Hälsovårdsnämndens årsrapport 1905

”Härmed får undertecknad vördsamt afgifva rapport i kort sammandrag af de under året af mig utförda tjensteförrättningar och arbeten under år 1905.

Å Köttbesiktningsbyrån

Undertecknad har därstädes biträdt Länsveterinären och enligt hans anvisning utfört de arbeten som kunnat åt mig anförtros.

Stadens Saluhall och Torg

I egenskap af föreståndare för Saluhallen har densamma af mig besökts flera gånger dagligen. Några större anmärkningar vare sig därstädes eller å torget hafva ej blifvit gjorda. Beslag af matvaror hafva väl förekommit, dock ej i någon nämnvärd mängd. Ett önskemål vore nog i afseende å torghandeln, att denna utsträcktes till kl. 4 em. för handel med fisk, emedan de långt ute i skärgården boende fiskarne nu knappt hinna in förr än torgtiden är förbi.

Slakterier

Som bekant finnes endast ett slakteri och detta är beläget utom den egentliga stadens område nemligen i förstaden Bergviken. Detta är alldeles för litet och otillräckligt, samt i fråga om konstruktion, läge och andra afseenden ganska olämpligt. Något som därför vore af behofvet påkalladdt och som väl med tiden väl blifver oundgängligen nödvändigt är anskaffande af ett större och tidsenligare slakteri. För att häri kunna ingå i någon närmare detalj anser jag mig emellertid sakna nödig kompetens, troligt är dock att staden förr eller senare måste träda emellan, ty att hoppas att något genom privat initiativ skall kunna (erhållas) åstadkommas är nog mindre troligt, då såväl kapital som företagsamhet i allmänhet saknas bland härvarande slakteriidkare.

Korffabrikerna

Dessa till antalet 9 stycken och allesamman belägna inom staden, hafva nästan dagligen inspekterats. Någon mera betydande anmärkning har ej blifvit gjord mot någon af dem, med undantag af den som innehafves af slaktaren C.Backlund. Dock har äfven han slutligen genom åläggande af lämpliga viten och böter förmåtts att ställa sig Hälsovårdsnämndens föreskrifter till efterrättelse. För öfrigt tyckes de öfriga fabriksegarne täfla om att hålla sina tillverkningslokaler i så snyggt och prydligt skick som tillgångar och utrymme medgifva. De förnämsta därvid äro dock fortfarande Olausson & Chernström samt G.Fredlund, men äfven de andra äro utan klander. Korfvarna inforslas äfven till staden från en i Porsön boende slaktare E.A.Jakobsson och har undertecknad vid besök därstädes funnit den af honom innehafda fabriken i ett fullt tillfredsställande skick, ren och snygg, samt drifven med tidsenliga maskiner.

Under sommaren räcker ej det kött som alstras inom orten för folkets behof, utan mycket måste fortfarande importeras från Finland. Äfven denna import är ganska svårt att kunna öfven tillräckligt noggrann kontroll under nuvarande förhållanden. Visserligen blef något åstadkommit till det bättre genom tullpaviljongens ombyggande, men ännu återstår mycket. Under transporten från Finland och hit, hopar köttet i stora högar å däcket så att under varm väderlek, en del af detsamma blifvit sura eller mindre skadadt och då denna köttleverans endast sker en gång i veckan äro korffabrikanterna nödsakade att på en gång inköpa större partier af det redan då gamla och illa medfarna köttet. När detsamma sedan får hänga tre till fyra dagar i magasin och isbodar härstädes så har det hunnit blifva nästan halfruttet innan det slutligen upptas. Och ändå värre lärer väl förhållandet vara med det som sänder upp exempelvis till Kiruna.

Under vintern användes mycket hästkött af härvarande korffabrikanter. Detta ställer sig naturligtvis billigare i inköp såsom råvara och lämnar vid förarbetning nästan lika kvalitet som nötkött. De enda af stadens korffabrikanter, som ej använda hästkött äro J. Sundling och J.H. Johansson.

Matvarubutikerna

Af det ganska stora antal dylika som finnes inom staden hafva alla inspekteerats så ofta tillfälle gifvits därtill. Någon anmärkning i afseende å snygghet och renlighet har inom dem ej blifvit gjord. En sak, som från Hälsovårdssynpunkt dock vore önskvärd, är den: att handel med kött och fläsk och andra färska varor skiljdes från speceri-och diversehandel. Det är nemligen ganska olämpligt att biträden först och främst skola syssla med uppmätning af fotogen och andra oljor, därefter med vägning af snus, såpa och dylikt, samt sedan med otvättade händer expidera kött och fläsk m.fl. liknande födoämnen. Handeln med charcuterivaror borde därför om möjligt särskiljas från diversehandeln; lämpligaste platsen för densamma vore nog här som i andra städer Stadens Saluhall och torg.

Mjölkbutikerna

Dessa hafva besökts för profning af mjölk och grädde. Dylika prof hafva under året tagits till ett antal af 94 stycken och har något anmärkningsvärdt därvid ej förekommit vare sig i fråga om varans fetthalt eller lokalernas snygghet. Att mjölk som af landtbor forslas in till staden är dock omöjligt att kontrollera hvarför nog densamma ofta blandas eller spädes.

Bagerierna

Dessa hafva inspekterats en gång hvarje kvartal, ibland äfven oftare. Å dessa skulle nog finnas åtskilligt att anmärka i afseende å lokalernas (snygghet) lämplighet och snyggheten inom dem, men torde detta få anstå till dess den af Hälsovårdsnämnden tillsatta kommittén inkommit med förslag till ordningsstadga för stadens bagerier.

