Rutiner för utbetalning av bidrag till fristående verksamhet

Rutinerna beskriver de villkor som gäller för utbetalning av bidrag till fristående skola, som bedrivs av enskild huvudman i Luleå kommun. Då rutinerna generellt gäller samtliga skolformer samt pedagogisk omsorg, används begreppet skola i en vidare betydelse. I de fall grundskola benämns inkluderas även förskoleklass (årskurs 0) i definitionen.

Rätt till bidrag

I skollagen (2010:800) framgår det vilka barn och elever som har rätt till plats inom respektive skolform. En fristående skola behöver inte ta emot ett barn eller en elev som inte hemkommunen betalar ersättning för.

En huvudman för fristående pedagogisk omsorg får bidrag även för egna barn, det vill säga barn vars vårdnadshavare arbetar i verksamheten. Bidrag får dock inte lämnas för fler egna barn än det antal andra barn som har tagits emot.

Kommunen betalar bidrag för antagna elever på yrkesprogram respektive högskoleförberedande program vid gymnasieskolan. För elever vid Introduktionsprogrammet betalar kommunen bidrag endast för programinriktat val där det funnits sökbara platser.

Bidrag fristående skola

Av skollagen (SL kap. 8, 9, 10, 14, 16, 25) framgår det att hemkommunen ska lämna bidrag till fristående skola för varje placerat barn och elev. Bidraget består av ett så kallat grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. I Luleå kommun tillämpas även socioekonomisk fördelning i förskola och grundskola.

Vid beräkning av grundbelopp används likabehandlingsprincipen, alltså bidraget bestäms på samma grunder som kommunen tillämpar för den egna verksamheten, vilket mer konkret innebär att kommunens egna budgeterade självkostnader per barn och elev beräknas.

Förskolans grundbelopp består av ersättning för omsorg, pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokaler (SL 8 kap. 22 §). Motsvarande grundbelopp för grundskola, fritidshem och gymnasieskola består av ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokaler (SL 10 kap. 38 §, 14 kap. 16 § samt 16 kap. 53 §). För pedagogisk omsorg består ersättningen av pedagogiskt material, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader (SL 25 kap. 12 §).

Syftet med en socioekonomisk fördelning är främst att stärka det kompensatoriska uppdraget i skolan genom att rikta delar av resurserna utifrån vissa variabler som forskningen påvisat har betydelse för barns och elevers möjlighet till likvärdig skolgång. Variabler som används är exempelvis elevers föräldrars utbildningsnivå samt utländsk bakgrund kortare tid i Sverige än fem år. Förskolan inkluderar även ett så kallat HD-index för utländsk härkomst för att urskilja barn från utvecklingsländer, även familjer med försörjningsstöd inkluderas på förskolan. För att minska ojämnheten för skolans socioekonomiska tilldelning mellan åren används ett tvåårigt medelvärde.

Alla skolor, fristående som kommunala, kan söka tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov (SL kap. 8, 9, 10, 14, 16, 25). Tilläggsbeloppet avser endast ersättning för assistenthjälp, lokalanpassning eller annan extraordinär stödåtgärd som inte har anknytning till undervisningen. På lulea.se finns mer information om tilläggsbeloppet samt hur en ansökan går till.

Budgetprocess

Innan en kommun eller förvaltning har en färdig budget sker en planering med olika beredningar, både politiska och tjänstemannamässiga. Normalt finns ett färdigt budgetförslag i april månad som sedan går vidare till förvaltningar för konsekvensanalys. Efter ytterligare beredning inklusive eventuella ändringar tas en slutlig kommunövergripande budget i november. Parallellt med kommunens överliggande budgetprocess bereds även nämndens egen budget som sedan går upp för beslut normalt i december. Först när barn- och utbildningsnämndens egen budget är beslutad kan ett fullständigt grundbelopp beräknas fram för varje skolform. Förvaltningen strävar samtidigt efter att tidigarelägga budgetprocessen i den utsträckning som det är möjligt.

