Luleå

En krisledningsorganisation samordnar och leder verksamheten inom Luleå kommun vid en samhällskris. Foto: Joakim Höggren.

Krisledningsorganisation

Luleå kommun arbetar för att Luleå med omnejd ska vara en trygg och säker plats att bo och verka i. Kommunen har en god beredskap för krishantering året runt, veckans alla dagar.

Krisledningsorganisationen visar hur kommunen ska leda och samordna vid en samhällsstörning som påverkar kommunens verksamhet eller geografiska område.

Tjänsteperson i beredskap (TiB)

Luleå kommun har en tjänsteperson i beredskap (TiB) med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet i Luleå kommunkoncern vid olika samhällsstörningar. TiB gör en bedömning av situationen och hur kommunen ska agera.

Kommunikatör i beredskap (KiB)

Till sin hjälp har TiB en kommunikatör i beredskap (KiB). KiB:s uppgift är att initialt samordna kriskommunikationen vid en samhällsstörning som påverkar kommunens verksamhet eller geografiska område.

Förvaltningarnas krisledning (FKL)

Kommunens krisledning bygger på förvaltningarnas förmåga att kunna leda och hantera samhällsstörningar som påverkar verksamheten. Förvaltningarnas krisledning (FKL) aktiveras vid en händelse som kräver hantering utöver ordinarie arbetssätt och organisation. Beredskapsorganisationen (TiB och KiB) ska informeras och kan vid behov stödja FKL. Förvaltningarna avgör vilket behov av stöd som finns.

Central krisledning (CKL)

Den centrala krisledningen (CKL) aktiveras av TiB när det finns behov av central och samordnad bedömning och insats vid en samhällsstörning. CKL samordnar och stödjer FKL, men uppgiften att hantera situationen ligger kvar hos de berörda förvaltningarna. CKL ska vara flexibel och kunna skala upp och ned, utifrån situationen som ska hanteras och behoven som uppstår.

Krisledningsnämnd

Om samhällsstörningen klassas som en extraordinär händelse aktiveras krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden övertar hela eller delar av övriga nämnders verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till händelsen.

Plan för hantering av samhällsstörningar

Luleå kommuns plan för hantering av samhällsstörningar Pdf, 6.9 MB. beskriver hur kommunens krisledning är organiserad för att kunna leda och samordna vid en samhällsstörning som påverkar kommunens verksamhet eller geografiska område.

Sidan uppdaterades den 5 oktober 2021