Foto som visar Avans föreningshus i byn Avan på landsbygden i Luleå

Plan för kommunal service på landsbygden

Luleå kommun ska ta fram en plan för kommunal service på landsbygden. På den här sidan kan du följa arbetet.

Sammanfattning av medborgardialoger

Med utgångspunkt att det ska vara möjligt att bo, verka och leva på landsbygderna är en bibehållen och utvecklad service en strategiskt viktig fråga. För att skapa en gemensam syn på vilken service som behöver finnas och hur den ska kunna utvecklas bjöd Luleås politiker in Lule byaforum och byaföreningar till dialog. Dialogerna hölls vid tre tillfällen våren 2023 i Antnäs (sörbyarna), Persön (mittbyarna) och Råneå (norrbyarna).

Här hittar du en sammanfattning av synpunkterna från medborgardialogerna.

Unga mellan 14 och 18 år har deltagit i dialoger med kommunen och berättat vad de saknar i sina byar, vad de vill göra på fritiden och vad som skulle behövas för att kunna göra det. Det som återkommer oftast i dialogerna är bussar och kollektivtrafik. De vill kunna ta sig enkelt till skolan, till kompisar och till aktiviteter.

De har många synpunkter och förslag för en bättre kollektivtrafik. De vill också kunna ägna sig åt olika sporter både sommar och vinter och röra sig i sina byar på cykel, skidor och till häst året om. De lyfter behovet av en butik med självbetjäning och att utveckla sina byar med grillplats, badplats och fiskeplats. De vill gärna vara med om fler evenemang, som Luleå Vibe.

Videon sammanfattar synpunkter och förslag från unga i Luleås landsbygder.

Föreningslivet i sörbyarna bjöds in till en medborgardialog för att lyfta frågan kring landsbygdsutveckling. Frågan som ställdes var: Vad är viktigast för dig när det gäller lokal service?

Frågor som ställdes på medborgardialogen och svar av Fredrik Hansson, kommunalråd

Fråga: Hela Sverige ska leva har hjälpt oss att ta fram en bygdeutvecklingsplan, var kommer den undersökningen in? Ta gärna med den.
Svar från Fredrik Hansson: Det är en del av underlaget som ska med.

Fråga: Besviken på att jag ser alla frågor vi tar upp från byarna inte får någon återkoppling. Många möten men ingen återkoppling. Lovat oss att vi ska få ett protokoll.
Svar från Fredrik Hansson: Jag lägger mig platt, vi har inte varit tillräckligt bra. Vi tar nya tag nu.

Fråga: Ale har tappat gatubelysning när vägen gjorts om. Det är svart på gatan.
Svar från Fredrik Hansson: Vi har inget svar i dag på när eller hur.

Fråga: Hur ska ni prioritera landsbygden och även investeringarna?
Svar från Fredrik Hansson: Det blir en viktig budgetfråga.

Fråga: Kvarnen i Ale har indraget vatten sedan länge via kommunen, finns dock inga dokument. Nu kräver Lumire vattenmätare.
Svar från Fredrik Hansson: Det är såklart viktigt att alla dokumenteras.

Fråga: Vill vi att fler ska kunna bo på landsbygden så krävs mer kollektivtrafik. Tillgänglighet. Dåligt för miljön att köra bil.
Svar från Fredrik Hansson: Vi kollar på det. Även LLT kollar på det. Det beror mycket på upphandlingen av trafiken. Men jag håller med! Det finns ett kommunbeslut LLT kör i tätort och Länstrafiken i landsbygden. Ska man åka från Råneå till Hertsön blir det olika biljetter när man måste köpa två biljetter. Det blir dyrare då man behöver byta mellan bussbolagen. Vi har långa kontrakt just nu som sätter stopp, men vi vet om problemet.

Fråga: Om ni tittar till höger, där har vi hyreshus som ska rivas inom kort. Ni får absolut inte riva dom utan att fråga oss bybor. Lulebo äger lägenheterna. Har hänt tidigare.
Svar från Fredrik Hansson: Jätteviktigt att vi har dialog. Lulebo har ett uppdrag att bygga ute på landsbygden.

Fråga: Kommunen borde tilltala företag att säga till att de ska köpa fastigheter till de som blir av med sina boenden på grund av gruvorna. Fabriken som kommer i Boden innebär att fler kommer att åka via oss i byarna. Vi måste erbjuda fastigheter.
Svar från Fredrik Hansson: Vissa företag kommer nog köpa fastigheter. Industrialiseringen kommer att innebära inflyttning i byarna.

Fråga: Färdigställ cykelbana från Kallax ut till Antnäs och byar. Det ska bli husområden där. Barnen ska kunna cykla säkert.
Svar från Fredrik Hansson: Jag har ingen kommentar just nu. Men viktig fråga!

Fråga: Busslinjen 220, 221 har vi lämnat svar på vad vi vill ha. Titta gärna på det.
Svar från Fredrik Hansson: Tack, vi ska titta på det.

Fråga: Skolan ska kunna åka till badhuset, Teknikens hus med mera. Det blir få gånger per år eftersom skolorna själva måste ta kostnaden, det blir dyrt att åka från landsbygden och är en jämlikhetsfråga.
Svar från Fredrik Hansson: Vi vet om problemet och får titta på frågan.

Fråga: Bygg fler bostäder. Många gamla vill flytta ut från sina stora hus. Då kan man frigöra hus för barnfamiljer.
Svar från Fredrik Hansson: Vi får titta på det.

Fråga: Det har funnits sju pensionärshus i Ersnäs. Inte längre ett pensionärshus. Många frustrerade som kanske hade velat sälja hus och gård som ville flytta in dit.
Svar från Fredrik Hansson: Vi förstår det, vi tar med oss behovet.

Anteckningar från grupparbeten

Här är anteckningar från de grupparbeten som genomfördes på medborgardialogen.

Dagens service

Vilken kommunal service erbjuds idag?

 • skola och förskola
 • gympahall
 • hemtjänst
 • hockeysarg i Måttsund. Men den är i stort behov av att bytas ut. Den är “farlig”
 • fritids
 • byalokal Ankaret (inrymd i skola)
 • affär i Antnäs
 • bensinmack i Antnäs.

Utmaningar och behov

Vilken service ser ni saknas? Vilka behov har ni? Vad oroar dig?

 • Kommunala avlopps- och VA-nätet, begränsningar till att bygga.
 • De gamla pensionärsbostäderna i Sörbyarna tycker vi att kommunen ska återta. Så att seniorerna kan fortsätta bo kvar i byarna.
 • Flerfamiljshus, fler bostäder. Fler ska kunna bo kvar genom att det finns möjlighet att flytta efter behov.
 • Bättre kollektivtrafik. Piteåbussar kan gå via Kallax och Långheden. Jämlikt pris. Just nu är det dyrare att resa med de som bor på landsbygden eftersom de måste köpa separata biljetter på länstrafiken och LLT.
 • Gång- och cykelväg mellan Kallax, Måttsund och Antnäs
 • Bevara skolor och förskolor i byarna.
 • Se till att barnen från byskolorna kan bussas in till stan för kultur, idrott och bad. Det är för dyrt nu. Ska vara jämlikt med centrala skolor.
 • Hockeyrink.
 • Skolskjuts som hämtar barn från Kallax-halvön.
 • Lekplats till Kallax. Ansvarsfrågan?
 • Bredband i Sörbygården.
 • Trottoar för gång och cykel genom Ersnäs by.
 • Utbyggnad av förskola.
 • Underhållsplan för kommunens fastigheter i byar.
 • Kollektivboende med växtlotter för olika åldrar.
 • Gummimatta i Hällfors så vi kan gå, rida och cykla över den.
 • Renovera sågen i Hällfors.
 • Fäbodvallen Hällfors/café.

Möjligheter, nya idéer, lösningar och komplement

Vilka möjliga lösningar ser ni på framtidens kommunala service i er by/bygd?

 • Att Piteå bussen ska åka över Måttsund-Kallax istället för E4.
 • 06.00-bussen kan köra genom Måttsund by/Långbackavägen.
 • Bjursträsk kommunala väg till Rosfors södra Bjursträskvägen är oerhört dålig. Något måste göras.
 • Viktigt med stöd och hjälp till föreningar/projekt i byarna.
 • Bygga vatten och avlopp. Ett reningsverk för byn.
 • Se “utmaningar och behov”.
 • Besöksnäring genom vandringsled som är befintliga.
 • Antnäs sporthall: utbyggnad 4–6 meter för att rymma aktiviteter. Motionsanläggning med mera.
 • Se till att fler människor flyttar till byarna.
 • Ungdomar ska ha tillgång till att träna i närområde.
 • Barn och ungdomar ska ta sig enkelt till och från skola.

Finns det något geografiskt område, lokal eller byggnad i ert närområde som har potential att utvecklas för service?

 • Tidigare pumphus bredvid elljusspåret i Måttsund. Har stått tomt länge. Enligt Lumire har en granne fått lov att köpa den men inget har hänt. IK Örnen vill gärna köpa den för att bland annat ha skotern som används för elljusspåret i.
 • Badplatsen i Såte. Förbättra/utöka badplatsen.
 • Mer kultur i byarna. Bygdegårdar finns.
 • “Isi Doktors” de gula husen ovanför Sörbygården.
 • Står förslag i dokumentet som gavs till kommunen.
 • Apotek.
 • Medborgar-brandkår.
 • Slangbil i Klöverträsk.
 • Servicekontor i Antnäs.
 • Subventioner för skolornas utflykter.
 • Saknas kommunal mark i byarna. Göra en plan för utvecklingsbyggnationer och bevara landsbygden.

Vad skulle kunna komplettera den kommunala servicen i Sörbyarna? Alternativa lösningar, på vilket sätt?

 • Medborgarkontor i Antnäs.
 • Förbättrade bussförbindelser under dag, kväll, helger med pendlingsförbindelser.
 • Ny hockeysarg i Måttsund.
 • Sörbyarna behöver hälsocentral/närservice på vårdområdet.
 • Pensionärsboende i byarna, parhus/lägenhet.
 • Samarbete föreningsliv-kommun.
 • Fiber i byar.
 • Snabb återkoppling på idéer från byarna.
 • Företag i byar/turist.
 • Byavägar rustas upp.

Ser ni fler samarbetsytor mellan kommunen och er föreningar? Hur skulle det kunna ske i sådant fall?

 • Ansöka om bidrag för att kunna stötta till material.
 • På inlämnade förslag önskas tidsplan och återkoppling till intresseföreningen.
 • Mer medborgardialoger.
 • Löpande information från kommunen i aktuella frågor.
 • Viktigt att den interna kommunikationen inom kommunen fungerar i landsbygdsfrågor (kunskapen är begränsad).
 • Fullmäktige-, nämnds- och styrelsemöte i byarna.
 • Inventera tillgängliga marker för kommande byggnationer.
 • Idag har idrottsföreningar samarbete med skolan. Till exempel äventyrsbana, isbana. Kommande projekt "omklädningskur" vid isbanan.
 • Besök byaföreningarna.
 • Utöka besöksnäringen
 • Solanderleden/Rosfors bruk/Selets bruk. Förslag finns.
 • Bevara åkermark och skog så naturen bevaras.
 • Botniabanan.
 • Stöd för att hålla vägarna öppna på vintern.

