Dricksvattenproducenter

För att vara säker på att dricksvattnet håller en bra kvalitet finns det regler som den som producerar och den som tillhandahåller dricksvattnet måste följa. Enligt dricksvattenföreskrifterna ska dricksvatten vara hälsosamt och rent och uppfylla vissa kvalitetskrav.

En anläggning som omfattas av föreskriften (SLVFS 2022:12) Länk till annan webbplats.) ska registreras som livsmedelsanläggning. Anmälan ska göras hos miljö- och byggnadsnämnden i Luleå. Exempel på anläggningar som omfattas av föreskrifterna och som ska registreras är vattenverk, restauranger med egen dricksvattenbrunn och vissa vattenföreningar.  

Mer information till dricksvattensproducenter finns att läsa hos Livsmedelsverket,
Dricksvatten-kontrollwiki Länk till annan webbplats.

Föreskriften gäller inte för alla

Små anläggningar som förbrukar mindre än 10 m³ dricksvatten/dygn eller försörjer färre än 50 personer omfattas inte av föreskriften, om inte vattnet tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet. Ett exempel på en kommersiell verksamhet är en restaurang med egen dricksvattenbrunn och där dricksvattnet ingår i matlagningen eller försäljningen. En kommunal skola eller ett äldreboende är exempel på en offentlig verksamhet dit allmänheten har tillträde och där dricksvatten tillhandahålls.
 
Andra anläggningar som inte omfattas av föreskriften är till exempel en vattenförsörjning som kan jämställas med enskilt hushåll eller verksamhet som innebär uthyrning för permanentboende i en eller tvåfamiljshus. För de som inte omfattas av dricksvattensföreskrifterna gäller livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Nedanstående text gäller bara anläggningar/verksamheter där SLV FS 2001:30 gäller

Om problem uppstår

Om problem med vattenkvaliteten uppkommer är det mycket viktigt att snabbt informera berörda konsumenter, fastighetsägare och avdelning miljö och bygg. En utredning av orsaken till problemet måste påbörjas omedelbart av den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet.

Faroanalys

Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning ska identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. Detta kallas för faroanalys. När faroanalysen visar att det är nödvändigt med kontrollåtgärder måste sådana vidtas. Åtgärderna kan till exempel vara att införa rutiner för allmänna hygienregler eller beredningssteg.

Dricksvattensproducenten ska inkomma med en ansökan om fastställande av faroanalys till avdelning miljö och bygg som sedan ska granska och fastställa faroanalysen. Faroanalysen utgör ett underlag för vilka parametrar som behöver ingå i undersökningsprogrammet för verksamhetens vattenprovtagning.

Provtagning av vatten

Ett förslag på undersökningsprogram med provtagningspunkter och provtagningsfrekvens ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden. För mindre anläggningar ska två till fem prover tas varje år. Antalet vattenprov som ska tas bestäms bland annat utifrån producerad mängd dricksvatten. Ansvaret för provtagning och inlämnande av undersökningsprogram ligger på den som ska producera eller tillhandahåller dricksvatten.

Miljö- och byggnadsnämnden fastställer sedan undersökningsprogrammet och vid kommande kontrollbesök ska resultaten av bland annat provtagningar kunna visas upp.

Sidan uppdaterades den 3 maj 2024