Livsmedelsföretag

De alla flesta livsmedelsverksamheter som ska starta, behöver registrera sig hos den lokala tillsynsmyndigheten. I Luleå heter vi stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg. Två veckor efter att du gjort din registrering, får du starta din verksamhet om inte vi meddelar dig något annat.

Livsmedelsföretag definieras som: varje företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon form av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel.

För dig som har en animalisk anläggning som en styckanläggning eller ett mejeri gäller att du inte får starta förrän du har ansökt om och fått ett godkännande.

Det finns dock vissa undantag från krav på anmälan eller godkännande. Främst gäller det verksamheter som enbart bedrivs tillfälligt eller då det inte är fråga om någon mer organiserad verksamhet. Det kan du läsa om längre ner under rubriken "Vad du får göra utan registrering eller godkännande".

Vid det första besöket efter anmälan kommer vi att kontrollera hur anläggningen ser ut, hur den är inredd, hur flödet är i lokalen och företagets egenkontrollprogram. Vi kan vid det besöket komma att ställa krav på livsmedelsföretagaren att åtgärda brister om vi ser sådana.

I fall där det ser riktigt illa ut kan vi komma att förbjuda verksamheten i lokalen eller begränsa verksamheten.

Om du startar en ny eller tar över en livsmedelsverksamhet, utan att ha registrerat verksamheten så bryter du mot livsmedelslagen. Det innebär att din verksamhet kan förbjudas. Du kan dessutom bli åtalad.

Om du startar en ny eller tar över en livsmedelsverksamhet, bygger om eller förändrar sortimentet utan att ha fått verksamheten godkänd bryter du mot krav i livsmedelslagstiftningen. Det innebär att din verksamhet kan förbjudas. Du kan dessutom bli åtalad.

Använd vår självservice Länk till annan webbplats. för att anmäla din verksamhet.

Om någon som inte redan är livsmedelsföretagare vill sälja eller servera livsmedel går det i vissa fall att göra utan registrering eller godkännande från miljö- och byggnadsnämnden. Det rör sig om verksamheter som bara sker vid några tillfällen per år.

Om du startar en verksamhet innan du har registrerat den ska du betala en sanktionsavgift.

Det innebär att om en livsmedelsföretagare har påbörjat en verksamhet som är registreringspliktig utan att ha registrerat den hos miljö- och byggnadsnämnden ska företagaren betala en sanktionsavgift på en procent av årsomsättningen. Avgiften ska dock alltid vara som lägst 5 000 kr eller som högst 75 000 kronor oavsett årsomsättningen. Om staten, kommun eller ett landsting startar en ny, eller tar över en befintlig registreringspliktig livsmedelsverksamhet och inte anmäler det till miljö- och byggnadsnämnden innan verksamheten påbörjats, ska verksamhetsutövaren betala en sanktionsavgift på 40 000 kronor.

Miljö- och byggnadsnämnden kan ta beslut om ytterligare sanktionsavgift i de fall då överträdelsen inte upphör eller vid upprepad överträdelse.

Branschriktlinjer är branschens förslag till hur olika typer av livsmedelsföretag kan utforma sin verksamhet för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav och producera säkra livsmedel. De är frivilliga att följa och kan vara ett bra stöd i arbetet.

De finns på livsmedelsverkets webbplats, Branschriktlinjer Länk till annan webbplats. .

För att starta ny eller ta över en verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs att företaget är registrerat hos miljö- och byggnadsnämnden.

Du får starta tidigast tio arbetsdagar efter att du lämnat din anmälan om registrering till miljö- och byggnadsnämnden om inte du får ett annat meddelande från miljö- och byggnadsnämnden.

Livsmedelsföretag definineras som: varje företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon form av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel.

Företagets ansvar att se till att verksamheten uppfyller alla krav

Vid det första besöket efter anmälan kommer stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg att kontrollera hur anläggningen ser ut, hur den är inredd, hur flödet är i lokalen och företagets system för egenkontroll. Vi kan vid det besöket komma att ställa krav på livsmedelsföretagaren att åtgärda de brister som vi ser.