Sagt under muntlig redovisning:

 • Gång- och cykelväg mellan Kallax och Måttsund behövs.
 • Kollektivtrafiken: Piteåbussarna kan gå via Kallax och Långheden. Jämlikt pris. Just nu är det dyrare att resa med de som bor på landsbygden eftersom de måste köpa separata biljetter på länstrafiken och LLT.
 • Bygg för att landsbygden ska kunna växa.
 • VVS, utan det går inte att genomföra en utbyggnad. Främst vatten. Separata reningsverk för byarna.
 • Antnäs motionshall bör byggas ut.
 • Pensionärsbostäder i sörbyarna tycker vi att kommunen ska återta. Så att seniorerna kan fortsätta bo kvar.
 • Flerfamiljshus, fler bostäder. Fler ska kunna bo kvar genom att det finns möjlighet att flytta efter behov.
 • Se till att barnen från byskolorna kan bussas in till stan för kultur och bad. Det är för dyrt nu.
 • Fler dialoger med kommun och de som ansvarar.
 • Bättre kommunikation inom kommunen så att alla förvaltningar får information.
 • Medborgarkontor i Antnäs för sörbyarna.
 • Bredband i Sörbygården för att kunna utöka servicen.
 • Gula husen vid bygdegården i Antnäs har potential.
 • Distriktssköterska behövs. Närservice på området.
 • Lekpark för barn. Det blir fler barn.
 • Mer kultur i byarna.
 • Inventera kommande marker.
 • Barn ska ta sig lätt från och till skola och förskola.
 • Snabbare återkoppling.
 • Stöd för att hålla vägar öppna under vintern.
 • Bevara åkrar och natur.

Utvärdering av medborgardialogen

Vi frågade deltagarna ”hur upplevdes medborgardialogen, vad var bra och vad var dåligt?.

Bra:

 • Träffa andra byar.
 • Roligt att spåna med andra byar.
 • Knyta personliga kontakter.
 • Många bra föreningar/företagare.
 • Bra att det är fritt att prata om nästan vad som helst. Att det inte var så styrt.
 • Bra stämning, välkomnande och inbjudande dialog. Bra att politiska personer vill lyssna.
 • Bra möte helt enkelt! Roligt att mötas. Bra med grupparbetet, alla fick komma till tals. Gott fika.
 • Bra att få diskutera och se hur andra tänker och leverera synpunkter. Nästa steg?
 • Bra delaktighet och möjlighet att påverka.
 • Bästa dialogen hittills!
 • Vi vill ha återkommande samtal helst en gång per år.

Dåligt:

 • Rädd för att det inte blir något av det.
 • Samarbeten behöver expanderas mellan byarna.
 • Frivilligarbete.
 • Kunde kanske gjort prioritering för vad som är viktigast för byautvecklingen.
 • Viktigt att få återkoppling.

Byaföreningar i mittbyarna och skärgården bjöds in till en medborgardialog för att lyfta frågan kring landsbygdsutveckling. Frågan som ställdes var: Vad är viktigast för dig när det gäller kommunal service?

Närvarande

Närvarande politiker: Fredrik Hansson (kommunalråd), Thomas Söderström, Mikael Boman, Ulrika Lundberg och Samuel Ek.

Närvarande tjänstepersoner: Tanja Nilsson, Sandra Viklund, Marja-Leena Tallus Johansson och Ove Forsberg.

Frågor som ställdes på medborgardialogen och svar

Fråga: Hur ser det ut med utvecklingsplan Skärgård som kommunen jobbat med i många år?
Svar från Sandra Viklund: Vi har precis tagit beslut att den ska arbetas om till en plan istället, vi behöver följa en process och vi hoppas att samråd sker innan sommaren.

Fråga: I norra Sunderbyn är en viktig funktion kommunalt vatten och avlopp till alla. Nu ska bara halva byn anslutas. Varför görs inte en riktig satsning där ni erbjuder alla kommunalt vatten när ni ändå bygger nytt?
Svar från Fredrik: Vi diskuterar just nu frågan. Ska vi växa ihop så hänger VA-frågorna ihop. Jag har inget svar just nu.
Svar från Ulrika Lundberg: Ni har ju tidigare lämnat in en stämning. Vi får se vad den landar i. I dag är beslutet att de som vill ansluta får betala.

Fråga: Ängesbyn är ett fint område för familjer. Hur långt har ni kommit i översiktsplanerna?
Svar från Fredrik Hansson: Bodens och Luleås politiker träffades i Sunderbyn och vi identifierade Ängesbyn som en av viktiga byar. Vi ska fortsätta att träffas och gemensamt prata vidare.

Fråga: Det som alltid kommer upp är vårt kommunala flerfamiljshus i Sundom som är i väldigt dåligt skick. Kommunen borde se till att det rustas upp. Hur ser planen ut?
Svar från Fredrik Hansson: Kan inte svara på vad som gäller för exakt den fastigheten. Däremot har vi pratat med Lulebo om att rusta upp i byarna. Det är smart att bygga där det redan är draget vatten och avlopp.

Fråga: Förbindelser är viktiga för att kunna nyttja det som finns i området. Råneå har mycket service, gym, badhus och det finns aktiviteter i byarna. Snabbare för oss att ta oss dit för service istället för in till Luleå. Hur tar vi oss? Kanske en kvällsbuss? Eller badbuss?
Svar från Fredrik Hansson: Spännande fråga, vi tittar på det inom Länstrafiken och lokaltrafiken. Vi tittar på det brett. Länstrafiken kommer med en ny linje och bättre turtäthet.

Fråga: Vi som ungdomar måste åka bil för att ta oss till stan. Fotbollsplan och bagarstuga räcker inte. Att cykla till stan är inte populärt bland våra föräldrar. Bensbyn har fått cykelväg. Finns möjlighet att dra gång- och cykelväg till Persön och Brändön?
Svar från Fredrik Hansson: Bra idé att diskutera vidare. Trafikverket har ansvar för vägarna, vi måste ha en dialog med dem. Vi vill gärna ha möjlighet att påverka hur vi kan utveckla detta eftersom hela området ska växa.

Fråga: Ängesbyn är en ”hot spot”. Hoppas på ökad inflyttning och återöppning av förskolan. Hur ser det ut?
Svar från Thomas Söderström: Vi behöver se på underlag, hur många barn som kommer att finnas.

Fråga: Vad anser ni om Jopikgårdens bevarande? Vad händer? Vem håller i frågan?
Svar från Fredrik Hansson: Jag kan tyvärr inte ge svar, diskussionen pågår, som kultur- och fritidsförvaltningen håller i.

Fråga: Generell fråga, vad finns för pågående tankar, planer?
Svar från Fredrik Hansson: Massor pågår. Det vi vill göra nu är att samla ihop och göra en landsbygdsplan så att det blir tydligt vad vi prioriterar. Bara för att vi inte har en plan står det inte still. Inventering pågår av mark, företagsetableringar och vad som går att göra i övrigt i byarna.

Fråga: Vi i byarna jobbar ideellt. Finns tankar på att ge föreningarna något extra? En idé är att införa en föreningsgala som uppmärksammar de insatser som görs och utse vinnare i olika kategorier.
Svar från Fredrik Hansson: Vi ser över föreningsbidragen. Det finns också medel att söka som många kanske inte vet om. Intressant förslag med att hylla insatser.

Fråga: Det pratas mycket om att flytta ut till byarna. När vi bybor är intresserade av att bygga är upplevelsen att det motarbetas. Hur jobbar ni för att förenkla?
Svar från Fredrik Hansson: Vi jobbar för att korta processerna, ha bättre dialog och vara mer vägledande och stöttande från kommunens sida. Försöker jobba vidare med det här, vi behöver lära oss.

Fråga: Kommunikationen i skärgården måste fungera. Den ö som har mest bofasta och fritidshus är Sandön. Båtplatserna finns på Strömören. Nu pågår mycket där och det finns inte plats för båthamnen längre. Även Condor shipping och kommunens turbåtar använder Strömören. Är ni politiker införstådda och kan driva på? Det har tydligen fastnat i markupplåtelsefrågan.
Svar från Fredrik Hansson: Vi är införstådda, men det är inte lätt. Det sker dialoger, sedan vet jag inte exakt hur långt det kommit. Klart att det behöver lösas.

Dagens service

Vilken kommunal service erbjuds idag?

 • Bokbuss, skola/förskola vissa byar.
 • Avlopp/VA maxkapacitet.
 • Snöröjning.
 • Driftbidrag till byahusen.
 • Pensionärsbostäder (nyttjas mest av soc. Problem!)
 • Sophämtning, sopsortering.

Utmaningar och behov

Vilken service ser ni saknas? Vilka behov har ni? Vad oroar dig?

 • Vägansvaret - viktigt att kommunen behåller ansvar för byvägarna.
 • Byar utan skolskjuts på grund av dåliga vägar.
 • Fungerande kommunikationer, fler turer, lokaltrafik, kombinera buss, tåg.
 • Aktiviteter inom kultur.
 • Fungerande skolskjutsar.
 • Förskola och säker skolväg.
 • Bättre kommunikationer särskilt söndagar, cykelväg till Brändön.
 • Cykelvägar och gångvägar – ökad säkerhet.
 • Belysning.
 • Barnomsorg.
 • Seniorboenden, ungdomsbostäder.
 • Underhåll hamnarna.
 • Ansluta VA-ledning Råneå, Sundom.

Möjligheter, nya idéer, lösningar, kompement

Vilka möjliga lösningar ser ni på framtidens kommunala service i er by/bygd?

 • Förskola, företagande.
 • Nya lösningar för sophantering tillgängliggör besöksmål/utflyktsmål.
 • Återvinningscentral halkbekämpning.
 • Fungerande barnomsorg.
 • Hjälp av kultur- och fritidsförvaltningen med underhåll isbanor, hockeyplan, elljusspår.
 • Gång, cykelbanor, belysning – trafiksäkerhet.
 • Fungerande trafikförbindelser lokaltrafik, länstrafik.
 • Bättre underhåll vägar.
 • Multiarena, utomhusgym.
 • Bostäder, flerfamiljshus, trygghetsboenden.

Finns det något geografiskt område, lokal eller byggnad i ert närområde som har potential att utvecklas för service?

