Avgifter

Vilken avgiften blir beror på den sammanlagda inkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört samt antalet barn som familjen har i förskola, fritids och pedagogisk omsorg.  

Från och med 1 januari 2019 blir taket för maxtaxan i förskolan 1425 kr (statligt beslut). Maxtaxenivån indexberäknas årligen.
Från år 2019 betalar ni maxtaxa om ni i hushållet tjänar totalt 47 490 kronor i månaden eller mer.

Hur och när betalas avgiften?

Avgiften betalas från placeringens första dag. Avgiften debiteras i efterskott den 30:e varje månad. Avgiften baseras på hushållets bruttoinkomst som betalas 12 månader per år.

Inkomstuppgift ska lämnas in när ni får plats i förskolan, om inte, debiteras högsta avgiften, motsvarande maxtaxan.
Retroaktiv avgift tas ut eller återbetalas för de tre senaste månaderna, om avgifterna grundar sig på felaktiga uppgifter.
Ny avgift börjar gälla från och med den första i den månad som angivits. Om inget datum angetts, gäller den månad då inkomstuppgiften kommit in.

Återbetalning vid långvarig sjukdom

Om ditt barn varit frånvarande pga egen sjukdom i 14 kalenderdagar eller mer i följd kan du som förälder ansöka om reducering av avgiften.
Läkarintyg/sjukintyg ska bifogas blanketten om återbetalning av avgift.  

Avgift förskola 2018

Det yngsta barnet i familjen räknas som barn 1, näst yngsta som barn 2 osv. Från och med det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Grundavgift för barn 1-5 år
Barn 1:  3 % av inkomsten, max 1 382 kr/månad
Barn 2:  2 % av inkomsten, max 922 kr/månad
Barn 3:  1 % av inkomsten, max 461 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

70 % av grundavgiften betalas för:

  • 3-5 åringar som går mer än 15 timmar/vecka, från och med höstterminens start det år barnet fyller tre år.
  • barn till arbetssökande föräldrar
  • barn till föräldralediga föräldrar
  • barn med särskilda behov med barnomsorg mer än 15 timmar/vecka

Kostnadsfri förskola (allmän förskola)

Alla 3-5 åringar har rätt till kostnadsfri förskola 15 timmar per vecka, från och med höstterminsstart det år barnet fyller tre år.

Barn i behov av särskilt stöd har rätt till kostnadsfri plats i förskola tre timmar per dag (enligt 8 kap 16 § i skollagen).

Du ska anmäla så snart som möjligt om din inkomst ändras, eller om något annat som påverkar avgiften ändras.

Avgift fritidshem 2018

Det yngsta barnet i familjen räknas som barn 1, näst yngsta som barn 2 osv. Från och med det fjärde barnet betalas ingen avgift. För familjer med inkomst upp till 10 000 kr/månad debiteras ingen avgift.

Grundavgift  för fritidsbarn
Barn 1: 2 % av inkomsten, max 922 kr/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten, max 461 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, max 461 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

 

Kontakt

Kundcenter
0920-45 30 00
Ange barnets namn, personnummer och er fråga för snabbare handläggning

Blanketter och e-tjänster - förskola, fritidshem

Postadress: Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 971 85 Luleå

Besöksadress: Stadshuset, Rådstugatan 11