Att driva trygghetsboende i Luleå

Luleå kommun betalar ut bidrag för driften av ett trygghetsboende. Det finns också investeringsstöd att söka via Länsstyrelsen

Ett trygghetsboende är ett hyreshus för personer över 65 år. Det finns kriterier för hur boendet ska vara utformat. Det ska bland annat finnas en gemensamhetslokal och en värd. 

Trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Enskild som önskar lägenhet i trygghetsboende kan vända sig till den respektive fastighetsägare som driver Trygghetsboenden. Trygghetsboendet innefattar ett socialt innehåll med värd/värdinna, serviceinsatser, extern service och anpassad fysisk utformning med gemensamhetslokal. Trygghetsboendet ska ha en estetiskt tilltalande utformning och vara anpassat även till personer med funktionsnedsättningar. Miljö- och byggnadsförvaltningen beslutar om kommunal finansiell medverkan för varje enskilt objekt enligt Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning.

Vem kan söka trygghetsboende?
För att få tillgång till trygghetsbostad gäller följande två krav:

• Minst en person i hushållet ska ha fyllt 65 år.
• Den sökande känner sig orolig, otrygg och/eller socialt isolerad i sitt nuvarande boende.

Det är inte tillåtet med 2:a hands uthyrning eller inneboende. I anslutning till trygghetsboendet ska finnas uthyrningslägenhet/-rum för anhöriga. För de som uppfyller kraven på trygghetsboende förmedlas bostad utifrån kötid. Förtur kan beviljas av samma skäl som för övriga bostäder hos fastighetsägaren.

Ansökan om kommunal medverkan till trygghetsboende
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas som trygghetsboende är att boendet uppfyller nedanstående kriterier. Vissa avsteg kan dock accepteras utifrån den aktuella situationen.
Ansökan från fastighetsägare eller verksamhetsansvarig om kommunal finansiell medverkan ska göras till nuvarande Miljö- och byggnadsförvaltningen. Kommunens medverkan i 2016 års prisnivå framgår av bilaga ”Kommunal medverkan till trygghetsboende”. Årlig uppräkning sker med KPI.

Miljö- och byggnadsförvaltningen beslutar om kommunens medverkan för varje enskilt objekt. Vid bedömningen ska säkerställas att bostadsområden med störst behov enligt den av kommunfullmäktige antagna utredningsrapporten “Planering för bostäder för äldre i Luleå” i första hand får medverkan. Ansökan ska omfatta beskrivning av fastigheten, närområdet, det sociala innehållet och externa serviceinsatser. I ansökan anges begärd medverkan tillsammans med kostnadsunderlag för värd/värdinna och gemensamhetslokal.

Kriterier

Värd/värdinna
Det ska finnas daglig tillgång till värd eller värdinna, som arbetar med att:

• bryta isolering och ensamhet och skapa förutsättningar för värdefulla sociala kontakter, möten och gemenskap,
• erbjuda stimulans och innehåll i vardagen,
• främja hälsa och fysiska aktiviteter,
• samverka med ideella organisationer.

Kompetenskravet för värd/värdinna är formell utbildning på lägst gymnasienivå med kunskaper om hälsa och pedagogik
Värd/värdinna ska ha tillgång till personalrum, kök, omklädningsrum och toalett.

Socialt innehåll
Det ska finnas gemensamhetslokal i anslutning till bostäderna. I gemensamhetslokalen ska det finnas möjlighet till gemensamma dagliga måltider, gemensamma aktiviteter och samverkan med frivilliga/frivillig organisationer etc. Aktiviteterna ska ha en förebyggande inriktning med fokus på hälsa och friskfaktorer. Den ska utformas så den enskilde ges möjlighet till inflytande samt med hänsynstagande till den enskildes egenansvar.

Serviceinsatser
Serviceinsatser beställs separat och ingår inte i hyran.
Insatser som städning, fönsterputsning och liknande kan beställas genom Pensionärsservice som är tillgänglig för alla över 65 år. För enklare fixaruppgifter som byta glödlampor, sätta upp gardiner, mm finns Fixar´ n tillgänglig för alla över 65 år. Trygghetsboendet kan även erbjuda/förmedla hushållsnära tjänster som medger RUT-avdrag. Måltidsleveranser och varudistribution kan beställas genom socialförvaltningen. Vid behov av hemtjänst ansöker de boende i trygghetsboende hos socialförvaltningen på samma sätt som de som bor i vanliga lägenheter.

Extern service
Boendet bör även kunna erbjuda/förmedla annan service i samverkan med andra aktörer, företrädesvis i närområdet. T ex fotvård, frisör, restaurang.

Fysisk utformning/tillgänglighet
Trygghetsboendet ska vara tryggt och tillgängligt både inomhus och i närliggande utemiljö. Trygghetsbostäderna ska uppfylla förhöjd nivå (utökad tillgänglighet) enligt SS 91 42 21.

Närmiljön

– Allmänna och tillgängliga kommunikationer bör finnas i närheten.
– Närhet till dagligvaruaffär.
– Närliggande området ska vara tillgängligt även för personer med rörelsehinder och för de som har nedsatt orienteringsförmåga.
– Närhet till matservering.
– Tillgänglighet till service som apotek och vårdcentral bör finnas.
– I närområdet bör det finnas tillgång till grönytor.

Fastighetens utemiljö

– Belysningen runt fastigheten ska vara utformad för säkerhet och trygghet.
– Träd och buskar ska vara placerade så att inte miljön känns otrygg.
– Gång- och cykelvägar bör vara hårdgjorda, släta och halkfria.
– Uteplats ska finnas i direkt anslutning till huset, gärna vid entrén.
– Sittplatser ska finnas på gården och i närhet av huset.
– Anpassade ytor ska finnas för olika aktiviteter.
– Vid trappor ska hiss eller ramp finnas.
– Trappor utomhus ska ha räcke samt i övrigt vara säkert utformade. Trappan bör belysas.

