Avgifter för vård- och omsorgsinsatser

Luleå kommuns avgifter för service- vård- och omsorgsinsatser. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbasbeloppet som fastställs av regeringen och justeras varje år. Nedanstående avgifter gäller för 2024.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Avgiften på särskild boende är uppdelad i tre delar:

 • Omvårdnad, 2 575 kr/månad
 • Mat, 4 279 kr/månad
 • Hyra tillkommer

Avgifterna debiteras två månader i efterskott.

Avgiften beror på din inkomst, boendekostnad, bostadstillägg, ålder samt civilstånd. Avgiften beräknas alltid för varje enskild person.

Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt

Nettoinkomst (alla inkomster minus skatt)
+Bostadstillägg/bostadsbidrag
+El-schablon
+Kostnad för de förbrukningsvaror som boendet står för, sängkläder med mera.

Avdrag för
-Boendekostnad
-Tillägg för fördyrad matkostnad
-Individuell del (exempelvis kostnad för god man)
-Minimibelopp*
-------------------
= Avgiftsutrymme

Du betalar aldrig mer för omvårdnaden än ditt beräknade avgiftsutrymme och högst 2 575 kr per månad (maxtaxa 2024).

Vad innebär tillägg för fördyrad matkostnad?

Luleå kommun serverar färdiglagad mat på alla vård och omsorgsboenden. Avgiften för mat uppgår till 4 279 kr/månad. Konsumentverket beräknar matkostnaden till 3 330 kr/månad, vilket endast avser kostnad för livsmedel, ej tillredning. I avgiftsberäkningen höjer vi därför förbehållsbelopp (boende+levnadskostnader) med 949 kr (avdrag), vilket gör att ditt avgiftsutrymme blir lägre. Hela avgiftsberäkningen kan du se under rubriken "Hur beräknas avgiften?".

Du betalar för den hjälp som du har beviljats i form av service och omsorg. Debiteringen av avgiften sker två månader i efterskott.

Avgifter för hemtjänst

Omvårdnadsnivå

1

2

3

Timmar per månad

1-5

6-24

mer än 25

Avgift kronor per månad

1009

1790

2575

Tillägg

 • Hembesök, Sjuksyster (ingår i hemsjukvård och omfattas av maxtaxan) 300 kr/besök
 • Hembesök, Rehabilitering (ingår i hemsjukvård och omfattas av maxtaxan) 300 kr/besök
 • Trygghetslarm (ingår i maxtaxan) 287 kr/mån
 • Trygghetslarm (ingår i maxtaxan) 144 kr/mån för make/maka/sambo om båda har biståndsbeslut.
 • Hemsjukvård (ingår i maxtaxan) 300 kr/mån
 • Korttidsplats 229 kr/dygn (mat och omvårdnad)
 • Matdistribution 70 kr/portion

Måltider vid

 • Dagverksamhet/mötesplatser 69 kr/portion
 • Restaurang/matservering 82 kr/portion

Avgiften beror på din inkomst, boendekostnad, bostadstillägg, ålder, civilstånd samt omfattningen av din beviljade hemtjänst. Eftersom biståndsbeslutet är personligt och hjälpen kan variera beräknas alltid avgiften för varje enskild person.

Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt

Nettoinkomst (alla inkomster minus skatt)
+Bostadstillägg/bostadsbidrag
-Boendekostnad
-Individuell del (exempelvis kostnad för god man)
-Minimibelopp*
---------------------
= Avgiftsutrymme

Du betalar aldrig mer för hemtjänsten än ditt beräknade avgiftsutrymme och högst 2 575 kr per månad (maxtaxa 2024).

Innan du kan ansöka om insatser behöver du göra följande

Lämna inkomstuppgifter

Uppgifter om dina privata pensioner, tjänstepension, kapitalinkomster lämnar du in på den blankett som skickas hem till dig. Uppgifter om din aktuella pension och bostadstillägg hämtar vi från Pensionsmyndigheten.

Ansöka om bostadstillägg och bostadsbidrag

Bostadstillägg och bostadsbidrag räknas in när den avgiftsgrundande inkomsten ska beräknas. Det är därför viktigt att den ligger på rätt nivå.

Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten 0771-776 776, www.pensionsmyndigheten.se (se även fliken nedan)

Bostadsbidrag för personer under 65 år söker du hos
Försäkringskassan 0771-524 524, www.forsakringskassan.se

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Det är tre steg för att ansöka

1. Ta fram alla uppgifter som behövs

Du behöver lämna uppgifter om din bostadskostnad, inkomster och tillgångar.

2. Gör en beräkning innan du ansöker

pensionsmyndigheten.se/beraknabt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du testa och göra en beräkning. Ingenting registreras och du kan enkelt testa flera gånger. Du får svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan.

3. Gör ansökan

Enklast ansöker du på pensionsmyndigheten.se/ansokbt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med en e-legitimation såsom BankID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter.

Du kan även ansöka via blankett som du laddar ner från pensionsmyndigheten.se, hämtar på ett servicekontor eller beställer från Pensionsmyndighetens kundservice.

I bifogade länkar finner ni ansökningsblanketter och hjälp för att fylla i blanketten.

Blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketthjälp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp att göra en beräkning eller fylla i en ansökan kan du besöka ett servicekontor eller ringa Pensionsmyndighetens kundservice.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på pensionsmyndigheten.se.

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitala informationsmöten

Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg för dig som är pensionär, anhörig eller god man. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Digitalt möte om bostadstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett belopp som, enligt lag, årligen fastställs och utgår från Konsumentverkets hushållsbudget för skäliga levnadsomkostnader. Minimibeloppet ska täcka normala kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet 2024 för de som är 65 år eller äldre:

 • 7 062 kr/månad för ensamstående
 • 5 762 kr/månad för makar eller sammanboende

Minimibelopp 2024 för de som är under 65 år

 • 7 768 kr/månad för ensamstående
 • 6 338 kr/månad för makar eller sammanboende

En kommunal garanti som ska ge en skälig levnadsnivå när den enskildes alla avgifter från kommunen är betalda.

Det innebär att om den enskilde inte kan betala full avgift, med hänsyn till avgiftsutrymmet, prövas den enskildes behov av nedsättning mot garantibeloppet.

För beräkning av avgiftsutrymmet, se under Avgifter för äldreboende, Avgifter för hemtjänst.

När avgifter ska beräknas för makar och registrerade partners räknas de sammanlagda inkomsterna som fördelas med hälften på vardera part. Boendekostnaden delas lika mellan makarna.

För sammanboende baseras avgiftsberäkningen på den enskilde personens inkomster. Boendekostnaden delas lika mellan de sammanboende.

Sidan uppdaterades den 21 februari 2024