Öppenvård vuxna

Öppenvården bistår med insatser enligt de uppdrag som kommer från Socialtjänsten.

Uppdraget är att inventera behov, motivera och upprätthålla en fungerande vardag för individen. Stötta till ett liv utan alkohol, droger, alternativt förlänga missbruksfria perioder.

Vår ambition är att få personen att själv känna stort deltagande i insatsen. Med engagemang, ansvar och allians hjälper vi personer att få mer livskvalitet.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00

Det här erbjuder vi

Personstöd

Motivationsarbete: Tillsammans med individen, vilket kan innefatta hembesök & besök i lokalen. Få stöd och hjälp med kontakten till myndigheter och frivilliga organisationer, läkarbesök, planera ekonomi, få igång sysselsättning samt vardagsstruktur.

Eftervårdsarbete: Utgår ifrån individens behov efter avslutad behandling eller fängelsestraff.

Tillsyn: Stötta individen genom hembesök så att missbruket inte leder till missförhållanden. Motivera individen till att ta emot stödinsatser.

Akuta uppdrag: Öppenvården medverkar vid orosanmälningar och stödjer samt hjälper till vid bedömningar av den uppkomna situationen.

Behandling

CRA –är en KBT-baserad behandlingsmetod som riktar sig till personer från 18 år och uppåt med missbruksbeteende. Syftet är att skapa ett kraftfullt förstärkningssystem för beteende som innebär drogfrihet.

ÅP – Återfallsprevention är ett behandlingsprogram för personer som tidigare genomgått behandling och inte är i aktivt missbruk.

HAP – är en metod för behandling av cannabismissbruk.

Motivationsgrupp - med syfte att motivera till nykterhet samt till en eventuell fortsatt behandling.

12-stegs behandling individuellt/grupp – är en behandling där man får kunskap om beroendesjukdomen, insikt i vad man behöver förändra samt vägledning i att förändra detta för att kunna bryta sina gamla mönster.

Anhörigcoaching individuellt/grupp – Anhörigbehandling i grupp samt enskild behandling. Program som utgår från kognitiv beteendeterapi samt 12-stegs modellen och som stödjer anhöriga till personer med beroenden.

Provtagningsenhet – Urinprovtagning och utandningsprov.

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023