Adoption

Har du funderingar kring adoption? Här får du veta mera om lagar, bestämmelser och ansökan.

Att adoptera betyder att uppta som sin egen. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, som till exempel arv. Som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

För att få adoptera måste man enligt lag vara över 18 år och antingen vara ensamstående, makar eller sambo. Det finns inte någon lagstadgad övre åldersgräns, dock är ålder en faktor som vägs in i bedömningen där hög ålder kan tala emot ett medgivande. Det centrala är att föräldrarna bedöms fungera fullt ut i föräldrarollen under adoptivbarnets hela uppväxt.

Om du/ni funderar på att adoptera, kontakta Familjerätten för ett informationssamtal. Om du/ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption anvisas du/ni till en obligatorisk föräldrautbildning. Efter genomgången utbildning kan en ansökan om medgivande lämnas in.

Internationell adoption

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. För att få socialnämndens medgivande att adoptera måste man ha gått en föräldrautbildning.

Föräldrautbildning

Den eller de som önskar adoptera ett barn från ett annat land måste enligt lag gå en föräldrautbildning innan en ansökan om adoption lämnas till Familjerätten. Syftet med utbildningen är att de som vill adoptera ska få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov.

Medgivandeutredning

Medgivandeutredningen görs av två anledningar. Dels är utredningen socialnämndens bedömningsunderlag för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivförälder som skickas till utlandet. Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bra bild av dem som vill adoptera.

Utredningens olika moment:

  • Gemensamma samtal med sökande
  • Enskilda samtal med sökande
  • Hembesök
  • Inhämtande av referenser av sökande
  • Läkarintyg
  • Registerutdrag: socialregister, kriminalregister, kronofogderegister, försäkringskassan
  • Eventuella övriga kompletteringar

När medgivandeutredningen är färdig läser sökanden igenom den innan den skickas till Socialnämndens enskilda utskott som fattar beslut. Om du/ni inte är nöjda med beslutet kan det överklagas till länsrätten eller kammarrätten.

Om du/ni får medgivande så gäller det i tre år. Därefter behövs ett nytt om du/ni ännu inte fått barn. Det är vanligt att man behöver mer än ett medgivande. När du/ni senare får ett besked om att ett barn har utsetts krävs socialnämndens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

För mer information, kontakta Familjerätten. Du kan också läsa mer hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Närståendeadoption

Om man önskar adoptera en närståendes barn, till exempel sin makas, makes eller registrerade partners barn så ska man vända sig till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär sedan ett yttrande från socialnämnden. Därpå utreds man av Familjerätten.

Läs mer om internationella adoptioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterades den 29 januari 2021