ligger därmed på vårdnadshavaren.

Tappat/skadat busskort

Om eleven tappat bort sitt busskort vänder eleven sig till kommunens hemsida www.lulea.se/skolskjuts för information om hur man går tillväga. Kostnad för borttappade eller vårdslöst hanterade busskort betalas av vårdnadshavaren, 150 kr per kort.

Ansvarsfördelning före-under-efter skolskjutsen

Kommunen, aktuell skola, entreprenören, föraren, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under resan mellan bostaden och skolan, det kan vara svårt att dra exakta gränser för var och ens ansvar.

Hemmet till påstigningsplatsen

Vårdnadshavare har ansvar för eleven på vägen mellan bostaden och
hållplatsen/uppsamlingsplatsen samt under väntetider på hållplatsen/uppsamlingsplatsen till dess att eleven stiger på buss eller taxi.

Vårdnadshavare har ansvar för att eleven kommer i god tid till
hållplatsen/uppsamlingsplatsen. Tänk på att detta är en viktig trafiksäkerhetsfråga.
Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de fastställda hållplatserna/uppsamlingsplatserna.

Om eleven åker taxi skall frånvaro alltid meddelas till berört taxibolag eftersom samordning sker av skoltransporter. Om frånvaro ej meddelas till transportören kommer full debitering att tas ut för transporten av vårdnadshavare.

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela entreprenören från och med när barnet behöver skolskjuts igen.

Skolskjutsen kan ej ansvara för försenade elever till upphämtningsstället. Anges avgångstiden som ett tidsintervall ska eleven finnas på den anvisade platsen när tidsintervallet börjar. Om eleven är försenad till den ordinarie turen beviljas ej någon extra tur. Om eleven missar transporten är det vårdnadshavaren som ansvarar för hur eleven tar sig till skolan.

Under transporten:

Under transporten är det entreprenören/föraren som ansvarar för eleverna och att gällande trafikbestämmelser följs.

Enligt lag ska alla elever som åker busstransport sitta fastbältade och följa de ordningsregler som finns. En vuxen (och ungdomar över 15 år) kan bötfällas (av polismyndigheten) om han/hon inte använder befintligt bälte i bussen. Föraren är skyldig att meddela om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. Tillbud under transporten skall rapporteras till skolan och skolskjutsteamet.

Vid skolan:

När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn. Som en introduktion vid skolstarten hjälper skolans personal eleverna från hållplatsen till skolan. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut till dess att eleven klivit på skjutsen.

Sidan uppdaterades den 22 augusti 2023