Avgifter för förskola och fritidshem

När du har barn som går i förskola eller fritidshem betalar du en avgift för platsen. Hur stor avgiften blir beror bland annat på hushållets inkomst. Därför är det viktigt att du meddelar oss om något förändras.

Avgiften för förskola och fritidshem grundar sig på

 • hushållets inkomst före skatt
 • hur många barn i ditt hushåll som har en plats i förskola eller fritidshem
 • barnets ålder
 • om barnet går heltid eller 15 timmar per vecka i förskolan (när barnet är 3 år eller äldre).

Du ska betala avgift från och med placeringens startdatum. Varje månad får du en faktura som ska betalas i slutet av månaden. Du betalar avgiften i efterhand. Om barnets startdatum är i augusti får du alltså den första fakturan i september.

Har du ett barn i fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg får du fakturan från den fristående verksamheten.

Beräkna avgift

Du som har ett barn som går i kommunal förskola eller fritidshem kan beräkna din avgift i den här tjänsten.

Maxtaxa

Avgiften i förskola och fritidshem beräknas utifrån hushållets inkomster. Det finns ett tak för hur stor avgiften kan bli. Det kallas maxtaxa. Maxtaxan meddelas varje år av Skolverket.

Du betalar maxtaxa om hushållets inkomst före skatt är 56 250 kronor per månad eller mer. Inkomsttaket gäller från och med 1 januari 2024.

Avgifter för förskolan

Ordinarie avgift för förskola

Den ordinarie förskoleavgiften gäller för alla barn i åldern 1–2 år. För barn som är 3 år eller äldre blir avgiften lägre.

Förskoleavgift per månad
BarnAvgift per månad
Barn 1 (yngsta barnet)3 % av inkomsten, max 1 688 kr
Barn 2 (näst yngsta barnet)2 % av inkomsten, max 1 125 kr
Barn 31 % av inkomsten, max 563 kr
Barn 4Ingen avgift

Alla barn i hushållet som har en plats i förskola eller fritidshem räknas med i antalet barn.

Lägre avgift för barn som är 3 år eller äldre

Alla barn i åldern 3–5 år har rätt till 525 timmar kostnadsfri förskola per år, från och med höstterminens start det år barnet fyller 3 år. Det motsvarar 15 timmar per vecka under skolans läsår. Därför är förskoleavgiften lägre för barn som fyllt 3 år. Avdraget på avgiften görs under månaderna september–maj.

Om ditt barn är 3 år eller äldre och du som vårdnadshavare arbetar eller studerar gäller detta:

 • September–maj är avgiften 30 procent lägre.
 • Juni–augusti betalar du ordinarie avgift.

Om ditt barn är 3 år eller äldre och du som vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig gäller detta:

 • September–maj är avgiften 0 kronor.
 • Juni–augusti betalar du ordinarie avgift.

Om du har ansökt om utökad tid eller tillfälligt börjar arbeta betalar du avgiften som gäller för vårdnadshavare som arbetar.

Om ditt barn har placeringsformen allmän förskola betalar du ingen avgift. Allmän förskola innebär att ditt barn får gå i förskolan 15 timmar per vecka under skolans läsår. Allmän förskola är till för barn från 3 år och uppåt.

Avgifter för fritidshem

Alla barn i hushållet som har en plats i förskola eller fritidshem räknas med i antalet barn. Om du till exempel har ett barn som går i förskolan och ett barn som går på fritids räknas det äldre barnet som Barn 2.

Avgift för fritidshem per månad
BarnAvgift per månad
Barn 1 (yngsta barnet)2 % av inkomsten, max 1 125 kr
Barn 2 (näst yngsta barnet)1 % av inkomsten, max 563 kr
Barn 31 % av inkomsten, max 563 kr
Barn 4Ingen avgift


Om ditt hushålls inkomst per månad är 10 000 kronor eller mindre betalar du ingen fritidshemsavgift.

Meddela oss om något förändras

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på hushållets inkomster. Därför är det viktigt att du meddelar oss om något förändras.

Ändras familjeförhållandena och de vuxna i familjen inte längre är folkbokförda på samma adress ska ni meddela detta till kommunen. Det gäller också om du som vårdnadshavare flyttar ihop med en ny person som inte är vårdnadshavare till barnet. Din nya sambos inkomst kommer också att räknas med i hushållets inkomst när avgiften beräknas.

För att göra en anmälan om förändrade familjeförhållanden, använd denna e-tjänst:

Om du saknar e-legitimation, kontakta kundcenter för blankett.

 

Skyddade personuppgifter

Har du eller kommer du att få skyddade personuppgifter använder du dig av e-tjänsten för dig med skyddade personuppgifter.

För att du ska betala rätt avgift är det viktigt att du har meddelat hushållets inkomster till kommunen. Om inkomsterna i hushållet ändras behöver du meddela detta till oss.

Lämna inkomstuppgift

Har du e-legitimation lämnar du dina inkomstuppgifter i e-tjänsten.

Har du inte möjlighet att logga in med e-legitimation kontaktar du Kundcenter, så får du en inkomstblankett att fylla i.

Har du eller kommer du att få skyddade personuppgifter använder du dig av e-tjänsten för dig med skyddade personuppgifter.

Vad räknas som inkomster?

Du ska ange inkomsten före skatt (bruttoinkomst) för hela hushållet. Ange inkomsten per månad.

Du ska räkna med din inkomst och eventuell makes, makas eller sambos inkomst, om ni är folkbokförda på samma adress. Du ska räkna med din make, maka eller sambo även om hen inte är vårdnadshavare till ditt barn.

Det här räknas som inkomster:

 • lön
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter
 • pension
 • sjukbidrag
 • rehabiliteringspenning
 • skattepliktigt vårdbidrag
 • skattepliktigt utbildningsbidrag
 • livränta
 • periodiskt understöd
 • arvoden
 • ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med din tjänst
 • beskattningsbara naturaförmåner som bilförmåner och bostadsförmån
 • inkomst av arbete utomlands
 • efterlevandepension
 • vårdbidrag/omvårdnadsbidrag.

Det här räknas inte som inkomster:

 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån)
 • ekonomiskt bistånd
 • underhållsbidrag
 • etableringsersättning.

Vanliga frågor om avgift för förskola och fritidshem

Enligt kommunens regler ska ni ha delad räkning om barnet bor växelvis och ni båda har behov av plats.

Kommunen delar räkningen så att varje vårdnadshavare betalar efter bruttoinkomsten i sitt hushåll och barnets vistelsetid. Ni som vårdnadshavare måste då meddela att familjeförhållandena har ändrats, ange aktuell inkomstuppgift och att ni önskar att dela räkningen.

Använd e-tjänsten Förändrade familjeförhållanden Länk till annan webbplats.för att få delad räkning. För dig som inte har e-legitimation, kontakta kundcenter för blankett.

Om en av er säger upp platsen

Om platsen sägs upp av den ena vårdnadshavaren övergår placeringen till den vårdnadshavare som har kvar platsen. Den vårdnadshavaren får då betala för hela platsen. Kommunen erbjuder inte halv plats.

Du kan få en reducering av avgiften om ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom i minst 14 kalenderdagar.

Vem kan ansöka?

Vårdnadshavare som har barn som varit frånvarande på grund av barnets sjukdom. Bifoga läkarintyg/sjukintyg med blanketten om återbetalning av avgift.

Sidan uppdaterades den 11 juni 2024