GDPR information för enkätundersökning

- Nuläge och framtidsutsikter för näringslivet i Luleå

Syfte och ändamål

Denna enkätundersökning om nuläge och framtidsutsikter för näringslivet i Luleå genomförs av Luleå kommun. Syftet med enkätundersökningen är att bättre förstå utmaningar och möjligheter kopplade till den gröna omställningen för vårt lokala näringsliv. Informationen som samlas in kommer att användas för att stödja utvecklingen av näringslivet via information, dialog och erbjudanden.

Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Den lagliga grunden för insamlingen av dina personuppgifter är av allmänt intresse och vårt legitima intresse av att förstå och stödja det lokala näringslivet. Ett uppdrag som baseras på politiskt beslut.

Följande kategorier av personuppgifter behandlas

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation (till exempel e-postadress, telefonnummer)
  • Företagsnamn
  • Svar på enkätfrågor och åsikter

Vilka hanterar dina uppgifter/vilka vi lämnar ut dina personuppgifter till

Resultatet av enkätundersökningen kommer att hanteras av följande nämnder inom Luleå kommun; Miljö- och byggnadsnämnden, Arbetsmarknads- och gymnasienämnden, Luleå Business Region, Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden samt leverantör som tillhandahåller enkätverktyget.

Vi kommer inte att överföra eller på annat sätt tillgänglig göra dina personuppgifter för land utanför EU/EES eller internationell organisation.

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att om någon vill ta del av en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den efter sekretessbedömning.

Lagring/gallring

Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt enkätverktyg i 24 månader från det att enkätundersökningen avslutas. Denna lagringstid möjliggör möjligheten att bearbeta och analysera de insamlade uppgifterna samt uppföljning av resultaten och genomföra eventuella åtgärder/insatser.

Automatiskbeslutsfattande/profilering: Förekommer ej.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Du som har dina personuppgifter registrerade hos oss har ett antal rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen:

  • Du har rätt att få information om och tillgång till dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.
  • Du har även en möjlighet att begära komplettering av felaktig information.
  • Du har rätt att begära att dina uppgifter ska raderas, till exempel om du anser att vi behandlar uppgifterna felaktigt eller om rättslig grund saknas. Men det gäller inte om det är nödvändigt för oss att behålla uppgifterna, exempelvis för att följa lagen eller fullgöra ett avtal som vi har med dig.
  • Du har rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter. I vissa fall kan du begära att kommunens behandling av dina personuppgifter ska begränsas. Detta bland annat om du bestrider personuppgifternas korrekthet under den tid som kommunen kontrollerar om de är korrekta. Eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering. Det kan även vara på grund av att personuppgifterna inte längre behövs eller under den tid som kommunen bedömer en invändning mot behandling.
  • Du har rätt göra en begäran om dataportabilitet. Om den rättsliga grunden är samtycke eller avtal kan du begära att få ut uppgifterna du lämnat i ett strukturerat och maskinläsbart format.
  • Du har rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna. Om behandlingen grundas på intresseavvägning eller allmänt intresse kan du invända mot behandlingen. Kommunen har då att bedöma om kommunen har tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker utifrån rättsliga anspråk.

Att du gör gällande en rättighet innebär inte att den ändring eller åtgärd du önskar vidtas, utan den personuppgiftsansvarige tar ställning till om din förfrågan kan tillgodoses och meddelar dig sitt beslut.

Vill du använda dig av dina rättigheter ska du använda dig av vår e-tjänst för registerutdrag och övriga rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor/funderingar eller kanske inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@lulea.se

Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). För mer information se ”Lämna ett klagomål enligt GDPR” (imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom deras ansvarsområde.

Postadress: Luleå Kommun, 971 85 Luleå
E-post: agnkansli@lulea.se
Telefon (växel): 0920-45 30 00

Dataskyddsombudet
Kommunens dataskyddsombud svarar på allmänna frågor kring hantering av personuppgifter. Om du har frågor/funderingar eller kanske inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter så kan du vända dig till:

Postadress: Dataskyddsombud, Luleå kommun, 971 85 Luleå
E-post: dataskyddsombud@lulea.se
Telefon (växel): 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 10 oktober 2023