Avgifter

Vilken avgiften blir beror på den sammanlagda inkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört samt antalet barn som familjen har i förskola, fritids och pedagogisk omsorg.  

Maxtaxa i förskolan från och med 1 januari 2017 enligt statligt beslut. Det nya taket är 1362 kr. Maxtaxenivån kommer fortsättningsvis indexberäknas årligen.
Ni betalar maxtaxa om ni i hushållet tjänar totalt 45 390 kronor i månaden eller mer.

Hur och när betalas avgiften?

Avgiften betalas från placeringens första dag. Avgiften debiteras i efterskott den 30:e varje månad. Avgiften baseras på hushållets bruttoinkomst som betalas 12 månader per år.

Inkomstuppgift ska lämnas in när ni får plats i förskolan, om inte, debiteras högsta avgiften, motsvarande maxtaxan.
Retroaktiv avgift tas ut eller återbetalas för de tre senaste månaderna, om avgifterna grundar sig på felaktiga uppgifter.
Ny avgift börjar gälla från och med den första i den månad som angivits. Om inget datum angetts, gäller den månad då inkomstuppgiften kommit in.

Återbetalning vid långvarig sjukdom

Om ditt barn varit frånvarande pga egen sjukdom i 14 kalenderdagar eller mer i följd kan du som förälder ansöka om reducering av avgiften.
Läkarintyg/sjukintyg ska bifogas blanketten om återbetalning av avgiftöppnas i nytt fönster.  

Avgift förskola och familjedaghem

Det yngsta barnet i familjen räknas som barn 1, näst yngsta som barn 2 osv. Från och med det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Grundavgift för barn 1-5 år
Barn 1:  3 % av inkomsten, max 1 362 kr/månad
Barn 2:  2 % av inkomsten, max 908 kr/månad
Barn 3:  1 % av inkomsten, max 454 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

70 % av grundavgiften gäller för:

  • 3-5 åringar som går mer än 15 timmar/vecka, från och med höstterminens start det år barnet fyller tre år.
  • Barn till arbetssökande föräldrar
  • Barn till föräldralediga föräldrar
  • Barn med särskilda behov med barnomsorg mer än 15 timmar/vecka

Kostnadsfri förskola

3-5 åringar har rätt till kostnadsfri förskola (allmän förskola) 15 timmar/vecka, från och med höstterminens start det år barnet fyller tre år.

Barn i behov av särskilt stöd enligt 2 a kap 9 § i skollagenhar rätt till kostnadsfri plats i förskola tre timmar/dag.

Du ska anmäla så snart som möjligt om din inkomst ändras, eller om något annat som påverkar avgiften ändras.

Avgift fritidshem

Det yngsta barnet i familjen räknas som barn 1, näst yngsta som barn 2 osv. Från och med det fjärde barnet betalas ingen avgift. För familjer med inkomst upp till 10 000 kr/månad debiteras ingen avgift.

Grundavgift  för fritidsbarn
Barn 1: 2 % av inkomsten, max 908 kr/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten, max 454 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, max 454 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

 

Kontakt

Kundtjänst Barnomsorg
kundtjanst.barnomsorg@skol.lulea.se
0920-45 47 77 (telefontid kl 9-12)
Ange barnets namn, personnummer och er fråga för snabbare handläggning

Blanketter och e-tjänster - förskola, fritidshem

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barnomsorgen
971 85 Luleå

Besöksadress: Repslagargatan 6, plan 6