Automatiskt brandlarm

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor och egendom. En tidig upptäckt av brand är en förutsättning för att människor ska hinna utrymma och för att kunna vidta åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd.

Ägaren och/eller nyttjanderättshavaren har ansvaret för brandskyddet i en byggnad. Ansvaret innefattar även den automatiska brandlarmanläggningen. Det innebär ansvar för anläggningens status och underhåll, men även ansvar för de larm som anläggningen genererar.

Räddningstjänsten i Luleå driver ett arbete som syftar till att minska antalet onödiga utryckningar, höja brandlarmanläggningarnas tillförlitlighet, höja verksamheternas beredskap och kompetens att hantera ett utlöst larm. Ett utlöst automatiskt brandlarm ska alltid följas upp av rätt åtgärd.
 
Detta kräver att ägare och verksamhetsutövare tar sitt ansvar. En förutsättning för att få direktöverföra signal från en automatisk brandlarmanläggning till räddningstjänsten är att man arbetar systematiskt med kvalitén på anläggningen. Det ställer även krav på att ett utlöst larm under normal verksamhetstid följs upp av en åtgärd av de personer som finns på plats i byggnaden. Rätt åtgärd är inte att vänta på räddningstjänsten.
 
TURÅ, Tidig Upptäckt - Rätt Åtgärd, är grundinställningen för överföring av automatiska brandlarm till räddningstjänsten i Luleå.

Mer information

Har ni frågor om automatiskt brandlarm är du välkommen att kontakta Luleå räddningstjänst på telefon 0920-45 30 00.

Ett väl fungerande automatiskt brandlarm är inte bara ett driftsäkert och tillförlitligt brandlarm - det är också en trygghet för Er, verksamheten och oss på Luleå räddningstjänst!

Hantering av automatiska brandlarm

Hanteringen av en automatisk brandlarmanläggning innebär att:

 • anläggningen klassificeras som "Räddningstjänstanläggning" alternativt "Teknisk kontrollanläggning",
 • ​en kvalitetsplan skall införas liksom larmlagring och larmorganisation under normal verksamhetstid och
 • uppföljnings- och tillsynsrutiner förändras.

Åtgärderna är nödvändiga för att reducera det stora antalet onödiga utryckningar. De är också en förändring som ligger i tiden för en normal utvecklingsprocess. Idag ställs ofta krav på kvalitetshöjande arbete inom flera olika områden i en verksamhet. Miljö- och säkerhetsarbetet är en del av dessa. Luleå räddningstjänst ställer idag krav på systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete. Ett arbete som även innefattar automatlarmanläggningen.
 
Kvalitetsplanen ska i detta sammanhanget utgöra verktyget för att uppnå en hög kvalitet på automatlarmanläggningen. I kvalitetsplanen anges också rutiner för intern respektive extern revision/tillsyn.

Avtal

Anläggningsägare erbjuds två olika avtal.

Om en signal från en automatisk brandlarmanläggning ska betraktas som räddningstjänst enligt 1 kap. 2 § i Lagen (2003:778)om skydd mot olyckor  Länk till annan webbplats.avgörs av eventuella konsekvenser av en brand och/eller signalens tillförlitlighet. Det som avgör är alltså verksamhetens art och/eller kvalitén på brandlarmanläggningen.
 
Detta innebär att samtliga signaler som överförs till räddningstjänsten från en automatisk brandlarmanläggning delas in i två kategorier, dels de som uppfyller kraven på räddningstjänst så kallad "Räddningstjänstanläggning", dels övriga som inte uppfyller kraven, en så kallad "Teknisk kontroll-anläggning".

Nedan hittar du länkar till den kvalitetsplan, handlingsplan samt blankett för uppföljning av onödiga larm som Räddningstjänsten har tagit fram i syfte att underlätta hanteringen av automatlarm.

Här kan du läsa i kvalitetsplanen för automatiskt brandlarm Pdf, 231.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Här hittar du blanketten Pdf, 52.9 kB, öppnas i nytt fönster. blanketten för uppföljning av onödiga larm Pdf, 52.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Avtal räddningstjänst

Konsekvens

Anläggningar och verksamheter där konsekvensen av en brand kan förväntas bli stor är:

 1. Där det automatiska brandlarmet är ett direkt personskydd för
  människor som inte kan utrymma på egen hand eller där det kan finnas sovande människor med dålig lokalkännedom. Exempel på sådana är
  • vårdanläggningar,
  • kriminalvård och anstalter där personer är inlåsta,
  • särskilda boenden för personer med vårdbehov och
  • hotell med hotellrum i annat plan än markplan.
 2. Anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Tillförlitlighet

För att en signal från en automatisk brandlarmsanläggning ska betraktas som tillförlitlig nog för att betraktas som räddningstjänst krävs att:

 1. Kvalitetsplanen är uppfylld.
 2. Anläggningen inte har haft fler än 1 onödigt larm som vidarebefordrats till räddningstjänsten under de senaste 12 månaderna eller högst 1 onödigt larm per 100 rökdetektorer under de senaste 12 månaderna.

Anläggningsägaren har ansvaret att visa att kraven på tillförlitlighet är uppfyllda.

Räddningstjänstens skyldigheter

Vid larmsignal från automatisk brandlarmanläggning som uppfyller kraven på räddningstjänst enligt 1 kap. 2 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor, så kallad "Räddningstjänstanläggning", ska räddningstjänsten:

 • Genomföra utryckning enligt gällande larmplan.
 • Vid behov påbörja och genomföra räddningsinsats.
 • Kontrollera och återställa larm.
 • Underätta anläggningsägaren om vidtagna åtgärder.

Räddningstjänsten ska också hantera och lagra nödvändig information om anläggningen.

Avtal teknisk kontroll

För automatiska brandlarmanläggningar där kriterierna på konsekvens eller tillförlitlighet inte är uppfyllda kan signalen inte betraktas som räddningstjänst enligt 1 kap § 2 i lag om skydd mot olyckor. Detta innebär att räddningstjänsten inte genomför räddningsinsats enbart på grund av en sådan signal, däremot kan räddningstjänsten åtaga sig att genomföra en "Teknisk kontroll". Detta innebär att räddningstjänsten utför en kontroll av orsaken till larmsignalen och återställning av brandlarmanläggningen enligt upprättat avtal.

Räddningstjänstens åtagande

Vid "Teknisk kontroll" åtar sig räddningstjänsten att vid larmsignal:

 • Utan dröjsmål bege sig till larmande anläggning, utan påkallande av fri väg.
 • Kontrollera orsaken till larmsignalen.
 • Vid indikation om brand initiera räddningsinsats.
 • Kontollera och återställa larm.
 • Underätta anläggningsägaren om vidtagna åtgärder.

Räddningstjänsten ska också hantera och lagra nödvändig information om anläggningen.

Råd om automatiska brandlarm

En brandlarmanläggning som är rätt utformad, rätt installerad och som sköts väl innebär ett bra brandskydd! Dessutom kommer den att ge inga eller få obefogade larm och därmed uppfylla kriterierna för räddningstjänst.

I dokumentet "Råd och tips för automatlarm Pdf, 60.8 kB, öppnas i nytt fönster." finns ett antal förslag på hur Ni kan förbättra tillförlitligheten i Er anläggning.

Sidan uppdaterades den 30 mars 2020