 • Bredband för alla.
 • Ängesbyns förskola.
 • Bygga ut Persöns förskola för alla barn i mittbyarna. (Enorm inflyttning av barnfamiljer.)
 • Kultur och fritidsaktiviteter.
 • Utegym.
 • Gemensam yta för ungdomarna i Bensbyn, Rutvik, Örarna, Brändön.
 • Ersättningshamn för Strömören.
 • Byahus.
 • Medborgarkontor light.

Vad skulle kunna komplettera den kommunala servicen i mittbyarna? Alternativa lösningar, på vilket sätt?

 • Nyttja lanthandeln i Örarna som servicenod.
 • Bygga kombinerat trygghetsboende och förskola i Örarna. Frigör hus till barnfamiljer.
 • Utegym vid Brändöns IF.
 • Badbuss till Rånepoolen under sommaren, upphämtning alla mittbyar.
 • Hockeyplan med sarg vid Persöskolan (som kommunen sköter).
 • Servicepunkter.
 • Affär, service.
 • Digitalisera med drönare, skicka mat, mediciner i väglöst land. (Projekt finns i Västerbotten.)

Ser ni fler samarbetsytor mellan kommunen och er föreningar? Hur skulle det kunna ske i sådant fall?

 • Vi ser inga samarbetsytor med kommunen, vi ombesörjer behovet ideellt.
 • Skärgårdsföreningen kan hjälpa till med att röja grillplatser, städa bastu etc. i utbyte få blommor.
 • Projektlots, bidragslots. Samarbeta alla föreningar, enkla rutiner, ex. om vi behöver bygga ny byalokal. Begära pengar av kommunen, bygga ideellt.

Utvärdering av medborgardialogen

Vi frågade deltagarna ”hur upplevdes medborgardialogen, vad var bra och vad var dåligt”.

Bra:

 • Många relevanta politiker på plats.
 • Bra idéer.
 • Bra att politiken kommer till oss, inte tvärt om.
 • Bra möte med bra diskussioner med politiken men också mellan oss byar.
 • Bra initiativ, fortsätt så.
 • Vi fick komma till tals.
 • Bra åldersspann.
 • Bra jobbat Luleå kommun!
 • Positiv riktning.
 • Stort engagemang.

Dåligt:

 • Längre frågestund.
 • Kallt i lokalen.
 • Tråkigt med generella svar på frågorna från publiken i början.
 • Saknar övergripande planer.
 • Planering och dialog innan beslut.
 • Lite kall lokal och kort tid.
 • Inte mycket besked om vad som är pågående i kommunen (planer etc.).

Var är viktigast för dig när det gäller lokal service?

Frågor

Fråga: Vi har varit med om mycket de senaste åren. Allt från pandemi till krig. Behövs mer landsbygd för att vi ska klara framtiden?
Svar: Ja, vi ser att vi behöver mer självförsörjning. Där blir landsbygden viktig.

Fråga: Definiera landsbygd innan vi börjar prata. Varför heter stadsbyggnadsnämnden?
Svar: Definitionen av landsbygd varierar beroende på vem man frågar men vi har räknat Råneå till landsbygd. Det sker ett namnbyte just nu för stadsbyggnadsnämnden till infrastruktur- och servicenämnden.

Fråga: Strandskydd är debatterat när det kommer till nya bostäder. Hur ser ni på det?
Svar: Frågan ligger oftast på regeringsnivå. Man kollar på vilka undantag man kan göra för oss här uppe i norr. Finns vissa undantag på landsbygden, kan vara aktuellt med mer översyn där.

Fråga: Luleå och Norrbotten har ett bra läge för framtiden. Men vi ska inte bara ha fly-in-fly out. Det måste finnas bostäder och vi ska bygga attraktivt även på landsbygden. Bra kollektivtrafik är viktig så det går att bo på landsbygden.
Svar: Bostäder är absolut en förutsättning. Lulebo har fått som uppdrag att de också ska bygga på landsbygden. Olika typer av boenden som villor, pensionärsboende eller lägenheter m.m. Kollektivtrafiken är en aktuell fråga. Vi har fått tillbaka en del trafik med kustlinjen. Vi utreder just nu om LLT även kan tänka sig att köra på landsbygden.

Fråga: Med industrisatsningarna behövs attraktiv fritid, behövs ett Folkets hus i Råneå där man kan samlas och ha aktiviteter.
Svar: Det har vi också hört från medborgarkontoret.

Fråga: Allt handlar om pengar i slutändan. Har det funnits och finns det någon pågående dialog om hur mycket kommunen ska satsa?
Svar: Det kommer såklart kosta. Men vi har inte hunnit budgetera ännu.

Fråga: Jag var nyligen på ett möte med Lulebo. Två nya bostadsområden ska byggas på Mjölkudden. Men jag hörde inget om att bygga på landsbygden? Vägarna måste bli bättre. Det kan inte vara stora gropar, många här kör bil.
Svar: Vi har precis gett uppdraget till Lulebo. Därför har de nog inte hunnit börja prata om det ännu. Men det kommer komma. Vägarna har en jättestor underhållsskuld. Vi har gjort en prioriteringslista över vilka vägar som ska fixas.

Fråga: Råne älvdal är ett Natura 2000-område. Nu planerar man en vindparksanläggning som ligger i Gällivare kommun men även påverkar oss. Hur ser ni på det?
Svar: Kan inte svara på nu från ett politiskt perspektiv. Vi tar bara hand om vår kommun och kan inte påverka andra.

Fråga: Vi som sitter här nu är äldre men vi måste också tänka på de yngre. Det finns en satsning som heter “Ung i Luleå” som håller i aktiviteter. Om vi får folk att flytta hit borde vi se till att de inte flyttar bort när de blir vuxna. Finns det några andra projekt som kan hjälpa?
Svar: Kan absolut behövas mer sådana aktiviteter. Det finns ingen här från kultursidan nu. Bra medskick!

Fråga: Cirka 70 miljarder ska industriområdet kosta. Kommer säkert bli 100 miljarder. Vi måste få möjlighet att även bygga på landsbygden. Det har varit svårt med enskilda avlopp bland annat. Det är dessutom lika dyrt att bygga en villa här som inne i stan. Men värdet är mindre här ute. Det gör det svårare att få hit unga.
Svar: Vi behöver bli bättre på både att lösa mark- och infrastrukturfrågor.

Fråga: Vi har en badplats i Vitå där det kommer många internationella människor. Jag pratar ofta med människor om vår vackra plats. De blir väldigt intresserade av den gröna omställningen. De har frågor om boende, skola, fritid, jobb. De måste vi kunna besvara. Vi som bor i Vitådalen kan inte åka in till Råneå varje gång något händer.
Svar: Vi är här för ett omtag. Jag förstår att det behöver satsas mer än vad vi har gjort. Stranden kan vara en plats som man vill bevara, det tar vi med oss. Att möta internationella gäster är viktigt för att få arbetskraft.

Fråga: En grej som är viktig att samarbeta om, så är det region och kommun. Närheten till hälsocentral och tandvård. Avståndet till detta påverkar också hur vi reser. Hur samarbetar ni där mellan kommun och region?
Svar: Vi jobbar ihop med regionen i dessa frågor. Om man vill bo kvar hemma och ha tillgång till hemtjänst eller liknande vill vi kunna lösa det. När det kommer till hälsocentral och tandvård så pratar vi tillsammans med regionen. Men det är inte det lättaste alla gånger.

Fråga: Finns det någon samsyn mellan grannkommunen Kalix och Luleå kommun? Så som man gör med Boden.
Svar: Vi har precis börjat med Boden där vi har ett bra samarbete. Där pratade vi mycket om det. Så frågan är viktig.

Fråga: Vet ni om att vissa boende i byarna hade kommunal väg förut men som nu har blivit vägföreningar. Det är vi som får lösa enskilda vägar. Kommunen betalar till oss men vi har 34 hushåll på den vägen. Varför får andra som kanske bara har 10 hushåll underhållning?
Svar: Varför kommunen har dragit in det vet jag inte. Men vi har en peng som man kan ansöka om för att åtgärda sådant. Vi har tänkt att kolla på just detta med enskilda vägar.

Dagens service

Vilken kommunal service erbjuds idag?

 • Vitå Förskola
 • Sophämtning
 • Delvis kommunalt VA
 • Bibliotek
 • Skola
 • Hemtjänst/äldreboenden
 • Slamtömning
 • Bokbuss
 • Renhållning
 • Skolbuss
 • Trottoar
 • Belysning elljusspår
 • Fastighetsägare av Kvarnåskolan
 • Deltidsbrandkår Gunnarsbyn - Råneå (Beroende av vad som finns i Råneå)
 • Rånepoolen
 • Trygghetsboende
 • Snöröjning
 • Lulebo
 • Kommunträdgård
 • Återvinning
 • Badhus
 • Förskolan i Vitå

Utmaningar och behov

Vilken service ser ni saknas? Vilka behov har ni? Vad oroar dig?

 • Förenkla och underlätta ansökningsprocessen för föreningar till kommunen.
 • Vitådalen och Bjurå - Mobiltäckning och bredband. Processen är långsam idag. Speciellt i övre Vitådalen.
 • Vägunderhåll inkluderar alla vägar. Bättre vägar. Väg 691.
 • Komplettera den kommunala servicen, konstfrusen isrink i Råneå.
 • Belysning vid gång- och cykelvägar. Farligt för barnen utan belysning.
 • Även kommunen ska nyttja samlingslokaler i byarna.
 • Bostäder, just nu saknas det för äldre och för yngre. Pensionärsboenden.
 • Basbehov måste uppfyllas. Vi driver just nu en förskola. Vi tycker att vi ska ha en kommunal förskola i Niemisel.
 • Vi vill behålla högstadiet i Råneå.
 • Vatten och avlopp saknas kommunalt i vissa byar. Säkerställa i Vitådalen.
 • Gång- och cykelvägar. Farliga vägar för barnen.
 • Få högre ersättning för att hålla igång bygdegårdar och byahus.
 • Få fiber i byahusen.
 • Medborgarkontoret står ofta tomt. Vi vill ha en mötesplats.
 • Borde vara lokal kollektivtrafik i hela kommunen.
 • Bättre kommunikationer för att t.ex. kunna arbeta i stan.
 • Vaktmästare i idrottshallen på jourtid som kan öppna och stänga.
 • Skattemyndighet och försäkringskassa närvarande kanske en gång i veckan.
 • Få igång biografen i aulan.
 • Skolan behöver finnas kvar i Råneå.
 • Tomma hus kan få nya ägare.
 • Förenkla möjligheten att bygga nya hus för den som vill. Infrastruktur-, el, mark och VA.
 • Fler och bättre busshållplatser/busskurer.
 • Bidrag till upprustning av naturstigar/naturområden.
 • Solcellsinstallationer.
 • Utökade öppettider på badhuset.
 • Säker skolskjuts med gångväg till hållplatserna.
 • Kommunala vägar på landsbygden.
 • Utökad/bevarad service i Råneå.
 • Kommunalt vatten.
 • Offentliga jobb i Niemisel.
 • Finns tomter som kommunen äger som kan användas av företag.
 • Kommunal förskola (idag drivs den ideellt).
 • Kollektivtrafik under sommaren, + kl 13.00. Nu väntar barnen 1h 45min varje dag.
 • Möjlighet att kliva av och stiga på/av tåget Haparanda.
 • Vägar - södra Prästholm - Niemisel.
 • Återvinningsstationer.
 • Driftsbidrag till byahus (avloppen måste göras om).

