Servera och sälja alkohol

Om du har tänkt sälja eller servera alkohol till allmänheten eller slutna sällskap måste du ha ett serveringstillstånd enligt alkohollagen. För att få sälja folköl krävs det att du gör en anmälan. Det är miljö och bygg på Luleå kommun som hanterar din ansökan eller anmälan.

Servering och försäljning av alkohol ska göras med ansvar och omdöme för att minska riskerna i samband med alkohol. Regler för hur servering och försäljning av alkoholdrycker ska gå till finns i alkohollagens bestämmelser.

Tillstånd för att servera alkohol ansöker du om hos avdelning miljö och bygg på Luleå kommun som också ansvarar för tillsyn av försäljning och servering.

Sök ditt tillstånd i god tid, se handläggningstider för respektive tillstånd nedan.

Ett tillstånd kan gälla servering året runt, årligen under en viss tidsperiod, under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Du som söker tillstånd måste själv visa att du är lämplig att servera eller sälja alkohol. Det innebär att du måste kunna visa att du klarar av verksamheten ekonomisk och har kunskaper om svensk alkohollagstiftning samt har tidigare erfarenhet av servering eller försäljning av alkohol.

Den lokal där servering ska ske måste vara godkänd ur miljösynpunkt och lokalen ska också vara godkänd för allsidig matlagning. Endast uteservering som är belägen på område i anslutning eller i omedelbar närhet till själva restaurangen skall ges tillstånd att ingå som en del av restaurangens serveringslokaler.

För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett visst enstaka tillfälle gäller att tillstånd får meddelas om serveringsstället tillhandahåller lagad mat. Detsamma gäller för servering i slutet sällskap.

Riktlinjer för serveringstillstånd

I Luleå kommuns riktlinjer för serveringstillstånd beskrivs vilka specifika regler och bestämmelser som gäller för servering av alkohol i Luleå kommun.

Avslag eller begränsning

Serveringstillstånd kan vägras eller begränsas om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholsynpunkt - även om kraven på den personliga lämpligheten och serveringsställets utformning är uppfyllda (7 kap 9 §).

Serveringstider

Normaltiden för servering börjar tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00.

I Luleå kommun gäller att serveringen skall upphöra senast:

 • kl 02.00 söndagar - torsdagar och
 • kl. 03.00 fredagar - lördagar.

Polismyndighetens ställningstagande skall särskilt beaktas.

Områden med förbud mot alkoholförtäring i Luleå

Kartor över områden med förbud mot alkoholförtäring på allmän plats inom Luleå kommun Pdf, 2.5 MB.

Serveringstillstånd krävs inte för servering som ordnas:

 • Utan vinstintresse i någon del av arrangemanget.
 • I andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker
 • Vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer.
 • Utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Observera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen kan ske utan tillstånd.

Avdelning miljö och bygg på Luleå kommun har ansvaret för tillsyn över servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl i Luleå.

De viktigaste uppgifterna vid restaurangtillsynen är kontroll av att alkoholservering inte sker till underåriga samt att serveringen drivs på ett sådant sätt att den inte medför problem med onykterhet och oordning. I samband med tillsyn har kommunen möjlighet att meddela varning eller återkallelse av serveringstillståndet.

Sanktioner

Om du som har fått ett tillstånd inte längre uppfyller de bestämmelser som gällde för att få tillståndet, eller inte följer det som gäller för servering enligt alkohollagen så kan kommunen ge dig någon typ av sanktioner.

Kommunen kan då ge dig som har ett serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning. Om du som har tillståndet inte gjort tillräckliga åtgärder efter en erinran eller en varning kan kommunen ta tillbaka ditt tillstånd.

Avgifterna som gäller för ansökan och anmälan samt den årligen återkommande avgiften för tillsyn beskrivs i taxa enligt alkohollagen och tobakslagen som du hittar på miljö och byggs sida med olika taxor.

Sök ditt tillstånd i god tid! Handläggningstiderna räknas från det att ansökan kommit in och bedöms vara komplett.

Luleå kommuns ambitioner för handläggningstider är enligt följande:

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten samt slutet sällskap - åtta arbetsveckor
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten - åtta arbetsveckor
 • Tillfälligt till slutet sällskap - två arbetsveckor
 • Övriga ärenden - minst två arbetsveckor upp till maximalt åtta arbetsveckor

Ansvarsfull alkoholservering är en metod som har utvecklats av STAD-projektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) i Stockholm. Målet med metoden är att minska alkoholrelaterade skador och nöjesrelaterad våldsbrottslighet genom att inte servera alkohol till personer under 18 år samt till märkbart berusade personer.

Metoden vilar på tre ben: samverkan mellan myndighet och bransch, effektiv tillsyn samt utbildning i ansvarsfull alkoholservering

Luleå kommun erbjuder krögare, serveringspersonal, ordningsvakt eller entrévärd en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen syftar till att stärka personalen i deras yrkesroll och ge dem verktyg i att tidigt kunna upptäcka och hantera risksituationer som kan uppstå och därmed minska våld och skador.