Entré

– Entrédörr ska vara möjlig att passera även med rullstol.
– Dörrautomatik ska finnas.
– Låssystem ska vara funktionellt även för rullstolsburna personer.
– Passersystem med porttelefon ska finnas.
– Vändning av rullstol ska vara möjlig inne i entrén.
– Vägghängd pall bör finnas i entrén.
– Trappsteg och höga trösklar får ej förekomma i entrén.
– Mattor och skrapgaller fälls in så att boende ej riskerar att snubbla på dem.
– Det ska finnas möjlighet att köra bil ända fram till entrén.

Inomhus

– Gemensamma ytor ska vara anpassade för rullstolsburna.
– Gemensamhetslokal ska vara utrustad med hörselslinga.
– Nivåskillnader ska vara utjämnade och trösklar borttagna.
– God orienterbarhet ska finnas.
– Tunga dörrar ska förses med dörrautomatik.
– Möjlighet att förvara rullstol och rollator inomhus ska finnas.
– Möjlighet att förvara och ladda elrullstol ska finnas.
– Färg- och ljussättning samt skyltar används för att öka orienteringsförmåga och trivsel.
– Våningsplanen ska vara tydligt markerade med skyltning och färgsättning.
– Närvarostyrd belysning är lämpligt.
– Tvättstuga, förråd och miljöhus ska vara tillgängliga även för person i rullstol.
– Tvättstuga, förråd, miljöhus och andra gemensamhetslokaler ska vara tillgängliga även för person i rullstol.
– Gästlägenhet/gästrum för anhöriga ska finnas.
– Bastu ska vara tillgänglig även för personer i rullstol.
– Rum bör avsättas att disponeras för de boendes egna initiativ.

Hiss

– Hissars minimått ska 1,1 x 2,1 m.
– Hissdörr ska ha fritt passagemått på minst 90 cm och bör vara försedd med automatisk dörröppnare.
– Hiss ska ha nödtelefon och bör ha sittmöjlighet.
– Hiss ska ha ljudmeddelande om vilken våning den stannar på.

Lägenheten

– Dörrar i lägenheten ska ha fritt passagemått på minst 90 cm.
– Inga trösklar/nivåskillnader ska finnas.
– Möjlighet till trygghetslarm.
– Brandvarnare ska finnas.
– Balkong eller uteplats/altan ska vara utan nivåskillnader.
– Balkonger bör vara inglasade.
– Skåpar ska ha skjutdörrar eller utdragsfunktion.
– Anslutning ska finnas för TV och telefon samt bredband.
– Allmänbelysningen ska vara förstärkt (högre luxtal och punktbelysning) i hall, kök och badrum bör vara dimmer styrd.

Kök

– Köket ska ha tillräckligt stor yta för att rollator ska kunna användas.
– Spishäll ska finnas, ska ha separat vredpanel i fronten på bänkskåpet.
– Spisvakt eller motsvarande ska finnas.
– Ugn/mikrovågsugn ska vara i ståhöjd.
– Hyllor och skåp ska ha utdragsfunktion.
– Köket ska lätt kunna anpassas för rullstolsburna personer, framför allt funktionen under spishällen och diskbänken.

Badrum

– Gummitröskel eller ingen tröskel till badrum/WC.
– Toalettstol ska vara placeras så att hjälp kan ges av en eller två personer samt att överflyttning från rullstol är möjlig.
– Toalettstolen ska vara förhöjd modell.
– Öppen duschplats ska finnas, ej duschkabin.
– Duschutrymme ska ge möjlighet att placera duschstol i.
– Stödhandtag ska finnas i duschutrymmet.
– Plats för förvaring bör finnas.
– Väggmaterialet bör vara kakel.
– Nattbelysning ska finnas i badrum med funktion orienteringsbelysning med sensor eller liknande.

Storlek

– Ett trygghetsboende bör bestå av 1-3 rumslägenheter.
– Till varje lägenhet ska det finnas normalstora förrådsutrymmen.
– Det bör finnas möjlighet att hyra extraförråd.
– Det ska finnas utrymme för parkeringar med motorvärmaruttag i tillräcklig omfattning, även för besökare.

Information
För att ge intresserade information om trygghetsboende bör hyresvärd/fastighetsägare inte enbart ha material på nätet. Skriftligt material i form av broschyrer bör även tas fram. Viktigt är att det också finns kontaktperson/-er som intresserade kan rådfråga. Gemensamma informationsinsatser av hyresvärd/fastighetsägare och kommunen bör tas fram.

Ekonomiskt stöd från Luleå kommun

Den som startar ett trygghetsboende som uppfyller Luleå kommuns krav kan ansöka om finansiellt stöd från kommunen för tillhandahållandet av värd och gemensamhetslokal. Bidraget kan ansökas årligen. Bidragets storlek räknas upp varje år enligt konsumentprisindex.

2022 års bidragsbelopp - räkna ut vad du kan söka:

Bidrag för värd/värdinna:

  • Trygghetsboende med upp till 30 lägenheter = 303 047 kr
  • Trygghetsboende med 31-60 lägenheter = 413 243 kr
  • Trygghetsboende med fler än 60 lägenheter = 523 441 kr 

Bidrag för gemensamhetslokal:

  • För gemensamhetslokal utbetalas bidrag för 2 kvm per lägenhet. 1 kvm = 1 763 kr

Sidan uppdaterades den 13 april 2023