Möjligheter, nya idéer, lösningar, komplement

Vilka möjliga lösningar ser ni på framtidens kommunala service i er by/bygd?

 • Bättre hjälp från kommunen när problem uppstår.
 • Dåligt med trottoarer i Råneå. Använd stigarna som folk använder dagligen. Asfaltera och ploga.
 • Se över vindskydden runt Råneå som är kommunens ansvar.
 • Även vindskydden i Råneå borde ses över.
 • Det nya badhuset.
 • Utveckla Medborgarhuset.
 • Förenkla ansökningsprocessen för föreningar till kommunen.
 • Inför investeringsstöd.
 • Folkets hus kombinerat med nytt badhus (samlingslokal, servicepunkt).
 • Ekonomiska medel.
 • Kulturcenter.
 • Kvarnåskolan bli matproducent som gör matlådor till äldre istället för att köpa in.
 • Småhus i byarna.
 • Mindre bussar kan underlätta.

Finns det något geografiskt område, lokal eller byggnad i ert närområde som har potential att utvecklas för service?

 • Klinikvägen 18.
 • Medborgarhuset.
 • Utveckla jakt, friluftsliv m.m.
 • Badplatsen i Vitåfors.
 • Skolan i Vitå skulle kunna servera mat till ensamstående.
 • Badhuset i Råneå.
 • Fina naturstigar i Vitådalen.
 • Jämtögården.
 • Högsö bygdegård.
 • Vitå folkets hus.
 • Bjurå folkets hus.
 • Forsheds byagård.
 • Forsnäs byagård.
 • Kvarnåsleden - lägenhetshus.
 • Råneå - industritomter.
 • Kängsön och älven - utflyktsmål, jakt, fiske, upplevelse.
 • Skärgården.
 • Hembygdsgården.
 • Kvarnåskolan kan bli bostäder, företagande, servicepunkt, hubb för kommunala tjänstepersoner. Viktigt med kommunal närvaro.
 • Bokbuss.
 • Byahusens funktion.
 • Fiber/månadskostnader

Vad skulle kunna komplettera den kommunala servicen i Norrbyarna? Alternativa lösningar, på vilket sätt?

 • Bättre bussanslutningar till E4. 128 åker barnen med.
 • Gång- och cykelvägar åtminstone 1 km till och från skolan.
 • Regionen med hälsocentral och tandvård.
 • Obemannad affär.
 • Att äldrevården fortfarande är personlig. Så att det inte blir digitaliserad.
 • Tandvård och hälsocentral (politiskt samarbete).
 • Livsfarlig bro (för smal).
 • Bättre skolpeng för små skolor.
 • Konstfrusen is i Råneå.
 • Belysning vid vägar.
 • Förenkla bygglovsprocess.
 • Ungdomsaktiviteter.
 • Meröppet på biblioteket i Råneå.
 • Hubb i Niemisel, servicepunkt 3.0 (arbetsplats, social mötesplats och socialt företagande ex vaktmästeri).
 • Samverkan över kommungränserna.
 • Differentierad taxa för att hyra kommunlokaler.
 • Se till att äldrevården fortfarande blir personlig, inte digitalt.

Ser ni fler samarbetsytor mellan kommunen och er föreningar? Hur skulle det kunna ske i sådant fall?

 • Högre bidrag till föreningar som äger sina byggnader och anläggningar.
 • Bättre ersättning för skötsel av isbanor som sköts av oss.
 • Seniorluncher som gör att gamla kan äta tillsammans.
 • Medborgarhuset som kan användas mer.
 • Kommunanställd i Råneå som samlar ihop de olika föreningarna och sprider information till invånarna om vilka föreningar som finns.
 • Kommunen utnyttjar samlingslokaler i byarna.
 • Områdesgruppens roll. Anställd som arbetar för att väva ihop föreningarna och sprida information om vilka föreningar som finns.
 • Utöka byapeng och ytterligare investeringar.
 • Mer dialog, stående varje år (politiker+tjänstepersoner).
 • Samarbete kring byahusen.
 • Seniorluncher i samarbete med kommunen.

Redovisning

 • Kvarnåskolan kan användas. Gym, bostäder, gymnastiksal, producera matlådor till de äldre istället för att få från Piteå.
 • Viktigt att vi får en kommunal närvaro. Om man inte har varit i byarna tidigare så vet man inte vad vi behöver.
 • Vi är nära Bodens kommun och jämförs med Gunnarsbyn. Där gör Bodens kommun mycket större insatser med t.ex. RÅEK. Vi skulle verkligen vilja ha mer utvecklingsstöd/investering.
 • Det är viktigt att det finns vård, längre öppettider på biblioteket i Råneå.
 • Vi tycker att kommunen behöver ta större ansvar för underhållet inom kommunen som blommor, t.ex. Nu måste föreningar lägga ut mycket pengar själva och sköta allt.

Utvärdering

Vad var bra med kvällens möte?

 • Träffa politiker och att många var med.
 • Skriva ner.
 • Initiativet.
 • Mer kreativt än tidigare.
 • Bra moderator (flera gånger).
 • Bra organiserat möte.
 • Viktig dialog.
 • Moderatorns arbete.
 • Ingen färdig plan.
 • Effektivt.
 • Bra dialog.
 • Direktkontakt med beslutsfattare och tjänstepersoner.
 • Bra att man erkänner att det inte varit bra.
 • Bra att få synliggöra behoven och de olika förutsättningar inom landsbygdsområdena.
 • Bra att vi var så många.
 • Dåligt att det var mest äldre, saknar ungdomarnas åsikter.
 • Bra utbyte mellan byarna.
 • Att få komma till tals, gärna uppföljning så snart som möjligt.
 • Bra med insamlade synpunkter.

Vad var dåligt med kvällens möte?

 • Vilka räknas som Luleåbor? Vilka räknas som landsbygden?
 • Lite otydliga svar.
 • “Vi har gjort det här förr”-känsla.
 • Inga löften.
 • Ingen budget.
 • Landsbygdsplanen består ta perspektivet älvdalarna (UP Råneå).
 • Saknar pengar och budget för utvecklingen.
 • Hade önskat mer konkret.
 • Snabbare process för möjliggörande.

Synpunkter som kommit in på lulea.se

Sammanställning av synpunkter som kommit via formulär på lulea.se.

Inkommen synpunkt 23-03-27: Bättre kommunikationer. Lokaltrafiken får gärna utöka och trafikera även mitt- och norr byarna om jag fritt får önska. Bedrövligt dålig busstrafik idag. Man är helt beroende av varsin bil för att kunna ta sig till och från jobb. Samåkning är inte alltid möjlig. Bättre gatubelysning i hela byn inte bara igenom byakärnan.

Inkommen synpunkt 23-03-28: Kommunalt vatten och avlopp. Kommunen tar markanspråk av markägare i byarna för att dra nya ledningar till Råneå. Då är det inte mer än rätt att byarna får chansen att koppla på sig på ledningarna.

Inkommen synpunkt 23-03-29: Skola, förskola finns men idrottshall saknas. Det vore en satsning på folkhälsa att bygga en idrottshall likt den i Måttsund. Detta gäller Ersnäs.
Lokaltrafik som går genom byarna. Att de Länstrafikbussar som trafikerar Exempelvis linje 14 faktiskt stannar i Antnäs och Ersnäs och inte går direkt till Öjebyn, vilket nära hälften av bussarna gör idag.
Önskvärt med någon slags vårdalternativ i byaklustren, inte bara inne i stan.

Inkommen synpunkt 23-04-03: Vi bor 5 km utanför Ersnäs och längtar allra mest efter busshållplats och busslinje. Eller att på något sätt kunna ta del av kollektivtrafik. Anropstrafik? Bussen åker förbi på vår gata, men närmaste hållplatsen är 5 km bort. Kan kollektivtrafiken bli mer flexibel, så att bussen ibland stannar om vi står där, när den ändå åker förbi?
Längtar också otroligt mycket efter plats att cykla tryggt bredvid eller på de bilvägar vi är hänvisade till. Går det att utveckla så att cykeltrafik kan funka på en 70-väg eller till och med längs med E4? Det vore ju så fantastiskt.

Inkommen synpunkt 23-04-04: Kommunikationerna måste förbättras. Nu kan man åka på vardagar med båten Gajesha, inte på helgerna. En enkelresa kostar 120 kronor. Vi vill ha samma taxi som fastlandet!

Inkommen synpunkt 23-04-06: En liten självbetjäningsbutik

Inkommen synpunkt 23-04-13: Skola, dagis finns och måste finnas kvar. Likaså Gympahall och träningsmöjligheter, lokal rekreation. Möjlighet att åka buss. Bra med bokbuss!
Fiber saknas men är på gång, viktigt då man vill jobba hemma ibland.
Det som uppenbart saknas är möjligheten till att ha en servicepunkt där man tex kan beställa mat och apoteksvaror, samt paket för upphämtning.

Inkommen synpunkt 23-04-13:
förskola
lekplats
aktivitetsplats typ fotbollsplan
Äldreboende
Buss med LLT

Inkommen synpunkt 23-04-18: Det är generationsbyte i hög grad, de unga som vill bo ute på landet och bilda familj. De äldre som vill bo med närhet till apotek, hälsocentral med mera. Jag vill se en förskola i Ängesbyn som är viktigt för att barnen ska ha förskola och att de unga barnfamiljerna därmed bor kvar. I vilken regi, form driften av en förskola ska ske bör man finna lösning på, med Luleå Kommuns hjälp kan det bli verklighet.

Inkommen synpunkt 23-04-18: Ett ”allaktivitetshus” önskas. Idag finns ingen lokal som är tillgänglighetsanpassad, som föreningar kan ordna aktiviteter i. Byahuset är ej tillgänglighetsanpassat, har stora renoveringsbehov, uppvärmningsproblem och sköts ideellt vilket är problematiskt på grund av att ingen har möjlighet att lägga den tid som behövs för skötseln och underhåll.