Fastighetsinspektioner

De inom den planlagda delen af staden och Bergviken belägna fastigheterna hafva enligt instruktionen för Hälsovårdstillsyningsmannen inspekterats minst en gång hvarje månad. Under dessa inspektioner har en mängd af anmärkningar som vanligt blifvit gjorda och hafva dessa dels muntligen dels och genom skriftliga meddelanden delgifvits vederbörande fastighetsägare. Dylika skriftliga meddelanden hafva utfärdats till ett antal af 250 stycken i de flesta fall hafva dessa påstötningar medfört åsyftad verkan, men fall hafva äfven förekommit där ej missförhållandena därigenom blifvit rättade utan anmälan måst göras till Hälsovårdsnämnden och Polismyndigheten. Renhållningen inom staden såväl å gårdarna som i afträden och gödselkammar synes dock blifva bättre år från år och då vatten-och kloakledningen slutligen blifver färdig är väl att hoppas att de ? vanprydande slasktunnorna skola vara ett minne blott och att folket äfven här uppe skall lära sig inse att renlighet är nödvändig i alla afseenden.

Staden har under årets lopp tillökat med en bebygd tomt, nemligen No 8 i Kvarteret Ripan hvarest en större magazins-och bostadsbyggnad uppförts af konsul J.V.Jäger. Församlingen Ebeneser har visserligen åt sig uppfört nytt hus men tomten hvarpå detta har byggts har först varit bebyggd och således kan detta ej räknas som någon ökning.

Vid Ie provinsialläkaren Dr G.Doverties och t.f. Stadsläkaren Dr P.Brännströms inspektions rund genom staden under våren gjordes af dem en mängd i detalj gående anmärkningar å såväl korffabriker, matvaru- och mjölkbutiker och bagerier som äfven å gården och afträdes m.fl. hus. Huruvida dessa anmärkningar kommit Hälsovårdsnämnden tillhanda är mig obekant, dock torde det vara önskvärdt om nämnden fått del af desamma.

Desinfektionsarbeten

Desinfektioner efter med smittosam sjukdom behäftade personer hafva af mig utförts till ett antal af 41 stycken. Enligt bifogad förteckning hafva 34 stycken af dem blifvit utförda på stadens bekostnad. Journal öfver af mig verkställda desinfektioner har upplagts och förts under året.

Vid förrättande af desinfektionsarbeten uti Karlsviks Jernverks arbetarebostäder har jag ej kunnat undgå att lägga märke till en del missförhållandn av sanitär synpunkt hvarvid jag särskildt vill framhålla otillräckligheten i fråga om bostadsutrymme. Hvarje familj om än aldrig så stor, har i regel ej mer än ett enda ? rum till sin disposition. Detta rum, försedt med jernspis, skall vara såväl kök, motsal, arbetsrum och sängkammare, samt äfven sjukrum om någon bland familjens medlemmar insjukna. Att detta är i högsta grad olämpligt torde hvar och en nog kunna inse. Den torra, ohelsosamma, osande, jernspis luften blandad med matos, är nog allt annat än helsosam i ett sofrum och att lägga en sjuk person uti ett dylikt är nästan detsamma som att direkt lägga honom på dödsbädden. Äfven att i ett sådant rum tillsammans med en sjuk person hopa fyra till fem minderåriga barn torde äfven vara ganska betänktligt, i synnerhet om den sjuke är behäftad med tuberkulos eller annan smittosam sjukdom. I ett sådant fall därstädes var skötseln af hela familjen anförtrodd åt den äldsta bland de fem barnen en flicka tretton år gammal. Särdeles önskvärdt vore därför att å bruket funnes ett särskildt rum som vid behof kunde apteras till sjukrum. Ett annat anmärkningsvärdt förhållande är det osnygga skick hvari arbetarbostäderna befinner sig. På en del ställen är jag alldeles säker på att rummen ej varit tapetserade eller uppsnyggade på minst ett tiotal år. Jag har haft för praxis, att vid desinfektionsarbeten å dylika ställen rifva ned den gamla väggbeklädnaden för att såmedelst förmå Jernverket att uppsnygga lägenheterna och detta har sannerligen varit af behofvet påkalladt. Väggarne hafva nemligen varit beklädda med gamla säckar, tidningar och dylikt och mellan dessa hafva under åratal i allsköns välmåga växt milliontal af väggohyra. Då man rört vid väggbeklädnaden hafva dessa parasiter formligen regnat ned. Och den smuts och det damm som under årens lopp samlats därstädes kan ej tänkas af den som ej sett detsamma. Ett önskemål vore därför att Jernverksbolaget kunde förmås att låta uppsnygga och renovera alla lägenheterna så att dylika miserabla förhållanden måtte upphöra.

Desinfektion af uthus har under årets lopp förrättats å trenne ställen inom staden.

Fosterbarnsvården

De inom staden varande, mot betalning vårdade fosterbarnen hafva besökts en gång hvarje månad. Någon vanvård af dem har ej kunnat iakttagas, tvärtom synes i allmänhet dessa vårdas bättre än familjens egna barn. Journal öfver fosterbarn föres och förteckning öfver desamma bifogas rapporten.”

Förteckning på fosterbarn, desinfektionsarbeten och svinägare finns bifogad sedan upphör rapporten utan datering eller namnunderskrift.

Sidan uppdaterades den 29 september 2022