Utsortering av bioavfall och avskiljning av förpackningsavfall

På den här sidan hittar du som är verksamhetsutövare information om ditt ansvar och kommunens tillsyn när det gäller förpackningsavfall samt bioavfall.

Den första januari 2024 trädde nya krav i kraft gällande ansvaret för att avskilja alla förpackningar som uppstår i verksamheten från dess innehåll, inklusive de med bioavfall (även matavfall och före detta livsmedel). Det behöver även ske en separat utsortering av bioavfall.

Är du företagare och använder samma behållare för förpackningar som hushållen i ett flerbostadshus behöver du anmäla detta till Lumire.

Lagkravet på att sortera ut förpackningar omfattar alla som har en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall. De förpackningar som ska sorteras ut är;

 1. papper och kartong
 2. plast
 3. metall
 4. färgat glas
 5. ofärgat glas
 6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem
 7. trä
 8. avfall från övriga förpackningsmaterial (till exempel förpackningar av textil, keramik, porslin och sten)

Observera att från och med den 1 januari 2024 omfattar kraven att förpackningar som innehåller avfall numera även ska skiljas från sitt innehåll för att därefter sorteras ut.

En förpackning ska vara nominellt tom för att kunna hanteras som förpackningsavfall. Begreppet "nominellt tom" är ett relativt begrepp och det går inte att ange med procent hur pass ren förpackningen ska vara. I vissa fall kanske det är tillräckligt att hälla ut innehållet i andra fall, till exempel om innehållet är är svårt att avlägsna, kan behöva skrapas ur från förpackningen.

Tänk på att även transportförpackningar och mängdförpackningar ingår i begreppet förpackningsavfall.
Läs mer hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Obligatorisk utsortering av matavfall har länge varit ett krav för såväl hushåll som verksamheter i Luleå kommun. Från och med den 1 januari 2024 ska även förpackningar som innehåller bioavfall, inklusive matavfall och före detta livsmedel, skiljas från sitt innehåll och sorteras ut separat. Kravet införs för att öka återvinningen av både förpackningsavfall och det bioavfall som är förpackat.

Den som har bioavfall som behöver utsorteras har därför en skyldighet att tömma förpackningen. Kraven på separat sortering av bioavfall omfattar allt matavfall (inklusive ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett) förutom annat flytande bioavfall så som till exempel kaffe, te, mjölk eller juice som inte ingår i utsorteringskraven. Observera att alla förpackningar oavsett innehåll behöver tömmas, detta krav omfattar även förpackningar som innehåller flytande bioavfall. Farligt avfall och läkemedelsavfall är undantagna detta krav.
Läs mer om detta hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

I Luleå kommun har Lumire ansvar för insamling av bioavfall. Lumire har kärl som verksamheter kan använda för fast bioavfall och fat för ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett. Lumire erbjuder även insamling av ätlig olja eller flytande ätligt fett på sina återvinningscentraler.
Du kan kontakta Lumire Länk till annan webbplats. för mer information om deras tjänster.

En förpackning ska vara nominellt tom för att kunna hanteras som förpackningsavfall. Begreppet "nominellt tom" är ett relativt begrepp och det går inte att ange med procent hur pass ren förpackningen ska vara. I vissa fall kanske det är tillräckligt att hälla ut innehållet i andra fall, till exempel om innehållet är är svårt att avlägsna, kan behöva skrapas ur från förpackningen.

I begreppet bioavfall ingår förutom biologiskt nedbrytbart livsmedel- och köksavfall även biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall som innehåller respektive inte innehåller parkslide eller invasiva främmande arter (dessa tre avfallsslag ska separeras).

Bioavfall från livsmedelsproduktion och grossister räknas som icke-kommunalt avfall. Därför kan företag inom området anlita extern transportör och behandlare.

För avfallsområdet finns det en omfattande gemensam EU-lagstiftning. För att tydliggöra vad vi behöver prioritera finns avfallshierarkin vilken väldigt förenklat innebär att avfall i första hand ska förebyggas, men om det ändå uppstår ska det behandlas på det sätt som bäst skyddar människors hälsa och miljön.

Kraven på avskiljning av förpackningsavfall införs för att förpackningarna ska kunna materialåtervinnas och därmed minska samhällets behov av framställandet av nya material. Kraven på utsortering och separat insamling av bioavfall är kopplade till införandet av avfallsdirektivets (2008/98/EG) artikel 22 om bioavfall och innebär att EU:s medlemsstater ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall.

Genom att sortera ut förpackningsavfall och separera bioavfall bidrar du till en ökad materialåtervinning och hushållning av resurser i samhället.

Utsorterat förpacknings- och bioavfall som kommunen ansvarar för ska samlas in genom fastighetsnära insamling från den fastighet där avfallet produceras, vilket du kan läsa mer om hos Lumire.

Om verksamhet delar miljörum med exempelvis en bostadsrättsförening behöver även en anmälan om samlokaliserad insamling göras, vilket görs till Lumire via Lumires kundservice på telefon 0920- 25 09 00.

Ett generellt undantag från skyldigheten att tömma förpackningen på dess innehåll gäller i det fall förpackningen innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet.

Det finns även möjlighet att ansöka om dispens från kravet på att förpackningen skiljs från innehållet eller kravet på att bioavfall sorteras ut. Generellt kan detta röra sig om butiker som behöver slänga förpackningar med bioavfall i restavfallet under en tidsbegränsad övergångsperiod. Dispens får endast ges om det inte är genomförbart eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna att skilja förpackningar från innehållet.

Ansöker du om dispens måste du ange av vilken anledning du söker, vad det är som gör att separeringen av avfall från förpackning inte kan genomföras i nuläget eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

En dispensansökan kan endast beviljas för konsumentförpackningar, inte grupp- eller transportförpackningar. En förutsättning för beviljad dispens är att det genomförts ett förebyggande avfallsarbete och gjorts en åtgärdsplan för hur lagkraven ska uppfyllas efter att en eventuell dispens löpt ut.

Grunderna för dispens kan vara någon av följande punkter (3 kap. 16 § avfallsförordningen):

 • att det inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling,
 • att det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hantering,
 • att det inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller
 • att det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.

Om verksamheten ansöker om dispens och anger punkt 4 som dispensskäl/grund (att det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader) ska även hänsyn tas till alla punkter i 3 kap. § 17 avfallsförordningen. Dessa punkter är:

 • negativa effekter på människors hälsa och miljön vid insamling och behandling av blandat avfall,
 • möjligheterna till effektivitetsförbättringar vid insamling och behandling av blandat avfall,
 • vilka intäkter som försäljning av återvunnet material kan ge, och
 • principen om att den som förorenar bör stå för de kostnader som föroreningen medför och de bestämmelser om producentansvar som ger uttryck för den principen.

En dispens kan sökas för olika innehåll, avfallsströmmar, samtidigt.

Var tydlig i ansökan vilket avfall det avser.

Luleå kommuns avdelning miljö och bygg kontrollerar att reglerna kring förpackningsavfall och bioavfall efterlevs. Vid brister kan verksamheter få ett föreläggande att sortera bioavfall och förpackningar separat eller att avfall ska avskiljas från sina förpackningar innan materialåtervinning.

Förelägganden kan förenas med vite. Timavgift för nedlagd handläggningstid vid tillsyn och handläggning av dispensansökningar tas ut enligt gällande taxa.

Sidan uppdaterades den 15 mars 2024