Inkommen synpunkt 23-04-19:

 • Hastighetsdämpande åtgärder efter landsvägen i byarna
 • Isvägar över älven som knyter ihop byarna
 • Paketbox
 • Grillplatser för gemenskap i byarna med ved som kommunen tillhandahåller alternativt bidrar till
 • Gatubelysning med betoning på där barn finns utfarter
 • Säker skolskjuts med ordentliga busshållplatser
 • Gång och cykelvägar för att främja folkhälsan
 • Bussförbindelse som går till Boden (från Råneå) för gymnasieelever
 • Bussförbindelse för anslutning till Luleå flygstation
 • Bussförbindelse året runt för byarna till Råneå bland annat för gymnasieelever, sommarjobb, pensionärer som behöver handla, sommarboende med mera
 • Mobiltäckning, fler master i älvdalen
 • Vägar ner till älven som går att använda som räddningsväg (båttransport) i Böle, Prästholm, Orrbyn, Niemiholm (flera per by)
 • Kulturarrangemang i byarna: teater, musik
 • Digitala reklamskyltar på båda sidorna av älven (Böle, Prästholm. Orrbyn)
 • Bokbussens tider är inte anpassade för de som förvärvsarbetar
 • Obemannad miniaffär
 • Utökad pensionärsservice: Snöskottning med mera
 • Kommunalt avlopp/vatten
 • Badbuss 1 kväll i veckan + 1 gång på helgeftermiddag under perioden oktober - maj, även till Rånepoolen sommartid
 • Dialog med politiker beslutande tjänstemän 1-2 gånger/år
 • Utbildning digital teknik för äldre
 • Bibehållen/Utökad service i Råneå: Tandläkare, läkare, bio, vaktmästare i sporthall på plats för att komma åt alla anläggningar
 • Sand/grus i varje by (båda sidorna av älven) för att undvika halkolyckor
 • Sopstationer i varje by förslagsvis Orrbyn och Böle för att minska miljöpåverkan
 • Pensionärslägenheter/-hus i byarna
 • Vi vill satsa/satsar på turism men planerade vindkraftverkspark kommer att påverka hela älvdalen negativt. Kommunen bör nyttja sitt veto mot planerade anläggningar i Råneälvdal
 • Alla boende i byarna ska ha en kommunal väg ej enskilda vägar
 • Skidspår med belysning
 • Större byapeng för att ha möjlighet att genomföra aktiviteter i byarna
 • Kommunen ska värna om samlingslokaler i byarna både egna som byarnas och för att kunna göra det krävs större/utökade driftmedel
 • Utsmyckning kring offentliga platser i byarna

Inkommen synpunkt 23-04-19:
Folktandvård
Lokaltrafik med tätare avgång
Hälsocentral

Inkommen synpunkt 23-04-19: Förskola behövs i Ängesbyn sett till antalet barn som finns i byn.

Inkommen synpunkt 23-04-20:

 • Hastighetsdämpande åtgärder efter landsvägen i byarna
 • Isvägar över älven som knyter ihop byarna
 • Paketbox
 • Grillplatser för gemenskap i byarna med ved som kommunen tillhandahåller alternativt bidrar till
 • Gatubelysning med betoning på där barn finns utfarter
 • Säker skolskjuts med ordentliga busshållplatser
 • Gång och cykelvägar för att främja folkhälsan
 • Bussförbindelse som går till Boden (från Råneå) för gymnasieelever
 • Bussförbindelse för anslutning till Luleå flygstation
 • Bussförbindelse året runt för byarna till Råneå bland annat för gymnasieelever, sommarjobb, pensionärer som behöver handla, sommarboende med mera
 • Mobiltäckning, fler master i älvdalen
 • Vägar ner till älven som går att använda som räddningsväg (båttransport) i Böle, Prästholm, Orrbyn, Niemiholm (flera per by)
 • Kulturarrangemang i byarna: teater, musik
 • Digitala reklamskyltar på båda sidorna av älven (Böle, Prästholm. Orrbyn)
 • Bokbussens tider är inte anpassade för de som förvärvsarbetar
 • Obemannad miniaffär
 • Utökad pensionärsservice: Snöskottning med mera
 • Kommunalt avlopp/vatten
 • Badbuss 1 kväll i veckan + 1 gång på helgeftermiddag under perioden oktober - maj, även till Rånepoolen sommartid
 • Dialog med politiker beslutande tjänstemän 1-2 gånger/år
 • Utbildning digital teknik för äldre
 • Bibehållen/Utökad service i Råneå: Tandläkare, läkare, bio, vaktmästare i sporthall på plats f att komma åt alla anläggningar
 • Sand/grus i varje by (båda sidorna av älven) för att undvika halkolyckor
 • Sopstationer i varje by förslagsvis Orrbyn och Böle för att minska miljöpåverkan
 • Pensionärslägenheter/-hus i byarna
 • Vi vill satsa/satsar på turism men planerade vindkraftverkspark kommer att påverka hela älvdalen negativt. Kommunen bör nyttja sitt veto mot planerade anläggningar i Råneälvdal
 • Alla boende i byarna ska ha en kommunal väg ej enskilda vägar
 • Skidspår med belysning
 • Större byapeng för att ha möjlighet att genomföra aktiviteter i byarna
 • Kommunen ska värna om samlingslokaler i byarna både egna som byarnas och för att kunna göra det krävs större/utökade driftmedel
 • Utsmyckning kring offentliga platser i byarna
 • Förstå värdet av en levande landsbygd som tillför stora värden för staden och landsbygden

Inkommen synpunkt 23-04-21: Cykelväg från Persön som ansluter mot Luleå

Inkommen synpunkt 23-04-21:

 • Bussförbindelser/kollektivtrafik: flera av Länstrafikens linjer kör idag förbi utan att stanna för påstigande på hållplats Persön E4 (mot Luleå) och möjligheten att åka buss från Luleå till Persön har försämrats mycket
 • Skola och fritidsverksamhet
 • Byahus/samlingslokal
 • Närköp och matställe/fik

Inkommen synpunkt 23-04-22: En närlivs i byn med grundläggande apotek. Bussförbindelser genom byn åtminstone 4 gånger per dag. En fritidsgård dit ungdomar kan komma efter skolan. Förslagsvis nära skolan. Bussförbindelse därifrån vid stängning till närliggande byar. En förskola i byn. I dagsläget måste vi lägga cika 100 kronor om dagen på att lämna och hämta på förskolan (Ängesbyn - Persön, cirka 1 mil och tillbaka, åt "fel" håll eftersom vi jobbar i Luleå). Ett fotbollslag och ett hockeylag hade varit fantastiskt. Det är svårt när man slutar jobbet 16 att först hämta barnen i Persön och sen hinna till träningar till 17. De hinner aldrig äta middag före, får i bästa fall stressa i sig en korv på macken.

Inkommen synpunkt 23-04-22:

 • Hastighetsdämpande åtgärder efter landsvägen i byarna
 • Isvägar över älven som knyter ihop byarna
 • Paketbox
 • Grillplatser för gemenskap i byarna med ved som kommunen tillhandahåller alternativt bidrar till
 • Gatubelysning med betoning på där barn finns utfarter
 • Säker skolskjuts med ordentliga busshållplatser
 • Gång och cykelvägar för att främja folkhälsan
 • Bussförbindelse som går till Boden (från Råneå) för gymnasieelever
 • Bussförbindelse för anslutning till Luleå flygstation
 • Bussförbindelse året runt för byarna till Råneå bland annat för gymnasieelever, sommarjobb, pensionärer som behöver handla, sommarboende med mera
 • Mobiltäckning, fler master i älvdalen
 • Vägar ner till älven som går att använda som räddningsväg (båttransport) i Böle, Prästholm, Orrbyn, Niemiholm (flera per by)
 • Kulturarrangemang i byarna: teater, musik
 • Digitala reklamskyltar på båda sidorna av älven (Böle, Prästholm. Orrbyn)
 • Bokbussens tider är inte anpassade för de som förvärvsarbetar
 • Obemannad miniaffär
 • Utökad pensionärsservice: Snöskottning med mera
 • Kommunalt avlopp/vatten
 • Badbuss 1 kväll i veckan + 1 gång på helgeftermiddag under perioden oktober - maj, även till Rånepoolen sommartid
 • Dialog med politiker beslutande tjänstemän 1-2 gånger/år
 • Utbildning digital teknik för äldre
 • Bibehållen/Utökad service i Råneå: Tandläkare, läkare, bio, vaktmästare i sporthall på plats f att komma åt alla anläggningar
 • Sand/grus i varje by (båda sidorna av älven) för att undvika halkolyckor
 • Sopstationer i varje by förslagsvis Orrbyn och Böle för att minska miljöpåverkan
 • Pensionärslägenheter/-hus i byarna
 • Vi vill satsa/satsar på turism men planerade vindkraftverkspark kommer att påverka hela älvdalen negativt. Kommunen bör nyttja sitt veto mot planerade anläggningar i Råneälvdal
 • Alla boende i byarna ska ha en kommunal väg ej enskilda vägar
 • Skidspår med belysning
 • Större byapeng för att ha möjlighet att genomföra aktiviteter i byarna
 • Kommunen ska värna om samlingslokaler i byarna både egna som byarnas och för att kunna göra det krävs större/utökade driftmedel
 • Utsmyckning kring offentliga platser i byarna

Inkommen synpunkt 23-04-22:

 • Hastighetsdämpande åtgärder efter landsvägen i byarna
 • Isvägar över älven som knyter ihop byarna
 • Paketbox
 • Grillplatser för gemenskap i byarna med ved som kommunen tillhandahåller alt bidrar till
 • Gatubelysning med betoning på där barn finns utfarter
 • Säker skolskjuts med ordentliga busshållplatser
 • Gång och cykelvägar för att främja folkhälsan
 • Bussförbindelse som går till Boden (från Råneå) för gymnasieelever
 • Bussförbindelse för anslutning till Luleå flygstation
 • Bussförbindelse året runt för byarna till Råneå bland annat för gymnasieelever, sommarjobb, pensionärer som behöver handla, sommarboende med mera
 • Mobiltäckning, fler master i älvdalen
 • Vägar ner till älven som går att använda som räddningsväg (båttransport) i Böle, Prästholm, Orrbyn, Niemiholm (flera per by)
 • Kulturarrangemang i byarna: teater, musik
 • Digitala reklamskyltar på båda sidorna av älven (Böle, Prästholm. Orrbyn)
 • Bokbussens tider är inte anpassade för de som förvärvsarbetar
 • Obemannad miniaffär
 • Utökad pensionärsservice: Snöskottning med mera
 • Kommunalt avlopp/vatten
 • Badbuss 1 kväll i veckan + 1 gång på helgeftermiddag under perioden oktober - maj, även till Rånepoolen sommartid
 • Dialog med politiker beslutande tjänstemän 1-2 gånger/år
 • Utbildning digital teknik för äldre
 • Bibehållen/Utökad service i Råneå: Tandläkare, läkare, bio, vaktmästare i sporthall på plats f att komma åt alla anläggningar
 • Sand/grus i varje by (båda sidorna av älven) för att undvika halkolyckor
 • Sopstationer i varje by förslagsvis Orrbyn och Böle för att minska miljöpåverkan
 • Pensionärslägenheter/-hus i byarna
 • Vi vill satsa/satsar på turism men planerade vindkraftverkspark kommer att påverka hela älvdalen negativt. Kommunen bör nyttja sitt veto mot planerade anläggningar i Råneälvdal
 • Alla boende i byarna ska ha en kommunal väg ej enskilda vägar
 • Skidspår med belysning
 • Större byapeng för att ha möjlighet att genomföra aktiviteter i byarna
 • Kommunen ska värna om samlingslokaler i byarna både egna som byarnas och för att kunna göra det krävs större/utökade driftmedel
 • Utsmyckning kring offentliga platser i byarna

