Välkomstskylt för Avan med gula vält och gröna skogar

Bidrag för landsbygdsutveckling

När landsbygden växer och har ett bra samarbete med staden blir hela kommunen starkare. Därför satsar vi på landsbygdsutveckling i Luleå.

Tillsammans med byautvecklingsgrupper har Luleå kommun en gemensam vision om hur en levande landsbygd ska se ut i framtiden. För landsbygdutvecklingen finns två bidrag att söka, byapeng samt utvecklingsmedel.

Lokala utvecklingsgrupper, eller motsvarande, på Luleå landsbygd har möjlighet att varje år erhålla byapeng.

Med lokal utvecklingsgrupp menas förening eller organisation som har som syfte att utveckla sin by eller bygd. Endast en organisation per by kan erhålla stödet.
Syftet med stödet är att bidra till förbättrade villkor för försörjning och boende på landsbygden samt att öka det lokala inflytandet och engagemanget. Stödet ska även stimulera till ökad attraktionskraft och samverkan.

För att främja landsbygdsutvecklingen kan lokala utvecklingsgrupper eller liknade organisationer ansöka om stöd för särskilda projekt.

Stödet ges till projekt i ett förberedande skede då normalt inga andra stödformer finns tillgängliga. Stödet ska exempelvis kunna användas till att kartlägga förutsättningar kring projekt, exempelvis utredning, studieresa, marknadsundersökning samt uppstart av projekt. Stödet ska även kunna användas som medfinansiering till andra medel.

Kommunen har beslutat om följande utvecklingsområden för projektinriktat stöd:

Lokal mobilisering – lokalt inflytande

Det är nödvändigt att ta tillvara den kunskap och det engagemang för bygdens utveckling som finns lokalt. Basen för detta engagemang är ett rikt kultur- och föreningsliv och aktiva byautvecklingsgrupper som arbetar under demokratiska och jämställda former. Arbete med lokala utvecklingsplaner där ungdomars engagemang tas tillvara prioriteras.


Natur- och kulturmiljöer

Det öppna landskapet, älvdalarna, skogen, kustlandet och skärgården har alla unika natur- och kulturmiljöer och sevärdheter. Ett fortsatt arbete med att bevara, vårda och utveckla dessa naturoch kulturmiljöer och landsbygdens sevärdheter är viktigt för vår lokala identitet, för kommande generationer men också för utvecklingen av besöksnäringen.


Hållbar utveckling

Lokala kretslopp med hög användning av förnyelsebara energikällor och småskaliga lösningar utgör grunden för en långsiktig hållbar utveckling. Dessa bör basera sig både på gammal och ny kunskap och teknik. En ökad användning av närproducerade varor och tjänster för att tillgodose grundläggande behov bidrar till minskade ransporter och därmed minskad miljöbelastning samt ökad sysselsättning på landsbygden.


Näringslivsutveckling

För att skapa fler arbetstillfällen på landsbygden måste befintligt näringsliv utvecklas och nyföretagandet öka. Höjd förädlingsgrad av lokalt producerade varor och tjänster inom näringar som jord- skog- och fiske, besöks- och upplevelseturism, lokal service- och tjänsteproduktion samt IT - baserat företagande är en möjlig väg. Insatser för att stimulera och stödja nya och befintliga företag på landsbygden behövs. Utvecklingen av den s.k. sociala ekonomin bör uppmärksammas.


Boendemiljö och service

Målet måste vara att skapa goda och lokalt anpassade boendemiljöer som möjliggör för alla åldrar att bo kvar på landsbygden samt stimulerar till inflyttning. Närheten till service, vård, omsorg och utbildning med hög tillgänglighet och god kvalité är en grundförutsättning för en levande landsbygd. Genom gränsöverskridande samverkan mellan olika sektorer i samhället men också mellan kommunens olika förvaltningar och verksamheter ökas möjligheterna för en långsiktig god boendemiljö och servicenivå. Utvecklingen för lanthandeln samt postens service via lantbrevbäring
måste särskilt uppmärksammas inför framtiden.

Ansökan ska innehålla:

 • Projekttid
 • Projektorganisation
 • Bakgrund
 • Syfte/mål
 • Målgrupp
 • Aktiviteter/genomförande
 • Jämställdhet
 • Budget
 • Resultat

Om er förening ännu inte är registrerad på Interbook Go kontakta kultur- och fritidsförvaltningsens handläggare via kundcenter på 0920 - 45 30 00.

 1. Föreningen utser en behörig person som ansvarar för alla bidragsansökningar.
 2. Beslutet (med personens namn och e-postadress) protokollförs och skickas in digitalt till Kultur- och fritidsförvaltningen.
 3. Därefter får personen användarnamn och lösenord till det elektroniska bidragssystemet Interbook och föreningen kan göra sin ansökan.

Är er förening redan registrerad på Interbook Go kan ni själva ändra eller lägga till ytterligare personer som ansvarar för era bidragsansökningar.

Telefon: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 18 januari 2023