Motivation och lärande i matematik

Grundskolan i Luleå kommun har ett pågående samarbete med forskare från Umeå universitet kring undervisning och lärande i matematik. Det är ett 4-årigt samarbete under perioden 2020-2023. Syftet är att få en ökad förståelse för elevernas tankar om deras lärande av matematiken och hur deras motivation och lärande kan stödjas och utvecklas.

I och med detta kommer alla kommunens elever i åk 3-9 att få tillfälle att delta i ett diagnostiskt prov i matematik under två matematiklektioner under veckorna 8-11, och alla elever i åk 1-9 att få genomföra en elevenkät under veckorna 12-14 denna termin (vårterminen 2023)

Information om de diagnostiska proven och enkäterna

Med syfte att kunna utveckla stödet till kommunens skolor har kommunen inlett ett samarbete med forskare från Umeå universitet kring undervisning och lärande i matematik. Som en del i detta samarbete kommer elevers motivation, kunskaper och upplevelser i sitt lärande i matematik att undersökas och följas genom delar av deras skolgång. Syftet med det är att få en ökad förståelse för elevernas tankar om deras lärande av matematiken och hur deras motivation och lärande kan stödjas och utvecklas.

Som en av flera komponenter i denna strävan kommer alla kommunens elever i åk 3-9 att få tillfälle att delta i ett diagnostiskt prov i matematik under två matematiklektioner under veckorna 8-11, och alla elever i åk 1-9 att få genomföra en elevenkät under veckorna 12-14 denna termin.

Diagnostiska prov i matematik används som underlag för hur elever på bästa sätt ska kunna stödjas i deras matematiklärande, och dess syfte är alltså inte betygssättning. Dessa diagnostiska prov är också tänkta att bidra till ökad kunskap om elevers kunskapsutveckling i matematik under deras skolgång. Enkäterna är tänkta att bidra till ökad kunskap om hur elevernas tankar om matematiken och deras lärandesituation utvecklas under deras skolgång. Vi hoppas att denna kunskap ska kunna vara användbar för lärarna i sitt arbete med att hjälpa eleverna att lära sig matematik, och ge kommunen ett bättre underlag för hur den kan stödja skolorna.

De diagnostiska proven och enkäterna kommer också att användas i forskningssyfte inom samarbetet mellan kommunen och Umeå universitet i studier om hur elevers kunskaper och motivation utvecklas med åren, och hur de kan stödjas. Det inkluderar också ett specifikt skolutvecklings- och forskningsprojekt inom Örnäsets skolområde där Luleå kommun och Umeå universitet samarbetar kring utveckling av formativ klassrumspraktik och studier av hur denna praktik kan stimulera elevers motivation och stödja deras lärande.

Hur resultaten behandlas

Resultaten från de diagnostiska proven och enkäterna kommer att bearbetas av forskare vid Umeå universitet. Provresultaten kommer att kunna användas av respektive lärare som ett vanligt diagnostiskt prov de använder i sin undervisning för att hjälpa sina elever att lära sig ämnet. Resultaten från proven kommer inte att rapporteras till någon annan än respektive lärare på ett sådant sätt att enskilda elever kan identifieras. Resultaten från enkäterna kommer inte att rapporteras så att någon (inte heller läraren) kan identifiera enskilda elever. Inte heller kommer resultaten att rapporteras så att undervisningsgrupper eller lärare kan identifieras.

Det är frivilligt för varje elev att delta i proven och enkäterna, men vi hoppas på så stort deltagande som möjligt eftersom varje elev är viktig. Om du vill ha mer information om genomförandet av de diagnostiska proven och enkäterna eller inte vill att ditt barn ska delta kan du vända dig till ditt barns matematiklärare. Om du vill ha mer information om syftet med proven och enkäterna eller behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Torulf Palm vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet (se kontaktuppgifter nedan). Mer information om behandlingen av personuppgifter Länk till annan webbplats.

Vi hoppas att detta samarbete mellan Luleå kommun och Umeå universitet ska generera kunskap som är till nytta för alla medverkande. Om du har frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig!

Kontakt

Louice Stridsman
Verksamhetschef grundskola
Luleå kommun
0920-45 30 00

Torulf Palm
Professor i pedagogiskt arbete
Umeå universitet
090-786 71 22
torulf.palm@umu.se

Sidan uppdaterades den 17 februari 2023