Inkommen synpunkt 23-04-24:
Säker skolskjuts med gångväg till alla busshållplatser som används för skolskjuts, barn ska inte behöva gå längs tungt trafikerade vägar. Kommunen svarar för att tillhandahållen skolskjuts är säker och dit hör även av och påstigning.
Bussförbindelse till Boden (från Råneå) för gymnasieelever.
Gång och cykelvägar mellan byar längs Råneåälvdal.
Utökad gatubelysning speciellt där det bor barn.
Vägar/båtramper ner till älven och Andträsket att använda som räddningsväg (båttransport) för räddningstjänsten men även för fritidsfiske turism mm i Råneå, Böle Prästholm, Orrbyn, Niemiholm.
Utökad pensionärsservice: Snöskottning mm
Pensionärslägenheter/-hus i byarna
Alla byar ska ha kommunal väg! Varför har vissa byar enskilda vägar medan andra har kommunalt underhåll? Förklara gärna varför Böle har en enskild vägförening med 1,9 km väg och 34 fastigheter/medlemmar?
Badbuss till Rånepoolen några dagar i veckan under sommarlovet, och kanske till badhuset/sporthallen på vinterkvällar.
Bibehållen/Utökad service i Råneå: Tandläkare, läkare.
Större byapeng för att ha möjlighet att genomföra aktiviteter i byarna

Inkommen synpunkt 23-04-25:
Vägar/bilberoende. Vårt beroende av bil. Släpp inte det kommunala ansvaret över vägarna i byarna. Nyttjas av också av skolskjuts, hemtjänst, färdtjänst, blåljus och samt besökare och turister. Alla landsbygdsbor är också kommunmedborgare och kan inte förutsättas lösa den här typen av grundläggande service själva. Bilen kommer fortsatt vara helt avgörande. Med många egenföretagare och hantverkare så är en arbetsdag inte ett 7-16 jobb där man kan ta bussen till jobbet, utan bilen ett viktigt arbetsverktyg. Företagare har tagit upp bristen på parkeringsplatser i centrala Luleå som ett dilemma och att det kontinuerligt försämras. Att ställa om till elbilar är också problematiskt för hantverkare då det ännu är fortsatt få som utrustats med dragkrok och har kapacitet att dra släp och går inte att räkna med att man kan ladda bilen hos sina kunder.
Länstrafiken till byarna är i princip skolskjutsar och anpassat efter skoltiderna. Turlistan är inte frekvent och det begränsar barn- och ungdomarnas liv och självständighet. Särskilt unga har en stor miljömedvetenhet och skulle åka mer kollektivtrafik om det var möjligt. Barn med skilda föräldrar där den ena föräldern bor mer centralt väljer ofta att åka till den föräldern efter skolan då väntetiderna på bussen blir alltför långa.
Väldigt viktig kommunal service med förskola och skolor i närområdet. Fullt på förskolorna i upptagningsområdet. Hur ser planerna ut framåt? Hällbacken? Hur är tankarna kring att lösa det? Viktigt för alla våra småföretagare att kunna lämna barnen på förskolan i närområdet. Skolan i Bensbyn är också för liten. Det behövs en strategi för landsbygdsskolorna. Vi har 154 företag i byn och för de flesta är inte ett 7-16 jobb inom centrum det normala, där barnen kan lämnas till centralt belägen förskola på vägen till jobbet, utan arbetsplatsen är hela kommunen och olika vid arbetsdagens start och slut. Att köra barnen in till centrum blir ohållbart och ineffektivt. Något som kännetecknar vår by är att flera generationer inom varje familj bor här. Mor- och farföräldrar kan och hjälper gärna till med hämtning och lämning på vår fina lokala förskola, men kör ogärna bilen iväg mot centrum. Vi har 69 barn i förskoleålder och nuvarande förskola har 20 platser.
Säkra skolvägar/busshållplatser och en bra cykelväg som sammanbinds med befintligt i Bensbyn. Det blir lättare att arbeta i byn/ pendla till byn om det finns bussförbindelser hit (exempelvis på affären, förskolan, Stenwalls såg eller hos någon av alla småföretagare). Även tvärtom, att möjliggöra för bussburna besökare till oss för att kunna ta del av tätortsnära och tillgänglig natur. Bättre busstider (mer än skolbuss/skoltider för att kunna tillgodogöra sig kultur och sportutbud i staden.
Återvinning och renhållning. En kommunal service som är viktig och fungerar bra. Föreslår en grusficka och halkbekämpningsmaterial vid återvinningscentralen så att inte behöva hämta grus inne i stan på redan halkiga vägar och halkskador kan undvikas. Återvinningscentralerna städas dåligt och skulle kunna skärmas av mer så de ser trevligare ut.
Bokbussen värdefull, särskilt med beaktande av bibliotekssituationen i stan där det är olämpligt att vara då den blivit droghandelsplats.
Blåljusverksamheten: vi vill känna oss trygga med att kunna nås av ambulans och räddningstjänst. Hjärtstartare i byarna. Vi genomför HLR-kurser och anmäls till SMS-livräddare. Brandkåren utvidga verksamheten med att kolla brandlarm och informera om detta i byarna och inte bara i stadskärna.
Vatten och avlopp. Fungerande anläggningar som inte begränsar. Svårt att växa. Maxkapaciteten uppnådd. Det är problem med att det svämmar över, vilket får påverkan på värdefulla naturmiljöer som sjöängen vid Brändö hamn. Kommunala vatten och avloppsanläggningar i byarna. Vi vill lyfta att Miljökontoret bör se över bedömningsgrunderna för enskilda avlopp. Kommunalt vatten är en styrka vid livsmedelsproduktion.

Inkommen synpunkt 23-04-26:
Utöka busstrafiken till Brändön Örarna. Idag har vi endast skolbussar och inte bussar som går till stan så vi kan ta del av utbudet som finns där bland annat kultur och sport. Våra kompisar kan inte heller ta sig hit eller hem om de vill vara med oss i naturen.

Inkommen synpunkt 23-04-26:
Norra Sunderbyn ligger mitt mellan Luleå och Boden som är ett perfekt läge för etableringar och kan erbjuda fin livsmiljö. Det är viktigt för tillväxten att vi har löst VA frågan i hela byn.
Busslinje genom byn. Framför allt ett utmärkt tillfälle som gynnar både Luleå och Bodens kommun

Inkommen synpunkt 23-04-30:
Konstgräsplan, som är möjlig att göra spelbar tidigt på våren.

Inkommen synpunkt 23-04-30:
Mataffär, förskola, grundskola, bibliotek för skola och allmänhet, möjlighet att tanka och ladda bil, mötesplats, elljusspår, kollektivtrafik, cykelväg, bredband.

Inkommen synpunkt 23-04-30:
Att länstrafikens buss stannar vid Måttsundsronningen. Gäller både vi som bor här och har barn, samt företagen. Exempelvis däckgiganten, pizzerian, bärgningsfirman samt Ebbenjarka.

Inkommen synpunkt 23-05-02:

 • Konstfrusen hockeyplan i Råneå
 • Eftersom kommunen sålt samtliga föreningars träffpunkter och driften med mera utgör rätt stora kostnader för föreningarna bör bidragsstrukturen förbättras och förenklas
 • Fortsatt verksamhet av/med den mobila fritidsgården (ung i Luleå)
 • Vägnät, belysning och bussförbindelser
 • Slopa strandskyddet för att få till fler inflyttningar. Hitta en annan väg med krav för strandnära byggande.

Inkommen synpunkt 23-05-02:
Insamlat på föreningsmöte 27 april

 • Bostäder för äldre och yngre
 • Hesa Fredrik
 • Skyddsrum
 • gång- och cykelväg till Råneå
 • Skolbuss klockan 13, fungerar med mindre buss med troligt
 • Sommarbuss
 • Utökad kollektivtrafik
 • Arbetarbuss mot Boden 20 min till site
 • Möjlighet att kliva av och på tåget
 • Allmän plats ta hand om och förbättra
 • Ytan framför pensionärshusen
 • Offentlig toalett
 • Kran för sommarstugeägare utomhus
 • Ta sitt ansvar som fastighetsägare
 • Belysning för skolbarnen (busskur, infarter…)
 • Trygghetsvandring i byarna
 • Dialog med politiker
 • Besök av politiker
 • Hubb för kommunala tjänstepersoner, öka förståelse och närvaro
 • Servicepunkt i ny version
 • Utökade stöd inklusive byapengen
 • Serviceplanen måste kopplas till budget, annars ingen verkstad
 • Badhuset i Råneå, på sikt ett nytt badhus
 • Bibehålla hälsocentralen i Råneå
 • Påskynda meröppet på Biblioteket
 • Återetablera tandläkarmottagning i Råneå
 • Kommunal förskola i Niemisel
 • Deltidsbrandkåren i Råneå och Gunnarsbyn livsviktiga
 • Utökad möjlighet till
 • Grundskola i Råneå
 • Minska ojämlikheten över kommungränsen
  • Gunnarsbyn lägre arbetsgivaravgifter och befarar att få högre ersättning för resor till och från jobbet med nya skattesystemet.
  • RÅEK pengapåse, vi kan också. Men skillnad på x antal hundratusen och 11 tkr
 • Bli sedda, uppmärksammade
 • Kommunen bekostar planteringar på allmän plats
 • Tak över hockeyrinken i Råneå
 • Bokbussen är viktigt
 • Mobiltäckning
 • Digital anslagstavla utomhus
 • Planering för nya bostäder. Stöttning vid fysisk planering BUP:ar
 • Kvarnåskolan som en resurs
 • Tomter finns att sälja
 • Vi har behov
 • Behov av industrifastigheter
 • Behov av fler arbetstillfällen

Inkommen synpunkt 23-05-02:
BYAHUS och BYGDEGÅRDAR!
Vi har inte mycket kommunal service i vår bygd och det är något vi vetat om när vi valt att bosätta oss här. Det är liksom inte postkontor och cykelvägar vi främst behöver i nuläget. Det vi behöver för att bedriva vår ideella verksamhet är stöd för våra byalokaler. En möjlighet att driva husen utan att bränna ut oss och offra all vår fritid, som det är idag.

Inkommen synpunkt 23-05-02:
Vi behöver en välmående bygdegård. Har vi ingen bygdegård har vi heller ingen service eller möjlighet till arrangemang och föreningsliv.

