Fastställa faderskap eller föräldraskap

I lagstiftningen om faderskap finns det kvar en skillnad mellan gifta och ogifta. När föräldrarna är ogifta måste faderskap eller föräldraskap bekräftas för att barnet ska få båda sina föräldrar registrerade. Socialnämnden har ansvar för att faderskapet eller föräldraskapet fastställs. Det innebär att socialnämnden måste göra en utredning innan och kan behöva ställa frågor som parterna kan uppleva som känsliga.

Födelseanmälan

Ett barns födelse ska anmälas till skatteverket om barnet föds inom landet och modern är folkbokförd i landet eller om barnet föds utomlands av en kvinna som är folkbokförd här. När ett barn föds på sjukhus eller ett enskilt sjukhem anmäler de födelsen till skatteverket.

Underrättelse till socialnämnden

En utredning om faderskapet kan initieras på flera sätt, bland annat genom att socialnämnden får en underrättelse från skatteverket om att faderskapet inte är registrerat för ett barn. När en ogift kvinna fött ett barn ska skattever­ket snarast underrätta socialnämnden i moderns folkbokföringskommun om födelsen. Socialnämnden ska då inleda en utredning angående faderskapet eller föräldraskapet.

Varför fastställa faderskap?

Genom att faderskapet fastställs tillgodoses flera behov och intressen för barnet till exempel rätten till arv och underhåll. Det juridiska faderskapet på­verkar också rätten till umgänge och vårdnaden om barnet samt barnets rätt till namn och nationalitet.

Utredning före barnets födelse

Möjligheten finns att inleda en faderskapsutredning innan barnets födelse. Socialnämnden i den kommun där modern är folkbokförd ansvarar för utredning.

Utredning efter barnets födelse

Den kommun där barnet är folkbokfört är skyldig att göra faderskapsutredning även om barnet vistas i annan kommun.

Faderskapsutredning

Socialnämnden ska föra protokoll över det som framkommer vid utredningen som är av betydelse för faderskapsfrågan. Socialstyrelsen fastställer proto­kollsformulär som socialnämnden ska använda vid utredning vid av faderskap. Föräldrarna ska styrka sin identitet genom att legitimera sig.

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är pappa till ett barn kan en DNA-undersökning visa om den man som du uppger är pappa till barnet, verkligen är det. Familjerätten måste då ha underlag i form av en rättsgenetisk analys, ett DNA-test. Vill du veta mer om faderskapstest kan du kontakta familjerätten.

Bekräftelse

När socialnämndens utredning är färdig får mannen bekräfta faderskapet. En bekräftelse av ett faderskap ska vara skriftligt, daterad och bevittnad av två personer. Om bekräftelsen görs före barnets födelse godkänner socialnämnden den när barnet är fött och personbeviset på barnet kommit till socialnämnden.

En bekräftelse som är godkänd av både modern och socialnämnden är bindande.

Föräldraskap

Om ett barn kommit till genom assisterande befruktning enligt lag med sam­tycke från den kvinna som var moderns registrerade partner eller sambo vid befruktningstillfället ska utredning göras. Om samtycket till den assistende befruktningen är styrkt och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har kommit genom denna befruktning, bör utredaren avsluta utredningen genom att bereda den kvinna som har lämnat samtycket tillfälle att bekräfta föräldraskapet.

Surrogatföräldraskap

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna för andras räkning genomgår en graviditet och förlossning. Vanligen är uppdragsgivarna ett olikkönat par där kvinnan av medicinska orsaker inte kan genomgå en graviditet eller ett samkönat par.

Svensk lagstiftning omöjliggör idag surrogatmödraskap. Det innebär att sjukvården inte får ge assisterad befruktning till en kvinna som inte avser behålla barnet och bli dess sociala och juridiska förälder, utan istället ämnar lämna över det ansvaret till en eller flera andra föräldrar.

När ett par kommer med ett barn till Sverige som har tillkommit med hjälp av en surrogatförälder i ett annat land måste barnets rättsliga ställning säkerställas enligt det regelverk som råder i Sverige.

En förutsättning för att utreda ett barns faderskap är att barnet har hemvist i Sverige och det har barnet först när det befinner sig i Sverige. Den biologiska fadern får vända sig till tingsrätten i vårdnadsfrågan.

Vårdnad

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om ett barn be­stämmer i frågor som rör barnet: barnets namn och skolgång samt får ta del av sjukhusjournaler som rör barnet med mera. Ett barn står under någons vårdnad tills det fyller 18 år.

Vem är vårdnadshavare?

Om föräldrarna till ett barn är gifta med varandra vid barnets födelse är båda föräldrarna vårdnadshavare för barnet. Gifter sig föräldrarna med varandra efter barnets födelse blir de genom vigseln gemensamt vårdnadshavare för barnet.

Om föräldrarna inte är gifta eller om de är registrerade partners, vid barnets födelse, blir modern ensam vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad genom anmälan

Vill föräldrar som inte är gifta med varandra eller är registrerade partners ha gemensam vårdnad om barnet, kan de i samband med att faderskapet/föräld­raskapet fastställs göra en anmälan om det.

Boka tid för fastställande av fader- eller föräldraskap

Fyll i nedanstående formulär så kontaktas ni inom kort via mail med en bokad tid för besök på familjerätten.

Formulär boka tid för fastställande av fader- eller föräldraskap

Frågor om faderskap?

Kontakta familjerättssekreterarna på 0920-45 30 00.