Flaggor och symbolen för Sveriges minoritetsspråk

Tvåspråkig förskola

Luleå är förvaltningskommun i finska, meänkieli och samiska. Charlottendals förskola är en tvåspråkig förskola med avdelningar som är finsktalande, meänkielitalande och nordsamisktalande. 

Vad innebär väsentligt tvåspråkig förskola i Luleå kommun?

Väsentligt tvåspråkig förskola är ett rättighet för nationella minoriteter i en förvaltningskommun. I Luleå finns denna verksamhet vid Charlottendals förskola som öppnat sin tvåspråkiga avdelning i augusti 2019. Här talar personalen meänkieli, samiska eller finska med barnen mellan kl 9 och 15 varje dag. Personalen har goda språkkunskaper och kan anpassa sitt språk efter barnens behov.

Syftet med väsentligt tvåspråkig förskola är att ge barnen en möjlighet att utveckla och bevara språk, kultur och identitet. Det nationella minoritetsspråket är norm. Inne- och utemiljön utformas för att stödja arbetet. Utvecklingen av verksamheten sker i samverkan med föräldrar och andra viktiga aktörer och är en återkommande punkt på samråd med nationella minoriteter.

Ska barnet tala språket för att få börja på den tvåspråkiga förskolan?

Barn behöver inte kunna tala samiska, meänkieli eller finska för att få börja här, men barnen kommer få en fantastisk möjlighet att lära sig språket.

Hur ansöker jag till den tvåspråkiga förskolan?

I oktober 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden om definition av väsentligt tvåspråkig förskola i meänkieli, samiska och finska i Luleå kommun.

Väsentligt tvåspråkig förskola i Luleå innebär denna definition:

 • Syftet med väsentligt tvåspråkig förskola är att ge goda möjligheter till barn inom förvaltningsspråken att bevara, utveckla och återuppta språk, kultur och identitet.
 • Förvaltningsspråket talas av ordinarie personal med barnen mellan klockan 9.00 och 15.00 varje dag. Personalen har goda språkkunskaper och kan anpassa sitt språk efter barnens behov.
 • Det nationella minoritetsspråket är norm.
 • En stimulerande kulturell miljö byggs upp runt språk och kultur som lika centrala inslag.
 • Utvecklingen av verksamheten sker i samverkan med föräldrar och andra viktiga aktörer.

Visionen för nationella minoriteter ligger till grund för utveckling av väsentligt tvåspråkiga förskolor

I mars 2018 beslutade Barn- och utbildningsnämnden (BUN) om vision och strategier för arbetet med och för nationella minoriteter i Luleås förskola och skola. Visionen och strategierna har utvecklats i samråd med de nationella minoriteterna på orten. Arbetet omfattar hela BUF, alla verksamheter och rör samtliga fem nationella minoriteter och särskilda satsningar görs i Luleås förvaltningsspråk meänkieli, samiska och finska.

Tillsammans med de nationella minoriteterna genomförs löpande avstämningar och uppdateringar av handlingsplaner kopplade till arbetet. Charlottendals tvåspråkiga förskoleverksamhet, utveckling av språknod samt nybörjarkurser i förvaltningsspråk är delar av arbetet mot visionen.

Vision, strategier och handlingsplan

Vision

 • Skolan i Luleå är en nationell förebild för nationella minoriteter. Alla barn och unga inom nationella minoriteter kan, vill och vågar utveckla språk och kulturell tillhörighet i alla verksamheter. Språk och kultur ses som en tillgång för individen och för samhället.

Visionens långsiktiga mål

 • Arbetet med nationella minoriteters rättigheter är integrerat i hela styrkedjan från politisk nivå eller enhetsnivå.
 • All personal inom barn- och utbildningsförvaltningen utbildas regelbundet om nationella minoriteter och alla barn och elever får regelbunden utbildning och inspiration om nationella minoriteter genom hela skolsystemet.
 • Alla enheter arbetar likvärdigt och kvalitativt med att främja och skydda utveckling av nationella minoriteters språk och kultur grundat i forskning och beprövad erfarenhet.
 • Kommunen erbjuder och organiserar språknoder där en väsentlig del av förskola bedrivs på förvaltningsspråk. I språknoderna anordnas utökat stöd i förvaltningsspråk i förskoleklass och strävan är att utveckla tvåspråkig undervisning i grundskolan.
 • Kompetensen i nationella minoritetsspråk bland anställda är hög och meriterande vid rekrytering. I Luleå kommun är heltidsanställningar normen.
 • Vid planering och organisation av verksamhet på olika nivåer är främjande och skyddande av nationella minoriteters språk- och kulturutveckling en förutsättning.
 • Uppföljning av kvalitet sker systematiskt på alla nivåer och i regelbundna samråd.

Strategier i arbete mot målen

 1. Kunskap och inspiration
 2. Strategisk rekrytering
 3. Språknoder i förvaltningsspråk
 4. Språk och kultur förskola och förskoleklass

Handlingsplan

 • Handlingsplan del 1
 • Handlingsplan del 2
 • Handlingsplan del 3
 • Handlingsplan del 4

Organisation för väsentligt tvåspråkiga förskolor

Ansiktsbild på en leende Lena Huss, professor emeritaFörstora bilden

Lena Huss, professor emerita

Charlottendals tvåspråkiga förskoleverksamhet i meänkieli, samiska och finska är öppen från augusti 2019 och är en viktig del i visionsarbetet. Här talar personalen förvaltningsspråken med barnen mellan kl 9 och 15 varje dag. Utvecklingen av förskolans pedagogik har skett i nära samarbete med Leena Huss, professor emerita i finska vid Uppsala universitet, Hugo Valentin-centrum.

Leena Huss specifika forskningsområden är finsk-ugriska minoritetsspråk i Norden, minoritetspolitik, flerspråkighet och språklig revitalisering. Hon har även varit Sveriges representant i Europarådets expertkommitté för den europeiska stadgan för landsdelsspråk och minoritetsspråk

Styrgruppen och arbetsgruppen samverkar med Leena Huss, professor emerita i finska vid Uppsala universitet, Hugo Valentin-centrum.

Leena Huss specifika forskningsområden är finsk-ugriska minoritetsspråk i Norden, minoritetspolitik, flerspråkighet och språklig revitalisering.

Hon har även varit Sveriges representant i Europarådets expertkommitté för den europeiska stadgan för landsdelsspråk och minoritetsspråk.

Kontakt

0920-45 30 00

Kirsi Lagerdahl, rektor tvåspråkig förskola
kirsi.lagerdahl@skol.lulea.se

Annica Backman, verksamhetschef förskola
annica.backman@skol.lulea.se

Nils-Bertil Heikka, metodutvecklare Resurscentrum
nils-bertil.heikka@skol.lulea.se

Anne-Mari Angeria, samordnare för förvaltningsområdet Luleå kommun,
anne-mari.angeria@lulea.se

Relaterad information

Sidan uppdaterades den 15 juni 2023