Foto av Evil Enrin på en person som solar i ett solarium

Solarier

Solarier är anmälningspliktiga enligt strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift om solarier. Solarier är också en verksamhet som ska uppfylla krav på god hygien enligt miljöbalken.

Tänker du starta en ny solarieverksamhet för allmänheten eller ta över en befintlig, ska du anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in tillsammans med en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas.

Kontakta oss först

Kontakta gärna oss redan när verksamheten planeras. Det är lättare att uppfylla hygienkraven från början än att behöva bygga om eller ändra i efterhand. Du kan också få information om de bestämmelser om strålsäkerhet som du är skyldig att följa.

Det behövs kanske också ett bygglov eller anmälan för byggnationer och ändrad användning av lokaler. Dessutom kan Arbetsmiljöinspektionen ställa krav på arbetsmiljö och arbetslokaler, vilket särskilt gäller om du har anställd personal. Så kontakta oss först.

Allmänna krav på verksamheten

Lokalens utformning och inredning
En lokal för solarieverksamhet bör inte användas till annan verksamhet än den avsedda, till exempel som bostad eller för en omfattande försäljningsverksamhet. Om lokalen för solarieverksamhet ligger i anslutning till den egna bostaden ska lokalen vara väl avskild från bostaden och fungera som en egen enhet.

Inredning
• golv, väggar, tak och annan inredning måste utformas så att de lätt kan rengöras
• inga textilmattor på golvet
• takhöjden i lokalen bör vara minst 2,40 m men helst 2,70 m. I förråd godtas en takhöjd på 2,10 m.

Utrymmen
• toalett med flytande tvål och pappershanddukar till kunder och personal
• dusch (en dusch per fyra solbäddar)
• ventilerat städutrymme med vask för smutsigt städvatten samt varmt och kallt vatten

Ventilation och temperatur
• mekanisk ventilation i behandlingslokalen med ett luftflöde på minst 7 liter/sekund och person
• temperaturen bör inte avvika från riktvärdet från bostadstemperatur som är 20-24 °C

Städning
• det ska finnas rutiner för städning och skötsel av lokalen. Rutiner för städning är en del av verksamhetens egenkontroll

Egenkontroll
• Du som driver en verksamhet ska ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa. Det innebär att du ska ha rutiner för skötsel och rengöring av utrustning och lokal, hantering av avfall m m.

Krav för solarier

1. Vid varje solarium ska strålskyddsmyndighetens skyddsråd finnas uppsatta i A3-format. Exponeringsschema och anvisningar för användning av solariet ska också finnas på plats eller meddelas kunderna individuellt av personalen.

2. Solarier ska vara märkta ”UV-typ 3” enligt Europastandard (eller S-märkta) och försedda med originalrör enligt märkskylt, eller med rör som finns upptagna på SSM:s lista över ersättningsrör. Denna lista kan hämtas på internet, www.ssm.se Länk till annan webbplats.. Vidare ska solariet vara märkt med ”Varning –ultraviolett strålning kan skada ögon och hud o s v.” Märkningen på solariesängen ska vara väl synlig.

3. Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga utan att solkunden ska behöva fråga särskilt efter dem.

4. En extra tidsmekanism som bryter strömmen till solariet inom en timme är ett krav, oberoende av solariets ordinarie tidur. Kortare soltid ska kunna ställas in. I de fall solarier redan anslutits till en pollettautomat och har ett i solariesängen inbyggt tidur (och bägge fungerar) är kravet uppfyllt.

5. Originaltiduret får inte vara bortmonterat eller förbikopplat. Kunden ska kunna ställa in den tid som hon/han bör sola beroende på sin individuella känslighet och enligt rekommendationer i tillverkarens bruksanvisning. Mindre solarier som ansluts med stickpropp till vägguttag (220V, 10 A) kan enkelt kompletteras med extra tidur som finns att köpa i allmän handel. Det är också viktigt för din egen skull att kontrollera att solarieutrustningen uppfyller föreskrifterna för godkända solarier, eftersom du ansvarar för att ingen kund bränner sig.

Vidare rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att ungdomar och barn under 18 år inte solar i solarium.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden har genom avdelning miljö och bygg tillsyn över solarier i Luleå kommun. Tillsynen sker enligt miljöbalken samt strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift om solarier. För nämndens tillsyn debiteras en avgift per timme. Vid vår tillsyn så ser vi om solarieverksamhetem uppfyller kraven. Vi tittar också på om företaget bedriver egenkontroll.

Bra rutiner-en viktig del i din egenkontroll

Genom god hygien förhindrar man att olika former av smitta överförs. Svampsjukdomar och vårtvirus är vanligast, men det finns även risk för andra infektioner. Om det är meningen att kunden själv ska rengöra solariet ska det finnas pappershanddukar och desinfektionsmedel i närheten av solariet.

Här är några bra skötselråd för att hålla en god hygien:
• solariebädden rengörs och desinfekteras efter varje kund, helst av personal
• skyddsglasögon desinfekteras efter varje kund av personalen, alternativt erbjuds kunden att köpa egna glasögon
• engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring ska finnas i varje solarieutrymme

Sidan uppdaterades den 4 januari 2024