Under december månad bjuder förvaltningen in representanter från fristående skolor. Syftet är att öka transparensen och delaktigheten genom att presentera budgetförändringar samt hur grundbeloppet beräknats fram. Möjlighet ges även att ställa frågor.

Utbetalning

Varje fristående skola ansvarar för att rapportera in alla barn och elever som börjar eller slutar i verksamheten. Ifall förskolebarn har en föräldraledig vårdnadshavare måste även det rapporteras in, eftersom det påverkar bidraget till verksamheten. Det är endast barn och elever folkbokförda i Luleå kommun som ska rapporteras. Det är skolans ansvar att tillse att förvaltningen har rätt inrapporterade barn- och elevunderlag. Rapporteringen sker via e-tjänst. Endast barn och elever som blivit rapporterade två arbetsdagar före avstämningsdatum kan utgöra underlag för utbetalning av innevarande månad.

Utbetalning sker med 1/12-del av grundbelopp per avstämt barn och elev, vanligtvis med avstämningsdatum den 17:e varje månad, gymnasieskolan stämmer av per den 16:e varje månad.

Avstämningsdatum

Avstämningsdatum per verksamhet

Verksamhet

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Förskola

17

17

17

17

17

17 maj

17 maj

17 maj

17

17

17

17

Grundskola årskurs 0-9

17

17

17

17

17

17 maj

skolstart aug

skolstart aug

17

17

17

17

Fritidshem

17

17

17

17

17

17 maj

17 maj

17 maj

17

17

17

17

Pedagogisk omsorg

17

17

17

17

17

17 maj

17 maj

17 maj

17

17

17

17

Gymnasieskola

16

16

16

16

16

16 maj

skolstart aug

skolstart aug

16

16

16

16

Skolans socioekonomiska tilldelning samt beslutat tilläggsbelopp betalas vanligtvis ut tillsammans med grundbelopp i 1/12-delar. Banktransaktioner sker normalt två vardagar efter att beräkningen genomförts.

Underlag för kommunens utbetalning

Underlag för utbetalning får huvudmannen via inloggningsportal på kommunens hemsida. För att få behörighet till inloggningsportalen ansvarar huvudmannen för den fristående verksamheten att meddela till controller på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen vilka som ska ha behörighet (namn och personnummer) samt till vilka skolor, fritidshem och förskolor personen ska ha behörighet till. Möjlighet ges till två behörigheter per förskola och skola inklusive skolbarnsomsorg. Om någon med behörighet slutar hos den fristående huvudmannen är det huvudmannens skyldighet att rapportera detta till förvaltningens controllers för att undvika personuppgiftsincidenter.

Förändringar av bidrag

Förvaltningen kan göra vissa förändringar av bidraget under innevarande räkenskapsår om det är så att likabehandlingsprincipen beaktas (skolförordningen 14 kap. 2 § respektive gymnasieförordningen 13 kap. 2 §). Ett exempel på en vanlig förändring är kompensation för lönerevision som normalt sker från april månad. Förvaltningen kontaktar alla fristående skolor och informerar om hur kompensationen går till och när kompensationen sker i tid. I undantagsfall kan även andra förändringar ske under året, och om så är fallet är målsättningen från förvaltningens sida att tidigt föra en nära dialog.

Överklagan

Det är barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut om varje fristående skolas grundbelopp samt socioekonomiska tillägg. Från den dag representanter från fristående skola attesterat ett mottagningsbevis finns en möjlighet att inom tre veckor överklaga beslutet innan det vinner laga kraft.

Beslut kan överklagas genom en skrivelse ställd till Förvaltningsrätten i Luleå. Skrivelsen skickas till Luleå kommun, Barn- och utbildningsnämnden respektive Gymnasie- och Arbetsmarknadsnämnden, 971 85 Luleå.

I skrivelsen ska det framgå

  • vem som överklagar beslutet
  • vilket beslut som överklagas
  • vilka ändringar av beslutet som klagande begär samt skälen till detta.

Sidan uppdaterades den 10 oktober 2023