Inkommen synpunkt 23-05-02:
På mötet pratades det om framtidsbehov, om möjlighet att bygga småhus och andra visioner. Det är inte vårt akuta behov!
VÅRT BEHOV ÄR:
Vi vill slippa göra allt arbete ideellt. Vi behöver ekonomisk hjälp för att driva våra utvecklingsprojekt och våra föreningar. Vi behöver få omedelbar ekonomisk hjälp med våra byahus för att kunna bedriva verksamhet där i.

Inkommen synpunkt 23-05-03:
Behov/Bakgrund:
Synpunkten gäller belysningsstolpar på landsbygden.
Jag skickade in ett önskemål om en belysningsstolpe där vi bor då det är 3 utfarter på en sträcka om ca 20 m. Vid första utfarten är man tvungen att backa ut på vägen (huset ca 2 m från vägen) och när det är mörkt ute blir det svart i backspegeln så man ser inget. Den andra har en kraftig uppförsbacke till vägen medan den tredje är en normal utfart.
Skickade in önskemål 2019 och i veckan fick jag äntligen svar efter 4 år. Inte det svar jag ville ha men inser att svaret kommer att ställa till det för oss på landsbygden. På grund av ändrade riktlinjer hos Trafikverket har det blivit dyrare/förändrade krav, för att sätta upp belysningsstolpar och kommunen har inte för avsikt att göra det längre på grund av kostnaden. Jag ställde frågan om det finns en plan för hur det ska göras när stolparna inte är fungerande och där finns ingen plan alls.
Framgent kommer detta att ställa till problem för oss boende då vi räknar med att kommunen ger oss boende den servicen så att även om vi bor på landet får belysning efter vägarna, men så kommer inte att ske.

Inkommen synpunkt 23-03-27: Vikten av att Råneå får behålla badhuset. Om man då ska riva och bygga nytt på grund av att det är slut men ett badhus behövs för de boende i norrbyarna och mitt byarna främst för våra barn. Det ska inte bussas barn många mil för simundervisningen. Det behöver vara likvärdigt i kommunen.

Inkommen synpunkt 23-03-28: Om kommunen vill att byarna ska utvecklas bör även plogning etcetera kollas över.

Inkommen synpunkt 23-03-29: Får folk i stan samma fråga om i vilken mån de kan bidra till sin service? Vi får mindre för våra skattepengar än de som bor i Luleå redan som det är, varför ska vi ändå bidra mer?

Inkommen synpunkt 23-04-04: Mat, medicin transporter med drönare önskas till fastboende i skärgården!

Inkommen synpunkt 23-04-06: Mer för barn skateramp cykelbana med mera

Inkommen synpunkt 23-04-13: Det som uppenbart saknas är möjligheten till att ha en servicepunkt där man till exempel kan beställa mat och apoteksvaror, samt paket för upphämtning. Fiber.

Inkommen synpunkt 23-04-13: Vi har ingen kommunal verksamhet idag

Inkommen synpunkt 23-04-18: Ängesbyn har engagerade människor som tillsammans kämpar för byns bästa. Det anordnas evenemang, middagar, tacokvällar mm i Ängsgården som nu är i byns ägo. Högsta önskan är att få förskola till byn.

Inkommen synpunkt 23-04-18: Möjlig lösning för detta; riv sporthallen och skapa ny sporthall med anpassade lokaler för skola, sport och föreningsverksamhet. Byn, som dessutom är en nod, behöver en modern mötesplats!

Inkommen synpunkt 23-04-19: Möjligheter finns för folktandvård, tidigare lokaler. även utökade möjligheter gällande uppvärmd bassäng på Hälsocentralen

Inkommen synpunkt 23-04-19: Finns lokaler i byn för kommunen att hyra för att kunna öppna förskolan igen.

Inkommen synpunkt 23-04-20: Kommunen ska värna om samlingslokaler i byarna både egna och byarnas. I dagsläget ligger allt för mycket ansvar för driften på dom ideella föreningarna. I dagsläget med skenande priser på i stort sett allt så får dom ideella jobba allt för hårt för att överhuvudtaget kunna driva runt bygdegårdarna. Ideell arbetskraft som hade kunnat nyttjas för andra främjande aktiviteter för att höja trivseln på landsbygden. Det krävs mera från kommunen, för som det ser ut i dagsläget kommer tyvärr vår bygdegård inte att kunna drivas länge till.

Inkommen synpunkt 23-04-21: Dra den (cykelvägen) längs efter den nya vattenledningen till Råneå

Inkommen synpunkt 23-04-21:

 • Fler turer med lokala busslinjen 225
 • Behåll och utveckla skola och fritids. Rusta upp utemiljön. Renovera/bygg om sporthallen. Åtgärderna gynnar inte bara skolan utan även byn som helhet vilket behöver beaktas när kostnad/nytta utreds.
 • Rusta upp de snuttar av Markskogsvägen som fortfarande är lapptäcken av hål och trasiga ”lagningar” eller har stora, djupa sprickor. De är lätta att identifiera.
 • Erbjud någon form av stöd (inte bara bidrag i pengar) till utveckling av byahus/samlingslokal.
 • Vad kan göras för att få till ett mer attraktivt matställe/fik än nuvarande mack erbjuder? Vet ej, men något behövs som inte bara är enkelriktad skräpmat.

Inkommen synpunkt 23-04-22: Jag hade gärna öppnat en butik om jag fick finansieringsstöd. Svårt för föräldrar som jobbar heltid att hjälpa till med ovanstående. Det är om det skulle vara ordentligt avlönat (mer än en symbolisk summa alltså) så kanske någon/några föräldrar kan ha det som deltidsjobb.

Inkommen synpunkt 23-04-22: Vi har många idéer och mycket kraft tillsammans men vi har inte medlen som behövs.

Inkommen synpunkt 23-04-22: Vår förening har många idéer och vi har upplevt att vi har haft stora möjligheter att söka bidrag för att genomföra roliga och viktiga aktiviteter för barn och vuxna i byn. Vi vill fortsätta med det men det krävs att vi får fortsatt ekonomiskt stöd.

Inkommen synpunkt 23-04-24:
Sand/grus i varje by för att undvika halkolyckor, vi kan tillhandahålla plats vid Bygdegårdarna.
Skidspår kan vi upprätthålla med stöd från kommunen.
Utbildning, kanske digital teknik för äldre, kan man hålla i byalokalerna.
En fungerande lokal med uppkoppling på landsbygden kan ge vilken arbetsgrupp eller organisation som helst en annorlunda och bra konferensdag till ett konkurrenskraftigt pris, servicen är det svåra men finns underlaget och viljan till en tankeförändring så löser sig den biten också.

Inkommen synpunkt 23-04-25:
Vi ser en potential för ett trygghetsboende i närheten av affär och servicepunkt vid lanthandeln i Örarna. Ett trygghetsboende för alla boende i mittbyarna inklusive till exempel Persön och Bensbyn. Men närheten till lanthandeln kan de äldre ta sig till affären och utföra ärenden i servicepunkten där utan att behöva ta bilen. Frigör hus och möjliggör för barnfamiljer. Det skulle frigöra hus för nyinflyttning. Saknas också lägenheter för första utflyttningen, ungdomar som gärna vill bo kvar i byn. Att kombinera trygghetsboendet med utbyggd förskola med tex gemensamt kök och samvaro över generationsgränserna skulle vara fantastiskt.
Tillgänglighetsgöra naturnära natur/en turistattraktion. Här finns mycket tätortsnära natur. Det finns spång, vandringsleder och grillplatser som iordningsställs av ideella krafter. Kuststigens dag, vandringsleder, utkikstorn, 10 grillplatser, informationsskyltar med besöksmål, etcetera. Badstränder, långfärdsskridskor, pimpling, naturguidning. Brändö konferens ”Dinner on ice”, skotersafari, hundspann, etcetera. Därutöver 250 båtplatser som hanteras i hamnföreningar, till största delen av bybor. Besökare kan komma med bussar om sådana skulle finnas. Sophantering och ved är service som kommunen skulle kunna bistå med. Besökare ""utifrån"" tänker att skräp tar kommunen hand om och det blir väldigt tydligt att de släpper skräpet där de står och det är en sak att städa upp, men känns inte rimligt att behöva lägga besökarnas skräp i egna soptunnor. Alla besöksmål erbjuds utan avgift och allt underhåll och drift av besöksmålen sker helt ideellt och med egna medel. För att kunna tillgängliggöra så behöver även parkering finnas. Vi skulle gärna se att kommunen kunde hjälpa till med sophanteringen och även hjälp med ved vid besöksplatserna.
Föreningsstöd. Föreningslivet och byahusen fyller en viktig social funktion ute i byarna. Viktigt att premiera det. Byahusen har en viktig roll som samlande plats vid exempelvis kriser. Föreningarna har stor vana av att organisera och arrangera och stort lokalt kontaktnät. En plats för myndighetspersonal att stödja, informera, vaccinera, äta, vila, gå på toa. Driftsbidragen avgörande och viktigt att de finns kvar. Dubblerad byapeng – baserad på verksamhet och/eller föreningsboost. Vis uppskattning för den viktiga funktion som föreningarna gör för att förgylla livet för alla i kommunen, både i stad och landsbygd: ”Luleås invånare ska ha ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv!" Öka möjligheterna att utöva och delta i upplevelser genom föreningslivet. Allt arbete ideellt. Bemöta demokrati och ohälsa fysisk och psykisk. Trygghet att lära känna varandra.
Kommunen borde anordna gala för årets förening, årets landsbygdsprojekt mm. Dels uppskattning för dem som genomför och inspiration för andra. Kan vara uppdelat i två delar - idrott och övriga föreningar. Årets förening, Årets eldsjäl, Årets landsbygdsprojekt (inspirera andra, goda exempel), Årets prestation, Årets ungdomsledare etcetera. Närvaro från politiker och tjänstemän. Föreningarna nominerar.

Inkommen synpunkt 23-04-26: Ett trygghetsboende i anslutning till lanthandeln i Örarna skulle göra att lägenheterna i Brändön skulle kunna nyttjas av oss ungdomar när vi vill flytta hemifrån men ändå bo kvar i byn. Just nu är 9 av 14 lägenheter upptagna av pensionärer.

Inkommen synpunkt 23-04-26: Vi ser stora möjligheter för att utveckla byn på grund av det unika läget. Kommunen bygger nytt VA system i byn men ansluter bara halva byn istället för att ansluta hela byn och missar därmed tillfället att få en effektivt, billigt och en hållbar lösning som är genomtänkt. En lösning på VA krävs för att vi ska attrahera alla de som ska flytta till kommunen och det finns en som har kapacitet för många fler anslutningar så dumsnåla inte

Inkommen synpunkt 23-04-30: Samarbete med fotbollsföreningar i Luleå kommun.

