Hälsovårdsnämndens årsrapport 1904

Rapport till Hälsovårdsnämnden i Luleå för året 1904

”Fastighetsinspektioner

Enligt för hälsovårdstillsyningsmannen utfärdad instruktion hafva inspektioner inom eller staden tillhöriga gårdar företagits hvarje månad. Under dessa inspektioner hafva anmärkningar ofta förekommit mot renhållningen af gårdar och afträden. Synnerligast har bortbärning af slask ofta försummats, hvilket nog är till stor del beroende på den kostnad som är förknippad med bortförningen däraf. Hvad beträffar afträdesrengöringen så är denna i de flesta fall öfverlämnad åt landtbor hvilka ofta glömma bort att de är i rätt verkställa ombyte af kärl, hvarigenom dessa bli öfverfulla och afträdet därigenom ned-? med orenlighet. Hvad som skulle vara ett önskemål vore att när nu vatten-och kloakledning blir anbringad i gårdarna tillika ett enhetligt system blefvo genomfördt dels i fråga om afträdernas inredning, storlek och typ å dess kärl dels om soptunnornas placering invid å gården varande kloak, täckta med lock och i särskildt byggda skjul dels att pissoir skulle finnas å hvarje gård i samband med kloak och så byggd att den under den varma årstiden kunde spolas med vatten dels att bortgörning af latrin endast finge verkställas af den eller de personer eller bolag hvilka härtill af Hälsovårdsnämnden utsetts.

Sedan början af juni månad har skriftliga meddelanden till ställts de personer å hvilkas fastigheter anmärkningar blifvit gjorda. 250 stycken dylika hafva sedan dess af mig utdelats och hafva de i flesta fall medfört önskadt resultat ehuruväl det äfven besitter den olägenheten att gårdsegarne gärna vänta med att vidläga några rengöringsarbeten till dess då fått sig ett dylikt meddelande.

Bland de fastighetsägare som under detta år sökt att göra sina skyldigheter enl. Hälsovårdsstadgans föreskrift, må särskildt framhållas Fastighetsbolaget mot hvilka ej många anmärkningar förekommit oaktadt de innehafva ett drygt antal af stadens gårdar. I öfrigt synes dock som att renhållningen i allmänhet varit bättre skött än under föregående år.

I slakterier och korffabriker

Inom dessa lokaler hafva företagits nästan dagliga inspektioner. Bland en del af dem synes nästa en ? hafva uppstått om att hafva fint. Främst bland dem bör nämnas firman Olausson & Chernström i Kvarteret Ibis No 2 samt G.Fredlund i samma kvarter No 6 dock finnes ännu de hvilka äro otidsenliga t ex J.H.Johanssons i kv Skata No 10 hvilken dels är för liten till utrymmet och dels för låg i tak, samt så inredd att kokrum och arbetsrum är belägna tillsammans hvilket är i hög grad förkastligt; samma är förhållandet med C.Bäcklunds korffabrik i kv Forellen No 2 hvilken fabrik han därstädes inredt under det nu gågna året utan att densamma ens blifvit af Hälsovårdsnämnden godkänd. Äfven Slagtaren N.A.Harlins korffabrik torde kunna anses vara föråldrad och behöfva åtskilligt förbättras. Hvad som i hög grad saknas är ett tidsenligt slagteri emedan det enda i Bergviken belägna är till utrymmet alldeles otillräckligt och ur renhållningssynpunkt sedt föga bättre än förkastligt. Dock torde denna sak ej vara så godt att under nuvarande förhållande behandla.

Från Finland har under det gångna året såväl som under de föregående införts en stor mängd slaktade och ett mindre antal lefvande djur. Denna import, som ju visserligen är af nöden till följd af alra de större längs banan belägna grufsamhällena, invärkar dock menligt för såväl boskapsdrifningen som å landsbygden som slagterinäringen. Tillika är vanligtvis köttet vid ankomsten hit, i synnerhet om vädret under resan varit dåligt, af synnerligen dålig beskaffenhet och blifver nog ej bättre innan det kommer fram till Malmberget och Kiruna. I detta afseende vore det därför önskvärdt om importen af uppslaktade djur kunde hämmas och införsel af lefvande i stället främjas.

I mjölk-och matvarubutiker

Inom dessa hvaraf finns ett mycket stort antal i synnerhet matvarubutiker, hafva inspektioner tidt som oftast företagits. I allmänhet har ej något varit att anmärka i afseende å snyggheten inom dem utan tycker dess innehafvare i allmänhet beflita sig om att iakttaga gällande förordningar. Ang mjölkbutiker finnes endast ett fåtal, emedan en stor del landsbor kring föra mjölk inom staden. De butiker hvilka finnas äro snygga och har vid profning af mjölk från dem ingen anmärkning förekommit.

Bagerierna

Dessas utseende och sättet hvarpå de skötas är bekant genom Hälsovårdsnämnden i samma företagna inspektion och 1ste provinsialläkarens däröfver afgifna rapport, och torde därför ej här behöfva närmare nämnas.

Luleå den 31 Dec 1904 Wilh Oscarsson tillsyningsman.”

Sidan uppdaterades den 29 september 2022