Utbildningen innehåller följande moment:  

 • Alkohollagen/Nöjesrelaterat våld
 • Alkoholens medicinska effekter
 • Narkotikainformation
 • Skriftligt test
 • Konflikthantering

Genomförd utbildning med godkänt resultat på det skriftliga testet ger kursdeltagaren ett diplom som kan bifogas till personens CV.

Inbjudan till utbildning går ut till samtliga med serveringstillstånd i Luleå kommun.

Kommande utbildningstillfällen

15 och 16 maj 2024 på Hotell Savoy i Luleå.
Inbjudan till utbildningen Pdf, 93.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Olika typer av tillstånd och anmälan

Den här typen av tillstånd kan antingen ges för hela året eller för viss del av året så kallad säsongsrättighet. Exempel på en säsongsrättighet är en restaurang som har tillsvidaretillstånd för servering under sommarmånaderna.

För att få serveringstillstånd måste den sökande uppfylla kraven i alkohollagen, följa de riktlinjer som gäller i Luleå kommun och ha dokumenterade kunskaper i alkohollagen.

Övriga krav på den sökande är att den sökande ska ha fyllt 20 år, sökandes lämplighet, (kunskaper, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering) samt lokalernas lämplighet (kök, läge, brandsäkerhet, utformning, risk för störning). För att få den här typen av tillstånd gäller krav på till exempel lokalen, matutbud, sökandens utbildning samt branschvana i svensk restaurangrörelse med serveringstillstånd.

Ansök om stadigvarande tillstånd genom att fylla i blanketten Ansökan om serveringstillstånd, som du hittar genom att klicka på länken e-tjänst nedan.

Följande regler gäller för tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten:

 • alkoholserveringen ska ingå i något evenemang som i sig är seriöst
 • serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som främst riktar sig till ungdomar avslås
 • serveringen skall bedrivas på en avgränsad serveringsyta
 • serveringlokalen skall ha tillräckligt antal sittplatser för gäster och skall vara lämplig för sitt ändamål ur barnssäkerhetssynpunkt
 • betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras
 • lagad mat skall kunna erbjudas
 • de personer som svarar för serveringen skall vara lämpliga för uppgiften.

Ansök om tillfälligt tillstånd genom att fylla i blanketten Ansökan om serveringstillstånd, som du hittar genom att klicka på länken e-tjänst nedan.

Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i en förening eller annan sammanslutning utöver aktuell tillställning med alkoholservering.

Regler för serveringstillstånd för slutna sällskap

 • Vid varje tillfälle med alkoholservering till slutet sällskap ska arrangören veta exakt vilka personer som deltar. Detta innebär att arrangören på lämpligt sätt i förväg har tagit emot anmälningar från personer som ska delta.
 • Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning. Förhållanden såsom att entréavgifter tas ut och medför att lokalen är öppen för nya gäster under tiden tillställningen pågår medför att serveringen får anses riktad till allmänheten.
 • Annonsering av evenemanget via affischer i massmedia eller liknande är inte tillåtet.
 • Lagad mat ska tillhandahållas.
 • Ideella föreningar eller stiftelse som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation. Den ska ha ett namn som kan särskiljas från andra och ha antagit stadgar. En sökande som tilldelats organisationsnummer av skatteverket anses i normalfallet uppfylla dessa krav. Utöver det krävs det att föreningen visat sig vara i stånd att bedriva ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten kan dömas bli bestående.

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap ska lämnas in senast 7 dagar innan tillställningen ska äga rum. Till ansökan ska bifogas stadgar, protokoll som visar styrelsens sammansättning och vem som tecknar föreningen samt senaste verksamhetsberättelse.

Ansök om tillstånd genom att fylla i blanketten Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, som du hittar genom att klicka på länken e-tjänst nedan.

Anmälan om serveringsansvarig personal görs via en blankett som du hitta via vår e-tjänst där du hittar fler blanketter eller laddar ned här.

För att sälja eller servera folköl så krävs en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Klicka på länken e-tjänst nedan och välj rätt blankett att fylla i och skicka in till miljö och bygg på Luleå kommun.

Egenkontroll

Du som ska sälja eller servera folköl måste ha ett program för egenkontroll. Programmet för egenkontroll är till för att hjälpa dig att skapa bra rutiner kring försäljningen och hanteringen av folköl. Att ha ett egenkontrollprogram gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen.

Läs mer om egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om din verksamhet serverar eller säljer folköl till underårig eller på annat sätt bryter mot alkohollagen?

Kommunen har möjlighet att förbjuda försäljning av öl under minst 6 månader ifall försäljningsstället bryter mot gällande bestämmelser i alkohollagen. Kommunens möjligheter till sanktioner tar inte över sedvanlig prövning av lagöverträdelse. Vid försäljning av alkohol till minderårig ska kommunen anmäla brottet till Polismyndigheten oavsett om kommunen samtidigt vidtagit någon form av administrativa åtgärder.

Vid frågor - kontakta avdelning miljö och bygg

Har du frågor kring tillstånd, regler och tillsyn för servering och försäljning av alkohol eller folköl ska du kontakta miljö och bygg på tel 0920-45 30 00, val 2.

Sidan uppdaterades den 22 april 2024