I fall där det ser riktigt illa ut kan vi komma att förbjuda verksamheten i lokalen eller begränsa vad du får göra i lokalen.

Egenkontroll

Ett av kraven som ställs gäller företagets egenkontroll. Ditt företag skall följa något som kallas "God hygienpraxis" (GHP), det är ett antal grundläggande rutiner som all livsmedelshantering ska uppfylla, och sedan behöver du ett bra system för egenkontroll som bygger på principerna för HACCP.

Ansvaret för att göra ett system för egenkontroll som bygger på HACCP ligger helt och hållet på företaget.

För att kunna servera eller sälja mat som är säker att äta krävs det att företaget själv kontrollerar sig genom egenkontroll. Ett system för egenkontroll kan byggas upp på många sätt och den är i första hand till för företaget, inte för stadsbyggnadsförvaltningen avdelning miljö och bygg.

Ditt företag skall följa något som kallas "God hygienpraxis" (GHP), det är ett antal grundläggande rutiner som all livsmedelshantering ska uppfylla, och sedan behöver du ett bra system för egenkontroll som bygger på principerna för HACCP.

Ansvaret för att göra ett system för egenkontroll som bygger på HACCP ligger helt och hållet på företaget. OBS, det är inte helt lätt att göra en sådan typ av egenkontrollprogram så det arbetet bör du påbörja nu!

Spårbarhet

För att kunna spåra smittkällor och smittade produkter krävs det att du vet vem som sålt livsmedel till dig och vem du i din tur sålt livsmedlet till. Det gäller inte vid försäljning direkt till konsument, t ex på en restaurang.

Företagets ansvar

Företagens eget ansvar att producera säker mat är mycket tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen. En fungerande egenkontroll visar att den mat som företagen lagar är säker.

Branschriktlinjer – en hjälp för dig!

Om du tillhör någon branschorganisation, så hör med dem. På många ställen arbetas det med att ta fram material för att hjälpa dig som företagare med det här.

Visita som tidigare hette Sveriges hotell- och restaurangföretagare har tagit fram en branschriktlinje som är till för restauranger.

Convenience stores (fd Svensk servicehandel) har ett dokument/app som hjälper dig som har en liten butik, kiosk, pizzeria, sushiställe, ett sallads- och mackställe, gatukök, en bensinmack med snabbmatsdel att servera säker mat.

Svensk dagligvaruhandel har också släppt sina branschriktlinjer för livsmedelsbutiker.

På livsmedelsverkets webbplats finns en förteckning med branschriktlinjer Länk till annan webbplats. som har blivit bedömda av livsmedelsverket.

Förtydligande från livsmedelsverket gällande egenkontrollen

Livsmedelsverket anser att kraven på tillämpning av HACCP- principerna i  livsmedelsföretagen kan hanteras enligt något av följande alternativ:

  • Detaljhandelföretag som bara hanterar förpackade livsmedel. Grundförutsättningar räcker. Dessa företag behöver inte göra en faroanalys.  
  • Företag som med stöd av en faroanalys kan visa att grundförutsättningarna räcker. Dessa behöver ingen HACCP-plan.  
  • Övriga företag skall inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera förfaranden grundande på HACCP-principerna, dvs de skall göra en faroanalys, identifiera kritiska styrpunkter med kritiska gränser och övervakningsrutiner och korrigerande åtgärder. Dessa företag kan använda sig av nationell branschriktlinje eller en generisk plan, om sådana finns.

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö- och byggs kontroll kan utföras på olika sätt. De tre sätt som livsmedelsföretagen oftast kommer i kontakt med är inspektion, revision och provtagning.

Inspektion
Inspektionen är oanmäld. Vid inspektionen kontrolleras delar av verksamheten.

Revision
Revisionen är föranmäld. Vid revisionen görs en kontroll av hela verksamheten. Därför kontaktar inspektören verksamhetsutövaren en tid före så att verksamhetsutövaren kan avsätta tid för revisionen.

Provtagning av livsmedel
Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö- och bygg tar prov för att kontrollera att livsmedlet som produceras är säkert att äta.

Mer information om offentlig kontroll
På livsmedelsverkets webbplats hittar du mer information om offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023