Servera och sälja alkohol

För att få servera och sälja alkohol måste du ha tillstånd enligt alkohollagen. För att få sälja folköl krävs att du gör en anmälan. Det är kommunen som hanterar din ansökan/anmälan.

Tillstånd

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till:

 • allmänheten
 • till förening
 • företag
 • annat slutet sällskap.

Tillstånd kan gälla servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod, under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Du som söker tillstånd måste själv visa att du är lämplig att servera eller sälja alkohol. Det innebär att du måste kunna visa att du klarar av verksamheten ekonomisk och har kunskaper om svensk alkohollagstiftning samt har tidigare erfarenhet av servering eller försäljning av alkohol.

Den lokal där servering ska ske måste vara godkänd ur miljösynpunkt och lokalen ska också vara godkänd för allsidig matlagning. Endast uteservering som är belägen på område i anslutning eller i omedelbar närhet till själva restaurangen skall ges tillstånd att ingå som en del av restaurangens serveringslokaler.

För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett visst enstaka tillfälle gäller att tillstånd får meddelas om serveringsstället tillhandahåller lagad mat. Detsamma gäller för servering i slutet sällskap.

Avslag eller begränsning

Serveringstillstånd kan vägras eller begränsas om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholsynpunkt - även om kraven på den personliga lämpligheten och serveringsställets utformning är uppfyllda (7 kap 9 §).

I riktlinjerna beskrivs vilka specifika regler och bestämmelser som gäller för servering av alkohol i Luleå kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 845.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Serveringstider

Normaltiden för servering börjar tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00. I Luleå kommun gäller att serveringen skall upphöra senast kl 02.00 söndagar - torsdagar samt kl. 03.00 fredagar - lördagar.

Polismyndighetens ställningstagande skall särskilt beaktas.

Stadigvarande tillstånd till allmänheten

Den här typen av tillstånd kan antingen ges för hela året eller för viss del av året (säsongsrättighet). Exempel på en säsongsrättighet är en restaurang som har tillsvidaretillstånd för servering under sommarmånaderna. För att få den här typen av tillstånd gäller krav på t ex lokalen, matutbud, sökandens utbildning samt branschvana i svensk restaurangrörelse med serveringstillstånd.

Tillfälliga tillstånd till allmänheten

Följande regler gäller

 • alkoholserveringen ska ingå i något evenemang som i sig är seriöst
 • serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som främst riktar sig till ungdomar avslås
 • serveringen skall bedrivas på en avgränsad serveringsyta
 • serveringlokalen skall ha tillräckligt antal sittplatser för gäster och skall vara lämplig för sitt ändamål ur barnssäkerhetssynpunkt
 • betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras
 • lagad mat skall kunna erbjudas
 • de personer som svarar för serveringen skall vara lämpliga för uppgiften.

Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i en förening eller annan sammanslutning utöver aktuell tillställning med alkoholservering.

Vid varje tillfälle med alkoholservering till slutet sällskap ska arrangören veta exakt vilka personer som deltar. Detta innebär att arrangören på lämpligt sätt i förväg har tagit emot anmälningar från personer som ska delta.

Serveringlokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning. Förhållanden såsom att entréavgifter tas ut och medför att lokalen är öppen för nya gäster under tiden tillställningen pågår medför att serveringen får anses riktad till allmänheten.

Annonsering av evenemanget via affischer i massmedia eller liknande är inte tillåtet.

Lagad mat skall tillhandahållas.

Ideella föreningar eller stiftelse som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation. Den ska ha ett namn som kan särskiljas från andra och ha antagit stadgar. En sökande som tilldelats organisationsnummer av skatteverket anses i normal-fallet uppfylla dessa krav. Utöver det krävs att föreningen visat sig vara i stånd att bedriva ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten kan dömas bli bestående.

Till ansökan ska bifogas stadgar, protokoll som visar styrelsens sammansättning och vem som tecknar föreningen samt senaste verksamhetsberättelse.

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap ska lämnas in senast 7 dagar innan tillställningen ska äga rum.

Serveringstillstånd krävs inte för servering som ordnas:

 • Utan vinstintresse i någon del av arrangemanget.
 • I andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker
 • Vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer.
 • Utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Observera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen kan ske utan tillstånd.

Ansvarsfull alkoholservering är en metod som har utvecklats av STAD-projektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) i Stockholm. Målet med metoden är att minska alkoholrelaterade skador och nöjesrelaterad våldsbrottslighet genom att inte servera alkohol till personer under 18 år samt till märkbart berusade personer.

Metoden vilar på tre ben: samverkan mellan myndighet och bransch, effektiv tillsyn samt utbildning i ansvarsfull alkoholservering

Luleå kommun erbjuder krögare, serveringspersonal, ordningsvakt eller entrévärd en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen syftar till att stärka personalen i deras yrkesroll och ge dem verktyg i att tidigt kunna upptäcka och hantera risksituationer som kan uppstå och därmed minska våld och skador.

Utbildningen innehåller följande moment:  

 • Konflikthantering
 • Alkohollagen/Nöjesrelaterat våld
 • Alkoholens medicinska effekter
 • Narkotikainformation
 • Skriftligt test

Genomförd utbildning med godkänt resultat på det skriftliga testet ger kursdeltagaren ett diplom som kan bifogas till personens CV.

Inbjudan till utbildning går ut till samtliga med serveringstillstånd i Luleå kommun.

Kommande utbildningstillfällen

Den 26 och 27 april 2023 kommer vi att ha en utbildning i ansvarsfull alkoholservering Pdf, 108.8 kB, öppnas i nytt fönster.. Utbildningen kommer att vara antingen fysisk på Hotell Savoy alternativt digitalt via Microsoft Teams.

För att sälja eller servera folköl så krävs en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Förutom kommunens tillsynsplikt så är även den som bedriver detaljhandel eller servering av öl skyldig att utöva tillsyn, så kallad egentillsyn.

För försäljning av öl klass II gäller särskilda regler eftersom försäljning inte är tillståndspliktig.

Kommunen har möjlighet att förbjuda försäljning av öl under minst 6 månader ifall försäljningsstället bryter mot gällande bestämmelser i alkohollagen. Kommunens möjligheter till sanktioner tar inte över sedvanlig prövning av lagöverträdelse. Vid försäljning av alkohol till minderårig ska kommunen anmäla brottet till Polismyndigheten oavsett om kommunen samtidigt vidtagit någon form av administrativa åtgärder.

Tillsyn

Luleå kommun har ansvaret för tillsyn över servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl.

De viktigaste uppgifterna vid restaurangtillsynen är kontroll av att alkoholservering inte sker till underåriga samt att serveringen drivs på ett sådant sätt att den inte medför problem med onykterhet och oordning. I samband med tillsyn har kommunen möjlighet att meddela varning eller återkallelse av serveringstillståndet.

Vägledningsmaterial om kontrollköp Länk till annan webbplats. från Folkhälsomyndigheten.

Avgift för ansökan/anmälan och tillsyn

Avgifterna som gäller för ansökan och anmälan samt den årligen återkommande avgiften för tillsyn beskrivs i taxa enligt alkohollagen och tobakslagen.

Ansök/anmäl

Sidan uppdaterades den 27 april 2023