Att skriva avtal

Om ni som föräldrar är överens när det gäller frågor om vårdnad, boende eller umgänge och gärna vill ha en skriftlig överenskommelse, finns möjligheten att upprätta avtal genom familjerätten. Avtalen skrivs av handläggare på familjerätten.

Avtalet har samma juridiska verkan som ett domstolsbeslut och ska godkännas av socialnämnden. Kontakta familjerätten för mer information.

Vad är ett juridiskt bindande avtal?

Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört har rätt att pröva och godkänna avtal avseende vårdnad, boende och/eller umgänge med barn. Efter en separation är det många saker att komma överens om rörande bar­nen. Ibland räcker det med muntliga avtal men ibland kan det vara bra med ett juridiskt bindande avtal för att tydliggöra vad man kommit överens om.

Om det inte finns någon dom eller juridiskt bindande avtal som godkänts av socialnämnden gällande vårdnaden kan föräldrarna gemensamt sända in en anmälan om gemensam vårdnad till skatteverket.

Föräldrar kan skriva avtal om vårdnad om barnet, var barnet ska bo eller hur barnets umgänge ska se ut. Avtalet utformas så detaljerat som möjligt där plats, tid och datum finns med.

En förutsättning för att föräldrarna ska kunna ingå ett avtal om växelvis boende är att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet.

Avtal prövas och godkänns av socialnämnden utifrån en bedömning av vad som är barnets bästa. Hänsyn ska tas till barnets inställning utifrån dess mognad och ålder innan socialnämnden godkänner ett avtal.

Ett avtal som godkänts är en juridisk handling och gäller som domstolsbe­slut. Det betyder att föräldrarna kan ansöka om verkställighet av avtalet hos tingsrätten om avtalet inte följs. Tingsrätten tar då ställning till om avtalet ska verkställas, det vill säga genomföras tvångvis.

Ett avtal gäller från och med att det godkänts av socialnämnden. Avtalet gäller till dess barnet är myndigt, föräldrarna är överens om nytt avtal eller till dess domstol fattat ett nytt beslut i frågan. Föräldrar kan också ingå tidsbegränsade avtal, dock ej gällande vårdnad.

Kostar det något?

Att skriva ett juridiskt bindande avtal hos socialnämndens familjerätt är kost­nadsfritt.

Var vänder man sig för att skriva ett juridiskt bindande avtal?

Ansök via e-tjänsten. När ansökan har kommit in kallas ni till ett besök på Familjerätten.

Sidan uppdaterades den 9 februari 2023