arkivförråd

Vårt arkivmaterial

Kommunala handlingar från de senaste fem åren förvaras vanligtvis på respektive förvaltning. Därefter levereras de till stadsarkivet för slutarkivering.

Stadsarkivet förvarar ca 3000 hyllmeter kommunala handlingar från 1862 och framåt. Det kan vara bygglov, skolbetyg, köpekontrakt och lönelistor, till nämnds- och styrelseprotokoll bland mycket annat.

Offentlighetsprincipen

Handlingar i stadsarkivet kan begäras ut för påseende enligt offentlighets-principen. Innan vi lämnar ut handlingar prövas dessa ur sekretessynpunkt, t ex om personuppgifter förekommer. Om så är fallet kan du nekas tillgång till handlingarna.  I stora drag gäller detta handlingar från fattigvårdsstyrelsen, nykterhetsnämnden, socialnämnden, barnavårdsnämnden, familjehjälpsnämnden och den typen av nämnder/styrelser. I de fall det finns sektretessbelagda uppgifter i själva arkivförteckningarna nedan, är dessa inte länkade.

Arkivbildare och arkivförteckningar

Nedan finns de vanligaste arkivbildarna, tex tekniska nämnden, med respektive arkivförteckning. En arkivförteckning visar vilkent typ av dokument som finns i arkivet samt en kort historik över arkivet.

Övriga arkivbildare och dess arkivförteckningar finns i pärmar på stadsarkivet som har sina lolkaler i stadshuset. Se öppettider

Luleå kommun 1969-

Luleå stad: (1862-1968)

Nederluleå kommun: (1863-1968)

 • Barnavårdsnämnden 1926-1968
 • Brandstyrelsenöppnas i nytt fönster 1947-1968
 • Byggnadsnämndenöppnas i nytt fönster 1934-1968
 • Centrala byggnadskommittén 1962-1968
 • Familjebidragsnämnden 1940-1968
 • Fattigvårdsstyrelsen 1922-1957
 • Hemhjälpsnämnden 1944-1958
 • Hyresnämndenöppnas i nytt fönster 1946-1965

Råneå kommun: (1866-1968)                                                                              

 • Kommunalnämndenöppnas i nytt fönster 1866-1968
 • Kommunalstämmanöppnas i nytt fönster 1907-1954
 • Kristidsnämnden 1939-1949
 • Lönenämndenöppnas i nytt fönster 1944-1968
 • Nykterhetsnämnden 1936-1968
 • Pensionsnämndenöppnas i nytt fönster 1914-1963
 • Skolstyrelsenöppnas i nytt fönster 1936-1968
 • Socialnämnden 1957-1968
 • Vägnämndenöppnas i nytt fönster 1943-1966