Inkommen synpunkt 23-04-30: Att parallellvägen det vill säga Sollanderleden sträckan Gäddvik - Måttsundsronningen tas över av kommunen. Vi har svårt med resurser att fortsätta driften då vägen som är evakueringsväg till E4 behöver bättre grundläggning och beläggning.

Inkommen synpunkt 23-05-02: Allt som händer i byn är ideellt arbete av engagerade bybor. Det vi allra främst behöver är ekonomiskt stöd för drift och underhåll SAMT UTVECKLING av våra bygdegårdar eller byahus för utan dem finns ingen möjlighet till service på landsbygden. Vi skulle aldrig kunna bedriva någon typ av föreningsliv och aldrig arrangera evenemang utan vår byalokal. Behovet är dessutom mycket akut då alla norrbyar kommer behöva lägga ut upp till 200 000 kronor på ett avlopp i år. Allra helst skulle vi önska att kommunen som ställt kravet på byahusföreningarna ta kostnaden för nya avlopp då detta är förödande för varenda by. Förutom avlopp har byahusföreningarna drabbats hårt av både pandemi och vinterns elpriser.

Inkommen synpunkt 23-05-02: Den enda möjliga lösningen för att service ska kunna finnas på landsbygden är att kommunen tar ekonomiskt ansvar för bygdegårdarna. Driftkostnaderna är höga och stigande. Vi förväntas betala över hundra tusen bara i år på grund av ett nytt avlopp som kommunen bestämt att vi behöver.

Inkommen synpunkt 23-05-02: Det kan och gör vi gärna! Det vi behöver är ekonomiskt stöd och kanske även praktisk hjälp med drift av våra gemensamma byggnader. Vi har inte råd att driva byggnaderna längre. Vi behöver också högre bidrag för underhåll av skidspår och fotbollsplaner.

Inkommen synpunkt 23-03-27: Luleå kommun behöver förvalta vårt pensionärshem i Sundom betydligt bättre innan det förfaller totalt. Viktigt med några lägenheter i byn för både unga och gamla. Medel för att hålla igång vår bygdegård med.

Inkommen synpunkt 23-03-28: Alla byahus som finns runt om i byarna är lämpliga för det

Inkommen synpunkt 23-03-29: Hur dåliga är ni på att göra ett webbformulär när ni gör ett sånt här fält obligatoriskt?

Inkommen synpunkt 23-04-04: Ja, vi förvaltar Hindersöns gamla skola.

Inkommen synpunkt 23-04-06: Vid gymmet Avan

Inkommen synpunkt 23-04-13: Ja, Vitåskolan/Vitå FH exv.

Inkommen synpunkt 23-04-13: Vi kan bistå med 100 villatomter speciellt om vi får bättre kommunalt avlopp. Ska nytt VA byggas mot Sörbyarna passeras Kallax by först

Inkommen synpunkt 23-04-18: Ängsgården i Ängesbyn där förskolan låg som tragiskt för så många barn och deras familjer lades ner har potential för dels förskola, men andra möjligheter att utveckla vidare.

Inkommen synpunkt 23-04-19: Finns byahus i Böle, Prästholm och Orrbyn som kan användas

Inkommen synpunkt 23-04-19: Lokaler på Hälsocentralen för folktandvård

Inkommen synpunkt 23-04-20: Byahus, bygdegård

Inkommen synpunkt 23-04-20: Persö byahus

Inkommen synpunkt 23-04-21:

 • Byahuset i Persön är stort och bra beläget för till exempel café, olika aktiviteter, kanske kansli för föreningar, någon form av dagverksamhet
 • Byns fotbollsplan är en stor yta med möjlighet att rymma t ex utomhusgym eller dyligt.
 • Området med skola och fritids

Inkommen synpunkt 23-04-22: Jag tycker att gamla kapellet har bra potential om det fick en upprustning. Även byahuset men problemet med det är att det har så hög driftskostnad.

Inkommen synpunkt 23-04-22: Vi har ett byahus som kan användas till mer. I nuläget ligger Byahusföreningen back och kan inte ägna sig åt utveckling, enbart överlevnad. Vi vill gärna utveckla byahuset!

Inkommen synpunkt 23-04-22: Vi har ett byahus som kan användas till mer. I nuläget ligger Byahusföreningen back och kan inte ägna sig åt utveckling, enbart överlevnad. Vi vill gärna utveckla byahuset!

Inkommen synpunkt 23-04-22: Prästholms IK äger en del mark som vi kan tänka oss att avvara för utveckling!

Inkommen synpunkt 23-04-24: Kommunen bör värna om samlingslokaler i byarna, de är viktiga för övriga föreningslivet och fyller en social funktion i samhället, men för att kunna driva det krävs större/utökade medel och stöd från kommunen. Nu när byalokalerna digitaliseras (även om Böle inte fått sin utlovade fiber ännu) kan de ju nyttjas på ett helt annat sätt.

Inkommen synpunkt 23-04-24: Lanthandeln i Örarna.

Inkommen synpunkt 23-04-25: Utegym i anslutning till idrottslokalen i Brändön som redan samlar barn och unga för framförallt utesporter. En multiarena för utomhussport vore önskvärt vid idrottslokalen där det redan finns en asfalterad yta. I Persön och Bensbyn finns sporthall och plats för inomhusaktiviteter. I Brändön skulle fokuset kunna vara på utomhusaktiviteter. Brändön har låga avgifter tack vare ideellt arbete och intäkter via midsommarfirandet med tusentals besökare från hela kommunen (möjliggör att mycket låg medlemsavgift om 100 kr, vilket tillgängliggör idrottslig aktivitet för alla). Idag är det fotbollsverksamhet med lag anmälda till seriespel, med barn från Brändön, Örarna, Persön, Bensbyn och Björkskatan. Skidverksamhet för barn i olika åldersklasser med elljusspår Brändöns skogar så ordnas även orienteringstävlingar. Mycket vanligt att cykling ut till Brändön (Luleå cykelklubb lägger träningsrutter dit). Många fotbollsledare så gör att det finns resurser även för barn med särskilda behov. Brändöns IF är med i riksidrottsförbundet (fotbollsförbundet och skidförbundet). Utegymmet blir tillgängligt för alla – och blir i bra kombination med övrig verksamhet. Sommarbarnsverksamhet första tre veckorna efter sommarlovet, då många vuxna jobbar. 30 barn per dag, leds av feriejobbande ungdomar.
Näringslivsfrukost med Luleå Business önskvärd, där erfarenheter från tex Sörbyarna delas. Vi har 154 företag i byn (på 311 hushåll). Näringslivsfrukost. 154 företag i byn (på 311 hushåll). Vi vill gärna ha en företagarfrukost med Luleå Business region! Erfarenheterna från Sörbyarna. Många unga företagare i byn, träffa experter om till exempel starta eget.
Mer utbyggt bredband oerhört viktigt för företagande. Finns många vita fläckar, endast 70% utbyggt. Brändö Konferens och Fritidsby saknar och det är klart negativt för verksamheten.
Årets landsbygdsföretagare? Är det med på företagsgalan? Visa tre nominerade och uppmärksamma företagare som håller bygden levande
Gröna omställningen. Hur säkerställs att landsbygden får ta del av denna? DUST (rättvis grön omställning - hur kommer den även landsbygden tillgodo) pågående studie av NordRegio, varför delar inte Luleå kommun?
Lanthandeln i Örarna är den naturliga samlingspunkten för mittbyarna, här finns potential att utveckla en servicepunkt - ombud för apotek, posthantering, kommunala tjänster som blanketter, ansökningar, etc."

Inkommen synpunkt 23-04-26: Det vore bra med ett utegym i anslutning till vår idrottslokal som kan nyttjas av alla.

Inkommen synpunkt 23-04-26: Det finns en fastighet som hushållningssällskapet äger som är utmärkt för kolonilotter och bra odlingsmöjligheter. Det kan bli en plats för ett hållbart boende som sätter Luleå på kartan.

Inkommen synpunkt 23-04-30: Området kring skolan.

Inkommen synpunkt 23-04-30: Möjligtvis lokalen där bärgningsfirman håller till.

Inkommen synpunkt 23-05-02:

 • Jämtögården
 • Råneå hockeyplan
 • Rörbäcks Camping

Inkommen synpunkt 23-05-02: Kvarnåskolan finns stor potential

Inkommen synpunkt 23-05-02: Ett byahus eller samlingsplats har nästan alla byar. Byalokalerna är navet i byn och en förutsättning för att vi över huvud taget ska kunna driva våra olika föreningar (jakt-, idrotts-, samfällighet o.s.v.). Utan byalokalerna dör bygderna ut. Problemet med byahusen är att de nästan alltid drivs helt ideellt av personer som arbetar heltid och som många gånger har både barn, djur, hus och andra engagemang. Det tar mycket tid och energi och det arbete som läggs ner är ändå inte nog för att få husen att gå runt. Pengarna går hela tiden till underhåll, aldrig till utveckling. Den dag vi har ekonomi och organisation för underhåll och drift på plats är vi gärna med och pratar om landsbygdsutveckling på riktigt.

Inkommen synpunkt 23-05-02: Bygdegården, vårt nav.

Inkommen synpunkt 23-05-02: JA! Vår fotbollsplan kan vi utveckla till något häftigt! Framför allt har vårt slitna byahus en fantastisk potential att utvecklas för service. Allt startar i byahusen!

Mer om kommunal service på landsbygden

Tillgången till service i tätorterna och på landsbygderna har i stora delar av kommunen minskat under de senaste decennierna, både skattefinansierad och kommersiell service.

Program till Vision Luleå 2040 pekar på att en positiv tillväxt och utveckling av landsbygden skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av hela kommunen. En bibehållen och utvecklad service ses som en viktig grund för att ge människor trygghet och för att främja viljan att bo och investera på landsbygderna. Kommunen ska verka för detta genom nya innovativa servicelösningar inom både kommersiell och offentlig service.

I november 2020 hölls en historisk folkomröstning i Luleå kommun gällande hur skolstrukturen i kommunen ska se ut i framtiden. Utöver att ta fram en ny skolstruktur ledde folkomröstningen till ett beslut i kommunfullmäktige i januari 2021 om att ta fram ett förslag till en plan för kommunal service på landsbygden, vilket kommunstyrelsen ansvarar för.

En del i arbetet med att ta fram en plan för kommunal service på landsbygden är att utreda vilket behov av service som finns och vilken service som behöver bibehållas och utvecklas. Resultatet kan sedan användas som ett underlag för att prioritera kommunens insatser och också som ett planeringsunderlag i översiktsplaneringen.

Kontakta oss

Har du har frågor eller funderingar om vårt arbete med service på landsbygden?

Mejla oss på landsbygd@lulea.se
Eller ring Jenny Lindberg, strateg på 0920-45 30 00 (kundcenter)

Artiklar från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 24 maj 2024